GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 51 INGEKOMEN STIKKEN. 4 N*. 178. Leiden, 14 Juni 1895. Wjj hebben de eer hiernevens over te leggen de 3e lijst van aangeslagenen op het kohier der Plaatselijke Directe Belasting van 1894, die in den loop van dat jaar de gemeente hebben verlaten of overleden zijn, op wier aanslagen dientengevolge afschrijving kan worden verleend, met de bedragen, vermeld in koloin 9 van dien staat. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 179. Leiden, den 4 Juli 1895. In de Raadszitting van 5 Juli 1894 werd besloten voor het jagen naar waterwild op de vröonwateren voor het jachtseizoen 1894/95 permissien uit te reiken tegen betaling van 12 per stuk. Bij be schikking van de Gedeputeerde Staten dezer provincie van 17 Juni jl. n°. 72 is bepaald cat de afzonderlijke jachten op waterwild voor dit jaar zullen worden geopend op Donderdag den len Augustus a. s. Wij geven Uwe Vergadering alsnu in overweging om evenals in vorige jaren ook dit jaar ons College te machtigen om voor het seizoen 1895/96 permissien uit te reiken voor het jagen naar waterwild op de vroonwateren tegen betaling van f 12 per stuk. In 1894 werden 11 permissien uitgereikt, alzoo tot een bedrag van f 132. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Wjj geven U derhalve in overweging het gevraagd ontslag eervol te verlecnen ingevolge adressants verzoek met ingang van 1 October e. k. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan Burg. en Weth. der gemeente Leiden. Geeft met eerbied te kennen Herman Jacob Van Nouhuys ijker van het bolervaatwerk alhier, het verzoek aan den Raad der gemeente voor te stellen hem van die betrekking, waartoe hij bjj Raadsbesluit van 7 September 1880 werd benoemd, te willen ontheffen en wel in te gaan met 1 October van dit jaar. 't Welk doende enz., Leiden, 9 Juli 1895. II. J. Van Nobhuïs. N\ 184. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 24—30 Juni 1895. N\ Datum. Uur. Aantal. Gemiddelde Eng. Standkaarsen. N*, 180. Leiden, 8 Juli 1895. De Commissie van Financiën heeft de eer U te berichten dat zij gecne bedenkingen heeft tegen den suppletoiren staat van begrooting van het Gereformeerde Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwen huis, dienst 1895, strekkende tot belegging van het saldo der rekening tan die instelling over 1894. Zij stelt U mitsdien voor dien staat goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N'. 181. Leiden, 5 Juli 1895. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van C. R. Van Ruyven om terugbetaling van schoolgeld voor zijne pupil Elise Nicolay, leer linge der Meisjesschool 2e klasse, die de gemeente heeft verlaten, hebben wij de eer U mede te deelen dat krachtens het Raadsbesluit op de heffing van schoolgeld lager onderwijs (Zie Gemeenteblad n'. 1 van 1888) gedeeltelijke teruggave of kwijtschelding van schoolgeld kan worden verleend aan ouders of die hen vervangen, welke tus- schentijds de stad metterwoon verlaten of zich in de gemeente ves tigen, zoodat, omdat adressant niet in de termen valt van de aange haalde bepaling, aan zijn verzoek niet kan worden voldaan. Wij geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging afwijzend op het verzoek te beschikken. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Cornelis Roeland Van Ruyven, wonende Stationsweg n#. 21 te Leiden, dat zijne pupil Elise Nicolay, wegens vertrek naar Ned. Indie, de school 2e klasse voor Meisjes (hoofd Mej. Winkler) den 25en Mejjl. heeft verlaten. Redenen waarom adressant beleefdelijk verzoekt, dat aan hem het betaalde schoolgeld over de maand Juni 1895 worde gerestitueerd. 't Welk doende enz., Leiden, 15 Juni 1895. C. R. Van Ruïven. Juni N'. 18». 24 8.9.30 25 8.-9.45 26 8.9.45 27 8.9.30 28 8.9.45 29 8.9.45 30 8.9.45 7 8 7 8 7 8 8 16.4 16.4 16.6 16.8 16.8 16.4 16.8 LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 1—7 Juli 1895. N'. Datum. Uur. AantaL Gemiddelde Eng. 1 Juli 1 8.9.30 7 16.4 3 2 8.9.45 8 16.8 3 3 8.9.45 7 16.8 4 4 8.9.30 8 16.6 5 5 8.9.45 7 16.6 G' 6 8.9.45 8 16.4 7 7 8.9.45 8 16.8 N*. 186. Leiden, 15 Juli 1895. N*. 182. Leiden, 8 Juli 1895. Uit een ingesteld onderzoek is ons gebleken dat er geen bezwaar bestaat tegen de inwilliging van het verzoek van B. E. Spijker Azn., om vergunning tot het doen leggen van een hardsteenen stoep voor het perceel Garenmarkt n». 12, weshalve wij Uwe Vergadering in overweging geven tot het verleenen der gevraagde vergunning te besluiten. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan EdelAchtb. HH. Burg. en Weth. van Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekende B. E. Spijker Azn. te Leiden, dat hij voor het perceel n°. 12 aan de Garenmarkt, een hardsteenen stoep met palen wenscht te doen plaatsen. Redenen waarom adressant aan Uw College daartoe beleefd de noodige vergunning verzoekt. 't Welk doende, Leiden, 2 Juli 1895. UEd. Achtb. dienstw. dr., B. E. Spijker Azn. N*. 183. Leiden, den 11 Juli 1895. W(j hebben de eer Uwe Vergadering hierbij over te leggen een verzoekschrift van H. J. Van Nouhuys, om eervol ontslag uit de be trekking van IJker van het bolervaatwerk in deze gemeente, met de mededeeling dat er bij ons tegen de inwilliging van het verzoek geene bedenkingen bestaan. Vermits de Provinciale Staten van dit gewest in hunne Vergadering van 12 Juli jl. hebben besloten aan de gemeente Leiden een subsidie toe te kennen van de helft in de kosten van op- en inrichting van een krankzinnigengesticht voor 350 lijders 3e klasse, te stichten op het door de gemeente aan te koopen buitengoed «Endegeest" gelegen onder Oegstgeest, met inbegrip van de koopsom van het terrein, na aftrek van een som van 21500, a tot een maximum van f 225000, zal thans tot den aankoop van het Buitengoed Endegeest voor de overeengekomen som van 75000 vrij van hypotheken en vrij op naam van de gemeente en tot de beschikbaarstelling van de noodige gelden moeten worden overgegaan. Het Raadsbesluit van 16 Mei jl. tot den aankoop is b(j Raadsbesluit van heden door Ged. Staten goedgekeurd. Ten einde alsnu tot den aankoop en betaling van den koopprijs te kunnen overgaan bieden w(j Uwe Vergadering hiernevens ter vaststel ling aan een suppletoire staat van begrooting, dienst 1895, strekkende tot verhooging der begrOoting in ontvangst en uitgaaf met f 75000. Vermits in de kosten van aankoop ad f 75000 verminderd met de getaxeerde waarde van het Raamland onder Zoeterwoude ad ƒ21500, alzoo 53500, door de Provincie voor de helft wordt bijgedragen, zal een bedrag van f 48250 moeten worden gevonden door geld- leening. Te zijner tijd zal de beschikbaarstelling over de gelden benoodigd voor de op- en inrichting van het Gesticht aan Uwe Vergadering worden aangevraagd. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth# van Leiden. N*. 187. Leiden, 11 Juli 1895. Wij hebben de eer U mede te deelen dat de dringende noodzake lijkheid is gebleken van eene ruiming van het riool tusschen de Turfmarkt en de Mare, de voormalige Dolhuisgracht, aangezien her haaldelijk verstoppingen zijn voorgekomen van de riolen welke in bedoeld hoofdriool uitkomen, waartoe o. a. behooren die der Stedelijke Werkinrichting en van de lokalen bestemd voor de verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. Met de afdamming en ruiming is bereids een aanvang gemaakt, terwijl het werk van belangrijken omvang is, zijnde de kosten daarvan voorloopig op 1000 geraamd. Vermits die kosten niet zullen kunnen worden bestreden uit het op den post Onderhoud van pompen en riolen toegestaan bedrag, stellen wjj voor dit artikel Volgn. 93 met f 1000 te verhoogen. Vervolgens zjjn door de stormen van de laatste dagen bejangrjjke beschadigingen ontstaan aan de leien daken van het Raadhuis, waar van de kosten ongeveer 250 zullen bedragen, terwijl verder de dakgoten tusschen de Hooglandsche kerk en het Keurlokaal moeten worden vernieuwd, hetgeen eene uitgave vordert van ongeveer/125. 9 9 9 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1