DONDERDAG 6 JUNI 1895. 35 Zitting van Donderdag 6 Juni 1895. geopend 's namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1'. Verzoek van Dr. P. L. Rijke, om ontslag als curator van het Gymnasium. (145) 2'. Benoeming van een Curator van het Gymnasium. (145) 3*. Idem van eene tweede onderwijzeres aan de Meisjesschool 2de klasse. (129) 4". Verzoek van de Koninkl. Ned. Grofsmederij, ter bekoming in eigendom van grond aan den Zuidsingel. (125 en 146) 5*. Voorstel tot wjjziging van de heffing van raarklgeld wat de veemarkten betreft. (126 en 147) 6'. Verzoek van de Wed. H. J. Hulshof!Siddré, om ontslag als lid van het college Vrouwen-Kraammoeders. (128) 7®. Staat van af en overschrijving op de begrooting, dienst 1895, ad ƒ210.Herstellingen huis Aalmarkt. (131 en 149) 8*. Verzoek van H. W. Hoogeboom, om terugbetaling van honden belasting. (132) 9®. Idem van C. Hemmes, om terugbetaling van schoolgeld, lager on derwijs. (133) 10®. Idem als voren van de Wed. C. W. Zeveryn. (134) 11®. Idem van E. J. De Bruyn, ter bekoming in eigendom van water en grond aan den Rijn by de Borstelbrug. (135 en 149) 12®. Voorstel tot regeling van de jaarwedde der brugwachters. (136) 13®. Idem tot het verleenen van eene toelage aan den Secretaris van het College van Zetters. (137) 14'. Verzoek van hel Bestuur der Zondagschool «Jesaia", om het ge bruik van het schoollokaal in de Gortestraat. (138) 15®. Idem van C. M. Jurgens, om een stoep te leggen voor perceel Rijnstraat n®. 7. (139) 16®. Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1894, van de Stedelijke Werkinrichting. (140) 17*. Verzoek van S. Thors, om vrijstelling van schoolgeld, H. Bur gerschool voor Jongens. (141) 18®. Idem van W. Th. L. Schmidt, om terugbetaling van schoolgeld, Kweekschool voor onderwijzers en vrijstelling van schoolgeld Hoogere Burgerschool voor Jongens. (142) 19®. Staat van af- en overschrijving op dé begrooting, dienst 1894, ad 9479.—. (143 en 148) 20®. Rekening van de Bank van Leening, over 1894. (144) 21*. Staat Model A op de begrooting, dienst 1894, ad f 422.19®. Te kort op de rekening der Bank van Leening. (130) 22®. Concept verordening op het bouwen en sloopen. (127) Tegenwoordig waren 24 leden, als de heeren: De Goeje, De Vries, Du Rieu, Zaaijer, Verhey van Wijk, Van Lidlh de Jeude, Kerstens, Stadhouder, Van Kempen, Verster van Wulverhorst, Pera, Fockema Andreae, Drucker, Zillesen, Dekhuyzen, De Sturler, Juta, Driessen, Kroon, Van Hoeken, Van Dissel, Kaiser, Cock en Hasselbach, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig met kennisgeving de heeren: Van Hamel, Siegenbeek van Heukelom en Le Poole. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 16 Mei worden gelezen en goedgekeurd. (De heer Cock komt ter Vergadering.) De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1®. Missive van J. Korevaar, houdende kennisgeving dat hy de benoeming tot lid van het Bestuur der vereeniging »de Practische Ambachtsschool", aanneemt. 2®. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 14/18 Meijl., B, n®. 1536, (3e afd.) G. S., n®. 83/1, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 9 Mei jl., tot onderhandsche verhuring van het Raamland te Zoeterwoude aan C. P. Van Teylingen en anderen. 3®. Dispositie als voren dd. 21/27 Meijl., B, n®. 1611, (3e afd.) G. S., n®. 67, ten geleide van de goedgekeurde Raadsbesluiten van 16 Meijl. tot onderhandsche verpachting van de aardappeltiend te Leiderdorp, aan de tiendplichten volgens taxatie en tot onderhandsche verhuring van 2 perceelen tuin- of teelland te Leiderdorp aan W. J. Zwetsloot. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 4®. Rekening, dienst 1894, Van de Leidsche Duinwatermaatschappij met balans. Wordt ter inzage in de leeskamer nedergelegd. 5®. Verzoek van de directie van de broodfabriek Ceres, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politic verordening voor een houten gebouwtje aan de achterzijde van de fabriek aan de Zjjdgracht. 6®. Verzoeken van Dr. A. C. Hartevelt en Dr. J. M. W. Kramer, om benoemd te worden tot Stads-Genees- en Heelkundige ter vervulling der a. s. vacature C. Winkler Prins. 7°. Verzoek van P. Van Leeuwen te Voorhout, om vergunning tot het doen maken van een stoep in de Haarlemmertrekvaart nabij de Bonte Koe. 8®. Verzoek van M. Koese, te Lisse, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor het bezoeken van de Kweekschool voor onder wijzers. 9®. Verzoek van R. Jesse Rz., om continuatie in zijne betrekking van Gemeente-Apotheker. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 10®. Missive van de Kamer van Koophandel en Fabrieken dd. heden houdende het verzoek om het voorstel tot verhooging der markt- gelden voor vee niet in de Raadszitting van heden te behandelen. Deze missive luidt aldus: Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geeft eerbiedig te kennen de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden; dat zij met veel belangstelling kennis nam van het voorstel van Burg. en Weth. tot wijziging van de bestaande bepalingen omtrent de veemarkt en de daarmede in verband staande marktgelden; dat intusschcn de Kamer voornoemd ten gevolge van het laat be kend worden van dit voorstel, aan deze uiterst gewichtige aange legenheid niet voldoende haar aandacht heeft kunnen wijden, en niet te min zich gaarne in de gelegenheid gesteld zag hare meening over dit voorstel uit te spreken. Redenen waarom zij zich wendt tot den Gemeenteraad van Leiden met eerbiedig verzoek het voorstel vooralsnog, althans in de Ver gadering van 6 Juni, niet in behandeling te nemen. Namens de Kamer voornoemd, L. Driessen, Voorzitter. Leiden, 6 Juni 1895. J. H. Goudsmit, Secretaris. Te behandelen bij punt 5 der agenda. Nog wordt medegedeeld: 1®. Dat aan den met ingang van 1 Juni jl. eervol ontslagen brug wachter W. Nuis, naar aanleiding van de overgelegde verklaringen van twee geneeskundigen, waaruit blykt dat hij wegens ziekelijke ge steldheid of gebreken niet meer in staat is zijne betrekking waar te nemen, een pensioen is toegekend van 109.79 'sjaars, ingegaan 1 Juni jl. berekend naar eene jaarwedde van 465 en l4/f dienstjaar. 2®. Dat ingevolge Raadsbesluit van 4 Juni 1863, volgens den rooster, de Commissie voor de loting bij de Schutterij dit jaar zal zijn samen- Eesteld uit de leden W. F. Verhey van Wijk en Dr. Th. W. Van idlh de Jeude, terwijl de leden Mr. E. De Vrie6 en Mr. H. L. Drucker de Commissie van onderzoek by de Schutterij zullen uitmaken, en dat mede ingevolge dat Raadsbesluit al de overige Raadsleden als plaats vervangers zjjn aangewezen. De loling heeft plaats op een dag in 't laatst van Juni des voor middags te 9 uren. De Commissie van onderzoek houdt twee zittingen, de eene omstreeks half Juni, de andere omstreeks half Juli, beide des voormiddags. 3®. Dat bij de a. s. verkiezing van 9 leden van den Gemeenteraad op 16 Juli a. s. zitting zullen hebben: in het hoofdbureau op het Raadhuis de Burgemeester, voorzitter en de heeren N. Stadhouder en Dr. A. W. Kroon Jr., leden; in het onderbureau aan den Burg de heeren Mr. L. M. J. H. Kerstens, voorzitter, Dr. D. E. Siegenbeek van Heukelom en W. Pera, leden. in het onderbureau in de school 3e klasse n®. 3 aan de Mare de heeren W. F. Verhey van Wijk, voorzitter en Dr. Th. W. Van Lidth de Jeude en Mr. Egbert De Vries, leden. Worden voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is: I. Verzoek van Dr. P. L. Rijke, om ontslag als curator van het Gymnasium. (Zie Ing. St. n'. 145.) De Voorzitter. Het geldt hier een verzoek van iemand aan wien de gemeente Leiden groote verplichtingen heeft. De heer Rijke is byna 50 jaren geweest Curator van het Gymnasium; bovendien is hy vele jaren geweest lid en voorzitter van de Commissie voor het middelbaar onderwys en heeft ook tal van jaren deel uitgemaakt van de Commissie voor het lager onderwys. In al die betrekkingen heeft de heer Rijke zich buitengewoon onderscheiden en groote diensten aan de gemeente bewezen. Daarom hebben Burg. en Weth. overeen komstig het advies van Curatoren van het Gymnasium voorgesteld den heer Rjjke een eervol ontslag te verleenen, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem in de betrekking als Curator gedurende bijna 50 jaren bewezen. (Toejuiching.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming besloten het ontslag op de meest eervolle wijze onder dankbetuiging te verleenen. II. Benoeming van een Curator van het Gymnasium. (Zie Ing. St. n®. 145.) De Voorzitter. De opmerking zou gemaakt kunnen worden, dat zeer spoedig in de vacature wordt voorzien. Dat is zoo; de voor dracht heeft zelfs niet eens eene week in de leeskamer gelegen, maar er is bij de benoeming eenige haast, omdat de examens weldra een aanvang zullen nemen en het is wenschelijk, dat alsdan het College van Curatoren voltallig is. Ik stel dus voor thans tot de benoeming over te gaan. Daartoe wordt by acclamatie besloten. De Voorzitter. Ik verzoek de heeren Van Dissel, Cock en Has selbach met mij het stembureau uit te maken. Benoemd wordt met 22 stemmen de heer Dr. A. W. Kroon Jr. De heer Kluyver verkreeg 1 stem, terwjjl 1 briefje in blanco was. III. Idem van eene tweede onderwijzeres aan de Meisjesschool 2de klasse. (Zie Ing. St. n®. 129.) Wordt met 22 stemmen benoemd Mej. W. Roeringh zich noemende en schrijvende W. Klinkert. 2 briefjeè waren in blanco.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1