47 N*. 169. Leiden, 21 Juni 18? Onder overlegging van het adres van Dr. G. M. Kruimel, houdende verzoek om in de betrekking van Stads-Genees- en Heelkundige te worden gecontinueerd, hebben wij de eer U mede te deelèn dat er bij ons tegen de inwilliging van dat verzoek geene bedenkingen be staan, weshalve wij in overweging geven om den adressant weder om voor den tijd van 3 jaren in zijne genoemde betrekking te be stendigen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende doctor G. M. Kruimel, Stads-Geneesheer, dat op den len Juli e. k. de tijdruimte zijner benoeming van Stads-Geneesheer verstreken zijnde, hij in die betrekking wenscht gecontinueerd te worden. 't Welk doende, hij zich teekent met verschuldigde gevoelens, Leiden, 21 Juni 1895. Dr. G. M. Kruimel. N*. Iff O, Leiden, 20 Juni 1895. Naar aanleiding van nevensgaande verzoeken van T. A. O. De Ridder en J. M. Van Houten, hebben wij de eer U mede te deelen datC. F. R. De Ridder en S. M. Van Houten met 1 Maart jl. de Hoogere Bur gerschool voor Meisjes hebben verlaten en op grond waarvan wij Uwe Vergadering in overweging geven aan adressanten vrijstelling of terugbetaling te verleenen van schoolgeld voor hunne dochters vroeger leerlingen der Hoogere Burgerschool voor Meisjes over de laatste twee kwartalen van den cursus 1894/95. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft met den meest verschuldigden eerbied te kennen, T. A. O. De Ridder, Burgemeester van Katwijk, wonende te Katwijk a/d Rijn dat zijne dochter Christina Frederica Reinera, 28 Februari jl. de Hoogere Burgerschool voor Meisjes heeft verlaten; dat adressant het schoolgeld heeft voldaan tot op 1 Juli 1895; Redenen waarom hij beleefd verzoekt ontslagen te worden van het meerdere te betalen en teruggave van het te veel betaalde. 't Welk doende enz., Katwjjk a/d Rijn, 10 Juni 1895. T. A. O. De Ridder. Aan den EdelAchtb. Raad der gemeente Leiden. Ondergeteekende geeft beleefdelijk te kennen, dat zijne dochter Sara Maria, leerlinge aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes, door voort durende ongesteldheid de lessen sedert 1 Maart jl. niet heeft kunnen volgen en ook om bovengenoemde aanleiding die niet in den eersten tijd zal kunnen bjjwonen, reden waarom hij beleefd verzoekt restitutie van betaald schoolgeld over de beide laatste termijnen, dienstjaar 1894/95. 't Welk doende, Leiden, 14 Juni 1895. J. M. Van Houten. N*. 1?2. Leiden, 27 Juni 1895. Onder overlegging van nevensgaande voordracht van het Bestuur van het 11. G. of Arme Wees- en Kinderhuis, geven wij Uwe Verga dering in overweging tot de benoeming van eene Regentes over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 24 Juni 1895. Het Bestuur van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis, heeft de eer UEA. ter vervulling van de vacature in hun College, door het bedanken van Mej. W. D. Boursse Wils, het volgend dubbeltal voor te dragen. Mevrouw de Wed. L. M. De Laat de Kanter geb. Ph. A. P. De Kanter. Mejuffrouw A. C. W. Scholten. Aan HH. Burg. en Weth. Het Bestuur voornoemd, der gemeente Leiden. J. Offerhaus Lzn.. Voorzitter. G. F. Alsche, l" Secretaris. N\ Iff3. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 10—16 Juni 1895. N°. Datum, Uur. Aantal. Gemiddelde Eng. Standkaarsen. 1 Juni 10 7.45—9.30 7 16.8 2 11 7.45—9.45 8 16.8 3 12 7.45—9.45 7 46.4 4 13 7.45—9.30 8 16.6 5 14 7.45—9.45 7 16.6 6 15 7.45—9.45 8 16.8 7 16 7.45—9.45 8 16.6 ïffl. Leiden, 24 Juni 1895. Ingevolge art. 2 van de Verordening houdende Reglement voor de Bank van Leening, hebben wij de eer U hiernevens aan te bieden eene alphabetisch gestelde voordracht voor de benoeming van een Commis saris der Bank, ter vervulling van de vacature, ten gevolge van de periodieke aftreding van den heer G. H. Kokxhoorn, als: P. Essers, A. J. Den Hollander, G. H. Kokxhoorn. Wij geven Uwe Vergadering in overweging alsnu tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden ter Boekdrukkerij van Gebroeders Mure 9 9 9 9 9 9 l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 12