GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 41 INGEKOMEN STUKKEN. N'. 143. Leiden, 30 Mei 1895. Wy hebben de eer voor te stellen de navolgende posten der Gemeentebegrooting voor 1894, waarvan de raming gebleken is niet voldoende te zijn voor de vereischte uitgaven, te verhoogeu met de daarbjj vermelde bedragen. Volgn. 76. Kosten van het onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek bestemd voor de Vergaderingen van den Raad en van Burg. en Weth., mitsgaders van de Secretarie der gemeente, 600. Van de op dit art. voorkomende aannemingsom wegens onderhoud van het Raadhuis, moest een bedrag van 392.95 wegens minder ver richt werk dan het bestek aangeeft, op de aannemingssom worden ingehouden. Vermits de laatste betalingstermijn evenwel niet vol doende was om dit bedrag te dekken, is de geheele aanncmingssom op dit art. geboekt en werd gemeld bedrag van 392.95 in ont vangst gebracht onder Volgn 41. Het tekort op dit art. vermindert dus feitelijk met 392.95. Ove rigens vorderden de inrichting van een kamertje voor de brandwacht ten Raadhuize en eenige noodzakelijke herstellingen aan de hoofd wacht, resp. extra uitgaven van 130 en f 116.81. Volgn. 77. Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebouwen of vertrekken 350. In hoofdzaak door de noodzakelijke aanschaffing van eenig meubi lair werd deze post met gemeld bedrag overschreden. Volgn. 82. Kosten van abonnement op bet Staatsblad, Provinciaal blad en Dagbladen f 40. Tengevolge van de aanschaffing van eenige boekwerken voor de bibliotheek en de administratie. Volgn. 90. Onderhoud van wegen en voetpaden f 115. Tengevolge van eenige wijzigingen in het bestek van aanneming der vernieuwing van de Driegatenbrug, werd de aanneraingssom 200 hooger dan geraamd was. Het artikel werd bij R. B. van 29 Nov. 4894 voor deze vernieuwingswerken met 1000 verhoogd. De ver wachting dat de meerdere kosten uit dit artikel konden worden ge vonden (Ingek. St. n'. 301 van 4894) is niet verwezenlijkt. Ook is op dit art. in uitgaaf gebracht het geheele onderhoud van de Span- jaardsbrug, waarvan J door Rijnland is terugbetaald, ad f48.72, welk bedrag onder Volgn. 41 der ontvangsten is geboekt. Overschotten op andere onderdeelen verminderden het tekort tot 1 IS. Volgn. 91. Onderhoud van wandelplaatsen en Plantsoenen 150. Het tekort is veroorzaakt door de aanschaffing van eenige zwanen en fazanten en verder door meerdere leverantie van grint en arbeids- loonen wegens veranderingen in den aanleg. Volgn. 93. Onderhoud van pompen en riolen 640. Onder de uitgaven komen voor 406.48* wegens vernieuwing van het riool in de Pieterskerkstraat, welk bedrag is terugontvangen van de Doopsgezinde gemeente en onder Volgn. 41 der ontvangsten is geboekt. De verplaatsing en overdekking van de vuilnisbak aan de Geeregracht, de verplaatsing van het urinoir aan de Blauwpoortsbrug, de nieuwe omkasting van het urinoir in de Salomonsteeg en de aan schaffing van baggerlaarzen voor de werklieden in het riool van de Pieterskerkgracht, vorderden extra uitgaven en veroorzaakten mede het vermelde tekort. Volgn. 95. Onderhoud van klokken, horlogen, speelwerken enz. ƒ10. Op dit art. is voor herstelling van de uurwerken der torens niets uitgetrokken. De overschrijding betreft eene kleine herstelling van het carillon van den stadhuistoren. Volgn. 98. Kosten van het verstrekken van en aanleg voor duin water, 480. De buitengewone uitgaven welke dit tekort veroorzaken, betreffen den aanleg van eene leiding naar het lijkenhuis, en in de Ketelboetersteeg, de uitbreiding der leiding in de Gehoorzaal en het meerder verbruik van duinwater, dit laatste ten bedrage van ruim 200. Volgn. 400. Onderhoud van huizen, torens, poorten en dergelijke f 4820. De hoogere kosten der besteigering van de Gehoorzaal ad 460, van de verfwerken en inwendige herstellingen van de gebouwen van den Burg, ad f 97, van de herstellingen in de Lakenhal ad 174, van het vaccinatielokaal in het Elisab.-gasthuis ad 43de kosten van het aanbrengen eener koperen leuning in de Gehoorzaal ad t 367.74 (waarvoor geen geld in de begrooting beschikbaar was), de meerdere kosten van verlichting en verwarming der gebouwen ad 400, van kachelreparatie ad 147, eenige herstellingen in de Ge hoorzaal en de te lage raming op dit artikel van de arbeidsloonen ad 700 zouden eene meerdere uitgaaf van ruim f 2200 hebben ver oorzaakt, welke echter gedeeltelijk werd bestreden uit de in min dering gebrachte som van ruim 500 op het aangenomen onderhoud wegens minder verricht werk. In de begrooting der arbeidsloonen ad f 1000, wat feitelijk een stelpost was, was niet gerekend op de vele werkzaamheden in en bij het keurlokaal, hetgeen heeft bedragen f 162.04'; zoo ook heeft het plantsoen aan de Burcht ƒ113.95 ge vorderd. Aan de versterkingen van de kap der Gehoorzaal is in Januari, Februari en Maart nog aan arbeidsloonen uitgegeven 324.84', hetgeen ook uit dien post voor arbeidsloon is betaald. Uit den aard der zaak is de raming op dit artikel zeer moeielijk wegens het groote aantal te onderhouden perceelen, zoodat eene aanvulling van dit artikel telken jaren plaats heeft. Volgn. 106. Kosten van toezicht en van invordering der plaatselijke belastingen f 775. De raming van de uitgaven voor de vee- en vleeschkeuring, waarvoor dit artikel bij R. B. van 15 Maart 1894 werd verhoogd, bleek on voldoende, wat de jaarlijksche uitgaven betreft, op 100 uitgetrokken Van dit bedrag moeten de kosten van drukwerk, vuur, licht, onder houd van brandijzers en kantoorbehoeften worden bestreden. Verder veroorzaakte de invoering der heffing van havengeld hoofdzakelijk voor drukwerk, vrij belangrijke uitgaven, waarvoor op de begrooting niets was uitgetrokken. Volgn. 107. Vergoeding van het ryk van 2J ten honderd van het onzuivere bedrag der opcenten ten behoeve van de gemeente geheven op de grondlasten en de personeele belasting f 7. Blijkens bericht van den ontvanger der directe belastingen be dragen de kosten te dier zake f 2406.53'. De raming was f 2400. Volgn. 111. Onderhoud der wachthuizen, mitsgaders, licht en brand stoffen voor dezelve 60. De overschrijding betreft de kosten van verlichting en verwarming. Deze bedroegen bijna f 1000 in verband met den ingevoerden nacht dienst op al de bruggen in de Nieuwe Vaart binnen deze gemeente Door overschot op de onderhoudskosten werd het tekort tot 60 teruggebracht. j u Volgn. 114. Belooning en premiën aan de brandspuitlieden en be ambten 145. Ter voldoening van de rekening der duinwaterschappy wegens geleverd water bij brandblussching. Volgn. 116. Verdere uitgaven in zake de politie 40. üp dezen post is in uitgaaf gebracht een bedrag van f 75 wegens voorschot aan den Commissaris van Politie voor het doen van kleine voorschotten, welk bedrag evenwel weder in ontvangst is gebracht onder Volgn. 41. Eene verhooging van bet art. met 40 is voldoende. Volg. 122 Kosten voortvloeiende uit het nemen van maatregelen ten behoeve van den openbaren gezondheidstoestand f 2810. Tengevolge van velerlei onderzoekingen van pompwater, de hoogere kosten van ontsmettingsmaatregelen en de kosten van verstrekt duin water in poorten en sloppen (ten bedrage van f 2665.82) Volgn. i231V. Kosten voor de Latijnsche scholen; onderhoud der gebouwen, meubelen enz. 30. Op dit art. is voor het geheel geboekt de aannemingssom wegens onderhoud, terw(jl een bedrag van 75 daarvan is terug ontvangen wegens minder verricht werk en onder Volgn. 41 der ontvangsten is geboekt. Feitelijk zoude dus op dit artikel een overschot aan- wezig ziin. Volgn. 126. Jaarwedden der onderwijzers, lager onderwijs f 14. Na de verhooging van dit art. by R. B. van 21 Febr. 1895, bleken twee handwerkakten nog te moeten worden betaald over de laatste drie maanden van 1894, ad ƒ12.50. Eene verhooging met ƒ11 is V°Volgndei30. Kosten van het instandhouden van schoollokalen en onderwijzerswoningen, 410. Dit tekort is ontstaan door de navolgende werkzaamheden: net aan- brengen van vier lichtkozynen in de school aan de Van-der- Weristraat, 449 het vernieuwen van rookleidingen in verschillende scholen waar'die verteerd bleken 357, de meerdere kosten van de ijzeren schutting van de school aan de Boommarkt, waar bij de begrooting de kosten van een houten schutting waren uitgetrokken, f 168. De meerdere uitgaven bleken ten slotte niet geheel uit de overschotten op andere onderdeelen te kunnen worden gevonden, zoodat eene ver hooging met 410 voldoende is. Volgn. 132. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van school- meubelen 55. Tengevolge van de noodzakelijke vernieuwing van gordynen in de scholen aan het Plantsoen en in de Gortestraat. Volgn. 141. Kosten der Kweekschool voor onderwijzers en onder wijzeressen f 540. Tengevolge van het Raadsbesluit van 30 Nov. 93, waarby tot be houd der vioollessen op de kweekschool werd besloten. De jaarwedde van den heer Wetrens, niet op de begrooting voorkomende, bedraagt f 450. Ook op dit artikel werd verder de geheele aannemingssom van het onderhoud geboekt, terwyl een bedrag van 131.50 wegens minder verricht werk werd ingehouden en onder Volgn. 41 in ont vangst werd gebracht. ,Q„ Volgn. 146. Kosten van de verpleging van arme krankzinnigen ƒ80. Vernieuwing van matrassen en verder beddegoed in de lokalen van het Caecilia Gasthuis, bestemd voor de tijdelijke opneming van be hoeftige krankzinnigen, bleek noodzakelijk. Een en ander vereischte eene uitgave van ruim 80, welke som later bleek niet uit de gewone verplegingskosten te kunnen worden gevonden. Volgn. 152. Schadeloosstelling aan Armbesturen en Godshuizen voor het verlies dat zy door de opheffing der Armbakkery als Stede lijke inrichting, kunnen lijden f 1. Op dezen post komt f 0.29 tekort. Volgn. 163. Kosten van openbare vermakelijkheden en feesten en voor het uitsteken van vlaggen 115. Ter voldoening van eenige nagekomen rekeningen, in hoofdzaak wegens de feestviering op 31 Augustus '94. Volgn. 173. Kosten van insinuatien, notarieele akten en andere kleine uitgaven, niet onder de vorenstaande hoofdstukken begrepen ƒ15. In verband met de opmaking van de plannen tot uitbreiding van de grenzen der gemeente waren eenige meerdere uitgaven noodig. Volgn. 175. Uitgaven voortvloeiende uit het beheer der voormalige administratie der vereenigde Gast- en Leprooshuizen 180. Het onderhoud buiten aanneming, slechts geraamd op 50, vereischte eenige meerdere uitgaven. Ook zijn de hoogere kosten van verlich ting van het Caecilia Gasthuis oorzaak van de overschrijding. Het totaal dezer verhoogingen bedraagt 9479 en kan worden gevonden uit de overschotten op Volgn. 89 «Onderhoud van straten en pleinen" en Volgn. 94 «Onderhoud van havens, vaarten, kaai muren, sluizen en andere waterwerken". Wij geven Uwe Vergadering alsnu in overweging tot de voorge stelde verhoogingen der begrootingsposten van 1894 te besluiten eu te dien einde vast te stellen den hierby overgelegden staat van af- en overschrijving. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1