GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 33 INGEKOMEN STUKKEN. N'. H4. Leiden, 6 Mei 1895. Door de Commissie van de Bewaarschool aan de Garenmarkt is, bij nevensgaand adres, aan Uwe Vergadering medegedeeld dat zij heeft besloten de school met 1 Juli a. s. op te heffen en de school met speelplaats aan de gemeente te koop aangeboden voor de som van f 5500, omtrent welk aanbod het advies van de Commissie der Bewaarscholen alhier door ons is ingewonnen. Het gunstig advies dier Commissie wordt in de Leeskamer neder- gelegd met eene nota van den Voorzitter dier Commissie, waaruit blijkt dat deze zich met het gunstig advies der Commissie niet kan vereenigen maar de overneming van de school ontraadt, omdat volgens bekomen inlichtingen door particuliere krachten in dit gedeelte der gemeente in de behoefte aan bewaarschool-onderwijs zal kunnen worden voorzien. Tevens wordt hierbij overgelegd het door het Bestuur van het Nutsdepartement ingediend adres, waarbij wordt verzocht afwjjzend te beschikken op het verzoek der Commissie voor de Bewaarschool aan de Garenmarkt en wel in het belang van de Bewaarschool van het Nutsdepartement. Na rijpe overweging kan ook ons College geen vrijheid vinden tot aankoop van het gebouw en tot overneming van de school te advi- seeren. De Commissie voor de Bewaarscholen acht de oprichting van eene vierde bewaarschool en wel in het hierbedoeld gedeelte der gemeente wenschelijk op grond dat meermalen wegens gebrek aan beschikbare ruimte een grooter of kleiner aantal kinderen moet worden afgewezen en is van oordeel dat, nu de gemeente onverplicht gedurende meer dan veertig jaren de opvoeding van jonge kinderen tot een voorwerp van gemeentezorg heeft gemaakt, niet kan worden aangenomen dat die zorg niet tot alle deelen der gemeente zoude worden uitgestrekt. Wjj ontkennen niet, dat de oprichting van eene vierde bewaarschool van gemeentewege in zeer ernstige overweging zoude moeten genomen worden, zoodra het vaststond dat een beduidend aantal kinderen op de openbare en bijzondere bewaarscholen door gebrek aan plaats ruimte geene plaatsing konde vinden. De gemeente, die, hoewel geheel onverplicht, gedurende meer dan 40 jaren, hare zorg ook tot het bewaarschoolonderwijs uitstrekte, zal zonder twjjfel niet halverwege op dezen weg bljjven stilstaan, als eenmaal dringende behoefte aan uitbreiding van bet gemeentelijk be waarschoolonderwijs bleek. Doch vooral hier, waar het geldt een tak van onderwijs, waarvan de zorg niet door de wet aan de gemeente wordt opgelegd, mag tot uitbreiding eerst dan worden overgegaan, wanneer onomstooleljjk vaststaat, dat niet op andere wijze in die behoefte wordt voorzien. Dit nu is tot dusver niet gebleken. Integendeel; zooals de Voor zitter van de Commissie der bewaarscholen in zijne nota mededeelt, is het volgens bekomen inlichtingen gebleken, dat particuliere krachten het bewaarschoolonderwijs voor on- en minvermogenden zullen ter hand nemen of aan reeds bestaande particuliere inrichtingen uitbreiding zullen geven. Die pogingen moeten worden afgewacht, voordat de gemeente tot oprichting van eene vierde bewaarschool besluit. Geheel onverplicht heeft de gemeente thans reeds drie uitnemend ingerichte bewaarscholen, waardoor in het bewaarschoolonderwijs van een 1000-tal kinderen kan worden voorzien en waarvan de jaar- ljjksche uitgaven ongeveer f 16000 bedragen, behalve de kapitaal- waarde der daarvoor bestemde gebouwen. Met het oog op onze financiën is het dringend noodzakelijk, slechts in den uitersten nood tot vermeerdering van die onverplichte uitgaven te besluiten. Wjj juichen het daarom zeer toe, dat particuliere krachten zich aan dezelfde taak wijden en houden ons overtuigd, dat de Com missie van de Bewaarschool aan de Garenmarkt die poging van par ticulieren zeer zoude kunnen bevorderen, wanneer zjj, na afwjjzing van bet onderhavige verzoek, hare vrjjvallende localiteit, voor dat doel wilde beschikbaar stellen ten bate van eene particuliere vereeniging. Mocht onverhoopt de Commissie voor de bewaarschool der Garen markt aan de op te heffen school eene andere bestemming geven, dan nog zouden wij meenen, dat het niet op den weg ligt van het Gemeentebestuur onmiddellijk tot uitbreiding van het gemeentelijk bewaarschoolonderwijs over te gaan. Immers, al zoude daardoor de oprichting vair eene particuliere bewaarschool worden vertraagd door gebrek aan een geschikt terrein, de pogingen van particulieren om eene localiteit te vinden zouden zonder twijfel niet worden opgegeven en bet financieel belang der gemeente vordert dringend den uitslag dier pogingen af te wachten. De opmerking in het adres voorkomende, dat niet kan worden aan genomen, dat de zorg van het Gemeentebestuur voor het bewaar schoolonderwijs niet tot alle doelen der gemeente zoude worden uit gestrekt, kunnen wjj niet beamen, voor zoover daarmede bedoeld is, dat, bjj opheffing van de school aan de Garenmarkt, in dat deel der gemeente eene bewaarschool zoude moeten worden opgericht. De gemeente toch is niet van zoodanigen omvang, dat geene kin deren woonachtig in de buurten aan de Garenmarkt eene bewaar school, in een ander gedeelte der gemeente gevestigd, zouden kunnen bezoeken. Zeer zeker is het voor de ouders hoogst geriefelyk eene bewaarschool in de naaste omgeving te hebben, en levert het wellicht eenig bezwaar op de kinderen te moeten zenden naar eene op eenigen afstand gelegen school, doch wil de gemeente aan al deze bezwaren te gemoet komen dan zoude het aantal bewaarscholen aanmerkelijk moeten worden uitgebreid. Ten slotte achten wij het niet vrij van bedenking, dat de gemeente overneemt eene particuliere inrichting, die zich wegens minder gun- stigen financieelen toestand niet staande kan houden. WQ zouden vreezen, dat door andere inrichtingen, in gelijke omstandigheden ver- keerende, eveneens op overneming door de gemeente zoude worden aangedrongen. Op deze gronden geven wij Uwe Vergadering alsnu in overweging aan de Commissie van de Bewaarschool voor de Garenmarkt te kennen te geven, dat haar aanbod tot overneming van de school door de gemeente niet wordt aangenomen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. De Commissie van de Bewaarschool aan de Garenmarkt heeft de eer het navolgende onder Uwe aandacht te brengen; Sinds 35 jaren heeft zij onder hare leiding een Bewaarschool, ge sticht door Dr. E. Laurillard, vroeger predikant te Leiden, thans te Amsterdam. Meer dan 200 kinderen van alle gezindten maken nog van deze inrichting gebruik. De kosten worden gedekt door schoolgelden en bijdragen van par ticulieren, welke evenwel in de laatste tjjden sterk zijn verminderd, terwijl de noodzakelijkheid van kostbare reparatiën aan meubilair enz. en aanschaffing van de noodige leermiddelen zóó dringend is geworden dat het der Commissie onmogelijk is deze school langer in stand te houden. Daarom heeft zjj met leedwezen moeten besluiten haar met i Juli a. s. op te heffen. Terwijl zij U hiervan kennis geeft, biedt zjj U de school met groote speelplaats, samen p. m. 500 centiaren groot, te koop aan voor de som van f 5500, in de hoop en de verwachting tevens, dat in elk ge val ook in dit gedeelte der stad, de bewoners zullen deelen in het zelfde voorrecht, hetwelk tengevolge van Uwe goede zorgen aan de andere wijken, door voortreffeljjk ingerichte Bewaarscholen, is verleend. Namens de Commissie voornoemd, Leiden, 13 Februari 1895. H. G. Hagen, Voorzitter. F. G. De Wilde, Secretaris. Aan den Raad der gemeente Leiden. Naar aanleiding van het adres door de Commissie voor de Bewaar school aan de Garenmarkt den 13en Februari 1895 tot den Raad der gemeente Leiden gericht, heeft het Departement Leiden der Maat- schappjj tot Nut van 't Algemeen de eer Uwe aandacht te vestigen op het volgende. Gedurende vele jaren heeft de Bewaarschool van het Nutsdeparte ment alhier in de wjjk waartoe de school aan de Garenmarkt behoort, aan een zeer groot aantal kinderen onderwijs en opleiding gegeven op eene wjjze die herhaaldeljjk voortreffeljjk is genoemd. Aan de degelijke onderwijskrachten en aan de uitnemend geschikte localen en speelplaatsen der school is deze goede reputatie te danken. Het be hoeft geen betoog dat door het inwilligen van het verzoek, neèrgelegd in bovengenoemd adres, eene inrichting van bijzonder onderwjjs, die zonder subsidie van de gemeente tot grooten bloei is geraakt in haar bestaan zou worden bedreigd. Om die reden noodigt het Departement Leiden der Maatschappjj tot Nut van 't Algemeen Uwen Raad uit op het voorstel en het verzoek der Commissie voor de Bewaarschool aan de Garenmarkt afwjjzend te beschikken. Het Bestuur van het Nutsdepartement, P. Van Geer, Voorzitter. D. C. Hesseling, Secretaris. N°. 115. Leiden, 6 Mei 1895. Wjj hebben de eer U mede te deelen dat er na een ingesteld on derzoek geen bezwaar bestaat tegen de inwilliging van het verzoek van de Wed. P. W. Maandag om twee stoeptreden te doen maken voor den ingang in de Bolwerkstraat van het perceel Hoogewoerd 139, zoodat wij Uwe Vergadering in overweging geven de gevraagde vergunning te verleenen onder voorwaarde dat de treden niet meer dan 50 centimeters vooruitspringen en tegen betaling van de ver schuldigde recognitie overeenkomstig het tarief vastgesteld den 21 en Februari 1885 (Gemeenteblad n#. 2 van 1895.) Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan EdelAchtb. HH. Burg. en Weth. van Leiden. Achtbaren Heeren. Ondergeteekende verzoekt met verschuldigden eerbied twee gemet selde treden te mogen maken voor een deur in de Bolwerkstraat ten dienste van het perceel Hoogewoerd n#. 139. Met de meeste Hoogachting UEd. Achtb. dienaresse, Leiden, 1 Mei 1895. Wed. P. W. Maandag. N'. 116. Leiden, 6 Mei 1895. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van Mej. C. J. Van t Hooft hebben wij de eer U mede te deelen dat de pupil van adressante Henri Casper Harmsen den 28 Februari jl. voor het laatst de lessen aan het Gymnasium heeft bjjgewoond en sedert deze inrichting voor goed heeft verlaten. Vermits er alzoo termen bestaan om gunstig op het verzoek te beschikken geven wij Uwe Vergadering in overweging aan adressante vrijstelling of terugbetaling te verleenen van schoolgeld voor haar pupil H. C. Harmsen, vroeger leerling van het Gymnasium over de laatste twee kwartalen van den cursus 1894/95. Aan den Gemeenteraad. Burg, en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1