DONDERDAG 28 MAART 1895. 15 Zittlag van Donderdag 39 Maart 1899, geopend, 's namiddags te drie uren. Voorzitter: de heer H. C. JUTA, Wethouder. Te behandelen onderwerpen: 1'. Benoeming van een tweeden onderwijzer aan de school 3de klasse n*. 4. (77) 2®. Idem van eene derde onderwijzeres in de handwerken aan de school 3de klasse n®. 2. (72) 3'. Idem van een Controleur der Bank van Leening. (71) 4*. Idem van een Hoofdopzichter der gemeentewerken. (73) 5'. Verzoek van F. Gordon, om terugbetaling van schoolgeld, lager onderwjjs. (75) 6*. Idem van de weduwe mr. G. F. N. Gori, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Gymnasium. (78) 7'. Idem als voren van de weduwe Dr. G. C. Steynis. (76) 8'. Idem als voren van de weduwe Schoorel, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (79) 9'. Idem als voren van de weduwe dr. P. Romeyn. (79) 10°. Voorstel omtrent de verplaatsing van de Pinkstervacantie van het Gymnasium (74) IIs. Idem tot het verleenen van afschrijving of terugbetaling van plaat selijke directe belasting, dienst 1894. (82) Tegenwoordig waren 24 leden, alsdeheeren: Hasselbach, Dekhuyzen, Stadhouder, Van Hoeken, Van Dissel, Kaiser, De Goeje, Van Lidth de Jeude, Kroon, Verster van Wulverhorst, Van Kempen, Verhey van W(jk, Zaaijer, Du Rieu, Zillesen, Kerstens, Le Poole, Driessen, Cock, Van Hamel, Drucker, De Sturler en Siegenbeek van Heukelom, alsmede de heer Juta, Wethouder, Voorzitter. Afwezig waren met kennisgeving de heeren: Fockema Andreae, De Vries en Pera. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 14 Haart worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 12/16 Maart jl. B, n°. 128, (2e afd.) G. S. n°. 40, ten geleide van de goed gekeurde rekening van de dienstd. Schutterij over het dienstjaar 1894. 2°. Missive van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 13/23 Maart jl., B, n°. 881 (le afd.) G. S-, n°-25, ten geleide van het Koninkl. Besluit van 8 Maart jl., n°. 9, waarbij machtiging wordt verleend tot heffing van bruggeld aan de Zjjl- of Spanjaardsbrug volgens het be staand tarief, tot 30 April 1898. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1*. Rekening, dienst 1894, van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 2°. Nader verzoek van Ch. J. Verhaaff, om ontheffing van de be paling van art. 221 der algemeene politieverordening voor een houten gebouwtje achter perceel Pieterskerkgracht 6. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 3". Verslag van de Plaatselijke Schoolcommissie omtrent den toestand van het lager onderwjjs in 1894. Wordt opgenomen in het gemeenteverslag. 4'. Adres van hel Bestuur van het Departement Leiden der Maat schappij tot Nul van 't Algemeen houdende verzoek om niet over te gaan tot overneming van de Bewaarschool aan de Garenmarkt door de gemeente. 5°. Verzoek van W. J. Bink, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der algegemeene politieverordening van 6 November 1879 ten op zichte van den gevel van het perceel le Groenesteeg n°. 8. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. Nog wordt medegedeeld: 1'. Dat aan den eervol ontslagen lantaarnopsteker bij de Stedelijke Gasfabriek J. Verstraten, wegens tengevolge van de uitoefening zijner functie bekomen gebreken, waardoor hjj voor den gemeentedienst on geschikt is geworden, een pensioen is toegekend van f 242.66 zjjnde 2/3 van zjjne jaarwedde ad 364, met ingang van 1 April 1895; en aan den met ingang van 1 Mei 1895 eervol ontslagen Controleur der Stads Bank van Leening W. Mathol de Jongh, wegens meer dan 65-jarigen leeftijd en een diensttijd van 20 jaren en 170 dagen een pensioen van 972.12 naar een grondslag van f 2850, met ingang van 1 Mei 1895. 2'. Dat van de 40000, opgenomen voor kasgeld een bedrag van 10000 is afgelost, zoodat nog 30000 opgenomen bljjft. 3'. Dat voor de verkiezing van drie leden der Provinciale Staten op Dinsdag 14 Mei a. s. en eventueele herstemming op Dinsdag 28 Mei in de stembureaus zitting zullen hebben: Hoofdbureau: De Burgemeester, Voorzitter en de leden Dr. E. F. Van Dissel en J. J. Hasselbach; in het Bureau Burg: Dr. M. J. De Goeje, Voorzitter en de leden Dr. T. Zaajjer en Dr. P. J. Kaiser; in het Bureau Mare: H. C. Juta, Voorzitter en de leden P. Zillesen en A. E. Van Kempen. Worden voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is: L Benoeming van een tweeden onderwijzer aan de school 3de klasse n°. 4. (Zie Ing. St. n°. 77.) De heer De Goeje. Ik stel voor eene zitting met gesloten deuren te houden. Dc Voorzitter. Wanneer niemand daartegen bezwaar heeft, wordt de openbare zitting geschorst en veranderd in eene met gesloten deuren. De openbare zitting wordt hervat. De Voorzitter. Mag ik de heeren Stadhouder, Hasselbach en De Goeje verzoeken met mjj het stembureau uit te maken? De uitslag der stemming is dat met 21 stemmen wordt benoemd de heer F. A. Schilthuizen; 3 briefjes waren in blanco. II. Idem van eene derde onderwijzeres in de handwerken aan de school 3de klasse n°. 2. (Zie Ing. St. n®. 72.) De uitslag der stemming is dat met 21 stemmen wordt benoemd Mej. C. J. G. Boekwijt geb. Van der Upwich; 3 briefjes waren in blanco. III. Idem van een Controleur der Bank van Leening. (Zie Ing. St. n®. 71.) De uitslag der stemming is dat met 13 stemmen wordt benoemd de heer D. De Bruyn; de heer P. J. C. Dee verkreeg 1 stem en de heer P. Essers 9 stemmen; 1 briefje was in blanco. IV. Idem van een Hoofdopzichter der gemeentewerken. (Zie Ing. St. n°. 73.) De uitslag der stemming is dat met 22 stemmen wordt benoemd de heer D. Komen: de heer P. Kolpa verkreeg 1 stem, terwijl een briefje in blanco was. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor de genomen moeite. V. Verzoek van F. Gordon, om terugbetaling van schoolgeld, Lager onderwijs. (Zie Ing, St. n°. 75.) VI. Idem van de Weduwe Mr. G. F. N. Gori, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Gymnasium. (Zie Ing. St. n°. 78.) VII. Idem als voren van de Weduwe Dr. G. C. Steynis. (Zie Ing. St. n°. 76.) VIII. Idem als voren van de Weduwe Schoorel, Hoogere Burger school voor Jongens. (Zie Ing. St. n°. 79.) IX. Idem als voren van de Weduwe Dr. P. Romeyn. (Zie Ing. St. n°. 79.) Op deze verzoeken wordt achtervolgens zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming gunstig beschikt. X. Voorstel omtrent de verplaatsing van de Pinkstervécantie van het Gymnasium. (Zie Ing. St. n°. 74.) XI. Idem tot het verleenen van afschrijving of terugbetaling van plaatselijke directe belasting, dienst 1894. (Zie Ing. St. n®. 82. Deze voorstellen worden achtereenvolgens zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. De Voorzitter. Verlangt nog iemand het woord? De heer Stadhouder. Mjj is ter oore gekomen dat 's Maandags- en 's Zaterdagsavond in de Haarlemmerstraat menscben staan met liedjes van hoogst onzedelijke strekking. Als er een agent aankomt, gaan de liedjes in de binnenzak en staan de verkoopers, omgeven door een hoop jongens en kinderen, te keuvelen. Nu zjjn er wel vaste politieposten aan de Bakkersteeg en aan de Donkersteeg, maar de afstand daartusschen is te groot. Als er tusschen die twee posten nog een vaste politiepost was, zou het door mjj genoemde feit voor komen kunnen worden. De Voorzitter. De aandacht zal er op gevestigd worden. De heer Zaaijer. M. d. V. Ik wenschte eene enkele vraag te doen omtrent het riool op de Langebrug bij de Pieterskerkgracht en de Mooi Japensteeg. Sedert verscheidene maanden reeds staat daar eene schutting om eene opening in het riool en in den laatsten lijd heb ik berbaaideljjk gelegenheid gehad op te merken, dat uit dat riool hoogst onaangename dampen zich verspreiden; een dergelijke toestand mag, dunkt mij, niet langer duren dan hoog noodzakelijk is. Daarom, M. d. V.zou ik gaarne vernemen of het voornemen be staat de bedoelde opening in dat riool spoedig te sluiten 1 mocht zulks nog niet mogelijk zijn dan zou ik adviseeren daar ter plaatse een voldoende, voorloopige sluiting aan te brengen, want de tegen woordige toestand mag inderdaad niet bestendigd worden. De heer De Sturler. Het is mjj aangenaam mijnheer de Voorzitter den heer Zaajjer op zjjn vraag het volgende te kunnen antwoorden. Het riool moest opengehouden worden, ten einde het droog te kunnen houden tijdens den bouw van het riool bjj de Doopsgezinde kerk. Toen dat laatste riool klaar was is de vorst ingevallen, thans evenwel zal het riool eerstdaags dicht gemaakt en de bedoelde schntting weg genomen worden. De heer Zaaijer. M. d. V.l Ik ben zeer dankbaar voor de verkregene inlichtingen en ik verklaar vooral zeer op prjjs te stellen de uit drukking eerstdaags. Niemand verder het woord verlangende, wordt de Vergadering gesloten. Te Leiden ter Boekdrukkerij van Gebroeders Murk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1