GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 25 INGEKOMEN STUKKEN. N8. 82. Leiden, 23 Maart 1895. Wij hebben de eer hiernevens aan Uwe Vergadering over te leggen de tweede lijst van aangeslagenen in de Plaatselijke Directe Belasting, dienst 1894, die in den loop van dat jaar de gemeente hebben ver laten of overleden zjjn en stellen U voor op gemelde aanslagen af schrijving of restitutie te verleenen tot de bedragen, opgenomen in de 10 kolom van die lijst. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N'. 83. LICHTSTERKTE. Reaultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 11—17 Maart 1895. H°. Datum. Uur. Aantal. Gemiddelde Eng. St 1 Maart 11 6.8.15 7 16.4 2 12 6.8.15 8 16.6 3 13 6.8.15 7 16.8 4 14 6.8.15 8 16.6 5 15 6.8.15 8 16.8 6 16 6.8.15 7 16.4 7 17 6.8.15 8 16.8 N*. 83. Leiden, 28 Maart 1895. Na overleg met de Commissie van Fabricage geven wjj Uwe Ver gadering in overweging aan de Wed. S. Van der Held tot wederop- zeggens vergunning te verleenen om de aflooppijpen van de goot- steenen van het bovenhuis Haarlemmerstraat n°. 143 te doen uitloozen in het gemeenteriool in de Kuipersteeg, onder voorwaarde: a. dat de aansluiting aan net gemeenteriool geschiedt door een gegoten ijzeren pijp of verglaasd Engelsche aarden buizen, wijd 10 centimeters; b. dat het werk ten genoege van Burg. en Weth. en onder toezicht van den Gemeente-Architect wordt uitgevoerd; c. dat daags vóór den aanvang daarvan schriftelijk aan den Gemeente- Architect wordt kennis gegeven; d. dat eene jaarljjksche recognitie wordt betaald van f 1.50 Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan HH. Burg. en Weth. der gemeente Leiden. De ondergeteekende verzoekt toestemming van UEd. Achtb. om de aflooppijpen van de gootsteenen van het bovenhuis aan de Haarlem merstraat 143 hoek Kuipersteeg te Leiden in het riool in de Kuiper- steeg te mogen doen uitloozen. Met verschuldigde hoogachting, Rotterdam, 18 Maart 1895. Wed. S. Van der Held. N*. 85. Leiden, 28 Maart 1895. Het onderzoek der rekening van de Plaatselijke Schoolcommissie over 1894 heeft de Commissie van Financiën tot geene bedenkingen aanleiding gegeven, zoodat zij U voorstelt die goed te keuren, in ontvangst en uitgaaf ad f 137.87'. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N'. 88. Leiden, 4 April 1895. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van F. Gordon hebben wjj de eer U mede te deelen dat de dochter van adressant met 1 Maart jl. tot de Hoogere Burgerschool voor Meisjes is toegelaten. Wy geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging aan adressant vrijstelling of terugbetaling van schoolgeld te verleenen voor zjjne dochter, sedert 1 Maart jl. leerlinge der Hoogere Burgerschool voor Meisjes, over de eerste twee kwartalen van den cursus 1894/95. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende F. Gordon, Ontvanger der registratie en domeinen te Leiden; dat hy, onlangs alhier gevestigd, met 1 Maart jl. zjjne dochter Johanna heeft geplaatst op de Hoogere Burgerschool voor Meisjes; dat bij deswege in de plaatselijke belasting onder n°. 86a is aangeslagen voor f 60; dat hy slechts van twee kwartalen van het dienstjaar 1894/95 genoten heeft en ontheffing verzoekt van de beide vorige kwartalen k f 30. Leiden, 29 Maart 1895. F. Gordon. N'. 82. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 18—24 Maart 1895. N*. 88. Leiden, 1 April 1895. Ten aanzien van het in onze handen gesteld nader verzoek van Chr. E. J. Verhaaff, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politieverordening voor het hebben van een houten ge bouwtje achter het perceel Pieterskerkgracht n'. 6, hebben wij de eer U mede te deelen, dat er, onzes inziens, geen termen bestaan om terug te komen op de afwijzende beschikking genomen in de Raads zitting van 14 Maart jl. Wjj geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging afwyzend op het verzoek te beschikken. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan de Hooggeachte Vergadering van den Gemeenteraad te Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kenneu, aangaande het besluit van UEd. Vergadering van 14 Maartjl. op mjjn verzoek aangaande een houten gebouwtje met pannen gedekt te mogen plaatsen op mijn plaats van perceel Pieterskerkgracht 6, reden dat zulks geweigerd is, (bestaat hoofdzakeljjk dat aanvrager dit reeds had staan) voor de aanvraag, mij was onbewust dat hiervoor vergunning te moeten vragen, dan had ik zulks gedaan, volgens mjjn oordeel geloovende ook van HH. rooimeesters, dat voor brandgevaar gezorgd is, daar ik op 4 meter afstand gaslicht heb laten plaatsen voor bij avond voldoende verlichting te hebben, zoo ben ik nogmaals zoo vrij mijne aanvrage te doen, om dit gebouwtje te mogen laten staan, en daar om heen te metselen muurwerk tot aan de pannen, zoodat geen houtwerk zichtbaar bljjft. Hopende op UEd. goedgunstige beschikking. 'tWelk doende, Chr. E. J. Verhaaff. Bierbottelaar. N'. Datum. Uur. Aantal. Gemiddelde Eng. 1 Maart 18 6.15—8.— 7 16.8 2 19 6.15—8.15 8 16.4 3 20 6.15—8.15 7 16.6 4 21 6.15—8.— 8 16.8 5 22 6,15—8.15 7 16.6 6 23 6.15—8.15 8 16.8 7 24 6.15—8.15 8 16.8 N'. 89. Leiden, den 3 April 1895. Naar aanleiding van het hierbij overgelegd verzoek van W. J. Bink, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politie verordening van 6 November 1879 voor een gevel van het perceel in de le Groenesteeg n'. 8, hebben wjj de eer Uwe Vergadering mede te deelen dat uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat er bezwaar bestaat om de gevraagde vergunning te verleenen. Wjj geven U derhalve in overweging afwjjzend op het verzoek te beschikken. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. De ondergeteekende W. J. Bink eigenaar van het te restaureeren perceel a/d le Groenesteeg n'. 8 te Leiden; verzoekt beleefd aan UEd. Achtbare Vergadering om den ondergevel die bestond uit kruiskozjjnen en eiken bovenlegger zoo als de détail op ware grootte aangeeft, en de 2 bestaande kozjjnstijlen zjjn vernieuwd door greenen stijlen zw; 12 X 17 cM.; te mogen afwijken van art. 221 van de Algemeene Politieverordening en de nu gewijzigde toestand te mogen behouden zoo als ze op teekening is aangegeven en welke bjj HH. Rooimeesters in 't bezit is. Een gunstig antwoord van UEd. Achtbare Vergadering inwachtend teeken met de meeste Hoogachting UEd. Dw. dienaar, Leiden, 27 Maart 1895. W. J. Bine. N'. 90. Leiden, 1 April 1895. Bljjkens bericht van den Gemeente-Archivaris bevindt zich in het Archief een portefeuille bevattende kohiertjes van aanslag voor het onderhoud van den Spaarndamschen dijk over verschillende dorpen in Rjjnland in de jaren 1533 tot 1559. Het register bevat de op meting van de banne van Voorhout op last van Rijnland in 1544. Vermits deze stukken niet in het Gemeente-Archief te huis be- hooren en bet bezit daarvan niet van belang is voor de gemeente, terwjjl zij in het Archief van Rijnland op hun plaats zjjn, geven wij Uwe Vergadering in overweging bedoelde stukken aan Djjkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland aan te bieden ten behoeve van het Archief van het Waterschap. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N'. 91. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft te kennen: De arbeidsraad voor de bouw- en aanverwante vakken te Leiden; dat hjj dezer dagen heeft uitgegeven eene loontabel met toelich ting, waarvan hjj de eer heeft een exemplaar aan Uw College aan te bieden; dat hjj algemeene toepassing der daarin ontwikkelde denkbeelden omtrent arbeidsloon en arbeidsduur zou achten in het openbaar belang; dat zoodanige toepassing zeer zal worden bevorderd, wanneer de genen die te Leiden werken uitbesteden, in de bestekken bepalingen opnemen omtrent arbeidsloon en arbeidsduur; dat hjj daartoe in zijne circulaire een beroep heeft gedaan op de medewerking van werkgevers en aanbesteders; dat hjj het van groote beteekenis zou achten, indien Uw College kon besluiten tot opneming van dergeljjke bepalingen in de bestekken der gemeente. Redenen waarom de arbeidsraad voornoemd zich veroorlooft den wensch uit te spreken, dat Uw College zich moge vereenigen met de voordracht door Burg. en Weth. onder dagteekening van 31 Januari 1895 te dezer zake ingediend. De Arbeidsraad voor de bouw- en aanver wante vakken te Leiden. H. L. Drücker, Voorzitter. W. C. Mulder, Secretaris Te Leiden ter Boekdrukker^ van Gebroeders More 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1