DONDERDAG 14 MAART 1895. IS Kitting van Donderdag 14 Haart 1895, geopend 's namiddags te twee uren. Voorzitter: de beer A. L. DE STURLER, Wethouder. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van een Adjunct-Markt- en Havenmeester. (SI) 2°. Idem ,van een tweeden onderwijzer aan de Jongensschool 2de klasse. (60) 3°. Staat van al- en overschrijving op de begrooting voor 1894 van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen-en Vrouwen huis. (48) 4". Begrooting voor 1893 van het College van Vrouwen Kraam- moeders. (49) 5'. Verzoek van H. C. Klinkert, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (53) 6®. Idem van Mej. F. E. Verpoorte, om ontslag als derde onder wijzeres in de handwerken aan de school 3de klasse n°. 2. (54) 7®. Idem van P. J. Van Hoeken, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politicverordening voor een gebouw aan de Havenkade. (05) 8®. Idem als voren van Ch. E. J. Verhaaff, voor een gebouw Pieters kerkgracht. (56) 9®. Idem van de Wed. J. L. HanozctGordon, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hoogere Burgerschool voor Jongens. (57) 10®. Idem als voren van S. Rijkes. (58) 11®. Idem van Mej. H. J. De Freraery, omtrent het gebruik van grond aan den Morschsingcl. (61) 12'. Idem van Mej. J. M. C. Bommezijn, om een kelderingang te mogen maken aan de Langebrug. (62) 13®. Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1895 ad 300.Bureau van politie. (65 en 81) 14®. Voorstel in zake den afstand van een gedeelte der Binnenvest gracht aan de Lcidsche Katoen-Maatschappij. (66 en 80) 15*. Idem omtrent de uitvoering van eenige werken in verband met de inning van de Havengelden. (67) 16®. Voorstel tot het verleenen van afschrijving of terugbetaling van Plaatselijke Directe Belasting, dienst 1894. (68) 17°. Bezwaarschriften tegen de suppletoire kohieren der Plaatselijke Directe Belasting, dienst 1894. (68) Tegenwoordig waren 21 leden, alsdeheeren: Hasselbach, Dekhuyzen, Stadhouder, Van Hoeken, Van Dissel, Kaiser, De Goeje, Van Lidth de Jeude, Pera, Verster van Wulverhorst, Van Kempen, Verhey van Wijk, Zaaijer, Du Rieu, Zillesen, Kerstens, Le Poole, ÜriessenCock en Siegenbeek van Heukelom, alsmede de heer De Sturler Wethouder, Voorzitter. De Voorzitter. Mijne Heeren! Wegens ziekte van den Burgemeester en den heer Juta, zal ik de eer hebben het Voorzitterschap dezer Vergadering waar le nemen. Afwezig waren met kennisgeving de heeren: Fockema Andreae, Van Hamel, Juta, Kroon, Drucker en De Vries. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 21 Februari worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1'. Missive van deGed.SlatenvanZuid-Hollanddd.il/18Februarijl. G. S. n°. 10/1 ten geleide van een afschrift der beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende vaststelling der rijksver goeding in de kosten van het lager onderwijs over hel jaar 1893. 2'. Missive van de Ged. Staten van Zuid-Holland dd. 25 Februari/1 Maart jl. B, N°. 636 (3de afd.) G. S., n°. 19, ten geleide van het Koninkl. besluit van 19 Februari jl. n°. 13, waarbij het Raadsbesluit van 10 Januari jl. tot wijziging van het Raadsbesluit op de helling van keurloon van vee cn vleescb, wordt goedgekeurd. 3'. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 5 Maart jl. N°. 1093 afd. O., houdende mededeeling dat het Raadsbesluit waarbij de heer A. Cohen is benoemd tot leeraar in de Fransche taal aan het Gymnasium, wordt goedgekeurd. 4®. Missives van de Ge^J. Staten van Zuid-Holland dd. 26 Februari/6 Maart jl. B. N°. 562 (2de afd.) G. S. n°. 24/2 ten geleide van de be schikkingen op ingediende bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 1894. 5'. Dispositie van de Gedep. Stalen van Zuid-Holland dd. 5/9 Maart jl. B. N°. 701 (3de aid.) G. S. 47/2 ten geleide van hel goed gekeurd Raadsbesluit van 21 Februari jl. tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1894, ad 3610, ter voor ziening in tekorten op verschillende begrootingsposten en ad f 1320, ter voldoening der proceskosten duinwater-maatschappij. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1*. Verslag omtrent de exploitatie van de Leidsche Duinwaterleiding over het jaar 1894. Wordt opgenomen in het Gemeenteverslag. 2'. Verzoek van J. Brouwer te Voorhout, om restitutie van plaat selijke directe belasting, dienst 1894, wegens woonplaatsveraudering. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Adres van het Bestuur der afd. Leiden van den Algemeenen Ned. Typografenbond, houdende verzoek om de bepalingen vermeld in het rapport van Burg. en Weth. omtrent minimum-loon en maximum- werktijd, ook toe te passen bij de leverantie van drukwerk voor de Te behandelen bij het betrekkelijk voorstel. 4*. Verslag van de Commissie van toezicht op de scholen voor Mid delbaar Onderwijs, omtrent den toestand van dat onderwijs, over 1894. Wordt opgenomen in het •Gemeenteverslag. 5®. Adres van het Bestuur der Smeden-en Koperslagersvereeniging: •Nut door Vriendschap", waarbij instemming wordt betuigd met het voorstel van Burg. en Weth. aan den Raad in zake de vaststelling van bepalingen in bestekken van aanbesteding van gemeentewerken omtrent minimum-loon en maximum-werktijd. Te behandelen bij het betrekkelijk voorstel. 6®. Verzoek van den Directeur van het Zieken- en Begrafenisfonds: •Tot Hulp der Menschheid" en Jobs. Slewe, om vergunning tot het doen maken van een uitloozing van het perceel Oude Vest 97 naar het gemeenteriool in de Janvossensteeg. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. ter afdoening. 7®. Rekening dienst 1894, van de Plaatselijke Schoolcommissie. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 8". Verzoeken van verschillende personen, om in aanmerking te komen voor de betrekking van hoofdopzichter bij de gemeentewerken. 9°. Verzoek van de Wed. Mr. G. F. N. Gori, geb. E. G. Landré, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hooger Onderwijs, over het 2de kwartaal van den cursus 1894/95. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 10®. Voordracht ter benoeming van een derde onderwijzeres in de handwerken aan de school 3de klasse n'. 2. Wordt in de Leeskamer ter inzage van de leden nedergelegd. Nog wordt medegedeeld Dat thans nog f 40000 tijdeljjk als kasgeld is opgenomen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is: I. Benoeming van een Adjunct-Markt- en Havenmeester. (Zie Ing. St. n°. 51.) De heer Verster van Wulverhorst. Toen wij eenigen tjjd geleden eenen Algemeenen Markt- en Havenmeester moesten benoemen, waren er zeer vele sollicitanten, en ook bij deze benoeming is dit opnieuw het geval. Beide malen hebben wij van Burg. en Weth. eene aanbe veling van slechts één persoon ontvangen. Nu kan ik toch niet denken dat onder al die sollicitanten er slechts één zou geweest zjjn, die voor die betrekking in aanmerking kon komen. Ik wensch Burg. en Weth. te vragen, of zij er een gewoonte van zullen gaan maken en voortaan slechts één persoon voor te dragen. ik zou mij daartegen met ernst moeten verzetten, op grond dat eene aanbeveling van één persoon m. i. zou ontaarden in eene ver momde benoeming, en de bemoeiing van den Raad zich ten slotte eenvoudig zoude bepalen tot het registreeren eener zoodanige be noeming door Burg. en Weth. Ik zou aan het Dag. Bestuur derhalve wel in overweging willen geven, om, wanneer het geval zich weder voordoet dat er meer ge schikte personen onder de sollicitanten zijn, zich bij de aanbeveling niet tot één persoon te bepalen, maar evenals vroeger de gewoonte was, een aanbeveling te maken van minstens 3 personen. De Voorzitter. Het is van Burg. en Weth. niet de bedoeling ge weest den Raad voor een fait accompli te plaatsen, maar het was uiterst moeilijk voor deze betrekking een geschikten candidaat te vinden. Wel hebben zich verschillende personen aangeboden, maar van alle sollicitanten was er geen zoo goed als deze. Wjj meenden dat het de goedkeuring van den Raad zoude wegdragen, wanneer wij op dezen persoon speciaal de aandacht vestigden. Burg. en Weth. geven gaarne de verzekering dat zij den door den heer Verster uit gesproken wensch zullen ter harte nemen. De Voorzitter. Mag ik de heeren Le Poole, Verhey van Wjjk en Kaiser verzoeken met mij het stembureau uit te maken? De uitslag der stemming is dat met 17 stemmen wordt benoemd de heer H. Hazelhorst. De heer Verra verkreeg 2 stemmen, terwgl 2 briefjes in blanco waren. II. Idem van een tweeden onderwijzer aan de Jongensschool 2de klasse. (Zie Ing. St. n®. 60.) De uitslag der stemming is dat met 19 stemmen wordt benoemd de heer J. W. Wuyster; 2 brieijes waren in blanco. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor hunne wel willende medewerking. III. Staat van af- en overschrijving op de begrooting voor 1894 van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (Zie Ing. St. n°. 48.) De staat wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goed gekeurd. IV. Begrooting voor 1895 van het College van Vrouwen-Kraam- moeders. (Zie Ing. St. n°. 49.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming goedgekeurd. V. Verzoek van H. C. Klinkert, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, Hoogere Burgersehool voor Jongens. (Zie Ing. St. n'. 54.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1