DONDERDAG 21 FEBRUARI 1895. 9 Zitting van Donderdag 21 Februari 1895, geopend 's namiddags te twee uren. Voorzitter: de beer Mr. F. WAS, Burgemeester. Tc behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van een leeraar in de Fransche taal aan het Gym nasium. (45) 2'. Verzoek van J. Regeur, om een stoep te leggen voor perceel Nieuwe Rijn, n°. 82. (30) 3". Staten van af- en overschrijving jop de gemeente-begrooting dienst 1894, ad f 5873. (31 en 38) 4'. Rekening van de dd. Schutterij over 1894. (32) 5'. Verzoek van de Lcidsche Dekenlabriek, om een spuipijp te leggen aan de Heerengracht. (33) 6°. Idem van P. G. Lancel, om ontslag als Hoofdopzichter bij de Gemeentewerken, en voorstel omtrent de regeling van dc aan die betrekking verbonden jaarwedde. (35) 7'. Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1894, ad f 2319.45. (39 en 47) 8'. Verzoek van C. Dc Klerk, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld voor de Kweekschool voor onderwijzers. (15) 9'. Idem van A. Collée Jr., A. W. Dubbeldam en G. Wallien, om gehecle of gedeeltelijke vrijstelling als voren. (40) 10'. Idem van J. Batenburg, om eene loozing te leggen naar het riool Sleenstraat. (44) 11'. Idem van bet Bestuur der Kweekschool voor Zeevaart tot weg neming van een boom en van een gedeelte van het ijzeren hek aan het Noordeinde. (43) 12'. Voorstel tot het verleenen van afschrijving of terugbetaling van plaatselijke directe belasting. (42) 13'. Idem tot wijziging van de verordening op de heffing en invor dering der belasting voor het gebruik van openbare gemeente werken en bezittingen. (46) 14'. Idem tot vaststelling van bepalingen omtrent minimum-loon en maximum-arbeidstijd in bestekken. (36) Tegenwoordig waren 21 leden, alsdeheeren: Pera, Kaiser, üriessen, Stadhouder, Drucker, Fockema Andreae, De Goejc, De Vries, Van Lidlh de Jeude, Zaaijer, Du Rieu, Dekhuyzen, De Sturler, Hasselbach, Van Dissel, Verster van Wulvcrhorst, Cock, Verhcy van Wijk, Van Hamel, Juta en Van Hoeken, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig waren met kennisgeving de hecren: Kerstens, wegens ambtsbezigheden; Siegenbeek van Hcukelom, Van Kempen, Kroon, wegens uitstedigheidZillesen, wegens ongesteldheid en Le Poole. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 31 Januari worden gelezen en goedgekeurd. (De heer Pera komt ter Vergadering.) De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1'. Missive van den heer C. J. Leendertz, dd. 4 Februari jl. hou dende mededeeling dat hij de benoeming tot lid van de Plaats. School commissie aanneemt. 2'. Dispositie van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd. 12/18 Februari jl., B, n'. 433, (3e afd.) G. S., n#. 72/1, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit van 31 Januari jl. tot onderhandsche verhuring van de huizen Aalmarkt 5 en 6, respectievelijk aan J. Romanesko voor f 300 en de Wed. Dijkman, geb. Verhoog voor/304 's jaars. 3°. Dispositie als voren dd. 12/18 Februari jl. B, n'. 433, (3e afd.) G. S., n°. 72/4, ten geleide van eene expeditie van het goedgekeurd Raadsbesluit van 31 Januari jl.dat dc gemeente zich in rechte zal verweren tegen het door J. P. Van der Wallen te Utrecht ingesteld hooger beroep van het vonnis van den Kantonrechter te Leiden, betreffende de verspreiding van het weekblad »De Baanbreker." Worden voor kennisgeving aangenomen. 4'. Missive van de directie van de Leidsche Duinwatermaatschappij, waarbij het verzoek om werken aan te leggen hij het kleine reservoir, wordt ingetrokken. Wordt voor kennisgeving aangenomen en is in de Leeskamer ter inzage van de leden ncdergelegd. 5°. Adres van de Afd. Leiden van den Ned. R. K. Volksbond omtrent het voorstel regeling loon en werktijd. Dit adres luidt als volgt: Aan den Raad der gemeente Leiden. Ondergeteekend Bestuur van de afdeeling Leiden van den Ned. R. K. Volksbond daartoe door de afdeeling in hare Vergadering van Zondag 17 Februari gemachtigd, neemt de vrijheid zich tot Uwe Vergadering te wenden: 1°. Om hare instemming te betuigen met de voordracht van Burg. en Wclli. houdende vaststelling van een minimum-loon en een maxi- malen werktijd voor de werklieden in dienst der gemeente en in dienst van aannemers, voor de gemeente werkzaam. 2'. Om haar dank te betuigen aan Burg. en Wetfa. voor het krachtig initiatief in deze zaak genomen. 3°. Om haar vertrouwen uit te spreken in de leden van den Raad, die ongetwijfeld deze voordracht zullen bekrachtigen. 't Welk doende. Namens het Bestuur der afd. Leiden van de Ned. R. K. Volksbond, G. J. Bik, President. J. M. J. Verhaaff, Secretaris. Te behandelen bij punt 14 der agenda. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van Dr. L. Van Elfrinkhof le Nijkerk, om restitutie van plaats, dir. belasting, dienst 1894, wegens woonplaatsverandering. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 2°. Rekening, dienst 1894, van de Kamer van Koophandel en Fa brieken. 3°. Begrooting van inkomsten en uitgaven, dienst 1895, van Vrouwen Kraaramoeders. Worden gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 4'. Verzoek van S. Rijkes, om restitutie en vrijstelling van de be taling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. 5'. Adres van de Commissie voor de Bewaarschool aan de Garen- markt, in zake de sluiting van die school met 1 Juli a. s. onder aan bieding van het schoolgebouw met speelplaats ter overneming door de gemeente voor de som van f 5500. Dit adres luidt als volgt: Aan den Raad der gemeente Leiden. Dc Commissie van de Bewaarschool aan de Garenmarkt heeft de eer liet navolgende onder Uwe aandacht te brengen; Sinds 35 jaren heeft zij onder hare leiding een Bewaarschool, ge sticht door Dr. E. Laurillard vroeger predikant te Leiden, thans te Amsterdam. Meer dan 200 kinderen van alle gezindten maken nog van dezo inrichting gebruik. De kosten worden gedekt door schoolgelden en bijdragen van par ticulieren, welke evenwel in de laatste tyden sterk zijn verminderd; terwijl de noodzakelijkheid van kostbare répara tien aan meubilair enz. en aanschaffing van de noodigc leermiddelen zóó dringend is geworden dat het der Commissie onmogelijk is deze school langer in stand te houden. Daarom heeft zij met leedwezen moeten besluiten haar met 1 Juli a. s. op te heffen. Terwijl zjj U hiervan kennis geeft, biedt zij U de school met groote speelplaats, samen p. m. 500 centiaren groot, te koop aan voor de som van 5500 in de hoop en de verwachting tevens, dat in elk geval ook in dit gedeelte der stad, de bewoners zullen dcelen in hetzelfde voorrecht, hetwelk tengevolge van Uwe goede zorgen aan de andere wijken, door voortreffelijk ingerichte Bewaarscholen is verleend. Namens de Commissie voornoemd. Leiden, 13 Februari 1895. H. G. Hagen, Voorzitter. F. G. De Wilde, Secretaris. 6'. Adres van P. J. Van Hoeken, houdende verzoek om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politieverordening van 6 November 1879, voor een houten gebouw aan de Havenkade ge merkt n'. 21/22. 7'. Verzoeken van Mevr. de Wed. Schoorel en den heer II. C. Klinkert, om restitutie en terugbetaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. 8'. Verzoek van Mejuffr. F. E. Verpoorte, om eervol ontslag uit dc betrekking van onderwijzeres in de handwerken aan een der scholen 3e of 4e klasse, met ingang van 16 April a. s. 9". Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aan- slag^ti de plaats, dir. belasting, dienst 1894. (Supplet. kohier.) 10°. Verzoeken van verschillende personen, om in aanmerking te komen voor de betrekking van adjunct-Marktmeester. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 11'. Missive van C. Van Brake), houdende mededeeling van de op richting eener afd. Leiden van den Algemeenen Nederlandschen tim- merliedenbond te Amsterdam. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 12'. Verzoek van Ch. E. J. Verhaaff, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politieverordening voor een houten ge bouwtje achter het perceel Pieterskerkgracht 6. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. Nog wordt medegedeeld: Dat aan den eervol ontslagen werkman hij de Stedel. Gasfabriek, H. Larcwijn, wegens tengevolge van de uitoefening zijner functie bekomen ziekte waardoor hij niet meer in staat is zijne betrekking waar te nemen een pensioen is verleend van 297.44, zjjnde ge deelte van zijne bezoldiging ad f 8.58 per week, met ingang van 1 Maart 1895, en aan den eervol ontslagen adjunct-Marktmeester J. H. Oldenburg, wegens meer dan 40-jarigen dienst, sedert 1 October 1854 als agent van politie en sedert 9 December 1875 als adjunct-Markt meester een pensioen van 466.67's jaars, zijnde twee derde gedeelten van zijne bezoldiging ad 700 ingegaan 1 Februari 1895. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is: I. Benoeming van een leeraar in de Fransche taal aan het Gymnasium. (Zie Ing. St. n°. 45.) De Voorzitter. Mag ik de heeren Verhey van Wijk, Van Hamel en De Sturler verzoeken met mij het stembureau uit te maken? De uitslag der stemming is dat met 17 stemmen wordt benoemd de heer A. Cohen; 2 briefjes waren in blanco. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor de genomen moeite. II., Verzoek van J. Regeur, om een stoep te leggen voor perceel Nieuwe Rjjn, n°. 82. (Zie Ing. St. n°. 30.) Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming gunstig op beschikt. (De heer Juta komt ter Vergadering.) III. Staten van af- en overschrijving op de gemeente-begrooting, dienst 1894, ad f 5873.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1