GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 15 INGEKOMEN STUKKEN. N°. 47. Leiden, 15 Februari 1895. De Commissie van Financiën kan zich vereenigen met de voordracht van Burg. en Weth. in zake de voldoening van de kosten, voort vloeiende uit het beeindigde geschil met de Leidsche Duinwater maatschappij, en stelt U voor den betrekkelijken staat van af- en overschrijving vast te stellen. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 48. Leiden, 15 Februari 1895. Bij de Commissie van Financiën bestaan geene bedenkingen tegen den in hare handen gestelden staat van af- en overschrijving op de begrooting voor 1894 van het Geref. Minne- of Arme Oude Mannen en Vrouwenhuis. Zij stelt U mitsdien voor dien goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 49. Leiden, 15 Februari 1895. De Commissie van Financiën heeft de eer U te berichten dat het onderzoek der begrooting van het College van Vrouwen Kraammoeders voor 1895 haar tot geene bedenkingen aanleiding heeft gegeven, zoodat zjj U voorstelt die goed te keuren, in ontvangst en uitgaaf op f 2814.48. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N*. 50. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 410 Februari 1895. N°. Datum. Uur. Aantal. Gemiddelde Eng. Standkaarsen. I Feb. 4 5.30—7.30 7 16.4 2 5 5.30—7.30 8 16.6 3 6 5.30—7.15 7 16.4 4 7 5.30—7.15 8 16.8 5 8 5.30—7.30 7 16.6 6 9 5.30—7.30 8 16.8 7 10 5.30—7.30 8 16.8 N®. 51. Leiden, 18 Februari 1895. Onder overlegging van de stukken der sollicitanten naar de betrek king van adjunct-Marktmeester en van de rapporten van den Alge- meenen Markt- en Havenmeester, geven wij Uwe Vergadering in overweging over te gaan tot de benoeming van een Adjunct-Markt en Havenmeester op eene jaarwedde van 700. Door ons College wordt voor de benoeming aanbevolen Hcndrikus Hazelhorst, gepensionneerd adjudant-onderofficier bij het 4e regiment infanterie, alhier. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N*. 52. Leiden, den 19 Februari 1895. De Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergadering mede te declen dat zij geene bedenkingen heeft tegen het voorstel van Burg. en Weth. van den 11 Februari 1895 (!ng. St. n®. 37) tot wijzi ging van het Raadsbesluit van den 5don Maart 1857, regelende de heffing eener plaatselijke belasting voor het gebruik van openbare gemeentewerken en bezittingen te Leiden (Gcm.blad n®. 12 van 1857.) Zjj geeft U derhalve in overweging tol de vaststelling van het concept- Raadsbesluit over te gaan. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. Si'. 52. Leiden, 22 Febriiari 1895. Naar aanleiding van het hierbijgaand verzoekschrift van den heer H. S. Klinkert, hebben wij de eer Uwe Vergadering mede te deelen dat uit een ingesteld onderzoek ons is gebleken dat de zoon van adressant op 8 Februari jl. de Iloogere Burgerschool voor Jongens heeft verlaten, ten einde onverwachts eene betrekking in de Transvaal te aanvaarden. Wjj geven U dientengevolge in overweging aan adressant vrijstel ling van de betaling van schoolgeld te verleenen over de twee laatste kwartalen van den cursus 1894/95 tot een bedrag van 30. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan HH. Burg. en Weth. der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen H. C. Klinkert Sr., lector aan de universiteit en wonende in de gemeente, dat zjjn zoon Samuël, leerling in de 5e klasse, de Hoogere Bur- erschool, door vertrek naar de Transvaal, tusschentijds, en wel met alf Februari, heeft moeten verlaten. Waarom adressant UEdelAchtb. beleefd verzoekt van de verplichting te worden ontheven, over het 3e en 4e kwartaal schoolgeld voor zijn zoon in dit loopende jaar te betalen. 't Welk doende, UEdelAchtb. Dw. Dien., geiden, 16 Februari 1895. H. C. Klinkert Sr. Langegracht 206. N'. 54. Leiden, 25 Februari 1895. Evenmin als by het hoofd der school 3c klasse n'. 2, bestaat er bij ons bezwaar tegen de inwilliging van het verzoek vsn Mejuffrouw F. E. Verpoorte, om ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres 3e klasse in de vrouwelijke handwerken aan de genoemde school. Wij geven U derhalve in overweging haar dat ontslag eervol te verleenen en zulks ingevolge haar verzoek met ingang van 16 April a. s. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den EdelAchtb. HH. Burg. en Weth. van Leiden. EdelAchtb. Heeren! Ondergeteekendc vraagt beleefd om eervol ontslag als onderwijzeres in de handwerken in deze gemeente, tegen 16 April a. s. Hoogachtend, UEd. Achtb. dw. dres. Leiden, 18 Febr. 1895. F. E. Verpoorte. Leiden, 22 Februari 1895. Ter voldoening aan den inhoud Uwer aposlille van gisteren, n'. 783, heb ik de eer U, onder terugzending van bjjgaand verzoekschrift, te berichten, dat bij mjj tegen de inwilliging van het daarin uitge drukte verzoek geen bezwaar bestaat. Aan den Heer Burgemeester Het Hoofd der Openbare school van Leiden. der 3e klasse n'. 2, N. Brouwer. N'. 55. Leiden, 23 Februari 1895. Ten aanzien van het hierbjj overgelegde verzoekschrift van P. J. Van Hoeken, om ontheffing van de bepaling van art. 221 der Alge- meene Politieverordening van 6 November 1879 voor een houtloods die hjj wenscht te doen oprichten aan de Havenkade n®. 21 en 22 volgens de overgelegde schetsteckening, hebben w(j de eer Uwe Ver gadering mede te deelen dat uit een ingesteld onderzoek ons is ge bleken dat er geen bezwaar bestaat de gevraagde ontheffing te ver leenen, evenals zulks geschied is voor da andere bergplaatsen van adressant, daar ter plaatse. Wjj geven U daarom in overweging de gevraagde vergunning te verleenen onder voorwaarde dat het gebouw wordt gedekt met pannen, zink of ander onbrandbaar materiaal en de oprichting geschiedt onder toezicht van rooimeesters. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geeft met verschuldigde hoogachting te kennen: Petrus Johannes Van Hoeken, houthandelaar wonende alhier, dat hij op den grond der perceelen n®. 21 en 22 aan de Havenkade eene houtloods wenscht te bouwen op een gemetselde steenen voeting volgens bijgevoegde schetsteekening even als de aldaar bestaande loodsen. Aangezien dit terrein gelegen is in de nabjjheid van zijne andere zoodanige perceelen vertrouwt hij dat daartegen geen bezwaar zal be staan en verzoekt mitsdien hem ontheffing te verleenen van de be paling van art. 221 der Algemeene Politieverordening. 't Welk doende, Leiden, 15 Februari 1895. P. J. Van Hoeken. I N®. 56. Leiden, 23 Februari 1895. Wy hebben de eer U mede te deelen dat ons uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat er geen bezwaar bestaat om aan Gh. E. J. Vcrhaaff, ingevolge zyn verzoek, ontheffing te verleenen van de bepaling van art. 221 der Algemeene Politieverordening van 6 No vember 1879 voor een houten gebouwtje achter het perceel Pieters kerkgracht n®. 6, beneden ingericht tot stalling van een paard en boven tot berging van hooi en stroo. Wy geven Uwe Vergadering derhalve in overweging de gevraagde ontheffing te verleenen, onder voorwaarde dat het voorschrift van art. 224 van genoemde verordening stipt wordt nageleefd en onder bepaling dat in het gebouwtje niet mag worden gerookt en dat des avonds voor verlichting alleen een gesloten lantaarn wordt gebruikt. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan EdelAchtb. HH. Burg. en Weth. van den Gemeenteraad. De ondergeteekende Christiaan Everardus Jozef Verhaaff bierbotte- laar Pieterskerkgracht n®. 6 te Leiden, vraagt met verschuldigden eer bied om te plaatsen mijn werkpaard, cenig dagelijks hooi en stroo op de plaats en een nieuw houten gebouwtje van genoemd perceel Pieters kerkgracht 6. 't Welk doende, Ch. E. J. Verhaaff. N®. 57. Leiden, 23 Februari 1895. Na een ingesteld onderzoek is ons gebleken dat de pupil van Mevrouw de Wed. J. L. Hanozet Gordon geb. Verschoor, genaamd M. E. Schroder sedert 22 December des vorigen jaars de lessen aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens niet meer heeft gevolgd. Dientengevolge hebben wij de eer Uwe Vergadering voor te stellen gunstig op het hierby overgelegd verzoekschrift te beschikken en alzoo vrijstelling te verleenen van het betalen van schoolgeld aan Mevrouw Hanozet Gordon over de laatste twee kwartalen van den loopenden cursus. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden, I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1