DONDERDAG 31 JANUARI 1895. 3 Zitting van Donderdag 31 Januari 1895, geopend 's namiddags te twee uren. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1*. Verzoek van Dr. H. Treub, om continuatie als Stads-Vroed- meester. (14) 2*. Idem als voren van C. Winkler Prins, als Stads genees- en heel kundige. (14) 3*. Idem als voren van Dr. C. M. Van Voorthuyscn. (14) 4'. Benoeming van vier leden der Plaatselijke Schoolcommissie. (16) 5'. Idem van een lid der Commissie voor de Bewaarscholen. (22) 6'. Voorsu l tot regeling van het aantal onderwijzers aan de Jongens school 1ste klasse. (18) 7®. Benoeming van een derden onderwijzer aan de Jongensschool lstc klasse. (24) 8'. Voorstel tol wijziging van de organisatie der politie en de be noeming van een ambtenaar belast met het toezicht op de honden, tol richlige invordering van de belasting op de honden. (20) 9'. Verzoek van den Directeur der Leidsche Duinwater-Maatschappij, om duinwater te mogen leveren aan ingezetenen van Rijnsburg. (5) 10®. Idem van A. Packet, otn ontslag als leeraur aan het Gymna sium. (6) 11®. Idem als voren van J. II. Oldenburg, als adjunct-marktmeester. (7) 12®. Idem als voren van W. Mathol de Jongli, als Controleur der Bank van Leening. (8) 13®. Idem van J. Van der Plas, om een brug te leggen over de Zoeter- woudschc Singelsloot. (9) 14*. Idem van J. Van der Heyden, om een gedeelte der Zoelcr- woudsche Singelsloot te overwulvcn. (II) 15®, Idem van G. Van der Valk Bouman, om vrijstelling van de betaling van schoolgeld, lloogcrc Burgerschool voor Meisjes. (12) 16'. Idem als voren van H. C. Salter, Gymnasium. (13) 17®. Idem als voren van J. C. Meyboom, Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (23) 18®. Voorstel tot verwering in rechte tegen het hoogcr beroep door J. P. Van der Wallen ingesteld tegen het vonnis van het Kan tongerecht van 29 September 1894. (17) 19®. Verzoek van het Collegium, om het Park op de Ruïne te mogen gebruiken als Feestterrein voor de aanstaande Lustrumfeesten. (19) 20'. Voorstel lol onderhandsche verhuring van de huizen aan de Aalmarkt n°. 5 en 6. (21) 21'. Idem tot het doen rooien en verkoopen van hoornen. (25) 22'. Verzoek van warmoeziers omtrent het rondventen met groenten door ingezetenen uit andere gemeenten. (26) 23®. Voorstel omtrent het aanbod van de Gedeputeerde Stalen in zake aankoop van grond aan de Haven (27) 24'. Bezwaarschriften tegen het suppletoir Kohier der Plaatselijke Directe Belasting dienst 1894. (10.) Tegenwoordig waren 26 leden, alsdeheercn: Pera, Kaiser, Driessen, Stadhouder, Kroon, Oruckcr, Fockema Andreae, De Goeje, De Vries, Van Lidth de Jeude, Zaaijer, Du Rieu, Zillesen, Dekhuyzcn, De Slurler, Hassclbach, Van Kempen, Van Dissel, Verster van Wulvcrhorst, Cock, Le Poole, Verhey van Wijk, Van Hamel, Juta, Van Hoeken en Kerslens, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig was met kennisgeving de heer Siegenheek van tleukelom. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 10 Januari worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missives van de heeren Dr. J. W. Muller en Dr. D. C. Ilesseling, houdende kennisgeving dat zij de benoeming tot lid van de Plaatseljjke Schoolcommissie aannemen. 2°. Missive van het Bestuur der vereeniging «Kennis is Macht" houdende dankbetuiging voor het genomen besluit, waarbij aan de vereeniging een jaarlijksch subsidie van 230 is toegekend. 3®. Idem als voren van de Dric-Octoberverecniging voor de toe kenning van een jaarlijksch subsidie ad f 800. 4®. Dispositie van de Ged. Staten van Zuid-Holland, dd. 22/28 Januari jl., B, n®. 218 (3e afd.) G. S., 39/1, ten geleide van het goedgekeurd Raadsbesluit lot onderhandsche verhuring van hel huis Aalmarkt 6, aan Mevr. de Wed. Djjkman, tot uit. April 1895, onder de bestaande voorwaarden. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Rekening, dienst 1894, van den Schuttersraad der diensld. Schutterij. Wordt gesteld in handen van de Commissie van Financiën. 2°. Verzoek van Mej. J. M. C. Bommezijn, om vergunning tot het doen maken van keldergaten aan het perceel Langebrug hoek Ketel- boeterssteeg. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 3®. Missive van Dr. C. J. Van Ketwich, houdende kennisgeving dat h(j wegen hoogen leeftijd ontslag neemt als lid der Plaats. School commissie. De Voorzitter. Ik stel voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen en haar mede te deelen aan de Plaatselijke Schoolcommissie. Tevens stel ik voor aan den heer Dr. C. J. Van Ketwich, alsmede aan de heeren Dr. T. II. Mac Gillavry en Dr. H. W. Bakhuis Roozcboom, die om verschillende redenen wenschlcn op te houden lid van de Schoolcommissie le zijn, den dank der Vergadering te betuigen voor de belangrijke diensten door hen aan het lager onderwijs in deze gemeente bewezen. (Toejuiching) 4°. Adres van het Bestuur der Timmerliedenvereeniging «Vooruil'', in zake het opnemen in bestekken van gemeentewerken, van be palingen omtrent arbeidstijd en arbeidsloon. 5°. Verzoek van de directie van de Leidsche Duinwatermaatschappij, om vergunning tot het doen maken van een nieuw reservoir en kanaal voor den aanvoer van duinwater, bij de Beek in de zanderij van wijlen den heer Westerbaan. 6°. Verzoeken van verschillende personen, om in aanmerking te komen voor de betrekking van adjunct-Marktmeester. 7°. Bezwaarschriften van G. J. Van den Heuvel, A. Krap, D. Plantinga, L. E. Steenhuizen, J. P. Van den Bosch, C. Van Lemmeren, L. A. Jonginans, P. Meijer en Mej. F. W. Kissing tegen hunnen aanslag in de Plaats. Directe Belasting bij suppl. kohier. 8°. Verzoek van J. Regeur, om vergunning tot het doen leggen van eene sloep voor het perceel Nieuwe Rijn 82. 9°. Verzoek van de Gemeente-Commissie van het Ncd. Herv. Kerk genootschap tot het doen verleggen van het riool van het perceel Nicuw- straat 20 in bet stadsriool aldaar. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. ter afdoening. 10®. Verslag van de Commissie voor het onderzoek van den Burcht- heuvel, omtrent den uitslag van dat onderzoek met hel oog op de Oudheidkundige geschiedenis. Wordt in de Leeskamer ter inzage van de leden nedergelegd. 11®. Verzoek van den Directeur der Naaml. Vennootschap «de Leidsche Dekenfabriek," om vergunning tol het doen leggen van een spuipjjp van den stoomketel der fabriek naar de Heerengracht. 12®. Circulaire van de Voorzitters der arbeidsraden te Leiden, 's llage eu Amsterdam in zake de opneming in bestekken van aanbe steding van gemeentewerken, van bepalingen omtrent arbeidsduur en arbeidsloon. 13°. Verzoek van de Directie der Koninkl. Ned. Grofsmederij om den eigendom van een gedeelte gemeentegrond van de Zuidzijde ter ver betering van de afsluiting van het door haar aangekocht terrein van de Aschschuur. 14®. Verzoek van P. G. Lancel, om eervol ontslag uit de betrekking van hoofdopzichter der gemeentewerken, tegen I April a. s., wegens verandering van positie. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. Nog wordt medegedeeld: 1'. Dat voor den t(jd van eene maand een bedrag van 20000 in prolongatie is belegd bij de Rijnlandschc Bank. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2'. Adres van het Hoogheemraadschap van Rijnland dat is ontvangen ten behoeve van het Archief. Dit adres luidt als volgt: Leiden, 29 Januari 1895. Door den Archivaris Uwer gemeente is de wensch geuit dat aan het gemeentelijk archief afgestaan zou worden een handschrift ge titeld: «Tweede Rolle van de Ordinaris Vyerschare üeeser stede" (Leiden) in Rijnlands archief berustende, afkomstig van Van Schil- peroort, Secretaris van Rijnland in de 17de eeuw, en aanteckeningen bevattende betreffende de rechtspraktijk in zaken door den schrijver als rechtsgeleerde behandeld vóór den tijd, waarop hij tot Secretaris van Rijnland benoemd werd. De verzameling loopt van Maart 1609 tot April 1612 Op ons daartoe gedaan voorstel heeft de Vereenigde Vergadering van ons Hoogheemraadschap in hare bijeenkomst van heden besloten ons le machtigen om aan dien wensch van den Gemeente Archivaris te voldoen en het handschrift aan de gemeente Leiden ten behoeve van het gemeentelijk archief over te dragen. Wij hebben de eer U hiervan mededeeling te doen onder aanbieding van bedoeld geschrift hetwelk hiernevens gaat. Aan Hli. Burg. en Weth. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Leiden. van Rijnland. Egbert De Vries, Dijkgraaf. H. P. Berdenis van Berlekom, Secretaris. Wordt onder dankbetuiging aanvaard. Aan de orde is: I. Verzoek van Dr. H. Treub, om continuatie als Stads-Vroed- meestcr. (Zie Ing. St. n®. 14.) De Voorzitter. Mag ik de heeren Pera, Drucker en Zillesen ver zoeken met mij het stembureau uit te maken? Benoemd wordt met algemeene (25) stemmen de heer H. Treuh. II. Idem als voren van C. Winkler Prins, als Stads-Genees- en Heel kundige. (Zie Ing. St. n®. 14.) Wordt met algemeene (25) stemmen benoemd de heer C. Winkler Prins. III. Idem als voren van Dr. C. M. Van Voorthuyzen. (Zie Ing. St. n'. 14.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1895 | | pagina 1