(iEimTIRAAD VAM LËIIM 57 1 Juni 19 8.9.30 2 20 8.9.15 3 21 8.9.30 4 22 8.10. 5 23 8. 10. 6 24 8. 10. 7 25 8.10. 1 Juni 26 8.9.30 7 2 27 8.10. 7 3 28 8.10. 8 4 29 8.10. 7 5 30 8.9.30 8 6 Juli 1 7.45—9.30 8 7 2 7.45—9.30 8 INGEKOMEN STUKKEN. K°, 138. Leiden, 23 Juni 1837. Dc Commissie van Financiën heeft de eer U te berichten, dat zij geene bedenkingen heeft tegen den in hare handen gestelden slaat van af- en overschrijving dienst 183(i, van liet Evangelisch Lulhcrsch Wees- en Oudeliedenhuis. Zij geeft U derhalve in overweging dien staat goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 13». Leiden, den 24 Juni 1837. Dc Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergadering mede te deelcn dat zjj zich vereenigt met het voorstel van hel College van Burg. en Weth. in zake de verhuring aan het Ryk van het huis van bewaring genaamd 's Gravenstein. Zij geeft U derhalve in overweging Burg. en Weth. te machtigen tot de verhuring over te gaan voor den huurprijs van ƒ500 'sjaars. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 140. Leiden, 6 Juli 1887. Als maatstaf voor de berekening van het pensioen van den thans overleden bode concierge was het genot van vrije woning gewaardeerd op een bedrag van ƒ100 's jaars, terwijl als grondslag voor het pensioen en de jaarlijksche bijdrage was vastgesteld ƒ900 jaarwedde, ƒ100 vrije woning, 100 vuur en licht, ƒ100 schadeloosstelling voor het gemis van vroeger genoten emolument en ƒ50 vergoeding voor het toezicht en de zorg voor militaire transporten en inkwartiering, te zamen ƒ1250. Het komt ons voor dat het genot van vrye woning eenigszins te laag is geschat en dat daarvoor een bedrag van 150 behoort te worden aangenomen, zoodat wij Uwe Vergadering in overweging geven in gevolge art. 3 der Pensioen verordening, den grondslag voor het pensioen van den onlangs benoemden bode concierge als volgt vast te stellen: tractement 900, vrije woning 150, vuur en licht ƒ100, inkwartiering ƒ50, te zarnen ƒ1200. De vergoeding voor gemis vart vroeger genoten emolumenten is uit den aard der zaak vervallen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 143 Leiden, 7 Juli 1837. Door eigenaars en bewoners van huizen in de Vrouwenkamp, is bij nevensgaand adres om de daarin aangegeven redenen verzocht, aan die straat een anderen naam te geven. Naar aanleiding van dat adres hebben wy den Gemeente-Archivaris uitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar den oorsprong van den naam «Vrouwenkamp" in verband met dc vraag of er tegen naamsverandering van deze straat uit een historisch oogpunt bezwaren zouden kunnen bestaan. Uit het daarop uitgebracht rapport, hetwelk met een mede door ons ingewonnen advies van de Commissie voor het Stedelijk Museum hierbij wordt overgelegd, blijkt dat bovenbedoelde vraag in onlkennenden zin kan worden beantwoord, terwijl er overigens bij ons college volstrekt geen bezwaar beslaat aan het voor zeker niet ongegrond verlangen van adressanten te geinoet te komen. Wy geven Uwe Vergadering mitsdien in overweging aan de straat, loopende tusschen de Turfmarkt en de Oude Mare thans genaamd Vrou wenkamp, den naam te geven van Caeciliastraat. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeleekenden, allen eigenaren en bewoners van huizen in de Vrouwenkamp alhier. Dat zij gaarne wenschten dat genoemde straat een anderen naam kreeg, en wel om de volgende redenen. 1°. Dal de naam van Vrouwenkamp, bij velen onzer stadgenooten niet al te hoog staat aangeschreven. 2°. Dat in den laatsten tijd tusschen de Turfmarkt en Lijsbetsteeg eenige knappe werkmanswoningen zijn gemaakt, en dat dientengevolge vele bewoners door hunne maatschappelijke positie, dikwijls verplicht zijn hunne woonplaats op te geven, en dan deze naam veeltijds eenen onaangenamen indruk te weeg brengt, zoodat het wonen in die straat alleen de bewoners schade berokkent. Reden waarom adressanten UEd. Achtb. Raad eerbiedig verzoeken deze straat, eenen anderen, minder beruehlen naam te geven, hetzij die van Schoolstraat of Turfmarktstraat, of Caeciliastraat, het is hun om het even, als de naam van Vrouwenkamp maar vervalt. Overtuigd als wij zijn van UEd. Achtb. medewerking tot al wat lot voordeel der ingezetenen kan strekken, vleien wij ons. dat dit beleefd verzoek, bij UEd. Achtb. eene gunstige beschikking moge ondervinden. 't Welk doende, UEd. Acht. Uv. Dienaren. G. Beun. Volgen de namen van 29 adressanten. Leiden, 19 April 1887. N°. 141. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 19—25 Juni 1887. Gemiddelde Eng. Standkaarsen Aantal. Datum. 3 7 8 7 8 7 8 8 17.5') 17.4 17.5 17.7 17.4 17.7 17.2 IJlt Deteeaeni: vvuuueer men j - per uur van zulk gas verbrandt, in een Sugg's London Argand Stan dard burner n°. 1, met 24 gaatjes, een licht wordt verkregen, dat in sterkte gelijk staat met 17.5, 17.4 enz. Slandaardkaarsen, waarvan slke kaars 20 grains 7.8 grammen Spermaceti per uur verbrandt. Namens de Commissie der Gasfabriek D. Van der Horst. N° 143. LICHTSTERKTE. Resultaten der waarnemingen aan de Gasfabriek te Leiden van 26 Juni—2 Juli 1887. Aantal. Gemiddelde Eng. Standkaarsen Datum 3 Dit beteekent: wanneer men o ouu.v, ner* uur van zulk gas verbrandt in een Suggs London Argand Stan dard burner n°. 1, met 24 gaatjes, een licht wordt verkregen, dat in sterkte gelijk staat met 17.7, 17.5, enz. Standaardkaarsen, waarvan elke kaars 20 grains 7.8 grammen Spermaceti per uur verbrandt. Namens de Commissie der Gasfabriek D. Van der Horst. Aan Burg. en Weth. der gemeente Leiden. Door U werd in mijne handen om bericht en raad gesteld nevensgaand rekest van bewoners en eigenaars van huizen in de Vrouwenkamp, houdende verzoek tot verandering van den naam dier straat. Als grond wordt opgegeven de slechte reputatie dier straat, welke van het betrekken der aldaar nieuw gebouwde huizen zou afschrikken en den bewoners er tegen zou doen opzien hunne woonplaats op te geven. Hierop heb ik de eer het volgende te rapporteeren. Op den voor grond moet ik stellen dat de oorsprong van den naam der Vrouweukamp in geenerlei verband staat met de aanleiding tot de slechte reputatie, welke die buurt thans geniet. Die oorsprong ligt voor de hand. De meest nabij zijnde kerk was de thans afgebroken Vrouwekerk op de Haarlemmerstraat; de geheele buurt lag in de parochie dier kerk. Dc open grond, de Kamp (zie o. a. in een koopbrief van het St. Elisabeths gasthuis van 24 Mei 1463, gesproken van een campe lants van 2| morden) door welke thans de betrokken straat loopt moge uu eigendom der kerk geweest zijn of wel dit zijne aanleiding vinden in hare ligging in de Vrouwe parochie, in allen geval is zij indirect voornoemd naar de H. Maagd Maria en moest zij eigenlijk O. L. Vrouwekamp heeten. Bij den tegenwoordigen toestand van het archief zou het veel moeite kosten na te gaan wanneer de naam het eerst gebruikt werd; tol het nemen van eene beslissing op het aanhangige rekest zal het wel voldoende zijn te constateeren dat hij reeds in de 15e eeuw voorkomt. L)e stichtingsbrief van het St. Elisabeths gasthuis van 1428, duidt de ligging hiervan aan als: in onzer Vrouwen Prochie an den Camp. Een schepenbrief van dat gesticht van 1450 spreekt van onser Vrouwencamp en één van 1455 van: onser lieven Vrouwencamp. Er blijkt niet dui delijk of toen reeds een bepaalde weg door het betrokken stuk grond aldus werd aangeduid. In het laatst der 16e eeuw echter was de Vrouwencamp even als nu een straat, die midden door de gebuurte van dien naam liep. Toen deze laatste op den duur te uitgebreid bleek te zijn, immers ruim 114 huizen te bevatten, werd zij bij besluit van die van den Gerechte van 17 Augustus 1617 gesplitst in twee afzonderlijke gebuurten' Oostervrouwecamp en Westervrouwecamp. Aan het einde van de straat van dien naam lag over de Mare de Vrouwe- kampbrug, die in de 17e eeuw afgebroken werd. Is aldus de oorsprong van den naam vastgesteld, blijft de vraag of daaraan voldoende historische herinneringen verbonden zijn om hem hierom alleen te handhaven. Ik meen hierop ontkennend te moeten antwoorden. Als herinnering aan de Vrouwenkerk doet hij slecht dienst, daar deze wel in de nabijheid maar niet eens in de gelijk namige "ebuurte lag en de «campe lants," waaraan de naam ontleend is, zou nauwelijks aan te wijzen zijn. Uit een historisch oogpunt zie ik dus geen bezwaar tegen verandering van den naam. Of adressanten bun doel daarmede bereiken zullen, valt te betwijfelen. Niet de straat, maar dc buurt heet nu eenmaal in den volksmond: Vrouwenkampen zal dien door geen regeeringsbesluit verliezen. Het wonen aldaar zal bij verandering van naam niet meer dan nu in trek komen en gewenscht worden. In geval van gunstige beschikking zij het my vergund den naam Elisabethstraat op te werpen als herinnering aan de instelling van dien naam, aldaar gelegen hebbende. Vreest men verbastering in Lijsbethstraat, welnu het gasthuis was onder geen anderen naam, zelfs

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1887 | | pagina 1