HANDELINGEN TAS DEN SEHESTEBAAB TAN LEIDEN. 46. ratting van Donderdag 80 Augustus 18T4, geopend 's namiddags te 2 uren. Voorzitterde heer Burgemeester Dr. W. C. Yan den Brandeler. Tegenwoordig de heeren: BijleveldYerster, Du Bieu, Cock, Dercksen, Krantz, Van Outeren, Van Wensen, Stoffels, De Fremery, Goudsmit, Juta, LezwijnSnringar, Seelig, Eigeman, Veefkind en Van den Brandeler. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Zaterdag 1 Augustus jl. worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede: 1°. Dispositiën van de Gedeputéerde Staten van Zuid-Holland, dd. 11/17 Augustus, houdende goedkeuring van de raadsbesluiten van 30 Juli, tot ver hooging der begrooting, dienst 1874, met 21,175, en tot verkoop van Inschrijving tot een nominaal bedrag van 35,900 en van 32,200. Deze worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: Adressen van: H. A. Schmier, E. G. Paulus, J. A. Van der Stok voor wijlen N. Le Feber, A. Van Mens en H. Ter Hart, om afschrijving van plaatselijke directe belasting. 2°. Adres van W. A. Van Lith en J. C. Bijk, ter bekoming in eigen dom van de voormalige Stadskweekerij ter bebouwing. 3". Adres van Commissarissen van den Leidschen Schouwburgverzoekende wederom in het genot van subsidie te worden gesteld. Overeenkomstig de voordracht wordt besloten deze adressen te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders en van de Commissie van Financiën. 4°. Missive van Curatoren der Hoogeschool, daarbij inzendende een ge wijzigd reglement voor het bestuur van het Academisch Ziekenhuis. Overeenkomstig de voordracht wordt beslotën deze ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen. 5®. Voordracht tot splitsing van de meisjesschool der 1ste klasse in twee scholen. 6°; Begrooting van het H. G. of Arme Wees- en Kinderhuis voor 1875. 7®. Idem van het Werkhuis. 8®. Idem van het B. K. Weeshuis, van het B. K. Armbestuur en van het Ned. Israëlietisch Armbestuur. Overeenkomstig de voordracht wordt besloten deze stukken te stellen in handen van de Commissie van Financiën. 9®. Adres van H. Van der Klaauw, verzoekende een sociëteit op te mogen richten. Dit adres is van den volgenden inhoud: 'Achtbaren Heeren Leden van den Gemeenteraad te Leiden. Achtbaren Heeren Geeft met verschuldigen eerbied te kennen: Hendrik Van der Klaauw, koffijhuishouderHaarlemmerstraat Wijk VI. n°. 220. Bequestrant verzocht Zijne Edele Achtbare Heeren in Mei jl. om vergun ning tot het houden van een Sociëteitvoor welke requestrin Mei in de Fatentkamer om Patent voor Sociëteit aanvroeg met toestemming van den Achtbaren Heer en Wethouder Stoffels, en ging daarna tot den Achtbaren Heer Burgemeester met verzoek omdaar requestrant nu Patent had te vragen wat er verders nog vereischt wierdwaarop Z. E. Achtbare antwoor den dat de Sociëteit buiten de politie-verordening was en alzoo is begonnen. Daar requestrant nu bekend is mogen worden van welke Achtbaren Heeren requestrant de permissie om Sociëteit te houden aanvragen moet. Is het beleefd verzoek van den requestraan Zijne Achtbaren Heeren om ingevolge Patent tot het houden van Sociëteit toestemming te mogen ontvangen. Daar de ondergeteekende Leden der Sociëteit Hunnen Achtbaren Heeren verzoeken om volgens de bijgaande 9 Artikelen Sociëteit te mogen houden. Bequestrant voegt hierbij de lasten welke j aarlij ksch moeten voldaan wor den. Zijn: Personeel ƒ47.08, Grondlasten ƒ15.94, Plaatselijke lasten f 26.52, Patent KofSjhuis 58.88 Schoolgelden 16.00, Hondbelasting f 3.00, Patent voor de Sociëteit 30.72, te zamen 198.14. 't Welk doende, H. Van der KlaauwA. T. Maas, H. Maas, C. Maasbeek, J. Griffioen, F. W. Zitman, J. Smid, T. Zitman, J. Duin dam, G. Koster, J. De Meij, L. Philippo, F. Zitman. Leiden, 17 Augustus 1874." Overeenkomstig de voordracht wordt besloten omtrent dit adres over te gaan tot de orde van den dagals niet behoorende tot de bemoeiingen der vergadering. Aan de orde is I. Benoeming van twee leeraren in de Fransche taal- en letterkunde aan de gemeente-instellingen voor hooger en middelbaar onderwijs. (Zie Handd. 38, n®. 198.) De heeren BijleveldVan Outeren en Van Wensen worden door den 1 Voorzitter uitgenoodigd met hem het bureau van stemopneming uit te maken. In de eerste plaats wordt benoemd de heer J. J. Balland met 16 van de 1874. 18 stemmen. De heer Ooms verkreeg 1 stem, terwijl een biljet in blanco was gelaten. In de tweede plaats wordt benoemd de heer A. De Prez met 16 van de 18 stemmen. De heer Van Oosten verkreeg 1 stem, terwijl een biljet in blanco was gelaten. II. Voordracht voor de benoeming van drie leden in het College van Zetters voor 's Bijks directe belastingen. (Zie Handd. 45, n°. 211.) Achtervolgens worden bij stemming op de voordracht geplaatst de heeren Mr. H. P. J. Tollens met 15 stemmen (de heer Bijk verkreeg 3 stemmen) en J. C. Bijk met 10 stemmen (de heer Bertrand verkreeg 6 stemmen 2 biljetten in blanco) voor het eerste tweetal; - G. H. Bertrand met 16 stemmen (de heer Van Lith verkreeg 2 stemmen) en J. Van Lith met 16 stemmen (de heer Zaalberg verkreeg lstem, blanco 1 biljet) voor het tweede tweetal; J. Zaalberg J.Cz. met 15 stemmen (de heer Van Ewijk ver kreeg 2 stemmen, 1 blanco-biljet) en J. P. J. Van Ewijk met 17 stem men (1 blanco-biljet) voor het derde tweetal. III. Verzoek van G. F. Gombault; om een duiker te leggen naar het Levendaal. (Zie Handd. 38n®. 196.) Wordt zonder hoofdelijke stemming toegestaan. IV. Idem van J. Van Gelder, om een stoep te leggen aan den Apothe- kersdijk. (Zie Hand. 38, n°. 197). Wordt zonder hoofdelijke stemming toegestaan. i V. Bekening van ontvangsten en uitgaven der gemeente, dienst 1873. (Zie Handd. 44, n®. 206.) De rekening, in ontvangst ad 642,850.15 in uitgaaf ad/629,135.94 en dus sluitende met een goed slot van 13,715.21wordt met algemeene stemmen voorlooopig vastgesteld; hebbende Burgemeester en Wethouders zich buiten stemming gehouden. VI. Eerste suppletoir kohier der plaatselijke directe belastingdienst 1874. Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. VII. Voordracht tot afschrijving van plaatselijke directe belasting, dienst 1874. J 6 (Zie Handd. 44, n®. 204.) Wordt met algemeene stemmen aangenomen. VIII. Voordracht betrekkelijk de verbouwing van het schoollokaal op de Aalmarkt. (Zie Handd. 44 en 45, nos. 205 en 208.) De heer Du Bieu. Met genoegen, mijnheer de Voorzitter! heb ik gezien de plannen die zijn overgelegd omtrent het bijbouwen der school op de Aalmarkt gelijkvloers. Ik heb daardoor de overtuiging gekregen dat men, die plannen uitvoerende, eene zeer goede, ja betere school zal kunnen ver krijgen dan bij de uitvoering, van de eerst overgelegde plannen mogelijk zou zijn geweest. Tegen de weinige kosten meer, die de bijbouwing gelijkvloers zal vorderen boven de opbouwing, zie ik niet op. Mochten echter andere hee ren daarin een bezwaar meenen te ziendan wensch ik Burgemeester en Wethouders in overweging te gevente trachten op een minder kostbare wijze de verplaatsing van de stads-apotheek te doen geschieden. En daarom wensch ik het voorstel te doen: dat de Baad besluite tot de bijbouwing ge lijkvloers van het schoollokaal voor meer uitgebreid lager onderwijs Iste klasse voor jongens, volgens het daarvan overgelegde plan, en Burgemeester en Wethouders uit te noodigenom te trachten de verplaatsing van de stads-apotheek op een minder kostbare wijze te verkrijgen. De heer Stoffels. Ik kan mij met het voorstel van den heer Du Bieu niet vereenigen. Al is het geen groote som die de bijbouwing gelijkvloers meer zal kosten, het is toch ƒ2000, behalve de kosten van verplaatsing der stads-apotheek. Maar ook nog een bezwaar van anderen aard heb ik tegen dat voorstel. Wordt dat voorstel aangenomendan zal er vooreerst met de verbouwing niet kunnen begonnen worden. De huizen op de Aalmarkt toch zullen dan verbouwd moeten worden tot stads-apotheek. Die huizen nu zijn verhuurd tot primo Mei van het volgend jaar, en kunnen dus niet eer der ontruimd wordeu. Buitendien zouden wij dan ook de huur dier huizen ad ongeveer/500 verliezen. Het gebouw der stads-apotheek zou ook verloren zijn en den apotheker gedurende een jaar een andere woning moeten worden verstrekt. Met de verplaatsing van de stads-apotheek, zij het ook op eene min kostbare wijze, zou veel tijd heengaan. En al die bezwaren zou men niet achten om slechts te voorkomen dat de jongens een trap zullen opgaan! Wat die trappen betreft, er zullen er zijn twee, aan beide kanten één, ruime, breede, gemakkelijke trappen. De trap voor de school aan'het Nosocomium zal eene goede trap wordenmaar nog lang niet zoo goed als de trappen die naar deze school zullen leiden. Voor de bijbouwing van eene verdieping pleit buitendien nog dat men daardoor twee lokalen zal°verkrijgen en het benedenlokaal zal kunnen gebruikt worden bij ongunstig weder voor gymnastiek, speelplaats en voor teekenschoolwaaraan nu finaal gebrek be staat. En ten slotte komt men met die bovenverdieping veel spoediger klaar dan met de uitvoering van het nieuwe plan. 51

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1874 | | pagina 1