HANDELINGEN VAN BIN KEHEBNTBB&AD VAN LBIDBN. 45. INGEKOMEN STEKKEN ter inzage van de leden ncdergclegd. N°. SOS. Leiden, 11 Augustas 1874. Nu het uit de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 7 Augus tus jl. en de daarbij overgelegde stukken blijkt, dat de kosten verbonden aan eene verbouwing van de school van den heer Japikse gelijkvloers be langrijk meerder zijn, dan die welke voor het plaatsen van eene verdie ping op het tegenwoordig schoollokaal worden vereischt, hebben wij, even zeer als het college van Dagelijksch Bestuurgeen termen gevonden om van ons advies strekkende om voor laatstbedoeld plan f 15000 beschikbaar te stellen, te vinden door verkoop van Inschrijving op het Grootboek, af te wijken. Wij geven uwe vergadering mitsdien in overweging om daartoe te be sluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën, enz. N°. 209. 1 Leiden, 17 Augustus 1874. Op het verzoek van den heer P. Veen Jz.om ontslag, tegen 15 Sep tember e. k. als onderwijzer der 2e klasse aan de openbare lagere school n°. 1 voor minvermogendenhebben wij ingewonnen het advies van den hoofdonderwijzer der betrokken school hetwelk hierbij wordt overgelegd. Ons daarmede vereenigendenemen wij de vrijheid u te raden, den adressant het gevraagd ontslag tegen gemeld tijdstip eervol te verleenen. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders, enz. Aan den Edelachtbaren raad der gemeente Leiden. De ondergeteekendeonderwijzer der 2de klasse aan de openbare lagere school voor minvermugeitdenn°. 1, neemt de vrijheid zich tot u te wen den met het verzoek, om tegen 15 September a. s. eervol uit die betrek king te worden ontslagen. Leiden, 14 Augustus 1874. 't Welk doendeen?. P. Veen Jz. Leiden, 17 Augustus 1874. In antwoord op uw apostille van den 15en dezer, waarbij gevoegd een verzoek van den heer P. Veen Jz.onderwijzer 2e klasse aan de openbare school n°. 1 voor minvermogenden, om eervol ontslag uit zijne tegenwoor dige betrekking, heb ik de eer u te berichten, dat genoemde onderwijzer met ijver en nauwgezetheid zijne betrekking heeft waargenomen, gedurende den korten tijd, dien hij aan mijne school werkzaam is. Daarom raad ik u hem het gevraagd ontslag eervol te verleenen. De hoofdonderwijzer der openbare school voornoemd. A. van der Harst. Den heer Burgemeester der Gemeente Leiden. N°. 210. Leiden, 17 Augustus 1874. Wij bebben de eer aan uwe vergadering hiernevens over te leggen een adres van de Commissie voor de volksvoorlezingenverzoekende vrijstelling van de betaling van huur voor het gebruik van de Stads-Gehoorzaal ten behoeve van de te houden bloemen-tentoonstelling. Op grond van het aangenomen beginsel om niet dan bij zeldzame uit zondering dergelijke verzoeken in te willigen en met het oog op de vele afwijzende beschikkingen ten aanzien van vroegere aanvragen, kunnen wij geen vrijheid vinden het onderwerpelijk verzoek te ondersteunen, waarvoor te minder termen bestaannu reeds aan de Commissie voor de volksvoor lezingen ter tegemoetkoming in de kosten van het lokaalen van vuur en licht jaarlijks eene som van f 250.uit de gemeentekas wordt verstrekt. Wij geven u alzoo in overweging aan adressante te kennen te gevendat er bezwaar bestaat om haar verzoek in te willigen. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders, enz. Leiden, 15 Augustus 1874. Edel-achtb. Heeren 1 De Commissie voor de Volksvoorlezingen te Leiden heeft de eer, u mede te deelendat bij haar het voornemen bestaat op Zaterdag 29Zon dag 80 én Maandag 81 Augustus ek. een tentoonstelling te houden van bloemen en plantengekweekt door den werkman. Zij zon daartoe gebruik willen maken van de groote benedenzaal in de stads-gehoorzaal op de Bree- destraat, en neemt hierbij de vrijheid u beleefdelijk te verzoeken, haar die zaal voor dit doel gratis te willen afstaan. De overtuiging dat zij ook door deze tentoonstelling handelt in 't belang van den werkenden standgeeft haar deze vrijheid en doet haar op een gunstige beschikking hopen. Namens de Commissie voor de Volksvoorlezingen, Aan den Gemeenteraad van Leiden. A. M. L. Bümke Voorzitter. N. Brouwer, loco Secretaris. Leiden, 17 Augustus 1874. De Commissie van Financiën kan zich vereenigen met het afwijzend advies van Burgemeester en Wethouders op het adres van de Commissie voor de volksvoorlezingen om het kosteloos gebruik der Stads-Gehoorzaal. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën, enz. 1874. N°. 211. Leiden, 17 Augustus 1874. Naar aanleiding van de artt. 3 en 4 der wet van den 5den April 1870 (Staatsblad n°. 63), hebben wij de eer bij deze aan uwe vergadering ter vaststelling voor te leggen eene voordracht van personenter benoeming van zetters voor 's Itijks directe belastingenin de plaats van drie leden welke op den Jaatsten December van dit jaar, volgens den bestaanden roos ter moeten aftreden. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders, enz. Voordracht van personen ter benoeming tot zetters voor 's Rijks belastingen. Mr. Hendrik Petrus Jacobus Tollens, woonplaats Leiden, geboren 18 April 1811, Rechter in de arrond. rechtbank. j 2 Jean Corneille Rijk, woonplaats Leiden, geboren 23 November 1820 u Metselaar. !1 Gerard Henri Bertrand, woonplaats Leiden, geboren 10 Februari 1814 Smid. 2 Jan Van Lith, woonplaats Leiden, geboren 25 April 1812, Tim merman. [1 Jonathan Zaalberg J.Cz.woonplaats Leiden, geboren 10 Juni 1829 I Fabrikant. 2 Johan Pieter Jacob Van Ewijkwoonplaats Leidengeboren 26 Octo ber 1826, Behanger. Te Leiden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBE. 49

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1874 | | pagina 1