HAMMER TAR DER 6EREERTERAAD VAR LEIDER INGEKOMEN STUKKEN ter inzage van de leden nedergelegd. N*. 304. Leiden5 Augustus 1874. Wij hebben de eer u biernevens over te leggen een staat vermeldende de namen van eenige belastingschuldigendie de gemeente hebben verlaten vóór de uitreiking der betrekkelijke aanslagbiljettenna zich van de be volkingsregisters te hebben doen afschrijven of welke overleden zijn, met voorstel om den aanslag in de plaatselijke directe belasting te verminderen met de sommen in kolom 11 van dien staat vermeld. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethoudersenz. Leiden, 7 Augustus 1874. De Commissie van Financiënin wier handen werd gesteld het voorstel van Burgemeester en Wethouders om ter zake van vertrek uit de gemeente of overlijden afschrijving of restitutie van plaatselijke directe belasting te verleenen, heeft de eer Uwe Vergadering mede te deelen, dat zij zich daarmede kan vereenigenweshalve zij u in overweging geeft ten aanzien van de 113 personen vermeld op de overgelegde lijst afschrijving of resti tutie te verleenen en wel voor de sommen voorkomende in kolom 11 dier lijst tot een gezamenlijk bedrag van ƒ2239.44. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiënenz. N°. 305. Leiden, 7 Augustus 1874. Nadat in de zitting van 9 Juli jl. onze voordracht betrekkelijk de ver bouwing van het schoollokaal op de Aalmarkt was aangehouden op grond van verschil van gevoelen aangaande de wijze van verbouwing hetwelk zich in den Baad had voorgedaan, hebben wij den gemeente-architect opgedragen om een onderzoek in te stellen en een plan te ontwerpen omtrent de ver grooting der school gelijkvloers, zooals door énkele leden werd wenschelijk geacht. Aan deze opdracht heeft de architect voldaan blijkens het door hem ingediend rapport, hetwelk met bijbehoorende teekeningen en plannen hiernevens wordt overgelegd. Uit dat rapport blijkt dat eene vergrooting der school gelijkvloers mogelijk iswanneer de gemeente-apotheek wordt verplaatst hetgeen zoude kunnen geschieden door verbouwing van de beide huizen op de Aalmarkt, afkomstig van de voormalige administratie der Vereenigde Gast en Leprooshuizen en dat de kosten van de verbouwing der school alsdan kunnen worden geraamd op ƒ8000en die voor de inrichting der bedoelde huizen tot apotheek op ƒ9000, terwijl blijkens ons rapport van 2 Juli j.l., voor de plaatsing van eene verdieping op het tegenwoordig schoollokaal eene som van ƒ15000 met inbegrip van de aanschaffing van meubilair zal noodig wezen. Wat overigens de bijzonderheden van de beide plannen be treft verraeenen wij naar ons bovenvermeld rapport en dat van den ge meente-architect te kunnen verwijzen. Uit de stukken zal uwe vergadering ontwaren, dat de kosten verbonden aan de inrichting van een schoollokaal gelijkvloers belangrijk hooger zijn dan die welke noodig zijn voor de plaatsing van eene verdieping op het gebouw. Behalve de bovenvermelde sommen van ƒ8000 en ƒ9000, te zamen uitmakende ƒ17000, benoodigd voor de vergrooting van liet school lokaal en de verbouwing der beide huisjes tot apotheek, moet in rekening worden gebracht het verlies van de buur dier huisjes, thans respectievelijk verhuurd voor ƒ200 en ƒ180 per jaar en welk verlies na aftrek van de onderhoudskostendie zouden vervallendoor den architect geraamd wordt op ƒ300 per jaar. Deze som kapitaliseerende komt men tot een bedrag van ƒ6000, waarbij in het oog moet worden gehouden dat de huurprijs in de eerste jaren vermoedelijk zal kunnen worden verhoogd. Vermits verder de huisjes tot 1 Mei 1875 zijn verhuurd, zal voor de gemeente-apotheek tijde lijk een ander lokaal moeten worden ingericht, en zal tevens aan den gemeente-apotheker eene woning moeten worden verstrekt. Aan een en ander zijn uit den aard der zaak belangrijke kosten verbonden, zoodat uit een finanoieel oogpunt het oorspronkelijk plan verre de voorkeur verdient. Maar bovendien wegen de voordeelen verbonden aan eene verbouwing gelijk vloers en het bekomen van een ruimer speelplaats niet op tegen het financieel bezwaar, wanneer men bedenkt dat bij eerstgenoemd plan de laagste klasse beneden zal blijven, alle leerlingen volgens liet nieuw systeem paarsgewijze geplaatst zullen kunnen worden en eene uitnemende gelegenheid zal ontstaan voor' gymnastiek- en teekenzalen waardoor de niet-uitbreiding der speelplaats voldoende wordt vergoed. Eindelijk wijzen wij op de ver betering van het gebouw in uiterlijk aanzien hetwelk uit de teekeningen ten duidelijkste blijkt. Wij blijven alzoo uit volle overtuiging volhouden bij ons in de zitting van 9 Juli behandeld voorstel en nemen de vrijheid u in overweging te geven om dienovereenkomstig te besluiten. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders, enz. Leiden, 28 Juli 1874. Naar aanleiding van het besluit van den Gemeenteraad dd. 9 Juli jl. dat alvorens over de vergrooting der school op de Aalmarkt te beslissen zou worden onderzochtin hoeverre hetzelfde oogmerkin plaats van door opbouwing, door aantrekking van de Stads-Apotheekgelijkvloers bereik baar isheeft de Gemeente-Architect de eerhiernevens eene algemeene situatieteekening over te leggen van de gebouwen en open gronden al daar, die ter beschikking van de gemeente zijn, benevens een voorloopig :8Ï4. ontwerp tot vergrooting der school gelijkvloers en verplaatsing der Stads- Apotheek. Blijkens dit ontwerp, laat de plaatselijke gelegenheid toe: ten eerste.- om het bestaande lokaal met de halve oppervlakte te vergroo- ten waardoor vermeerderde plaats voor ruim 80 leerlingen zal ontstaan en dus de lokaliteit welke door middel van glaswanden in zes afdeelingen is gescheiden, minstens 250 leerlingen, zonder opdringen, zal kunnen be vatten ten tweede: dat er een geschikte toegang tot het ijklokaal kan blijven bestaan, en het voorgedeelte daarvan gelegenheid geeft, tot een tweeden ingang aan de zijde der verlengde school, met een besloten voorportaal en twee zijlokaaltjesom voor overkleederen en privaten te dienen ten derde: dat de speelplaats hierdoor eene aanmerkelijke uitbreiding zal kunnen verkrijgen. Daar echter niet slechts gebrek aan ruimtereden tot klachten over de tegenwoordige school gavenmaar ook vooralgemis aan voldoende venti- latiemiddelen als aanleiding daartoe geldenzal de vergrooting met verbetering in deze óéne zelfde zaak moeten uitmaken. Daartoe wordt voorgesteld ten eerste: het verhoogen der verdieping van 4.50 tot p.m. 4.90 meter, hetwelk de inrichting der bestaande bekapping toelaatmet welke hoogte die van den nieuwen aanbouw zal overeenkomen ten tweede: het plaatsen van twee ventilatiekokerslangs de zijmuren van elk der lokalen ten derde: het maken van een ruime plafond-ventilatiekoker in elk der zes lokalen ten vierde: in elk lokaal vier bovenramen, op tochtvrije wijze tot open- tuimelen in te richten; en ten vijfde.- door ruime luchtkanalen en kolkenbij elk der kachels. Overigens zal met de vergrooting en verhooging in verband staan het plaatsen van twee nieuwebenevens het doortrekken en verhoogen van de aanwezige glaswanden, het verlengen van al de oude lichtkozijnen ter hoogte van eene glasruit, het plaatsen van glasdeuren in elk der achterafdeelingen tot toegang naar de speelplaats en het nieuw insluiten dier plaats met een tusschenhekje tot scheiding in tweeën. Eindelijk volgt uit het werkhet afkappen en nieuw pleisteren van den voorgevelvernieuwing van het gestukeerde plafond en geheel verven van van al het uit- en inwendige des gebouws. Eene vergrooting en verbouwing volgens dit ontwerp, wordt met inbe grip van meubelen, geraamd op een bedrag van ƒ8000, waarbij op de afbraakwaarde van het gebouw der Stads-Apotheekin mindering der kosten is gerekend. Dit concept tot vergrooting der school gelijkvloers met het uitgewerkte plan van opbouw vergelijkende, bevindt men dat de verdiepingshoogte, verlich ting- en ventilatie-middelenvoor beide ontwerpen nagenoeg dezelfde zijn doch bij het plan gelijkvloers, zes in plaats van vier afdeelingen voorko men, waardoor elk lokaal een afzonderlijken toegang kan hebben, dat in het eerste geval, ten nadeele van rust en orde in de school, niet be reikbaar is. Vervolgens dat bij den opbouw tot beginsel werd aangenomen, het zoo zeer gewenschte paarsgewijze plaatsen der leerlingenhetwelk eene vergrooting gelijkvloersbij regelmatige verdeeling der klassenom ver schillende redenen niet toelaaten wat men als hoofdzaak tusschen beide plan nen niet moge vergetendat bij eenen opbouw het bestaande benedenlokaal of lokalen beschikbaar blijven, om ten deele voor de jongste leerlingen die alsdaD geen trappen behoeven op of af te gaante dienenen verder voor onderwijs in zang en teekenenspeelzaal en gymnastiekbij ongunstig weer bestemd zullen worden. Tevens is niet onverschillig, het meerwaardige aanzicht, dat het uiterlijke des gebouws, bij den voorgestelden opbouw zal verkrijgen. Wijders zullen de kosten tot vergrooting gelijkvloers, slechts ongeveer de helft van die aan den opbouw verbonden bedragenmaar daaren tegen de Stads-Apotheek nieuwe lokalen behoeven. Om hierin te voorzien, schijnt voor de hand te liggen, om daartoe de beide verhuurde buizen op de Aalmarkt, te bestemmen. Volgens het mede hierbij overgelegde schetsontwerp, levert de oppervlakte, na afbraak van deze beide huizen eene voldoende ruimte op, tot stichting van doel matig ingerichte lokalen met woning voor den apothekerom het bestaande gebouw te vervangen. De kosten van dezen bouwworden geraamd op een bedrag van 9000 waaronder de afbraakwaarde is begrepen. Overigens zal daarmede een jaar- lijksche huursom, na aftrek van het onderhoud, op p.m. ƒ300 te rekenen gepaard gaan. Ten laatste komt nog in aanmerking, dat de beide verhuurde huizen, eerst met Mei des volgenden jaars beschikbaar komenzoodat het vestigen van eene nieuwe Stads-Apotheek aldaar, niet vóór het begin van 1876 zal kunnen geschieden. Uit dit laatste volgtdat intusschen een ander lokaal aangewezen zal moeten worden, tot tijdelijke vestiging van genoemde apotheek. Aan den Heer Wethouder, Voorzitter De Gemeente-Architect der Commissie van Fabricage. J. W. Schaap. N°. 306. Leiden, 24 Juli 1874. Burgemeester en Wethouders hebben de eer u bij deze over te leggen het concept-raadsbesluit, betreffende de rekening van ontvangsten en uitgaven der gemeente Leiden, over bet dienstjaar 1873, om, nadat de rekening der trekvaarten en jaagpaden, welke deze gemeente met andere gemeenten in gemeenschap bezitover datzelfde jaar zullen zijn goedgekeurdindien 4S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1874 | | pagina 1