BAIMHH TAB DEB 6EHEEHTEBAA0 TAB LEIDEH. 41. INGEKOMEN STEKKEN ter inzage van de leden nedergelegd. N#. 188. Leiden, 25 Juli 1874. De Commissie van Financiën heeft geene bedenkingen tegen de voor» drachten van Burgemeester en Wethouders betreffende a. het verzoek van den heer Mr. J. A. F. Coebergh om een gedeelte van den Nieuwen Rijn, gelegen achter zijne woning aan de Hoogewoerd te mogen aanplempen en in eigendom bekomen. I. den verkoop van een gedeelte der, ten name van de gemeente Leiden, ingeschreven kapitalen op het Grootboek der Nationale werkelijke 2\ pCt. rentegevende schuld en geeft mitsdien in overweging die voordrachten goed te keuren. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën, enz. N". 189. Leiden, 25 Juli 1874. De Commissie van Financiën vereenigt zich met de voordracht van Bur gemeester en Wethoudersstrekkende tot afwijzing van het verzoek van P. van Beek en tot machtiging van dat college, tot het in het openbaar verpachten van het baggeren in de gemeentewateren en heeft de eer Uwe Vergadering in overweging te geven overeenkomstig die voordracht te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën, enz. N°. 190. Leiden, 27 Juli 1874. Wij hebben de eer u bij deze te berichten dat, na bekomen advies van den betrokken hoofdonderwijzerbij ons geen bezwaar bestaat om op het verzoek van C; Van der Waals, hulponderwijzer aan de school n°. 1 voor onvermogendenom met 1°. September e. k. uit die betrekking een eervol ontslag te bekomen, gunstig te beschikken. Wij nemen alzoo de vrijheid u te raden den adressant het gevraagd ont slag tegen gemeld tijdstip eervol te verleenen. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders, enz. Leiden, 24 Juli 1874. De ondergeteekendehulponderwijzer aan de openbare school N°. 1 voor onvermogenden, vraagt wegens zijne benoeming te 's Gravenhage tegen primo September e. k: eervol ontslag. C. V. d. Waals. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Leiden, 24 Juli 1874. Ter voldoening aan Uwe Apostille van heden n°. 1574 heb ik de eer U te berichtendat volgens de bestaande verordening het verzoek van den hulponderwijzer C. Van der Waals voor eene gunstige beschikking vat baar is. De hoofdonderwijzer der openbare school n®. 1 voor onvermogenden Aan den Heer Burgemeester der J. A. Van Dijk. Gemeente Leiden. N°. 191. Leiden, 27 Juli 1874. In de vergadering van 11 Juni jl. werd mededeeling gedaan dat de pachter van den tol aan den Rijnsburgervliet bezwaar had gemaakt om ingevolge het Raadsbesluit van 28 Mei te voren tot ontbinding van het pachtcontract over te gaan en daarop werd besloten het nieuwe tarief, goed gekeurd bij Kon. Besluit van 27 Maart, met 1 Januari 1875 in werking te doen treden en tegen dien tijd de verpachting uit te schrijven. Sedert hebben zich onderscheidene belanghebbenden tot de Regeering gewend met klachten over de niet-invoering van het gewijzigd en verlaagd tariefen hebben Gedeputeerde Staten ons met den meesten ernst uitgenoodigd om ter voorkoming van verdere moeielijkheden met belanghebbenden, aan den bestaanden toestand een einde te maken en onmiddellijk tot de invoering van het nieuwe tarief over te gaan. Na ontvangst van deze uitnoodiging van het Gewestelijk Bestuur heb ben wij wederom onderhandelingen met den pachter aangeknoopt, waarbij deze zich bereid heeft verklaard met 1 November zijne tegenwoordige betrekking te verlaten en met aanvang van 1 Augustus a. s. de tolgelden te heften overeenkomstig het nieuwe tariefonder voorwaarde dat hem met het oog op de hoogst belangrijke verlaging van het tarief vrijstelling worde ver leend van de betaling der pacht met ingang van 1 Augustusbedragende ƒ1107 per jaar, en bovendien eene schadevergoeding worde toegekend van ƒ150. In de gegeven omstandigheden hebben wij vrijheid kunnen vinden, Uwe Vergadering in overweging te geven op de door den pachter gestelde voor waarden het bestaande pachtcontract te ontbindenten einde reeds dadelijk de heffing te kunnen doen geschieden overeenkomstig het gewijzigd tarief en tegen 1 November de openbare verpachting te kunnen uitschrijven. De betrekkelijke stukken zijn in de leeskamer ter inzage van de leden nedergelegd. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders, enz. 1874. N®. 193. Leiden, 27 Juli 1874. Op dè begrooting voor dit jaar werd onder art. 4 van hoofdstuk V volgn. 44 wegens verkoop van Inschrijving op het Grootboek in ontvangst gebracht een som van ƒ18000, tot vinding van de voor aan- en verbouw van schoollokalen onder volgn. 126 uitgetrokken gelden, als: ƒ11000 voor de bewaarschool in de Groenesteeg; ƒ5000 voor die op de Oude Vest, en ƒ2000 voor de Tusschenschoolterwijl bij raadsbesluit van 28 Mei jl., goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij beschikking van 16 Juni d. a. v. laatstbedoelde post met 1000 werd verhoogd, mede te vinden door verkoop van Inschrijving. Vermits eerlang ten kantore van den gemeente-ontvanger voor de loopende uitgaven kasgeld benoodigd zal wezenstellen wij u voor thans tot de vaststelling over te gaan van het navolgend concept-raadsbesluitstrekkende tot verkoop van Inschrijving voor een reëel bedrag van ƒ19000. De Raad der gemeente Leiden: Gezien de artt. 137 en 194, litt. c der wet van den 20 Juni 1851 (Stbl. n°. 85): Heeft besloten: Te verkoopen een gedeelte der ingeschreven kapitalen op het Grootboek der Nationale Werkelijke rentegevende schuld, ten name van de ge meente Leidenop het hoofd van rekening Leydep(de stad) letter L deel 10, n°. 2878, en zulks tot een nominaal bedrag van twee en dertig duizend twee honderd gulden(ƒ32200). Gedaan enz. Na bekomen goedkeuring van de Gedeputeerde Statenzullen wij alsdan aan dit raadsbesluit uitvoering gevenal naarmate de behoeften der ge meentekas zulks vorderen. Aan den Gemeenteraad. Burgemeester en Wethoudersenz; Te Leiden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBE. 45

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1874 | | pagina 1