HANDELINGEN TAN DEN GENEENTERAAD TAN LEIDEN. 15, Zitting van Donderdag 22 September 1870, geopend des namiddags ten 2 ure. Voorzitter: de heer Burgemeester Dr. W. C. van den Brandeler. Tegenwoordig de heeren Bijleveld, du Rieu, Hartevelt, Eigeman, Stoffels, WttewaallTollens, Hubrecht, Driessen, van Outeren, van Heukelom, Krantz, Cock, de Fremery, Le Poole, Buys, Dercksen, Lezwijn, Hoog en van den Brandeler. De heer Tieleman gaf kennis verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Donderdag 1 September 11. worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede: 1°. Dispositie van Gedep. Staten van Zaid-Hollandvan 30 Augustus, B. n°. 5216 (36e afd.), G. S. n". 23, waarbij wordt goedgekeurd het raads besluit van 18 Augustus, tot afstand in gebruik van grond waarop de molen de Valk is gebonwd, aan P. van Rhijn. 2°. Gelijke dispositie van Gedep. Staten van Zuid-Hollandvan den 30sten der vorige maand, B. n°. 5063 (2de afd.), G. S. n°. 35, waarbij werdt goed gekeurd eene suppletoire begrooting van de dienstd. schutterij, dienst 1870. 3°. Dispositie van Gedep. Staten van Zuid-Holland, van den 6den Sep tember, B. n°. 5331 (3de afd.), n°. 42 houdende goedkeuring van een staat van af- en overschrijving op de gemeentebegrootingdienst 1870. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Eene missive van het raadslid H. C. Hartevelt, waarbij deze, onder mededeeling van bedenkingen op het tegenwoordig plaatselijk belastingstelsel, een nieuw stelsel met de daarbij behoorende verordeningen voordraagt. 2°. Rekening van het H. G. of arme wees- en kinderhuis1869en suppletoire staat van begrooting, 1870. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze stukken te stellen in banden der Commissie van Financiën, ten fine van berigt en raad. 3°. Adres van Mevrouw W. Kuenengeb. Muurlingc. s.waarbij zij verzoeken het schoollocaal in de Brandewijnsteeg in gebruik te bekomen tot het geven van godsdienst-onderwijs aan kinderen van zes tot twaalf jaar, des Zondags om de veertien dagen. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten dit adres, ten fine van berigt en raadte stellen in handen van Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter. Tbans zou aan de orde zijn het adres tot ondersteu ning van de aanvrage om concessie voor een spoorweg Leiden-Utrecht. Om overwegende redenen zouden echter Burgemeester en Wethouders wensehen de behandeling daarvan aan te houden en stellen zij zich voor in de eerst volgende vergadering daartoe over te gaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is: I. Benoeming van de vaste Commissiën, als: a, van twee leden in de Commissie van Fabricage. Voor deze en de verdere aan de orde gestelde benoemingen worden de heeren Hartevelt, van Heukelom en Buys door den Voorzitter uitgenoodigd met hem het bureau van stemopneming uit te maken. Voor het eerste lid wordt met 18 stemmen herbenoemd de heer van Outeren; zijnde 1 briefje in blanco gelaten. Voor het tweede lid wordt met 19 stemmen herbenoemd de heer van Wensen. b, van een voorzitter en twee leden in de Commissie van Financiën. Als eerste lid wordt met 19 stemmen herbenoemd de heer Scheltema. Als tweede lid wordt met 18 stemmen herbenoemd de heer Lezwijnzijnde 1 briefje in blanco gelaten. Als derde lid wordt met 18 stemmen herbenoemd de heer Buys; zijnde 1 briefje in blanco gelaten. Als voorzitter wordt met 19 stemmen herbeuoemd de heer Scheltema. c, van twee leden in de Commissie, belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen, tegen wier overtreding straf is be dreigd. Als eerste lid wordt met 18 stemmen herbenoemd de heer Tollens; zijnde 1 briefje in blanco gelaten. De heer Hoog komt ter vergadering. Als tweede lid wordt met 19 stemmen herbenoemd de heer van Outeren; zijnde 1 briefje in blanco gelaten. d, van een voorzitter en twee leden in de Commissie tot het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente. Als eerste lid wordt met 20 stemmen herbenoemd de heer Goudsmit. Als tweede lid wordt met 19 stemmen herbenoemd de heer Hartevelt; zijnde 1 briefje in blanco gelaten. Als derde lid wordt met 19 stemmen herbenoemd de heer Cock; zijnde 1 briefje in blanco gelaten. Als voorzitter wordt met 20 stemmen herbenoemd de heer Goudsmit. 1870. II. Benoeming van een stads-doctor. Voor deze betrekking hadden zich twee sollicitanten aangemeld, t. w. de heeren Dr. W. P. Weebers en Dr. H. B. P. Kortmann. Met 12 stemmen wordt benoemd de heer W.P. Weebers; zijnde 7 stem men uitgebragt op den heer Kortmann, terwijl 1 briefje in blanco was ge laten. III. Benoeming van een Regent over het Gereformeerd minne- of arme oude mannen- en vrouwenhuis. Door hh. regenten wordt de volgende voordragt gedaan De proces-zaak van het Gereformeerde minne- of arme oude mannen- en vrouwenhuis alhierwegens het fidei-commissoir legaat van wijlen den heer Strezo contra de erven Gelens c. s. thans door het doen van rekening en verantwoording en afgifte van kapitalenna daartoe bekomen magtiging ingevolge het arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden geheel geëin digd zijnde, hebben Regenten de eer ter vervulling der vacature in hun collegieindertijd, ontstaan door het overlijden van den heer W. C. Baert UEd. Achtbaren voor te dragen de heeren Mr. M. d'Aumerie en P. G. C. Eigeman." De heer Eigeman. Ik zal mij van stemmen moeten onthouden wegens mijne familiebetrekking tot den tweeden voorgedragen persoon. Met 14 stemmen wordt benoemd de heer Mr. M. d'Aumerie; zijnde 4 stemmen uitgebragt op den heer P. G. C. Eigemanterwijl 1 briefje in blanco was gelaten. IV. Benoeming van twee Regenten over het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis. Door hh. Regenten worden de volgende dubbeltallen voorgedragende hh. Mr. C. W. Hubrecht en Mr. R. Th. Bijleveld; de hh. J. Scheltema en F. Verster. De heer Hubrecht. Ofschoon zeer op prijs stellende het vertrouwen, door heeren Regenten in mij gesteld, verzoek ik beleefdelijk, om verschil lende bij mij bestaande redenen, voor deze benoeming niet in aanmerking te komen. De heer Bijleveld. Hoezeer ook ik zeer op prijs stel de voordragt van mijn persoon, moet ik toch insgelijks verzoeken niet in aanmerking te komens De uitslag der stemming is, dat als eerste lid van het Collegie van Re genten met 15 stemmen wordt benoemd de heer Mr. C. W. Hubrecht, zijnde op de heeren Bijleveld en Wttewaall elk 1 stem uitgebragt, terwijl 3 briefjes in blanco waren gelaten. De heer Hubrecht. Ik waardeer het vertrouwen door mijne geachte medeleden in mij gesteld, maar moet om verschillende bij mij bestaande redenenvoor deze benoeming bedanken. Als tweede lid wordt met 18 stemmen benoemd de heer J. Scheltema; zijnde op de heeren Verster en Dercksen elk 1 stem uitgebragt. V. Benoeming van een hulponderwijzer 1* klasse aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs der le klasse voor jongens. De voordragt is van den volgenden inhoud «Voor de betrekking van hulponderwijzer der 1® klasse aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs der 1® klasse voor jongens, opengevallen door het verleend eervol ontslag aan F. B. Plukhooy, hebben zich op onze oproeping twee sollicitanten aangemeldwier stukken wij hier nevens overleggen. Daaruit blijkt dat beiden in het bezit zijn van al de bewijzen van bekwaamheid, voorgeschreven bij art. 3, 3" alinea, der veror dening van 30 Junij 1866 (Gemeenteblad n°. 15), terwijl de een daarenbo ven voldoend examen heeft afgelegd in de gymnastiek en het teekenen. Wij hebben dien sollicitant, die ook om zijn leeftijd de voorkeur verdient, herwaarts doen overkomen en hem aan een practisch onderzoek onderworpen, waarvan de uitslag in alle opzigten bevredigend mag genoemd worden. En het is, op grond van dat examen dat wij, in overleg met den hoofd onderwijzer der betrokken school en den districts-schoolopzienerde eer hebben u voor genoemde betrekking voor te dragen 1°. Jacob Marinus Elshouthulponderwijzer te Gorinchem terwijl wij, om aan de letterlijke bepaling der wet te voldoentot aanvulling van het drietal hierbij voegen 2°. David Sleutel Hz., te Tiel, en 3°. Hendrikus Jacobus van der Vange, te Nijkerk, wiens stukken reeds bij vorige gelegenheden zijn overgelegd. Met 16 stemmen wordt benoemd J. M. Elshout; zijnde 4 briefjes in blanco gelaten. VI. Benoeming van een 1®" hulponderwijzer 4d® klasse aan de openbare lagere school n°. 2 voor minvermogenden. De voordragt is van den volgenden inhoud «Tengevolge van het verleend eervol ontslag aan J. J. Wijtenburg, 1® hulp onderwijzer der 4® klasse aan de openbare lagere school n°. 2 voor minver mogenden hebben wij de eer u hiernevens over te leggen de stukken van hen die zich ter vervulling dier betrekking hebben aangemeld. In overleg met den tijdelijken hoofdonderwijzer dier school en den districts schoolopziener, hebben wij de eer u hiernevens eene voordragt aan te bieden met verzoek daaruit wel eene keuze te willen doen, als 1°. Willem Irederik van Weeren, op den 2®» December 1869 door uwe vergadering tijdelijk be- 17

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1870 | | pagina 1