HAMEL» VAN DIN GENEENTERAAD VAN LEIDEN. Zitting van Zaturdag 19 Haart 1870 geopend des namiddags ten 3 ure. Voorzitter: de heer Burgemeester Dr. W. C-. van den Brandeler. Tegenwoordig de heeren Stoffels, Tollens, Hubrecht, de FremeryTie- leman, Bijleveld, Scheltema, du Rieu, Dereksen, van Heukelom, van Wensen, Wttewaall, Le Poole, Lezwijn, Hoog, Vers ter en van den Bran deler. De heer Eigeman gaf kennis verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Donderdag 24 Februarij 11. worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter. Ik heb aan de heeren laten ronddeelen de missive, die ingekomen is van de heeren ConradPieterszen en van Niftrikhoudende wederlegging van de bedenkingendoor de vereeniging tot verbetering van de volksgezondheid ingebragt tegen hun rapport betreffende de riolering en waterverversching. Burgemeester en Wethouders hebben dat stuk laten druk ken om het te voegen bij de andere betrekkelijk deze aangelegenheid. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelt mede: 1°. Dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandvan 1 Maart 1870, B. n". 1020 (3e afd.) G. S. n°. 34, houdende goedkeuring van een suppletoiren staat van begrooting dienst 1869, vastgesteld 17 Februarij. 2°. Gelijke dispositie van 8 Maart, B. n°. 1330 (3e afd.) G. S. n°. 32waarbij wordt goedgekeurd de afstand van een gedeelte weilandaan de Hollaudsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij, waartoe besloten is 21 Fe bruarij. 3°. Gelijke dispositie, mede van 8 Maart, B. n#. 1154 (Is afd.) G. S. n°. 37, waarbij voor kennisgeving worden aangenomen de besluiten tot wij ziging der verordeningen op het lager onderwijs, voor zooveel aangaat de prijsuitd eeling. 4°. Gelijke dispositie van dezelfde dagteekeningB. n#. 1221 (3* afd.) G. S. n°. 40houdende goedkeuring van een suppletoiren staat van be- grooling, dienst 1870, vastgesteld 24 Februarij. 5°. Gelijke dispositie van dezelfde dagteekening, B. n#. 1299 G. S. n°. 45, waarbij een staat van af- en overschrijving, dienst 1869, wordt goed gekeurd. 6°. Gelijke dispositie van dezelfde dagteekening, B. n°. 1279 (4" afd) G. S. n#. 49waarbij de ontvangst berigt wordt van een afschrift der verordening van den 24 Februarij 11. houdende wijziging der Algem. poli- cieverordening. Deze worden alle voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over 1°. Adres van den leeraar aan de instellingen voor hooger en middelbaar onderwijs, Dr. P. L. Muller, om ontslag uit die betrekking. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten dit adres te stellen in han den van Burgemeester en Wethouders, en van de Vereenigde Commissie van toezigt op gemelde instellingen, ten fine van berigt en raad. 2°. Adres van J. H. Willink, waarbij deze zijn verlangen te kennen geeft de jagt op de Vroonwateren dezer gemeente te pachten. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten, dit adres te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 3°. Jaarverslag van den praelector in de verloskunde, over 1869. 4°. Idem van de plaats. Schoolcommissie, over hetzelfde jaar. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze aan te nemen voor ken nisgeving en gedurende veertien dagen in de leeskamer neder te leggen. De Voorzitter. Verder is ingekomen een verzoek van mejufvrouw Pluy- gers, om het kosteloos gebruik van de stads-gehoorzaaltot het houden eener voordragt door Ds. R. Koopmans van Boekerenop den 28sten ggsun 0f 3f»tcn dezer maand, in het belang eener vereeniging ten voordeele der armen. Zoo als met meer dergelijke verzoeken geschied is, stel ik voor ook dit op gelijke wijze in te willigen. Dit voorstel wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aange nomen. Aan de orde is: I. Benoeming van eene Regentesse voor het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. De heeren Tollens, Bijleveld en Wttewaall worden door den Voorzitter uitgenoodigd met hem het bureau van stemopneming uit te inaken. De voordragt bevat de volgende namen: mevrouw S. T. Coops, wed. A. B. Barkey, en mevrouw C. van Itersonwed. Dr. S. H. Rinkes. Met 15 stemmen wordt benoemd mevrouw de wed. A. B. Barkey, geb. Coops; zijnde 1 stem uitgebragt op mevrouw C. van Iterson, wed. Dr. S. H. Rinkes, terwijl 1 briefje in blanco was gelaten. II. Adres van den stads-docior J. C. Kist, om continuatie. Blijkens de daaromtrent door Diakenen der Ned. herv. gemeente, Mren Regenten der R. C. armen en Armverzorgers der Israëlitische gemeente uit- 1870. gebragte rapportenwordt voorgesteld den adressant in voorschreven betrek king te continueren. Met 15 stemmen wordt de heer dr. J. C. Kist gecontinueerd; zijnde 2 briefjes in blanco gelaten. III. Adres van den hulponderwijzer H. J. van Wijk, om ontslag uit zijne betrekking. Het rapport van Burgemeester en Wethouders strekt om den adressant met 1 April a. s. een eervol ontslag te verleenen. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. IV. Voordragt tot het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen aan de schietbaan, met staat van af- en overschrijving; waaromtrent in de vorige vergadering de steramen hebben gestaakt. Die voordragt, in herstemming gebragt zijnde, wordt aangenomen met 11 tegen 6 stemmen. Tegen stemden de heeren: Lezwijn, Verster, Bijleveld Scheltema, Derek sen en van Heukelom. V. Voordragt tot wijziging der verordening op de heffing van begrafenis- regten. Die voordragt is van den volgenden inhoud: »Bij missive van den Commissaris des konings in deze provincie, van den 24sten (jer vorige maand, B. n°. 1057 (3de afd.), wordt medegedeeld eene nota van aanmerkingen bij Gedeputeerde Staten gevallen op de stukken van begrafenisregteningezonden den 18dcn November bevorens. Aan de beide eerste aanmerkingen, betreffende de verordening regelende de heffing van begrafenisregten, kan geleidelijk worden toegegevende eerste geldt eene opmerking van vorm en wij zouden u voorstellen dienovereen komstig art. 1 te wijzigen en dit mitsdien te lezen: //Te beginnen met den dag der afkondiging van de verleende koninklijke goedkeuring wordt voor het gebruik der algemeene begraafplaats te Leiden geheven eene belasting volgens onderstaand tarief". Wat de 2de bemerking aangaat, hiertoe zou in art. 3 dadelijk achter de 4dt klasse: #In een graf enz.", moeten volgen: »5<1« klasse, voor on vermo genden in een graf in tijdelijk gebruik, gratis"; waartoe wij u mede voor stellen te besluiten. De derde opmerking betreft de memorie van toelichting. Bij gebrek aan eenig gegeven is het moeijelijk, ja onmogelijk hier eene eenigzins dra gelijke beschouwing te geven. Hoevele lijken toch zullen er begraven wor den? Zullen het zeer weinige, enkele zijn? In dat geval behoeven er weinig kosten gemaakt te worden en toch zullen deze al spoedig de inkomsten overtreffen zullen er meer lijken in één jaar begraven worden dan kan het mogelijk zijn, bijaldien die lijken uit de eerste standen zijn, dat de uitga ven behoorlijk gedekt wordenindien deze evenwel tot de mindere standen behoorenzullen er nog gelden moeten bijgelegd worden. Weinig of geene gelegenheid zal er zijn waarin de kosten van begraven door de opbrengst worden gedekt, en evenwel gelooven wij niet dat daarom het tarief moet verhoogd worden. Wij stellen u nevensgaande memorie van toelichting voor, om daartoe te besluiten." De Commissie van Financiën vereenigt zich met deze voordragt. De Voorzitter. Eer wij tot de behandeling hiervan overgaanwenschte ik de vergadering opmerkzaam te maken op eene schrijffout, die in art. 3 is ingeslopen. De 3" alin. van dat artikel moest aldus luiden: »Voor doodgeboren of binnen ééne maand na de geboorte overleden tweelingenmits tegelijkertijd wordende begravenis de belasting slechts éénmaal verschuldigdterwijl zij niet verschuldigd is" enz. Zoo als de heeren gezien hebbenheeft de Commissie van Financiën zich met deze voordragt vereenigd. De voordragt wordt hierop met algemeene stemmen aangenomen. VI. Staat van af- en overschrijving op de begrooting van het Gerefor meerd Minnehuis. Het rapport van de Commissie van Financiën strekt om dien staat goed te keuren. Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aangenomen. Niets meer aan de orde van den dag zijnde, wordt de vergadering gesloten. Te Leiden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBE. 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1870 | | pagina 1