HARDEURI1ER Till DER GEMEENTERAAD TAR LEYDEH. 25. De vergadering heropend zijnde, is aan de orde: Zitting van Donderdag 81 December 1863, geopend des namiddags ten 2 ure. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. D. Tieboel Siegenbeek. Tegenwoordig de heeren Stoffels, Hubrecht, Krantz, Meerburg, van Kaathoven, Tichler, Tollens, de Moendu Kieu, Hartevelt, de Fremery, LezwynGevers, ten Sande, Cock, Wttewaall, Driessen, van Outeren Le Poole, Kneppelhout van Sterkenburg, Goudsmit, van der Hoeven en Siegenbeek. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Donderdag 17 dezer gelezen zijnde, verzoekt de heer Meerburg na de vaststelling der notu len even het woord te mogen bekomen. De notulen worden hierop goedgekeurd. Daarop doet de Voorzitter mededeeling, dat is ingekomen eene missive van Prof. D. Bierens de Haan waarbij deze verklaart de op hem uitge- bragte benoeming tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie aan te nemen. Deze wordt aangenomen voor kennisgeving. De Voorzitter legt over: 1°. Adressen van A. van der Nat en J. Terdu, om tot ambtenaar bij. de plaatselijke belastingen te worden benoemd. (Ingekomen na het opmaken der voordragt, doch ter inzage van de leden in de leeskamer nedergelegd). Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze aan te houdenals be- hoorende tot een onderwerp op heden aan de orde van den dag gesteld. 2°. Adres van F. Peeperkorneigenaar van het perceel op de Haarlem merstraat, Wijk VI, nos 497 en 497rood, waarbij hij het gebruik verzoekt van het ledig erf achter dat. pand gelegen. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten dat. adres te stellen in han den van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 3°. Adres van W.' P. J. Verhaar, om tot opziener bij de gemeente- labricagewerken te worden benoemd. Overeenkomstig de voordragt wordt dit adres gesteld in handen der Com missie van Fabricage, ten fine van berigt en raad. De Voorzitter geeft thans het woord aan den heer Meerburg. De heer Meerburg. Ik wensclite, mijnheer de Voorzitter, de vergade ring in overweging te geven de discussie over het eerste punt, in het be- schrijvingsbillet voorkomende, met gesloten deuren te houden. De Voorzitter. Indien een vijfde der aanwezige leden dit verlangt, dan zal liet volgens het bepaalde in de gemeentewet moeten geschieden, ofschoon ik niet begrijp, (Int len deze sprake zou kunnen zijn van uiscus sie, daar het eene benoeming geldt Maar het bespreken daarvan zou wel- ligt reeds minder raadzaam kunnen zijn. Het verlangen van den heer Meerburg wordt door een genoegzaam ge tal leden gedeeld. De Voorzitter. Dan zal voldaan worden aan het voorschrift van art. 43, 2de lid, der gemeentewet, bi-palende, dat de deuren worden gesloten, wanneer het in gemeenten beneden de 20,000 zielen door drie, in de overige gemeenten door een vijfde der aanwezige leden wordt gevorderdof de Voorzitter het noodig keurt. De deuren worden hierop gesloten. I. Benoeming van een gemeente-ontvanger. De voordragt daaromtrent van Burgemeester en Wethouders luidt als volgt: Ten gevolge van het vaceren der betrekking van gemeente ontvanger, door het overlijden van den heer Isaiic Henk'es, hebben zich 8 personen aangemeld om tot deze bediening te worden benoemd. Zij zijn de volgende: mr. P. H. Berkhout, te LoenenC. F. Gerike, mr. N. Sikkel Grooste Woerden, H. Henkes, J. C. Luberti, mr. J. C. du Pui, mr. L. D. Surin- gar, mr. S. Tak, te Soeterwoude. Naar luid van art. 106 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad n° 85), ontvangt u hierbij eene aanbeveling van twee personen tot deze betrekking, welke wij de eer hebben bij deze aan u in te dienenten einde daarna doorude benoeming kunne gedaan worden: Hendrik Henkes; mr. Samuel Tak." De heerer. Wttewaall, van Outeren en Kneppelhout van Sterkenburg wor den door den Voorz tter aangewezen om met hem het bureau van stem opneming uit te maken. De uitslag der stemming is als volgt: Eerste stemming: de heeren Gerike 10, Henkes 8, Tak 4 stemmen, Sikkel Groos 1 stem. Tweede vrije stemming: de heeren Gerike 10, Henkes 9, Tak 3 stem men, Sikkel Groos 1 stem. Derde stemming: de heeren Gerike 12 en Henkes II stemmen, weshalve tot gemeente-ontvanger benoemd is de heer C. F. Gerike. II. Benoeming van ambtenaren bij de active dienst der plaatselijke be lastingen. Eerst heeft de benoeming plaats van een adsistent commies-portier, welke betrekking is opengevallen door de benoeming van H. J. Selier tot com mies. De aanbevelingslijst bevat de volgende namen: Willem Carel Ligt- voet, Eugenius D'haene en Johannes Petrus Heraerik. De uitslag der stemming is, dat met 19 stemmen benoemd wordt W. C. Ligtvoet, zijnde 2 sten men uitgebragt op D'haene en op Wassenburg l stem, terwijl 1 blanco-brielje in de bus wordt gevonden. 1863. Vervolgens tot de benoeming der overige ambtenaren overgegaan zijnde worden allenmet algemeene (23) stemmenbij vernieuwing aangesteld te wetentot Hoofd-commies.- C. Capteyn. Opziener bij dag en nacht: J. Kaaff. Commies-roeijerP. J. van Sonderen. Commies-beambte voor het geslagt.- J. Engels. Gaarders: J. F. van Wijngaarden, F. Doove, J. A. van Niel, H. Eg- gink, P. de Ridder, B. Kok. Commiezen-portiers: W Montagne, H. Huntelman, A. Taffijn, G. J. Flo rijn, F. W. LangguthM. F. de Wild, W. de Koning. Commiezen: P. van Weizen, J. Brakel, J. L. van der Noordaa, P. J. 't Hoofd, G. TragoG. M. Roijaards, A. J Heppenstrijdt., J. Roos, J. J. brakel, J. Retel, J. de Tombe, J. W. le Noble, J. le Mair, F. Diemei, M. loorens, A. de Munnik, H. Omvlee, A. Smagtel, S. Nieuwenburg, P. SchoutenH. J. Selier. Adsistent Commiezen portiersJ. C. de Vroede, F. A. Bourgeois, J. Hansen, A. G. Ammerlaan, J. J. Starkenbrug. De Voorzitter. Bij onze voordragt was, behalve de voorstellen ten Ranzien der personendie aan eene stemming onderworpen warentevens «et voorstel gevoegd om den controleur wederom voor een jaar met het toezigt te belasten en om voorts ook de agenten van politie tot de surveil lance te commissioneren. Die voorstellen worden met algemeene stemmen aangenomen. III. Adres van J. J. Bouman wed. H. Hoogenstraaten üz.of om in |>et genot gesteld te worden der wedde van haren overleden echtgenoot, dver de maanden November en December, of wel ter bekoming eener gratificatie. - Burgemeester en Wethouders raden de adressante te kennen te geven dat (je Raad zwarigheid moet maken haar verzoek in gunstige overweging te fiemen. i De Commissie van Financiën vereenigt zich met dit rapport. De heer Meerburg. Ik vind in dat voorstel nog al eenige onbillijkheid gelegen. Vroeger werden de ambtenaren per drie maanden betaald, en dat i( welligt daarom veranderd omdat eenige geen drie maanden konden wach ten, en dus per maand hun tractement wenscliten te ontvangen Indien nu (leze ambtenaar ook per drie maanden zijne bezoldiging had blijven ontvan gen, ware er geen twijfel geweest, of de weduwe had het quartaal, in het welk hij gestorven is, uitbetaald gekregen En ik geloof, dat de financiën der gemeente er niet door rijdenmet alsnog aan de adressante over de twee laatste maanden de wedde uit te betalendaar die post niet wordt vervuld. De heer van Kaathoven. Ik geloof, dat er voor eene gratificatie geene termen bestaanmaar ik wenschte wel de weduwe te begunstigen met beta ling van de twee maanden tractement van het loopend quartaal, dat niet is ontvangen. Ik zou meenen, dat daartoe billijke reden bestaat, nadat, zoo als uit het request blijkt, vroeger het tractement bij quartalen en later maandelijks werd betaald. Ik weet niet, wanneer de maatregel, waarbij de zaak veranderd werd, genomen is; maar zeker is het, dat die maatregel zeer ten nadeele van die vrouw is geweest. Als haar man toch zoo als vroeger per quartaal was betaaldwas er geen sprake geweest van teruggave. Ik zal dus stemmen voor het verzoekte meer daar hierdoor nietzoo als met eene gratificatie, een antecedent wordt gesteld. De heer Tichler. Ik zal mij ook voor het verzoek der adressante ver klaren. Als de tractemcnten per maand worden betaald, is dat welligt ge beurd in het belang der personen. Maar als vroeger de betaling per drie maanden geschiedde, dan zou ik er wel voor zijn aan deze weduwe de ove rige twee maanden te doen uitbetalen. De Secretaris. Tot het jaar 1839 is de bezoldiging per drie maanden betaald geworden, terwijl dadelijk bij overlijden de uilbetaling dier bezoldi ging ophield. In 1845 is het besluit genomen, dat aan de weduwen of erven van de ambtenaren, die per drie maanden betaald werden, het volle bedrag van het quartaal, waarin het overlijden voorviel, zoude uitbetaald wordenen van hendie per maand betaald werdenhet volle bedrag der maand waarin dit overlijden plaats greep. De heer van Kaathoven. Wie worden nu nog per drie maanden be taald? Zijn dit de Secretaris en de andere eerste ambtenaren? De Secretaris. De gemeentesecretaris, de gemeenteontvanger, de ambtenaren ter gemeentesecretarie, de stadsdoctoren, de docenten aan het gymnasium en dergelijke. De heer van Kaathoven. Nu moet ik alleen vragenof die maatregel in der tijd is toegepast op verlangen van den overledene, of is het wille keurig geschied De Voorzitter. Ik kan dat niet bepaald zeggen. Vermoedelijk zal het op verlangen van den titularis zijn geschied. Men moet ten deze ech ter wel in het oog houden het jaar, waarin de maatregel genomen is. Daarin het verzoek vermeld staat dat vroeger de betaling anders geschiedde, konde men soms denken dat dit kort geleden was; de zaak is echter reeds voor lang geregeld. De heer de Moen. In 1857 en 1858 hebben zich ook gevallen voor gedaan van denzelfden aard en toen zijn daarop afwijzende beschikkingen genomen op grond van hetzelfde besluit. Reden waarom ook nu de Com missie van Financiën alzoo adviseerde. Had ik mij nu niet aan eenmaal vastgestelde bepalingen te houdendan zou ook ik gaarne de adressante geven en zelfs meer dan zij vraagt. De heer Hartevelt. Ik wenschte ook te wetenof het bij besluit is 36

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 1