HANMINGEN TAK DIK GEMEENTERAAD TAN LEIDEN. 23. Zitting Tan Donderdag 3 December 1863, geopend des namiddags ten 2 ure. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. D. Tieboel Siegenbeek. Tegenwoordig de heeren: Kneppelhout van Sterkenburg, du Rieu, Hu- breclitKrantzde Moen, Wttewaall, Le Poole, Driessen, Lezwijn, van Kaathoven, de Fremery, van der Hoeven, Stoffels, Gevers, ten Sande, Meerburg, vanOuteren, Tichler, Tollens, Hartevelt, Goudsmit en Siegenbeek. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Zaturdag 14 No vember 1. 1. worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter. Bij den aanvang van de werkzaamheden welke ons heden wachten maak ik niet zonder diepe aandoening melding van het sedert onze laatste zamenkomst voorgevallen overlijden van onzen waardigen ontvanger I. Henkeseen manallen stemt ge mij dit ongetwijfeld toe aan wien onze gemeente in meer dan eón opzigt groote verpligting had. De ijver tochde naauwgezetheid en trouwwaarmede hij eene lange reeks van jaren onder ons werkzaam was, gaven hem op aller goedkeuring en hoog achting billijke aanspraak. Met name mag dit gelden van de diensten door hem bij de schutterij meer dan 50 jaren achtereen bewezen. Geruimen tijd onder hem mede aan haar verbondenooggetuige van de loffelijke wijze waarop hij zich, vooral gedurende de Belgische onlusten aan het hoofd van haar mobiel gedeelte, van zijne belangrijke en dikwijls moeijelijke taak kweet, breng ik gaarne openlijk eene welverdiende hulde aan de na gedachtenis van den man, wiens opregte vriendschap mij steeds ondubbel zinnig bleekwiens goedheid ik zoo menigmaal leerde waarderenwiens raad en ondervinding mij zoo vaak te stade kwamen. Blijve zijn naam lang onder ons in dankbare herinnering leven. Be Voorzitter deelt vervolgens mede: 1°. Dat Burgemeester en Wethouders, wegens het overlijden van deii gemeenteontvanger Isaac Henkes, op den 24sten November dezes jaars, ter voldoening aan art. 118 der gemeentewet, den volgenden dag de boe ken hebben gesloten en de kas opgenomen, waarvan door hen proces-ver- baal is opgemaakt, en dat zij, ten einde geene vertraging in de dienst te veroorzakentijdelijk de waarneming dezer bediening hebben opgedragen aan den beambte van dat kantoor, Hendrik Henkes; terwijl nu art. 110 der gemeentewet in de eerste plaatsvóór de benoeming van een gemeente ontvanger, de bepaling van den aard en het bedrag van den bor^too-t vordert. 6 2®. Drie dispositiën van Gedeputeerde Staten van Zuidholland als a. van 16 November jl. B. n°. 5902 i3« afd.) G. S. n°. 33, waarbij wordt goedgekeurd een staat van af- en overschrijving op de gemeente- begrooting, vastgesteld den 1 October bevorens; b. van 24 November 1863, B. n®. 6136 (3» afd.) G. S. n®. be helzende goedkeuring van het raadsbesluit van 14 November jl* tot onderhandsche verpachting der Spanjaardsbrug; c. van dezelfde dagteekeningB. n®. 6087 (2e afd.) G. S. n®. 30, hou dende goedkeuring der begrooting van de dienstdoende schutterij voor 1864. Deze worden aangenomen voor kennisgeving. De Voorzitter legt daarna over: 1°. Voordragt van Burgemeester en Wethouders ter bepaling van den aard en het bedrag van den borgtogt van den gemeente ontvanger. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze te stellen in handen van de Commissie van Financiën, ten fine van berigt en raad. 2®. Adressen om tot gemeente-ontvanger te worden benoemd, van Mr. N. Sikkel Groos, Mr. S. Tak, C. F. Gerike en H Henkes. 3°. Adressen om tot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen te worden benoemd, van A. G. Boekwijt, J Buitendijk, J. F. Coster, J. Gertenaar, J. J. van GesselH. A. van der Hart, J. N. Huter, P. Kooreman, W. van Poelgeest en J. J. Tisseur. 4 Adres van J. Doornik, daartoe strekkende dat de Raad terugkome op zijn besluit van den 30 October dezes jaars en hem in het genot late van het vroeger aan hem toegekende wachtgeld. 5®. Adres van de Wed Hoogenstraatengeboren Boumantot het behoud van het tractement van wijlen haren echtgenoot, over de maanden Novem ber en Decemberof wel ter bekoming eener gratificatie. 6°. Adres van A. Thijssen waarbij hij teruggave verzoekt van vooruit betaald minerval op het stedelijk gymnasium, voor zijn zoon Louis, die, in het begin van September aldaar geplaatst, reeds den 16 October is afge treden. 7°. Adres van T. J. van 't Hooft, om vergunning tot het doen maken van een duiker en uitlozing, ten behoeve zijner fabriek aan den Oudenrijn. 8®. Adres van Th. W. d'Harvant Bigot de Villandry, houdende verzoek om teruggave van betaalde plaatselijke directe belasting over 1863. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze adressen te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 9®. Voordragt van Burgemeester en Wethouders tot af- en overschrijving op de begrooting. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze te stellen in handen der Commissie van Financiën, ten fine van berigt en raad. 10°. Voordragt van de plaatselijke School-commissie, ter vervulling van vier vacaturen in haar midden bestaande of te ontstaan door ontslag en bij periodieke aftreding. 1863. 11®. Voordragt ter benoeming van een commies bij de plaatselijke be lastingen. Wordt besloten, overeenkomstig de voordragt, deze ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen. De Voorzitter. Alvorens over te gaan tot de behandeling der aan de orde gestelde onderwerpenwensch ik voor eenige oogenblikken eene beslo ten vergadering te houden. De openbare zitting wordt hierop geschorst. Na de heropening vraagt de heer Goudsmit het woord. Het woord verleend zijnde, zegt De heer Goudsmit. Ik wenschte de vraag te doen of thansnu tot de benoeming van een nieuwen gemeenteontvanger moet worden overgegaan, er niet aan gedacht wordt om de beide kantoren van ontvangst te vereenigen. De Voorzitter. Ik geloof dat, als de voordragt nopens den borgtogt in behandeling zal komen, het dan de geschikte tijd zal zijn om over die vereeniging te spreken. De heer Goudsmit. Dit is waar, maar ik heb alleen de opmerking ge maakt om nu reeds de aandacht van het dagelijksch bestuur op dit punt te vestigen. De Voorzitter. Burgemeester en Wethouders zijn op deze zaak reeds bedacht geweest. Uit de missivegevoegd bij het voorstel nopens den borgtogt, is deze zaak ter sprake gebragt. Aan de orde is: I. Benoeming van eene vierde hulponderwijzeres aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs der 2d« klasse, voor meisjes. De voordragt door Burgemeester en Wethouders opgemaakt, in overleg met de betrokken hoofdonderwijzeres en den districtsschoolopziener, bevat e volgende nameni Henriette Christina Catharina Kramers, hulponderwij zeres te 's Hage; Maria Stokhuyzen, hulponderwijzeres te Gorinchem; Johanna Maria Breunissen Troost, hulponderwijzeres te Arnhem. De heeren de FremeryMeerburg en Goudsmit worden door den Voorzitter aangewezen om met hem het bureau van stemopneming uit te maken. De uitslag der stemming is dat mejufvrouw H. C. C. Kramers benoemd woidt met 15 stemmen; mej. Stokhuyzen bekomt 5 stemmen en mej. de Gaay Fortman en mej. Sander ieder 1 stem. II. Voorstellen betreffende de Gasfabriek, van de heeren Librecht Le zwijn c. s.te beginnen met het amendement daarop van den heer de Moen. Dat amendement is van den volgenden inhoud ln uwe vergadering van 15 November jl. is besloten tot verdaging van het 2"e punt der voorstellen omtrent den aftrek der 4 pet. voor het reserve fonds der Gasfabriek, waarvan tot dus verre de Directeur en beambten ook 12 pet. genoten en wel dit in verband tot punt n®. 3, "ten einde met juistheid na te gaan hoeveel tractement, als vergoeding, den Directeur moet worden toegestaan, indien het voorstel van Commissarissen der Gas fabriek, bekrachtigd door Burgemeester en Wethouders bij hun rapport, werd aangenomen, waartoe de meerderheid uwer vergadering en ook de voorstellers zich gunstig gezind betoonden." Het is dientengevolgedat de ondergeteekende de vrijheid neemt u als zijn denkbeeld mede te deelendat de 4 pet., berekend naar de kosten van aanleg enz. der Gasfabriek, jaarlijks moeten worden afgezonderd tot een reservefonds en niet in verband staat met de winst der fabriek zelve, maar eene verpligting is, bepaald op de administratie rustende, evenzeer als de 11000, nu f 10000, intrest, die ook door haar moeten worden betaald, al ware er geen winst, en dat dan die,4 pet., f 9323.15, in de boeken der administratie worden gebragt op de rekening van winst en ver lies, als meer overeenkomende met eene geregelde boekhouding. Daardoor vervalt dan tevens de uitkeering der percenten aan den Directeur en de beambten. Dit punt, n°. 2, alzoo aangenomen wordende, staat daarmede m naauw verband hoe den Directeur dit gemis van 10 pet. der 9323.15, en dus f 932.30, te vergoeden. Burgemeester en Wethouders stellen ten derde voor f 1000 tractements- verhooging voor den Directeur. Ondergeteekende gaf aan 600of zoo veel meer als zou bevonden worden te behooren. Na eene juiste bereke ning is het hem gebleken dat verhooging met 800 noodig, doch ook genoegzaam is. Want door de1000 minder intrest voortaan uit te keerenwordt de zuivere winst zooveel hooger en zijn aandeel a 10 pet. meer100 Ook de Commissie van Financiën is het omtrent den aard der zaak vol komen eens met Commissarissen der Gasfabriek en Burgemeester en Wet houders, doch deinsde terug, om redenen omschreven, voor verhooging van jaarwedde (zie haar rapport in dato 5 Nov. jl.). l PUn'boewei n'e' bet aangehouden onderwerp behoorende is toch daarvan een gevolg. De beambten hadden voorheen 2 pet. in de winst, over de laatste 5 jaren 1858—1862, f 3888 of f 778 per jaar; naar den maatstaf der rekening 18b2 zou dit nu zijn van de zuivere winst f 505.09, dus te weinig; men kon dus voor t vervolg nemen 3 pet. en mitsdien 757.62. J. B. de Moen. De heer du Rieu. Na een nader onderzoek kan ik mij wel vereenigen met het amendement van den heer de Moen. De heer Hubrecht. Ik kan mij ook daarmede vereenigen. De heer Krantz. Mag ik vragen of Burgemeester en Wethouders en de Commissie voor de Gasfabriek zich met dat amendement vereenigen In dat geval ben ik er ook voor, 33 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 1