Kitting van Dingsdag 1 September 1*03, geopend des namiddags ten 2 ure. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. D. Tieboei Siegenbeek. Tegenwoordig de heeren: de Moendu Kieu, ïichler, Hartevelt, Wtte waall, Kneppelhout van Sterkenburgde Eremeryvan KaathovenLePoole, Tollens, van der Hoeven, Stoffels, Gevers, ten Sande, Meerburg, van Uutcien, Goudsmit, Hubrecht, Cock en Siegenbeek. De heer Driessen gaf kennis verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 0 j I. De Voorzitter. Ik stel aan de Vergadering voor om, alvorens tot de voorlezing der notulen over te gaan, de beëediging en installatie der w61JuSe^0ZeS Le1en te c'oen P'aats hebben, en verzoek alzoo den heer ethouuei Stottels zoo lang het voorzitterschap te willen waarnemen. De heer Stoffels alsnu den voorzittersstoel innemende, worden in diens handen successivelyk door de heeren Tieboei Siegenbeek, van der Hoeven, Tollens, Goudsmit, Kneppelhout van Sterkenburg, Wttewaall, van Outeren, ten Sande en Gevers, voor zooveel den eerstgemelde betreft, de verklaring en belofte en, wat de overigen aangaat, de eeden afgelegd, voorgeschreven bij art. 83 der grondwet en art. 39 der gemeentewet. De heer Stoffels. Het is voor mij eene aangename taak, mijne heeren, na den eed of de belofte, die gij daar zoo plegtig hebt afgelegd, u bij ver nieuwing als raadsleden te installeren. Hebt gijde een gedurende korterende ander gedurende langeren tijd het voorregt genoten eene plaats in deze raadzaal te vervullen; hebt gij, die reeds vroeger de eer genoten hebt door de bur- genj tot deze betrekking te zijn gekozen, bij vernieuwing u mogen verheu gen in liet vertrouwen, dat men in u gesteld heeft, dan was dit zeer teregt want het leverde een krachtig bewijs op, dat uwe handelingen steeds heb ben gestrekt om de belangen dezer gemeente te bevorderen. Eene aanbe veling, om die belangen ook in het vervolg zooveel mogelijk te behartigen zou zeker overbodig zijn; want uwe trouwe opkomst en ijverige deelneming aan s Kaads handelingen leverden daarvan meer dan voldoende waarborgen. Alleen dit wensch ik u toe, dat gij, mijne heeren, bij vernieuwing lust, moed en krachten zult hebben om op dezelfde wijze als te voren aan de belangen van de stad onzer inwoning bevorderlijk te zijn en het welziin liarer ingezetenen ter harte te nemen. Ik wensch u daartoe den bijstand van Hem, van wien alles goeds is. Het ga u, zoowel in uwe betrekking in deze vergadering, als in den huiselijken kring, wel; en mogt gij ook niet altijd buiten dezen Raad in de beoordeeling uwer handelingen uwe be looning vindende zelfvoldoening van naar uw vermogennaar eed en pligt de u toevertrouwde belangen te hebben behartigd, zal gewis uwe beste belooning zijn. Hiermede verklaar ik bij vernieuwing de nieuwgeko- zen leden als leden van den Gemeenteraad geïnstalleerd. De Burgemeester neemt vervolgens weder den voorzittersstoel in. De aantekeningen van hèt verhandelde in de zitting van Donderdag den 20 Augustus 11. worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Gemeentebegrooting voor den jare 1864. 2°. Begrootingen voor 1864 van a. het K. G. Wees- en Oudeliedenhuis; b. de K. Cath. armen c. het Geref. Minne- of Armen Oude Mannen en Vrouwenhuis- d. het H. G. of Armen Wees- en Kinderhuis; e. het Gereformeerd Minnehuis; Vrouwen Kraammoeders. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze te stellen in handen cler Commissie van Financiënten fine van berigt en raad. 3°. Adres van B. Schmier c, s., ingezetenen dezer gemeente, daartoe strekkende dat de aanvang der kermis bepaald worde op Maandag der tweede week na het begin der Haagsche kermis. 4°. Adres van de wed. D. Sparenberg, geb. Schletle, om vergunning tot het leggen van eene stoep in de Mandenmakerssteeg voor den huisingano- van Wijk IV. n°. 211. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze adressen te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. De Voorzitter. Er is gisteren ingekomen eene missive van den Com- missaris des Konings, welke ik den Secretaris verzoek voor te lezen. Bedoelde missive is van den volgenden inhoud: .Ik heb de eer UWEd. kennis te geven dat ik naar aanleiding van art. 3 cler instructie voor den Commissaris des Konings van den 27>ten September 1850 (Staatsblad n°. 62), het voornemen heb, op Vrijdag den 4d«n Sep tember aanstaande uwe gemeente te bezoeken. Ik zal dien dag met den eersten spoortreindes morgens ten 8 u. 1 m van hier vertrekken. Ik verzoek UWEd. van mijn voorgenomen bezoek kennis te willen geven aan de Leden van den Gemeenteraad, aan den Secretaris en aan den Ge meente-ontvanger, alsmede bij wijze van gewone afkondiging en aanplak king aan de autoriteiten, ambtenaren en ingezetenen die wenschen mogten mij te spreken en die ik tot dat einde ten raadhuize zou wenschen te ont vangen. De Commissaris des Konings in de provincie Zuidholland, J. Loudon." 1863. A j vrlJheldovereenkomstig het vroeger door mij gedaan verzoek, de leden van den Kaad uit te noodigen zoo mogelijk voor ee'n ure zich ten raadhuize te begeven. mogeiijn Aan de orde is vervolgens: II. Benoeming van twee Wethouders. De heeren Tichler, Kneppelhout van Sterkenburg en Gevers worden voor 0 en de verder aan de orde gestelde benoemingen door den Voorzitter aangewezen om met hem het bureau van stemopneming uit te maken. De uitslag der eerste stemming is, dat de heer Stoffels tot Wethouder is met 17 T.Viln de 20 uitSebragte stemmen, zijnde op de heeren Sikkel Groos en Hubrecht elk I stem uitgebragt, terwijl 1 blanco-briefje .in de bus wordt gevonden. De Voorzitter. Ik wensch den heer Stoffels geluk met het bewijs van vertrouwenhem op nieuw door deze vergadering geschonken. Ik zal naauwelijks hierbij hebben te voegen, dat dit blijk van vertrouwen mij persoonlijk in hooge mate verheugt, na de bijzondere vriendschap en wel willendheid, waarmede de heer Stoffels mij in de dagelijksche leiding van zaken gedurende eemge jaren is behulpzaam geweest. Ik hoop dan ook bij voortduring op die vriendschap te mogen rekenen en wensch hem de beste krachten toe om denzelfden lust en ijver aan de belangen dezer gemeente te wijden als door hem steeds aan den dag zijn gelegd. De heer Stoffels. Ik kan niet nalaten den Kaad mijnen innigen dank te betuigen voor het vernieuwde blijk van vertrouwen, mij geschon ken. Ik stel dat te meer op prijs, daar het juist heden tien jaren geleden is dat ik voor het eerst tot deze betrekking werd benoemd, en ik in dat tijdsver loop zoo van het collegie van dagelijkseh bestuur als van de leden dezer ver- gadeiing vele blijken van genegenheid, welwillendheid en vertrouwen heb mogen ondervinden. Terwijl ik u alzoo erkentelijk ben voor dat herhaal delijk in mij gestelde vertrouwen, zal ik, voor zooveel mijne krachten toelaten, daaraan steeds trachten te beantwoorden. Ik zal dat doen met nederig opzien tot Hem, van wien ik bijzonderen steun behoef om naar eisch mijne pligten na te komen. Ik bedank u, inzonderheid, mijnheer de Voorzitter, voor de woorden van vriendschap en welwillendheid, tot mij gesproken. Gij vooral weet, hoezeer ik die op prijs stel. Ik beveel mij bij vooitduring in uwe welwillendheid en in die van de overige leden van den Raad aan. Overgaande tot de benoeming ter vervulling der tweede opengevallen plaats, wordt de heer de Eremery tot wethouder benoemd met d6 stem men, zijnde 2 stemmen op den heer du Kieu en 1 stem op den heer Hubrecht uitgebragt, terwijl I blanco-briefje in de bus wordt gevonden. De Voorzitter. Het is mij aangenaam ook u, mijnheer de Fremery, geluk te wenschen met het vernieuwde blijk van vertrouwen, hetwelk de vergadering in u gesteld heeft. Ik zal niet noodig hebben u op te wekken om met denzelfden ijver en lust als tot dusverre de u aanvertrouwde belan gen te behartigen en ten nutte der gemeente werkzaam te zijn. Ik heb te zeer door de ervaring de overtuiging verkregen, dat gij volkomen door drongen zijt van de pligten, die op u rusten; uwe vriendschappelijke gezind heid is mij steeds te ondubbelzinnig gebleken dan dat ik behoefte zoude ge voelen u andermaal in uwe betrekking de belangen der gemeente aan te bevelen, waarvoor ik hoop dat gij steeds naar uw genoegen zult werkzaam zijn. De heer de Eremery. Mijnheer de Voorzitter, ik zal gaarne in de be trekking, die mij op nieuw wordt aangeboden, werkzaam blijven. U dank ik in de eerste plaats voor het welwillend woord mij toegesproken; ook aan den Raad betuig ik mijn welgemeeiiden dank voor het bewijs van vertrou wen en welwillendheid mij andermaal geschonken. Is het altijd mijn opreg- te wensch geweest nuttig te mogen zijn aan de gemeente die ons allen dierbaar is, ook voortaan zal het mijn streven blijven, waar ik kan, iets bij te dragen tot bevordering van haren bloei en welvaart. Wilt gij, mijne heeren, mij daarbij uwe welwillende voorlichting en raad blijven verleenen- ik stel die op hoogen prijs en zal steeds gaarne medewerken om aan uwé goede bedoelingen uitvoering te geven. Mogen alzoo onze vereenigde pogin- gingen, om ten nutte van deze gemeente werkzaam te zijn, werkelijk haar geluk en voorspoed vermeerderen. III. Benoeming van twee leden voor de Commissie van Fabricage. De uitslag der stemmingen is, dat de heer ten Sande wordt benoemd met 14 stemmen, zijnde op de heeren van Outeren en Wttewaall elk 2 stemmen en op den heer Meerburg 1 stem uitgebragt, met 1 blanco briefje terwijl de heer van Outeren benoemd wordt met 18 van de uitgebragte stemmen, zijnde 2 blanco-briefjes in de bus gevonden. IV. Benoeming van een voorzitter en twee leden voor de Commissie van Financiën. Als Voorzitter wordt met 19 stemmen benoemd de heer de Moen, zijnde een briefje in blanco, terwijl de heeren Krantz en du Rieu met 17 stem men tot leden worden benoemd, zijnde voor het eerste lid nog uitgebragt 1 stem op den heer Hartevelt, met 2 blanco-briefjes, en voor het tweede lid 1 stem op den heer Librecht Lezwyn, met 2 blanco-briefjes. V. Benoeming van twee leden voor de Commissie tot de plaatselijke verordeningentegen wier overtreding straf is bedreigd. De heeren Tollens en van Outeren worden elk met 18 van de uitgebrande stemmen benoemd, zijnde voor het eerste lid op de heeren van Outeren en Goudsmit elk 1 stem uitgebragt en voor het tweede lid op den heer Goud- smit 1 stem, terwijl 1 blanco-briefje in de bus wordt gevonden. 23

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 1