HAN1IELIN6EN VAN DIN GENEINTERAAD VAN LEYDEN. 9. Kitting van Donderdag 21 Mel 1863, geopend des namiddags ten 2 ure. Voorzitter: de lieer Burgemeester Mr. D. Tieboel Siegenbeek. Tegenwoordig de heeren Stoffels, Librecht LezwyntenSande, de Moen Tichler, Krantz, Hartevelt, Tollens, Kluit, Wttewaall, Kneppelhout van Sterkenburg, Hubrecht, Le Poole, van Outeren, Gevers, Cock, de Fremery, van der Hoeven, Goudsmit en Siegenbeek. De heeren Driessen en Meer burg gaven kennis verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Donderdag 30 April 11. worden gelezen. De heer de Moen. Ik heb op de notulen geene aanmerking, mijnheer de Voorzitter; maar ik vind mij verpligt de vergadering kennis te geven, dat de opmerking door mij in de vorige zitting gemaakt, als of er van de heeren rendanten der rekening van liet Evangelisch Luthersch wees- en oudeliedenhuis leveranciers tevens zouden kunnen geweest zijn, op mijn voorstel geleid heeft tot onderzoek. Aan den heer Secretaris en mij is het geblekendat dit bij regenten niet heeft plaats gehad. Het is alleen door eene toevallige gelijkheid van namen van twee leveranciers in ver verwijderden graad van verwantschapdat alle schijn bestond. Deze zaak is dus volkomen in orde. De heer Librecht Lf.zwtjn. Ik ben in de vorige vergadering niet te genwoordig geweest; maar zoo als mij uit de notulen blijkt, is de ijk op de botervaten door den Raad afgeschaft. Moet daarop nu niet ook het ontslag van den ijker volgen? De Voorzitter. Dat geschiedt door Burgemeester en Wethouders. De heer Librecht Lezwijn. Maar hij was toch door den Raad aan gesteld. De Voorzitter. Hij behoeft daarom niet door de vergadering te wor den ontslagen, daar hij reeds volgens het besluit van den Raad van zelf ontslagen is, en hem hiervan kennis wordt gegeven door Burgemeester en Wethouders. De notulen worden hierop goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede: Vijf dispositiën van Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland, als: 1°. eene van den 28stcn April 1863, lit. B. n°. 2170/1 (3e afd.), G. S. n". 40/1, waarbij het raadsbesluit van den 2'le» dier maand, tot af-en over schrijving eener som van /"508.64J op de gemeentebegrooting dienst 1862, wordt goedgekeurd 2°. eene van den 28sten April jl. B. n°. 1970 (3c afd.)G. S. n°. 49, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van den 2de» bevorens, waarbij de magtiging van dat collegie wordt gevraagd om ouder zijne goedkeuring met het bestuur der gemeente Delft gemeenschappelijke zaken te regelen 3°. eene dd. 5 Mei 1863, B. n°. 2291 (3e afd.), G. S. n°. 24, be helzende goedkeuring der raadsbesluiten van den 2den en 16<len der vorige maand a. tot den openbaren verkoop van zes aan de gemeente in eigendom toekomende huizen b. tot den afstand van een gedeelte gemeentegronds van den Burg, aan Adrianus Jongmans; (De Burgemeester deelt tevens mede, dat bij den openbaren verkoop dier huisjes, op jongstleden Zaturdag, deze hebben opgebragt de som van /"4809.) 4°. eene van den 5<fen der loopende maand, B. n°. 2315 (3e afd), G. S. n°. 25waarbij het kohier der plaatselijke directe belasting voor 1863 wordt goedgekeurd; 5°. eene van den 12den Mei jl. B. n°. 2444 (3e afd.), G. S. n°. 25, houdende goedkeuring der raadsbesluiten in dato 5 Maart en 30 April dezes jaars: a. tot den afkoop der vijfjaarlijkselle renten, ten laste dezer gemeente, gevestigd ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Rijnland, b. tot de onderhandsche verhuring van het huis op de Marendorps-ach- tergracht aan M. H. Kruys. Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Voorts legt de Voorzitter over 1°. Rapport van de Commissie voor de strafverordeningen op de voor- dragt der Commissie van Fabricagedat bij verordening het verbod worde vastgesteld, om de St. Pancras-kerk-Mooi-Japik- en Waterstegen, anders dan in ééne bepaalde rigting, te berijden, in dier voege dat de eerste alleen van de zijde der Hooglandsche Kerkgracht, de tweede van de zijde der Breêstraat en de derde van de Hoogewoerdszijde bereden worde. 2°. Rapport van de Commissie voor de huishoudelijke verordeningen op het concept reglement voor de waagwerkers. 3°. Missive van Burgemeester en Wethouders van Delft, gedagleekend 20 Mei 1863, n°. 890, strekkende ten geleide van een gemeenschappelijk besluit tot den verkoop van een stal aan den Leydschendamter vast stelling. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze stukken ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen. 4°. Adres van W. F. van Hartrop Jr., ter bekoming van een eervol ontslag, tegen 1 Julij ek., als opziener bij de gemeente-fabricagewerken. 5°. Adres van Regenten van het Evangelisch-Luthersch wees- en oude liedenhuis, om vergunning tot het leggen eener stoep voor hun gesticht. 1863. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze beide verzoekschriften te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigt en raad. 6°. Rekening der stedelijke gas-fabriek over 1862. 7°. Suppletoire staat van begrooting en staat van af- en overschrijving, dienst 1862, van het Heiligen Geest of armen wees- en kinderhuis. 8°. Plans en voorwaarden omtrent de vernieuwing der brug over de Oude Vest aan de Turfmarkt, met voordragt tot demping der JJzerengracht. Wordt overeenkomstig de voordragt besloten de stukken sub n°. 67 en 8 te stellen in handen der Commissie van Financiën, om daarop te dienen van berigt en raad. 9°. Adres van verschillende personenwonende aan of in den omtrek van de Bloemmarkt, omtrent het plaatsen van kramen, schouwburgtenten enz. aldaar, bij gelegenheid van de kermis. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten dit te stellen in handen van het Collegie van dagelijksch bestuur, als behoorende tot zijne bevoegdheid. Aan de orde is: I. Benoeming van drie leden der plaatselijke Commissie van geneeskun dig toevoorzigtter vervulling der plaatsenopengevallen ten gevolge van periodieke aftreding. Voor deze en de volgende aan de orde gestelde benoeming worden de heeren de Moen, de Fremery en van der Hoeven door den Voorzitter aan gewezen om met hem het bureau van stemopneming uit te maken. De lijst van aanbeveling bestaat uit de volgende namen: voor een geneesheer: de heeren Dr. A. Hasebroek en Dr. H. Boursse Wils; voor een heelkundigede heeren G. Aalbersberg en M. J. Schretlenen voor een apotheker: de heeren B. J. Fornara en D. J. Cockuyt. De uitslag der stemming is, dat voor een geneesheer worden uitgebragt: op de heeren Hasebroek 11, Boursse Wils 8 stemmen met 1 blanco briefje, zoodat de heer dr. A. Hasebroek bij continuatie is benoemd. Voor een heelkundige wordt de heer G. Aalbersberg met algemeene (20) stemmen bij vernieuwing benoemd. Voor een apotheker worden op de heeren Fornara 17 en Cockuyt 3 stemmen uitgebragt, weshalve ook de heer B. J. Fornara als lid der Com missie is gecontinueerd. II. Benoeming van een hulp-onderwijzer der 21** klasse aan de openbare school voor minvermogenden. De voordragt deswege bevat de volgende namen 1°. Cornelis Gijsberdinus van Dort, onderwijzer aan de school in het weeshuis der gereformeerden te Delft2°. Wilhelmus Jacobus van der Bilt lst0 hulponderwijzer aan de openbare lagere school te Beverwijk. De uitslag der stemming is, dat met algemeene stemmen benoemd wordt C. G. van Dort. III. Staten van verhooging en overschrijving op de begrooting van 1863, De Commissie van Financiën heeft deze staten onderzocht en in orde bevonden; zij vindt alzoo vrijheid de vergadering te raden die vast te stellen. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de conclusie van dit rapport besloten. IV. Onderhandsche verhuring van het huis aan de Koepoort. De voordragt deswege wordt op gelijke wijze aangenomen. V. Voorstel van het raadslid B. F. Krantz, tot vermindering van den prijs van het gas. Omtrent dat voorstel zijn rapporten uitgebragt door 1°. Burgemeester en Wethouders2°. Commissarissen der gas-fabrieken 3°. de Commissie van Financiën. De Voorzitter. Alvorens ik de beraadslagingen over het voorstel open wensch ik der vergadering mede te deelendat ik voornemens ben den uit gever van het gedrukt verslag der handelingen te verzoeken de verschillende rapporten over deze zaak in hun geheel in het verslag op te nemen. Het rapport van Burgemeester en Wethouders luidt als volgt: "Burgemeester en Wethouders, u van berigt en raad zullende dienen op het voorstel van ons mede-lid Krantz, de strekking hebbende om de prijs bepaling van het gas verminderd te zienwelk voorstel in twee adressen door 193 gasverbruikers werd ondersteund; leggen al aanstonds gaarne de verklaring af, dat de bedenkingen, daartegen door hh. Commissarissen der gasfabriek in het midden gebragt, hun allezins overweging schijnen te verdienen. Het bleek ons toch uit het belangrijk rapport, door hen ingedienddat het gas, op geringe uitzondering na, in gemeenten aan de onze eeniger- mate gelijk te stellen, niet voor minderen prijs verkrijgbaar is, en dat hh. fabriekanten mitsdien geen voldoenden grond hadden om zulks in hun adres op den voorgrond te stellen en te bevestigen. Bestond er te 'dien aanzien billijke reden tot beklag en was men hier inderdaad in de prijsberekening bovenmatig hoog, wij zouden nimmer vrij heid gevonden hebben u aan te raden dat stilzwijgend voorbij te zienvan onze verpligting doordrongen, om zooveel immer doenlijk de bezwaien weg te nemen, welke de nijverheid alhier, in vergelijking met andere plaatsen, mogten drukken. Evenmin kunnen wij de juistheid toegeven van het beroep door den voorsteller op de beginselen gedaanin de gemeentewet nedergelegdkrach- 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 1