HMDELfflfiffl TAB DEB 6EHEENTEBAAS ÏAH LEIDEN. Zitting van Donderdag 18 February 1863, geopend des namiddags ten 2 ure. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. D. Tieboel Siegenbeek. Tegenwoordig de heeren: Meerburg, Stoffels, Gevers, ten Sande, Tichler, Lezwyndu Kieu, Krantz. Wttewaall, Tollens, van Kaathoven, Goudsmit, HarteveltHubrecht, de Moen, Kluit, Driessenvan OuterenLe Poole, van der Hoeven en Siegenbeek; de beer de Fremery gaf kennis verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Donderdag 29 Januarij 11. worden gelezen en vastgesteld, waarna de Voorzitter me dedeelt: 1 Verslag van een bezoek in de Stads-bank van leening, op den 2en dezer maand. Dit verslag is van den volgenden inhoud: Op heden den tweeden Februarij des jaars achttien honderd drie en zestig hebben wij Hendrik Philippus Christoffel Stoffels en Petrus Isaacus de Fre mery, Wethouders dezer gemeente, als daartoe door het Collegie van dage- lijksch bestuur gecommitteerd, ons begeven naar de Stadsbank van leening, ten einde de bij het reglement voorgeschreven inspectie te bewerkstelligen. Aldaar door HH. Commissarissen ontvangen, hebben zij ons aangeboden de boekenregisters en statenwelke wij hebben nagezien en vergeleken en houden wij ons verzekerd dat de instelling overeenkomstig haren aard doeltreffendmet de meeste zorg en naauwkeurigheid beheerd wordt. Wij vonden in kas bij den kassierj 6043 90s en bij Commissarissen8400.00 in beleening gegeven16000.00 terwijl de som der rentelooze voorschotten, door deze admini stratie verstrekt, bedraagt, als: Evang Luth. weeshuis, per restof 500.00 Israël, kerkbestuur 2100 00 de Gemeente, voor de uitbetaling van pensioenen 1600.00 4200.00 34643.90s De effecten voor de in beleening gegeven som van 16000, met 20 pet. surplus, alsmede tie aan de bank behoorende rentegevende obligatie ten laste van het Caecilia-Gasthuis, groot 1500, rentende 2.j pet., waren voorhan den en zijn ons door Commissarissen vertoondde niet rentegevende obli gatie ten laste van het Huiszii ten huisgroot f 1600, waarvan we in ons jongste verslag melding maakten, werd sedert afgelost. Volgens den maandstaat van Januarij waren aan beleende panden aanwe zig: 10225 zilveren, tot eene waarde van f 65964.00, 14725 wollen, tot eene waRrde van f 30896.25, zoodat de in de bank berustende panden, ten getale van 24960, gezamenlijk waardig zijn, 96860.25. Bij vergelijking van deze met de vorige opneming blijkt het, dat nu eene som van 6152.75 minder in beleening is uitgegeven, terwijl het getal panden toen 2138 meer bedroeg. Er waren 34 stuks zilveren panden ter waarde van 100 tot 340, 4 wollen ter waarde van 100 tot 225, 5132 wollen ter waarde van 1 of daarbeneden en, met inbegrip van evenbedoelde 4 panden, 9589 van daarboven. Blijkens aan ons overgelegd proces-verbaal, door al de beambten onder teekend heeft de jaarlijksche telling der panden op den 30stcn September en l»ten October jl. plaats gehaden is daarbij het getal panden bevonden over een te komen met dat hetwelk volgens de registers aanwezig moest zijn. Ten slotte betuigen wij nog gaarne dat, naar het ons voorkomt, het beheer der Stads-bank van leening voortdurend met naauwlettendheid en zorg wordt gevoerd, zoodat daarop geene aanmerkingen te maken zijn. H. P. C. Stoffels. P. I. de Fremery. Aangenomen voor kennisgeving. 2°. Eene missive van den heer Mr. J. W. Schuurmanin dato 4 Fe bruary 11., waarbij hij verklaart zijn ontslag te nemen als lid van de Plaat selijke Schoolcommissie. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze missive voor kennisge ving aan te nemen en in afschrift mede te deelen aan de Plaatselijke School commissie tot informatie en met uitnoodiging om tijdig eene aanbeveling van twee personen, ter vervulling dezer vacature, aan'den Raad in te dienen" ten einde zou kunnen worden voldaan aan art. 6 der Verordening van 21 December 1857 (Gem.-blad n°„ 29). De Burgemeester legt vervolgens over 1°. Proces-verbaal van het opnemen der boeken en kas van den Gemeente ontvanger, op den 31,ten Januarij 1863. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten dit aan te nemen voor kennis geving en gedurende 14 dagen ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen. Tvan Kuy'i tot continuatie der huur van het huis op de Mare, Wyk V. n°. 755. 3°. Adres van A. Arts, houdende verzoek dat de bereiding van gebuild roggemeel den molenaar worde toegelaten. 4». Adres van Gebr». Eigeman en C°. c. s.. fabriekanten, trafiekanten en handelaars binnen deze gemeente, strekkende ter ondersleuning van het voorstel van den heer B 1Krantz, tot vermindering van den prijs voor het gebruik van gas door particulieren. Overeenkomstig d voordragt worden deze adressenten fine van berigt en raad. gesteld iu handen van Burgemeester en Wethouders. 1863. De Voorzitter. Ik heb de eer mede te deelen, dat mij gisteren fezen 13 volSende missive, die ik den Secretaris verzoek voor te //Beleefdelijk neem ik de vrijheid UEd. Achtb. te verzoeken de Stads gehoorzaal op de Breestraat op Donderdag den 19den dezer ter mijner be schikking te mogen hebben, ten einde ter gelegenheid van 's Konings ver jaardag en ter vtering daarvan in gemeld locaal een assaut d'armes te kunnen doen plaats hebben, aanvang nemende des namiddags ten 2 ure, en mij van de gehoopte toestemming wel te willen informeren, ten einde in dat geval de benoodigde decoratiën een dag te voren te kunnen doen in gereedheid brengen." De Majoor kommande het l"e Bat. 4de Reg. Inf. Ter Bruggen. Ik neem de vrijheid voor te stellen, mij te magtigen de gevraagde ver gunning te geven. Ik doe het voorstal te eéwter daar vroeger ook reeds assaut in de zaal werd gegeven; terwijl daaraan ook de voorwaarde zal moeten verbonden zijn, dat van het locaal mtt de meeste omzigtigheid worde gebruik gemaakt. l)e heer van der Hoeven. Het is toch eene zaak, mijnheer de Voor zitter, waarvoor betaald zal worden? De Voorzitter. Ik vraag verschooning. De heer van der Hoeven. Mijne bedoeling is deze, of de toegang tot de voorgenomen vertooning zal worden betaald. De Voorzitter. Neen. Er bestaat eene aanschrijving van de hoogere militaire autoriteitenaan de verschillende corpsendat er op 's Konings verjaardag een assaut moet worden gehouden. Voor de vereischte decoratie is, naar ik geloof, geld beschikbaar gesteld geworden. Maar zeer zeker zal er geen toegang tegen betaling plaats hebben. Indien er alzoo tegen de zaak geen bezwaar bestaat, dan wensch ik gemagtigd te worden die vergun ning te geven. Dit voorstel, waarover verder door geen der leden het woord wordt ge vraagd, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Voorzitter. Alvorens verder voort te gaanwenschte ik voor eenige oogenblikken deze vergadering te veranderen in eene beslotene vergadering. Hiertoe overgegaan zijnde, wordtna eene wijl tijds de openbare verga dering heropend. De Burgemeester stelt aan de orde van den dag: I. Benoeming van een onderwijzer in het teekenen bij de openbare lagere scholen en voor het vormend onderwijs der kweekelingen. De lijst van sollicitanten bevat de volgende namen: A. H. Bakhuyzen, A. A. Boerma, C. Bos, J. Engels Jr., A. P. Felix, H. Ringeling, J. i] de Vink, allen alhier, en A. (J. Weyer, te 's Gravenhage. De heeren Gevers, van Kaathoven en van der Hoeven worden door den Voorzitter aangewezen om met hem het bureau van stemopneming uit te maken. De uitslag der stemming is, dat uitgebragt worden op: H. Ringeling 9, J. I.de Vink 7, C. Bos 3 stemmen, A. P. Felix en A. H. Bakhuyzen elk ééne stem. Vermits alzoo niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt overgegaan tot eene tweede vrije stemming, waarvan de uitslag is, datj. I. de Vink 11 en H Ringeling 10 stemmen op zich vereenigt, weshalve be noemd is J. I. de Vink. II. Staat van af- en overschrijving op de begrooting van '1862. De Commissie van Financiën daarop geene bedenkingen hebbende, raadt de vergadering dezen staat vast te stellenzoo als hij is liggende. Zonder beraadslaging wordt de conclusie van dit rapport met algemeene stemmen aangenomen. III. Regtskundig advies in zake de bottingen en riemtalen van Zoeter- woude. De slotsom van dit rapport is van den volgenden inhoud: «Hoe men er over denke, het regt van Levden op hetgeen wegens de bottingen en riemtalen van oudsher betaald is, slaat vast en hebben wij mitsdien de eer te rapporterendat naar ons inzien niet alleen deze gemeente aan die van Zoeterwoude niets heeft terug te geven wegen3 het vroeger be taalde, maar veeleer geregtigd is om haar voortdurend tot jaarlijksche beta ling van 35 wegens de bottingen en riemtalen langs den weg van regten te noodzaken." De heer Meerburg. Ik vereenig mij met het rapport en betuig bij zonderen dank voor de zorg, die de Commissie aan deze zaak heeft besteed. De heer Stoffels. Ook ik dank de Commissie zeer voor de wijze, waarop zij zich van hare taak heeft gekweten en waardoor wij voldoende op de hoogte dezer zaak zijn gebragt. De Heer Wttewaall. Omtrent dit regtskundig advies over de bottin gen en riemtalen van Zoeterwoude heb ik niets in het midden te brengen dan dat ik zoude wenschen dat dit belangrijke rapport mogt worden gedrukt, hetzij in het verslag der handelingen van den Raadof dat het op eene andere wijze wereldkundig werd gemaakt: want het bevat veel, dat voor de geschiedenis van waarde is en men elders te vergeefs zoekt, zoodat ik het van belang acht, dat dit meer algemeen bekend worde. De heer Hubrecht. Ik heb geene consideratiënen betuig de Commissie dank voor het belangrijk rapport. De Heer le Poolk De Voorzitter. Ik geloof niet, dat er zoo veel gedrukt wordt. Tndien dat altijd de gewoonte was, zoude daarvan voor deze zaak stellig niet zijn 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 1