VAM DEN GENEENÏERAA1) TAN LETDEN. HANDELINGEN 2. Zitting van Donderdag S9 Januarij 1863, geopend des namiddags ten 2 ure. Voorzitter: de heer Burgemeester Mr. D. Tieboel Siegenbeek. Tegenwoordig de heeren: Stoffels, Meerburg, de Fremery, Tiehler, Krantz, Tollens, Lezwyn, Le Poole, Hartevelt, Wttewaall, van Kaathoven, Goud smit Sikkel GroosHubrechtde Moenten SandeKluitJDriessenvan Outeren, du Bieu, van der Hoeven en Siegenbeek. De aanteekeningen van het verhandelde in de zitting van Donderdag 15 Januarij 11. worden gelezen en goedgekeurd, waarna de Voorzitter me dedeelt 1°. Eene missive van den Commissaris des Konings in deze provincie, van den 16 Januarij jl. B. n°. 226 (3e afd.), ten geleide van een afschrift van het Koninklijk besluit van den 11 bevorens, n°. 5, houdende goed keuring van de heffing van schoolgelden op de openbare lagere scholen en van de afschaffing der plaatselijke belasting op de brandstoffen met 1 Mei a. s. 2°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, dd. 13 Januarij 1863, B. n°. 105 (3e afd.), G. S, n°. 52, waarbij het raads besluit van den 24 December des vorigen jaarstot het in gebruik afstaan van een gedeelte der Binnenvestgracht, aan het Bestuur der Koninklijke Nederlandsche Grofsmederijwordt goedgekeurd. Deze worden aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester legt vervolgens over: 1°. Adres van J. V. de Nijs, behelzende verzoek dat het huis op de Mare wijk V, n°. 755 toebehoorende aan de gemeente, aan hem in eigendom worde overgedragen. Overeenkomstig de voordragt wordt dit adres, ten fine van berigt en raad, gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders. 2°. Adressen om tot wetenschappelijken keurder van levensmiddelen te worden benoemd van de hh. H. van HallL. C. Levoir en C. 0. J. Teerlink. Deze adressen worden, overeenkomstig de voordragt, gesteld in handen van de Gezondheidscommissie, ten fine van berigt en raad. 3°. Adressen om tot onderwijzer in het teekenen te worden benoemd, van A. H. Bakhuyzen Jr., A. A. Boerma, C. Bos, J. Engels Jr., A. P. Felix, H. Kingeling, J. I. de Vink en A. C. Weyer. 4°. Kapport van de Kaads-Commissiebenoemd tot het geven van advies in zake ca de gemeente Zoeterwoudewegens de bottingen en riemtalen. Overeenkomstig de voordragt wordt besloten deze stukken ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen. 5°. Verslag van Dr. W. M. S. Junius, genees- en heelkundige in het Caecilia-gasthuisomtrent de in dat gesticht verpleegde zieken, over het afgeloopen jaar 1862. Aangenomen voor kennisgeving en besloten dit verslag gedurende 14 da gen ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen. 6°. Adressen om het kosteloos gebruik der stadsgehoorzaal, 1°. van het Bestuur der bewaarschool voor arme kinderen, in de Groenesteeg, op den 2 Februarij e. k.tot het houden eener lezing door den heer J. J. Cremer ten voordeele dier inrigtingen 2°. van de Typographische vereeniging Laurens Jansz. Coster, op den 6 dier maand, tot het geven van eene too- neelvoorstelling ten voordeele van haar weduwen- en toelage-fonds. Overeenkomstig de voordragt wordt op deze adressen toestemmend beslist. De Voorzitter deelt nog mede: 1°. dat op den 29 December 1862 eene verkooping van brandhout en rommeling aan de stads-timmerwerf heeft plaats gehad, dat zulks evenwel onder goedkeuring van den Baad moet geschieden, weshalve het collegie van dagelijksch bestuur mag vertrouwen, dat de Baad daaraan alsnog zijne goedkeuring zal hechten; Hieraan wordt door den Baad zijne goedkeuring geschonken. 2°. dat de verkiezing van een lid van den Gemeenteraadter vervulling der plaatsopenvallende ten gevolge van het genomen ontslag door den heer P. H. Baron Taets van Amerongen, zal geschieden op Dingsdag den 3 Maart e. k. en dat alsdanvolgens den onlangs vastgestelden roosterde hh. M. G. ten Sande en Mr. H. Cock in het hoofdbureau als leden zullen moeten zitting nementerwijl de heer Dr. C. W. H. van Kaathovenals voorzitteren de hh. S. J. Le Poole en Prof. J. van der Hoevenals ledenhet onderbureau zullen uitmaken. Dit wordt aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester stelt aan de orde van den dag I. De benoeming van drie leden der Gezondheids-commissie. Voor het eerste lid, ter vervulling der plaats, opengevallen door de pe riodieke aftreding van den heer Mr. S. Tak, zijn voorgedragen de heeren Mr. S. Tak en Mr. L. D. Suringar. De heer de Moen. Zou die benoeming niet in eens kunnen geschieden? De Voorzitter. Ik heb er vrede mede; maar dit is nog al moeijelijk. Ik geloof echter, dat de benoeming van drie leden afzonderlijk niet lang zal duren. Wordt besloten de leden voor de bedoelde commissie één voor één te benoemen. De heeren Hartevelt, Goudsmit en du Bieu worden voor deze en de verdere aan de orde gestelde benoemingen door den Voorzitter aangewezen om met hem het stembureau uit te maken. De uitslag der stemming is, dat met algemeene (22) stemmen bij ver nieuwing benoemd wordt Mr. S. Tak. 1863. Ter vervulling der plaats, opengevallen door de periodieke aftreding van den heer P. L. Tiehler, zijn voorgedragen de heeren P. L. Tiehler en P. L. C. Driessen. Met 21 steramen wordt de heer P. L. Tiehler bij vernieuwing benoemd, zijnde er één bianco-billet in de bus gevonden. Ter vervanging van den heer Dr. E. van der Venmede wegens perio dieke aftreding, zijn voorgedragen de heeren Dr. E. van der Ven en Dr. L. C. Levoir. Met algemeene stemmen wordt de heer Dr. E. van der Ven mede bij vernieuwing benoemd. II. De benoeming van een praelector in de verloskunde. Het rapport van Burgemeester en Wethouders omtrent dit punt luidt dis volgt: Adressen om tot lector in de verloskunde te worden benoemd zijn in gekomen, gerangschikt naar tijdorde van ontvangst, van de hh. Arie van Iperenchirurgijn en vroedmeester Christophilus ter Laag, doctor in de genees- en verloskunde, die bij een tweede adres heeft te kennen gegeven, "dat bij mogelijk te bepalen onvereenig- baarheid der betrekkingen van stads-doctor en stedelijk vroedmeester enz., hijmogt de Baad hem gunstig benoemen tot stedelijk vroedmeester en praelector, zijn ontslag verzoekt als stads-doctor"; Hendrik Boursse Wils, doctor in de genees-, heel- en verloskunde; Abraham Everardus Simon Thomas, doctor in de genees-, heel- en verlos kunde Samuel Abraham Andresonchirurgijn en accoucheur; Gerardus Zaalberg, doctor in de genees-, heel- en verloskunde; Gerard us Aalbersberg, heel- en verloskundige; Antonius Petrus van den Berg, heel- en verloskundige; Adrianus Jacobus Schretlenheel- en verloskundige. Onder deze zijn alleen doctoren in de verloskunde: de hh. C. ter Laag, H. Boursse Wils, A. E. Simon Thomas en G. Zaalberg, welke laatste, volgens de lijst der bevoegd erkende geneeskunst-oefenaren voor den jare 1862, als eerst den 2 Julij 1859 tot medicinaedoctor bevorderd, vóór dien tijd de praktijk in de verloskunde wel niet zal hebben uitgeoefend." De uitslag der stemming is dat worden uitgebragt op de heerenprof. A. E. Simon Thomas 11dr. C. ter Laag 8 stemmenA. van Iperen 1 stem terwijl 2 blanco briefjes in de bus worden gevonden. Mitsdien is, met volstrekte meerderheid van de gestemd hebbende leden, de heer prof. A. E. Simon Thomas benoemd. III. De benoeming van een stads-omroeper. De voordragt van Burgemeester en Wethouders bevat het volgende //Bij het overlijden van den stads-omroeper J. Bruiman is, naar aanleiding van art. 89 der algemeene policie-verordening, deze betrekking opengeval len en te vervullen. Daartoe hebben zich bij ons aangemeld: Samuel Platteel, die meermalen voor den overledene, als zijnde een bloedverwant van hem, bij ongesteldheid als anderzins, is opgetreden; Jan Kromwijk; Lodewijk Kooreman. Aan deze betrekking is geene jaarwedde uit de ge meentekas verbonden. Wij stellen u voor, uit deze eene benoeming te doen." De uitslag der stemming is, dat 16 stemmen worden uitgebragt op S. Platteel, 4 op J. Kromwijk en 2 op L. Kooreman, weshalve benoemd is S. Platteel. IV. Het adres van dr. J. Baert, tot continuatie als stads-doctor. Door Diakenen der Nederduitsch Hervormde gemeente, Begenten van de B. K. Armen en Weezen en Armverzorgers der Israëlitische gemeente is, blijkens de daaromtrent uitgebragte rapporten, op dat adres gunstig gead viseerd, als bestaande er tegen de inwilliging van het verzoek bij gemelde armbesturen geene bedenkingen. Ter stemming overgegaan zijnde, wordt met 21 stemmen besloten dqn heer dr. J. Baert in voorschreven betrekking te continueren; hebbende de heer Librecht Lezwyn, uit hoofde van zwagerschap met den adressant, aan deze stemming geen deel genomen. V. De voordragt tot het beschikbaar stellen van een gedeelte van het opengevallen tractement van den 2^n praeceptor aan het Gymnasium, ten dienste van Curatoren dier instelling. In het daaromtrent uitgebragt rapport raden Burgemeester en Wethouders de voordragt van Curatoren in een besluit te veranderen; terwijl, blijkens het rapport der Commissie van Financiën deze zich gaarne met die voor dragt vereenigt en de vergadering raadt dienovereenkomstig te besluiten. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt de voordragt goedgekeurd. VI. De voordragt betreffende den Oegstgeester straatweg. De conclusie van het rapport van Burgemeester en Wethouders luidt als volgt //Daar deze zaak twijfelachtig is en in ons midden verschil van meening deed ontstaan, achten ook wij nadere toelichting wenschelijk. Wij zullen mitsdien gaarne ziendat het voorstel der Commissie van Fabricage bij den Baad ingang vinde en aan eene opzettelijk daartoe benoemde Commissie, liefst uit leden zamengesteld die bereids geen advies uitbragten, een nader onderzoek worde opgedragen. Met het oog op vroeger geopperde bedenkin gen, zoude deze Commissie gelijktijdig hare aandacht kunnen wijden aan de moeijelijkheden uit de plaatsing van den tol voortvloeijende. Wij meenen althans dit punt in herinnering te moeten brengen." 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 1