n. 3 Versl. N°. Bl. de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs lste klasse voor meisjes; voordragt van Burg. en Weth.; beraadslaging; benoemd mej. J. C. Visser19. 1. Onderwijzers. Benoeming van eene vierde Imip-onder- wijzeres aan de openbare school >oor meer uitgebreid lager onderwijs der 2llc kl. voor meisjes; voordragt van Burg. en Weth.; benoemd mej. U. C. C. Kramers 23. 1. Onnekink (J. B.). Adres van tot afschrijving van plaatselijke directe belasting over 1863; gun stig rapport; toegestaan17. 2. Ontvanger [Gemeente-). Opneming der boeken en kas van den voor kennisgeving aangenomen en ter inzage gelegd 3. 1; 8. 1; 14. 1; 20. 1. Overlijden van den den heer I. ilenkes; hulde door den Burgemeester aan zijne nagedachtenis gebragt23. 1. Mededeeling wegens de sluiting der boeken en de opname der kas, en de opdragt van de tijdelijke waarneming dier bediening aan den beambte van het kantoor, H. Ilenkes23. 1. Voordragt Ier bepaling van den aard en het be drag van den borgtogl van den in handen der Comm. van Fin23. 1. Rapport; beraadslaging; aangenomen 24. 2. Vraag van den heer Goudsmit nopens dc vereeni- ging der beide kantoren van ontvangst, en ant woord van den Voorzitter23. 1. Voordragt ter zake van het al of niet wensche- lijke dier vereeniging; rapporten van Burg. en Weth. en van de Comm. van Fin.; beraadslaging; besloten tot dc vereeniging24. 2. Adressen om tot te worden benoemd; in han den van Burg. en Weth23. 1; 24. 1. Besloten vergadering over dc benoeming; herope ning; de heer C. F. Gerike tot henoemd 25. 1. Opzieners. Zie Fabricagewerken. 10. 1; 11. 1; 11. 2; 12. 3; 15. 1; 25. 1. Oudeliedenhuis Evangel isch- f,ut hersch wees- en). Zie Luther sell ivees- en oudeliedenhuis Evan gelisch-). Oudeliedenhuis (R. K. wees- en). Zie onder Katholijk armbestuur. Oude mannen- en vrouwenhuis (Gereformeerd minne- of armen). Zie Minne- of enz. Outeren (Mr. J. van). Onderzoek der geloofsbrieven van den heer als nieuwgekozen raadslid; tot zijne toelating besloten15. 1. Eeëediging en installatie16. 1. De heer benoemd tot lid der Commissie van Fabricage16. 1. henoemd tot lid der Commissie voor dc verorde ningen tegen wier overtreding straf is bedreigd. 16. 1. P. Parmentier en Zonen (J.). Adres van om hun in gebruik of in eigendom af te slaan een ge deelte van de Binnenvestgracht tot daarstelling eener stoomspinnerij; in handen van Burg. en Weth. 10. 1. Gunstig rapport; aangenomen12. 6. Goedkeuring door Ged. Stat13. 1. Adres van verzoekende eene waterleiding te mogen doen maken van het ketelhuis langs het perceel wijk V, n'. 758, naar de Mare; in handen van Burg. en Weth24. 1. Pavord Smits [F. S. van de) q([. Adres van om bet kosteloos gebruik der stads-gehoorzaal; in handen van Burg. en Weth. 19. 1, Gunstig rapport; beraadslaging; aangenomen 22. 5. Peeperkorn (F.). Adres van verzoekende het gebruik van het ledig erf achter het perceel op de Haarlemmerstraat, wijk VI, n°s. 497 en 497 rood. jn handen van Burg. en Weth. 25. 1 Peelers (P. J.). Verzoek van tot het stellen van twee hardsteenen palen en bet leggen van vier tegels voor het perceel wijk VU, n°. 151; gun stige rapporten van Burg. en Weth. en de Comm. van Fabr.; het verzoek toegestaan14. 8. Pensioenen. Dc voordragt omtrent het toekennen van aan plaatselijke ambtenaren aangehouden 3. 3, Beraadslaging; aanneming van een voorstel van den heer Wttewaall om elders omtrent deze aan gelegenheid information in te winnen 4. 3. Nadere voordragt; beraadslaging; staking der stem men over het eerste voorstel van Burg. en Weth. om geene nadere regels op dit stuk vast te stel len, maar met de gevolgde regels voort te gaan. 6. 2 Herstemming; verwerping van dat voorstel; her opening der beraadslaging; besloten tot de op- rigting van een pensioenfonds door verpligte bij drage der gemeente-ambtenaren7. 1 Concept-verordening, houdende voorschriften om trent het verleenen van pensioen aan gemeente ambtenaren; ter inzage gelegd11. 1 Adres van ambtenaren in dienst der gemeente, houdende bezwaren legen de voorgenomen rege- Versl. N°. Bl. ling betreffende het pensionneren van gemeente ambtenaren 18. 1. Pensioenen. Beraadslaging over dc concept-verorde ning; aangenomen het voorstel van den heer van Kaathoven om de verordening in te trekken 18. 1. Wijzigingdernotulenointrentdestemmingdaaroicr. 19. 1. Pensioen-verzekering. Aanbieding door den heer P. M. Montijn van exemplaren van het reglement der Nederlandsche maatschappij ter onderlinge voor ambtenaren en beambten; in dank aange nomen 5. 1. Plaatselijke ambtenaren. Zie Ambtenaren. Plaatselijke belastingen. Zie Belastingen. Plaatselijke schoolcommissie. Zie Schoolcommissie. Plaatselijke verordeningen. Beraadslaging over de concept-verordening, houdende instructie voor den wetenschappelijken keurder van levensmiddelen. Woordenwisseling over de vraag, of hij zal zijn philosophiae naturalis doctor en over het trac- ternent. Het voorstel tot het eerste aangenomen. Het traclement bepaald op 500. Beraadslaging over de artikelen der instructie. Deze met wij zigingen aangenomen1. 2. Concept-raadsbesluit en verordening, houdende instructie voor den praelector in de verloskunde. Missive deswege van de Commissie voor de huis houdelijke verordeningen. Beraadslaging over het raadsbesluit. Verwerping van het eerste artikel; aanneming van het gewijzigd 2lle (thans éénig) artikel. 1. 3. Beraadslaging over dc instructie. Deze gewijzigd aangenomen1. 4. Beraadslaging over de concept-verordening, hou dende wijziging in de verordening op het gemaal hijzonder wat hetreft de molens of inrigtingen, waar tarwe tot meel, of bloem voor den handel wordt bereid, met eenige nadere stukken tot wij ziging; aangenomen het voorstel van den lieer Goudsmit om alsnog eene memorie van toelich ting over de concept-verordening te verstrekken, en de verdere beraadslaging aangehouden 2. 3. Beraadslagingen; de verordening met wijzigingen aangenomen5. 3. Bedenking door Ged. Slat.; nadere wijziging 7. 1. Goedkeuring door Ged. Stat10. 1. Concept-verordening, houdende aanvulling der bepalingen, vervat in de artt. 104107 der al- gemeene politie-verordeningin handen der Comm. voor de strafverordeningen5. 1. Rapport; ter inzage gelegd9. 1. Beraadslaging; aangenomen12. 1. Berigt der ontvangst door Ged. Stat13. 1. Adres van P. van Geer, houdende bezwaren tegen de concept-verordening betreffende de rneelberei- ding; toelichting door den Burg.; in handen van Burg. en Weth4. 1. Beraadslaging; het verzoek afgewezen 5. 2. Concept-instructie voor de keurmeesters van levens middelen, met missive van de Comm. voor dc huish. verordeningen; ter inzage gelegd 8. 1. Beraadslaging over het ontwerp-reglement voor de waagwerkers; verdaging van de verdere behan deling, en de verschillende bedenkingen gesteld in handen der Commissie voor de huish. verorde ningen 8. 1. Rapport; ter inzage gelegd9. 1. Concept-vcrordenirig, houdende instructie voor de rooimeesters; ter inzage gelegd11. 1. Concept-verordening, houdende voorschriften om trent het verleenen van pensioen aan gemeente ambtenaren; ter inzage gelegd11. 1. Adres van ambtenaren in dienst der gemeente, houdende bezwaren tegen de voorgenomen regeling betreffende het pensionneren van gemeen lc-ambtc- naren18. 1. Beraadslaging over de concept-verordening; aange nomen het voorstel van den heer van Kaathoven om de verordening in te trekken18. 1. Wijzigingdernotulenomtrentdestemrningdaarover 19. 1. Concept-verordeningen voor de waagwerkersberaad slaging; aangenomen11. 2. De concept-verordening, houdende instructie voor de keurmeesters der levensmiddelenalsnog ge steld in handen der Comm. van Fin.; woorden wisseling deswege 11. 6. Beraadslaging over de instructie; aangenomen met wijzigingen13. 3. Aanmerking van Ged. Stat.; voorstel tot wijziging; beraadslaging; besloten aan de bedenking niet toe te geven en daarvoor de gronden mede te deelen 15. 2, Nadere voordragt; beraadslaging; aangenomen 16. 2, Nadere wijziging; beraadslaging; aangenomen 18. I Berigt der ontvangst bij Ged. Stat19. 1, Concept-verordeningen, regelende de helling en invordering cener plaatselijke belasting op hel ge distilleerd; ter inzage gelegd12. 1 Beraadslagingen; aangenomen met wijzigingen 14. 1 Vcrsl. N". Bl. Plaatselijke verordeningen. Concept-verordening, houdende instructie voor de rooimeesters; beraad slaging; aangenomen met wijzigingen 14. 5. Adres van veehandelaars en vleeschhouwers tot vervroeging van het uur, bij de algemeenc politie verordening bepaald, voor den aanvang der bees tenmarkt, met rapport van Burg. en Weth.; ter inzage gelegd14. 1. Jaarlijksch verslag van de Comm. voor de straf verordeningen; ter inzage gelegd14. 1. Concept-verordening, bepalende de wijze van af kondiging der beraadslaging; aangenomen 15. 2. De heeren Tollens en van Outeren benoemd tot leden der Commissie voor de tegen wier over treding straf is bedreigd16. 1. De heeren Goudsmit tot voorzitter, en Librecht Lezwijn en Hartevelt tot leden benoemd van de Commissie voor de betreffende de huishouding der gemeente16. 2. Voordragt betreffende de verordening, houdende instructie voor de rooimeesters; aangenomen 16. 2. Nadere voordragt; beraadslaging; aangenomen 18. 1. Plantsoenen. Voordragt betreffende het plantsoen tusschen de Koe- en Hoogewocrdspoortenrapport van Burg. en Weth.; beraadslaging; aangenomen 3. 3. Goedkeuring door Ged. Slat. 4. 1. Onderhoud van wandelplaatsen en Beraadsla ging deswege bij de begrooting20. 5. Platteel (S.) benoemd lot stads-omroepcr 2. 1. Pleinen. Zie Straten20. 4. Pluggers [ff. G.). Verzoek van Prof. om ont slag als lid der Plaatselijke Schoolcommissie; hein eervol ontslag verleend22. 1. Pompen. Adres van bewoners der IJzeren Gracht tot het stellen van eene pomp op die gracht na hare droogmaking; ter afdoening gesteld in han den van Burg. en Weth15. 1. Poorten. Bestekken en voorwaarden betrekkelijk de Wittepoort; voordragt deswege van Burg. en Weth.; beraadslaging; aangenomen2. 3. Plans en voorwaarden betrekkelijk het afbreken der Heerenpoort; ter inzage gelegd 11. 1. De voordragt deswege teruggenomen 15, 2. Nader ter tafel gebragt; beraadslaging; aange nomen 17. 1. Plan tot verbetering der Koepoortsgracht, in ver band tot de afbraak der Koepoort; beraadslaging deswege bij de begrooting; staking der stem men. 20. 5. Verworpen21. 1. Woordenwisseling over de herstelling der Marc- poort bij die gelegenheid20. 6. Adres van P. F. de Bordes c. s., strekkende, dat. de Morschpoort des nachts mede geopend hlijvc; in handen van Burg. en Weth24. 1. Put. Adres van W. N. Beuzemaker om in de straat voor zijne fabriekgebonwen in dc Westdwers- gracht een Ie mogen doen leggeu; in handen van Burg. en Weth13. 1. Raad (Gemeente-). Zie Gemeenteraad. Raadhuis. Plan en voorwaarden omtrent de vernieu wing van een gedeelte van het leidak van het goedgekeurd15. 3. Raadscommissiè'n. Zie op de namen der bijzondere onderwerpen, waartoe zij betrekking hchben. Raaff Jherbenoemd tot opziener bij dag en nacht bij dc plaatselijke belastingen25. 1. Ramp (W. C.). Adres van lot continuatie der pacht van het Blaauwe hek aan de Haarlemmer trekvaart; gunstig rapport van Burg. en Weth.; toegestaan19. 3. Recognitiën. Adres van A. Jongmans tot afkoop eener recognitie voor het gebruik van burggrond; gunstig rapport van Burg. en Weth.; beraadsla ging; aangenomen7. 4. Goedkeuring door Ged. Stat9. 1. Regeling van de door J. Leeuwenburgh te beta len aanneming van het voorstel deswege 10. 5. Rekening (Gemeente-). Goedkeuring door Ged. Stat. van de over 18614. 1. Bepaling van den termijn voor de inzending der over 1862; ontvangst van het Prov. blad deswege 7. 1. over 1862; in handen der Comm. van Fin. 13. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd14. 1. Renten. Voordragt omtrent den afkoop van eeuwig durende ten laste van Leydengevestigd ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Rijn land; beraadslaging; aangenomen4. 3. Goedkeuring door Ged. Stat9. 1. Restitutie. Zie Belastingen. 10. 113.114.114. 7; 18.1. Retel (J.) herbenoemd tot commies bij de plaatselijke belastingen25. 1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 9