nr. Versl. N°. Bl. Leeuwtnburgh JRegeling van de door te betalen recognitiën; aanneming van het voorstel deswege10* Leng (T. A. T. de) benoemd tot hulp-onderwijzer 4de klasse aan de openbare school voor minver mogenden 1.1. Leprooshuizen Gast- en). Zie Gast- en Leproos huizen. Levensmiddelen. Zie Keurder1. 2; 2. 14. 1 Keurmeesters. 8. 1; 11. 6; 13. 3; 15. 1; 16. 2; 18. 1; 19. 1. Leverantiën. Plans en voorwaarden lot de levering van houtwaren, van klein ijzerwerk, spijkers enz. en het afbreken der bruggchoofden bij de Schei straat met aanlioorige werkzaamheden 3. 3. Plans en voorwaarden voor de leverantie van schoolineubelen; goedgekeurd15. 3. Adres van J. H. Zitman om continuatie zijner aanneming der leverantie van schoolbehoeflen; in handen van Burg. en Weth17. 1. Gunstig rapport; woordenwisseling; aangenomen 18. 4. Goedkeuring door Ged. Stat22. 1. Voorwaarden van aanbesteding der leverantie van licht- en brandstoffen; goedgekeurd 18. 4. Voorwaarden omtrent de leverantie van straatkeijen en klinkers; beraadslaging aangehouden 22. 5 Beraadslaging; goedgekeurd23. 6 Ley der dorp. Voorstel lot het op nieuw verpachten der tienden onder aangenomen12. 1 Goedkeuring door Ged. Staten13. 1. Lezwijn (A. Librecht). De heer aangewezen ter aanvulling der Comm. van Fin. tot onderzoek der rekening van de Kamer van Koophandel over 1862 5. 2. Benoemd tot lid der Commissie voor de verorde ningen betreffende de huishouding der gemeente 16. 2. Licht- en brandstoffen. Voorwaarden van aanbe steding der leverantie van goedgekeurd 18. 4. Ligtvoet (ff. C.) benoemd tot adsistent-commies- portier bij de plaatselijke belastingen 25. 1. Lith Jr. (J. van). De heer benoemd tot bouw kundig lid in de gezondheids-commissie 6. 1. Loghem Jvan). De heer benoemd lot tweeden onderwijzer in de wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium7. 2. Lokalen (Gemeente-). Adres van het Bestuur der bewaarschool voor havelooze kinderen lot conti nuatie van het gebruik van het lokaal op de Langegracht; in handen van Burg. en Weth. 4. 1. Zie voorts Gehoorzaal. Lubbe(C. van der). Voordragt tot onderhandsche ver horing van de stalling en den tuingrond nabij de hui- zingeaanden Rijnsburger vliet aan aangenomen 17. 2. Goedkeuring door Ged. Stat19. 1. Luthersch wees- en oudeliedenhuis (Evangelisch-). Suppletoire begrooting over 1862 goedgekeurd 6. 4. Rekening over 1862; in handen der Comm. van Fin. 7. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd8. 4. Mcdedeeling van den heer de Moen na de lezing der notulen op dit punt9. 1. Adres van regenten tot het leggen eener stoep voor dat gesticht op den Middelweg; beraadslaging; het verzoek toegestaan 10. 5. Begrooting voor 1864; in handen der Comm. van Fin13. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd - 19. 2. M. Mair (J. Ie) herbenoemd lot commies bij de plaat selijke belastingen25. 1. Manége. Adres van S. J. Brugmans c. s., leden der Leydsche om bijdrage van wege de gemeente in de kosten tot bouwing eener tribunein han den van Burg. en Weth11. 1. Gunstig rapport; beraadslaging; aangenomen 13. 1. Mannen- en vrouwenhuis (Gereformeerd minne- of armen oude). Zie Minne- of armen oude man nen- en vrouwenhuis. Marjie (J.). Verzoek van lot aanplemping in den Nieuwen Rijn achter perceel wijk III, n°. 384; gunstig rapport van Bnrg. en Weth.; beraadsla ging; aangenomen12. 2. Goedkeuring door Ged. Stat13. 1. Mathesis Scientiarum Genitrix. Ongunstig rap port van Burg. en Weth. op het verzoek van Bestuurderen van het genootschap tot het bekomen van gas tegen verminderd tarief. On dersteuning van het verzoek door den heer Krantz. Het verzoek afgewezen.1.4, Adres van Bestuurders betreffende eene uitbreiding hunner inrigting tegen eene jaarlijksche subsidie uit de gemeentekasin handen van Burg. en Weth. 13. 1, Gunstig rapport; aangenomen17. 2. Meel. Zie Belastingen. 2. 3; 3.14.15. 2; 5. 3; 7.110.1, Meer Bvan der). Adres van lot het leggen eener stoep voor het perceel wijk V, n°. 43; toegestaan 10. 5 Versl. N»£ Bl. Meer (P. van der) en Zoon c. s. Adres van houdende bezwaren tegen de demping van de Mare; ter inzage gelegd22. 1. Meerburg (S. A.) qq. Adres van om gedeelte lijke teruggave van het betaalde in de plaatselijke directe belasting over 1863 voor den aanslag van nu wijlen de weduwe S. A. Meerburg, geb. la Lau; in handen van Burg. en Weth. en de Comm. van Fin13. 1. Meijer JB.). Adres van om ontheffing van zijnen aanslag in de plaatselijke directe belasting over 1863; in handen van Bnrg. en Weth. en de Comm. van Fin15. 1. Ongunstig rapport; overgegaan tot de orde van den dag17. 2. Meststalen. Voordragt tot het opzeggen van binnen de gemeente bestaande aangenomen 5. 4. Meylan(C. T.). Brief vanstads-klokkenist, hou dende dankbetuiging voor het hem aangeboden geschenk ter gelegenheid van de 50-jarige vervul ling zijner betrekking24. 1. Middelbaar onderwijs. Zie Onderwijs 13. 1; 17. 2. Minerval. Zie Gymnasium 23. 1; 24. 4. Minne- of armen oude mannen- en vrouwenhuis. (Gereformeerd). Rekening over 1362; in handen der Comm. van FinH- 1- Gunstig rapport; goedgekeurd14. 7. Begrooting voor 1864; in handen der Comm. van Fin. 16. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd19. 3. Minnehuis (Gereformeerd). Suppletoire begrooting van het over 1862; in handen der Comm. van Fin4. 1. Gunstig rapport; aangenomen 6. 2. Door Ged. Stat. daarin berust8. 1. Staat van af- en overschrijving, dienst 1862; in handen der Comm. van Fin5. 1. Gunstig rapport; aangenomen6. 4. Suppletoire begrooting van het voor 1862; gunstig rapport der Comm. van Fin.; goedgekeurd 9. 8. Rekening van het dienst 1862; in handen der Comm. van Fin10. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd14. 7. Begrooling voor 1864; in handen der Comm. van Fin. 16. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd19. 2. De heer Mr. L. D. Suringar benoemd tot regent 22. 1. Moen JB. de). De heer tot voorzitter der Commissie van Financiën benoemd16. 1. Molenaars. Zie Belastingen 3. 1. Molet (J.). Adres van verzoekende een duiker te mogen doen leggen voor de pcrceelen aan de Doelenachtergracht, wijk I, n". 257/58; in han den van Burg. en Weth10. 1. Gunstig rapport; aangenomen12. 2. Montague (IV.) herbenoemd lot commies-portier bij de plaatselijke belastingen25. 1. Montijn (P. M.). Aanbieding door den heer van exemplaren van het reglement der Nederlandsche maatschappij ter onderlinge pensioen-verzekering voor ambtenaren en beambten; in dank aan genomen 5. 1. Moorsel (A. van). Voordragt tot het vcrleenen van vergunning aan om eene sloot te schieten ter afscheiding zijner panden van den Haarlemmer trekwrg enz.; aangenomen5. 2. Goedkeuring door Ged. Stat. van Zuid- en Noord holland 7. 1. Munnih (A. de) herbenoemd tot commies bij de plaatselijke belastingen25. 1. Muziekgezelschap. Zie Sempre Crescendo. Bap (P. G.). Adres van om afschrijving van plaatselijke belasting; in handen van Burg. en Weth8. 1. Ongnnstig rapport; woordenwisselinghet verzoek afgewezen 18. 3. Neérlands onafhankelijkheid. Uitnoodiging om het Dagelijkse!-. Bestuur bij de regeling der volks feesten ter herdenking aan het vijftigjarig herstel van bij te staan22. 1. Biel (J. A. van) herbenoemd tot gaarder bij de plaatselijke belastingen25. 1. Nieuwenburg (S.) herbenoemd tot commies bij de plaatselijke belastingen25. 1. Pi ijs JV. de). Adres van verzoekende, dat het huis op de Mare, wijk V, n°. 755, aan hem in eigendom worde overgedragen; in handen van Burg. en Weth2. 1. Gunstig rapportberaadslagingaangenomen 4. 4. Goedkeuring door Ged. Stat6. 1. Pioble JW. Ie) herbenoemd tot commies bij de plaatselijke belastingen 25. 1. Pioordaa (J. L. van der) herbenoemd tot commies bij de plaatselijke belastingen25. 1. O. Versl. N». BL Oberman (Mej. H.) benoemd tot vierde hulp-onder wijzeres aan de openbare school voor meer uitge breid lager onderwijs der 2<te kl. voor meisjes 15. 1. Obreen (Mr. II.). Zie Hartevelt (J.) Az. 24. .124. 4. Oegstgeester straatweg. Zie Wegen. Oever Cvan den). Adres van om vergunning tot het leggen eener brug over de Middelste gracht; ter inzage gelegd17. 1. Gunstig rapport van Burg. en Weth.; beraadsla ging; aangenomen18. 4. Omroeper (Stads-). Benoeming van een voor dragt van Burg. en Weth. Benoemd S. Platteel 2. 1. Omvlee (H.) herbenoemd tot commies bij de plaatse lijke belastingen25. 1. Onafhankelijkheid (Pieérlands). Zie Beérlands onafhankelijkheid 22. 1. Onderstand. Voordragt omtrent het maximum van den aangenomen23. 5. Onderwijs. Verslag van de plaatselijke schoolcom missie omtrent den toestand van het te Ley- den; ter inzage gelegd4. 1. Adres van Bestuurders van het genootschap Ma thesis Scientiarum Genitrix betreffende eene uitbreiding hunner inrigting tegen een jaarlijksch subsidie uit de gemeentekas; in banden van Burg. en Weth13. 1. Gunstig rapport; aangenomen17. 2. Over de opheffing van het Stedelijk Gymnasium; woordenwisseling deswege bij de begrooting 21. 3. Voordragt betreffende het in de gymnastiek op de scholen voor meer uitgebreid lager be raadslaging; aangenomen22. 5. Onderwijzers.' Voorstel tot bepaling van het tracte- ment van den aan te stellen onderwijzer in het teekenen aan de openbare lagere scholenwoor denwisseling; aangenomen1. 1. Adressen van sollicitanten naar die betrekking; ter inzage gelegd2. 1. Benoeming van een hulp-onderwijzer 4de kl. aan de openbare school voor minvermogenden; voor dragt van Burg. en Weth.benoemd T. A. T. de Leng1. 1. Benoeming van een hulp-onderwijzer aan de openbare school voor meer uitgebreid lager on derwijs tweede kl. voor jongens; voordragt van Burg. en Weth.; benoemd J. C. van Druten 4. 2. Idem van eene hulp-onderwijzeres aan de open bare school voor meer uitgebreid lager onderwijs tweede kl. voor meisjes; voordragt van Burg. en Weth.; benoemd mej. A. Sepp4. 2. Adres van Dr. P. van Geer ter bekoming van een eervol ontslag als tweede onderwijzer in de wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium 5. 1; gunstig rapport van curatorenhem eervol ont slag verleend5. 4. Idem van J. H. Houbolt om eervol ontslag als hulp-onderwijzer 2de kl. aan de openbare school voor minvermogenden; in handen van Burg. en Weth5. 1. Gunstig rapport; eervol ontslag verleend 6. 1. Voordragt tot het benoemen van een tweeden hulp-onderwijzer aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs ls,e kl. voor jongens; beraadslaging; aangenomen 5. 4. Benoeming van een tweeden onderwijzer in de wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium; rapport van Curatoren; de heer J. van Loghem benoemd 7. 2. Idem van een tweeden hulp-onderwijzer aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onder wijs lste kl. voor jongens; rapport van Burg. en Weth.; benoemd W. J. Bonte7. 2. Idem van een hulp-onderwijzer 2de kl. aan de openbare school voor minvermogenden; voordragt deswege; benoemd C. G. van Dort9. 1. Idem van een vijfden hulp-onderwijzer aan de openbare sehool voor meer uitgebreid lager onder wijs 2de kl. voor jongens; rapport van Burg. en Weth.; benoemd N. L. Vcrlint11. 1. Adres van de hulp-onderwijzers der openbare scholen voor gewoon lager onderwijs voor on- en minvermogenden tot verlenging der kermis-vacan- tie; in handen van Burg. en Weth12. 1. Gunstig rapport; beraadslaging; aangenomen 13. 2. Benoeming van een hulp-onderwijzer 2de kl. aan de openbare school voor minvermogenden; voor dragt van Burg. en Weth.; benoemd J. J. Bokhorst 15. 1.. Idem van eene vierde hulp-onderwijzeres aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onder wijs der 2dc kl. voor meisjes; voordragt van Burg. en Weth.; benoemd mej. H. Oberman 15. li Voorstel om Burg. en Weth. te magtigen eene oproeping te doen ter benoeming van eene derde liulp-onderwijzercsse aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs lstc kl. voor meisjes; aangenomen17. 1-- Benoeming van eene derde hulp-onderwijzeres aan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 8