G. 17. 2. 13. 1. 10. 1. 1. 16. 1. 5. 2. 6. 4. 9. 1. Vcrsl. N°. Bl. Cazant [H. van). Voordragt tot ondcrhandsche ver haring van het magazijn en den zolder in de Smidssteeg aan aangenomen Chijs (C. J. van der) c. s. Adres van tot de invoering van een verpligten ijk op ae botcr- tervaten; in handen van Burg, en Weth. Chirurgijns [Stads-). Adres van G. Aalbersberg om continuatie; in handen der drie groole armbestu ren Gecontinueerd11. 1 Commiesen. Zie Belastingen 4. 15. 15. 2; 6. 1; 22. 1; 23. 1; 24. 1; 24. 2; 25 Commissaris des Konings. Bezoek van ?en te Leydcn; missive deswege Commissiën Bands- en andere). Zie op de namen der bijzondere onderwerpen, waartoe zij betrek king hebben. Coninck Liefsting (Mr. F. B.). De heer be noemd tot lid der plaatselijke schoolcommissie D. Delft. Voorstel tot het vragen van magtiging ter re geling van gemeenschappelijke zaken met aangenomen Goedkenring door Ged. Slat Missive van Burg. en We tb. van ten geleide van een gemeenschappelijk besluit tot den ver koop van een stal aan den Leydschendam ter vaststelling; ter inzage gelegd Goedgekeurd Demping. Plans en voorwaarden omtrent de vernieu wing der brug over de Oude Vest aan dc Turf markt met voordragt tot der Uzerengrachl in handen der Comm. van Fin der Mare ter sprake gebragt bij de begrooting Adres van P. van der Meer en Zoon c. s. tegen die ter inzage gelegd Zie Bruggen. 10. 2; Sloot. 7. 2; Diemei [F.) herbenoemd tot commies bij de plaat selijke belastingen Dingjan (Wed. P.). Adres van dc om vergun ning tot bet leggen van eene stoep met palen voor het huis wijk VI, n°. 398; in handen van Burg. en Welh Directe belasting. Zie Belastingen. Dobbe [J. C.) c. s. Adres van ter ondersteu ning van bet voorstel van den heer Krantz tot vermindering van den prijs van het gas voor particulierenbij de andere stukken gevoegd Adres van houdende klagte over onvoldoen de gasverlichting in hunne woningen; in handen van Burg. en Weth Doctoren (Stads-). Verzoek van Dr. W. M. S. Junius om continuatie als geneesheer in het Caecilia-gaslhuisgunstig rapport van gecommit teerden tot de administratie der vereenigde gast en leprooshuizenhet verzoek toegestaan Adres van Dr. J. Baert tot continuatie als stads doctor; gunstige rapporten van drie armbesturen. Het verzoek toegestaan Doornik [J.). Adres van dat de Raad terug- kome op zijn besluit tot intrekking van het vroeger aan hem toegekende wachtgeld; in han den van Burg. en Weth Gunstig rapport; beraadslaging; verzoek toe gestaan 9. 1. 10. 5, 9. 1. 21. 1. 22. 1. 17. 2. 25. 1. 15. 1. Doove [F.) herbenoemd tot gaarder bij de plaatse lijke belastingen 4. 1. 24. 1. 1. 2. 2. 1. 23. 1. 24. 4. 25. 1. Dort [C. G. van) benoemd tot hulp-onderwijzer 2de kl. aan dc openbare school voor minvermogenden. 9. 1. Dozy [C. M.). Adres van tot afschrijving van plaatselijke directe belasting over 1863; gunstig rapport; toegestaan17. 2. Drabbe (Dr. J. C.). Adres van tot continuatie der levering van het verslag der handelingen van den Gemeenteraad; gunstig rapport van Burg. en Weth.beraadslaging; aangenomen en de duur dier continuatie op drie jaren bepaald 3. 2. Druten JC. van) benoemd tot hulp-onderwijzer aan de openbare school voor meer uitgebreid la ger onderwijs 2de kl. voor jongens4. 2. Duiker. Adres van A. W. Sythof om vergunning tot het leggen van een ten dienste zijner stoommachine; in handen van Burg. en Weth. 10. 1. Gunstig rapport; aangenomen12. 2. Adres van J. Molet, verzoekende een te mo gen doen leggen voor de perceelen aan de Doelen achtergracht wijk In». 257/58 in handen van Burg. en Weth10. 1. Gunstig rapport; aangenomen12. 2. Adres van G. Tibboel om vergunning tot het leg gen van een naar de Singelgracht bij de Mare-poortgunstig rapport van Burg. en Weth. aangenomen18. 4. Adres van C. Vink tot hel leggen van een gunstig rapport van Burg. en Weth.aangenomen. 22. 5. Versl. N». Bl. Duiker. Adres van T. J. van 't Hooft om vergun ning tot het doen maken van een en uillozing ten behoeve zijner fabriek aan den Ouden Rijn in handen van Burg. en Weth23. 1. E. Eggink (H.) herbenoemd tot gaarder bij de plaatse lijke belastingen25. 1. Eigeman en C0. [Gebrs.) c. s. Adres van tot ondersteuning van het voorstel van den beer B. F. Krantz tot vermindering van den prijs voor het gebruik van gas door particulieren in handen van Burg. en Weth3. 1. Eigendom (Gemeente-) Zie Huizen; Gehoor zaal Grond [Gemeente-). Elshof [G.). Adres van ter bekoming van scha devergoeding voor het gemis van grondbelasting voor nieuwgebouwde eigendommenin handen van Burg. en Weth18. 1. Ongunstig rapport; beraadslaging; verzoek afge wezen 23. 5. (Verbetering. 24.4.) Engels [J.) herbenoemd tot commies-beambte voor het geslagt25. 1. Elsevier (Jhr. IV. I. C. Bammelman). Adres van om continuatie zijner betrekking; beraadslaging; toegestaan7. 5. Evangelisch Luthersch. Zie Luthersch. F. Fabricage (Commissie van). De heeren ten Sande en van Outeren tot leden benoemd 16. 1. Fabricagewerken. Plans en voorwaarden van: a. het verrigten van^penige werkzaamheden bij het Gan getje, en b. het veranderen van twee annexe ge bouwen tot schoollokalen met aanhoorige werk zaamheden; beraadslaging; besloteu die sub a terug te nemendie sub b aangenomen 7. 5. Adres van W. F. Hartrop Jr. ter bekoming van een eervol ontslag als opziener bij de gemeente in handen van Burg. en Weth9. 1 Gunstig rapport; eervol ontslag verleend .11. 1. Adressen van sollicitanten voor de betrekking van opziener; in handen der Comm. van Fabr. 10. 1; 11. 1. Aanbeveling van Burg. en Welh. en die Comm.; benoemd P. A. Fortnyn Harreman15. 1. Voordragt tot wijziging der bezoldiging van de opzieners bij de toelichting door den Voor zitter; de voordragt alsnog gesteld in handen der Comm. van Fin11. 2. Tekst dier voordragt en van het rapport dier Comm.; beraadslaging; aangenomen 12. 3. Plans en voorwaarden van gemeente beraad slaging; goedgekeurd11. 6. Nadere plans en voorwaarden beraadslaging aan genomen 12. 6. Adres van W. P. J. Verhaar om tot opziener bij de gemeente te worden benoemdin handen der Comm. van F'abr25. 1. Feestelijkheden. Zie Volksvermakelijkheden 22. 1. Filippo [J.). Verzoek van om vergunning tot het leggen van eene stoep voor het huis, wijk VIII, n°. 175; gunstig rapport van Burg. en Weth.; het verzoek toegestaan9. 7. Financiën (Commissie van). De heer Mr. H. Gevers aangewezen ter aanvulling van de tot onder zoek van hel voorstel wegens de gasfabriek en de rekening der Gezondheidscommissie 4. 2. De heer de Moen tot Voorzitter, en de heeren Krantz en du Rieu tot leden benoemd 16. 1. Florijn [G. J.) herbenoemd tot "commies-portier bij de plaatselijke belastingen25. 1. Fontein [P.). Adres van tot het in eigendom bekomen van het huis op de Haven, wijk VIII, n°, 130; in handen van Burg. en Weth. 7. 1, Ongunstig rapport; afgewezen8. 4. Verzoek van tot het leggen van eene stoep op de Haven voor het perceel wijk VIII, n°. 137; gunstige rapporten van Burg. en Weth. en de Comm. van Fabr.; toegestaan14. 8. Fornara [B. J.). De heer gecontinueerd als lid der plaatselijke commissie van geneeskundig toe- voorzigt9. 1. Fremery [P. I. de). De heer bij vernienwing tot Wethouder benoemd16. 1, Gangetje. Plans en voorwaarden van het verrigten van eenige werkzaamheden hij bet beraadsla ging; die plans teruggenomen7. 5, Nadere behandeling; goedgekeurd11. 2, Verdere werkzaamheden; de plans daartoe, na be raadslaging, goedgekeurd12. 6, Gasfabriek [Stedelijke). Ongunstig rapport van Burg. en Weth. op het verzoek van Bestuurderen van het genootschap Mathesis Scientiarum Ge- nitrix tot het bekomen van gas tegen vermin- Versl. N°. Bl. derd tarief. Ondersteuning van het verzoek door den heer Krantz. Het verzoek afgewezen 1. 4. Gasfabriek StedelijkeAdres van Gebrs. Eigeman en C°. c. s., tot ondersteuning van het voorstel van den heer Krantz tot vermindering van den prijs van het gas voor particulieren; in handen van Burg. en Weth3. 1. Adres van J. C. Dobbe c. s. ter ondersteuning van het voorstelhet adres bij de overige stuk ken gevoegd4. 1. Overlegging van het rapport van Burg. en Weth. over dat voorstel; woordenwisseling; aanvulling van de Comm. van Fin. over dat onderwerp 4. 1. De heer Gevers daartoe benoemd4. 2. Tekst der verschillende rapporten over het voor stel van den heer Krantz tot vermindering van den prijs van het gas; beraadslaging daarover; het voorstel verworpen9. 1. Rekening der over 1862 in handen der Comm. van Fin9. 1. Opmerkingen van de Comm. van Fin. betreffende de beraadslaging; besloten het voorstel der Comm. te verdagen lot na afdoening van de reke ning der gasfabriek 10. 5. Rapport over die rekening; ter inzage gelegd 11. 1. Conclusie van dat rapport; beraadslaging; goed gekeurd 12. 4. - Opmerkingen van de Comm. van Fin. ad hoe be treffende de beraadslaging; aanneming van het voorstel tot het kapitaliseren eener som van p. m. ƒ4000 12. 5. Voorstel van de raadsleden Librecht Lezwijn, Goudsmit en Hartevelt betreffende het reglement op het beheer en bestuur der in handen van Burg. en Welh15. 1. De heer ten Saride benoemd lot Commissaris over de 16. 2. Beraadslaging over het voorstel van dc heeren Li- biecht Lezwijn c. s.besloten het alsnog te ver zenden aan de Comm. van Fin19. 1. Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichtingberaadslaging deswege bij de be grooting 21. 1. Beraadslaging over de voorstellen van de heeren Librecht Lezwijn c. s.de zaak tot eene volgen de vergadering aangehouden22. 1. Nadere beraadslagingenaanneming van verschil lende voorstellen en staking der stemmen over dat tot toevoeging van een nieuw artikel aan de betrekkelijke verordening wegens den aankoop van macbineriën en werktuigen enz23. 1. Verwerping van dat voorstel 24. 1. Gast- en Leprooshuizen (Vereenigde). Staat van af- en overschrijving over 1862 op de hegrooting der gunstig rapport der Comm. van Fin. goedgekeurd9. 8. Rekening over 1862in handen der Comm. van Fin13. 1. Rapport; ter inzage gelegd14. 1. Goedgekeurd15. 3. Begrooting voor 1864; in handen der Comm. van Fin17. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd19. 3. De heer Mr. H. P. J. Tollens benoemd tot ge committeerde tot de administratie der 22. 1. Gasthuis (Caeciiia-). Verzoek van Dr. W. M. S. Junius om continuatie als geneesheer in het gunstig rapport van gecommitteerden tot de ad ministratie der vereenigde Gast- en Leprooshuizen het verzoek toegestaan1. 2. Zijn verslag omtrent de in het gesticht verpleegde zieken over 1862voor kennisgeving aangenomen en ter inzage gelegd2. 1. Gedistilleerd. Concept-verordeningen regelende de heffing en invordering eener plaatselijke belasting op het ter inzage gelegd12. 1. Beraadslaging; aangenomen met wijzigingen 14. 2. Goedkeuring door Ged. Stat.weigering van aan grenzende gemeenten om die belasting tot een gelijk bedrag als in Leydcn te heffen 17. 1. Geer [P. va?i). Adres van houdende,bezwaren tegen de concept-verordening betreffende de meel- bereiding; toelichting door den Burg.; in han den van Burg. en Weth4. 1. Beraadslaging; het verzoek afgewezen 5. 2. Geer (Dr. P. van). Adres van ter bekoming van een eervol ontslag als tweede onderwijzer in de wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium 5. 1. Gunstig rapport van Curatorenden adressant eervol ontslag verleend5. 4. Geest [Heiligen of armen wees- en kinderhuis Zie IVees- en kinderhuis. Gehoorzaal (Stads-). Adressen om het kosteloos ge bruik der 1". van het Bestuur der bewaar school voor arme kinderen in de Groenesteeg tot het houden eener lezing door den lieer J. J. Cremer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 5