REGIS TER. J A. Versl. Piö. Bl. Aalbersberg G.). De heer gecontinueerd als lid der plaatselijke commissie van geneeskundig toe- voorzigt9. 1. Adres om continuatie in zijne betrekking van stads-chirurgijnin handen van de drie groole armbesturen10. 1. gecontinueerd 11. 1. Aanneming. Gunstig rapport van Burg. en AVeth. op het adres van J. van der Reyden om kwijt schelding der hem opgelegde boete; beraadsla ging aangenomen3. 2. Aanplemping. Verzoek van J. Marjée tot in den Nieuwen Rijn achter perceel wijk III, n°. 384gunstig rapport van Burg. en Weth.be raadslaging; aangenomen12. 2. Goedkeuring door Ged. Stat13. 1. Aanspraak van den Burgemeester bij den ingetre den jaarkring1.1. Aarts (AVed. A.). Zie Sugten [W. E. van). 11. 1; 12. 5; 13. 1. Afbraak. Zie Leverantiën 3. 3; Poorten 11. 1. Af- en overschrijvingen. Zie Begrooting Gemeente- Affourtit (S. J. C.), wed. F. C. A. Asselen. Adres van om teruggave van betaalde plaatselijke directe belasting; ter inzage gelegd24. 1. Ongunstig rapport van Burg. en Weth.verzoek afgewezen25. 2. Afkondiging. Zie Plaatselijke verordeningen 15. 2. Afkoop. Zie Recognitie 7. 49. 1Benten. 4. 3. Afstand van grond. Zie Grond [Gemeente-]. Ambtenaren (Plaatselijke). De voordragt omtrent het toekennen van pensioen aan aangehouden 3. 3. Beraadslaging; aanneming van een voorstel van den heer VVltewaall om elders omtrent deze aan gelegenheid informatiën in te winnen 4. 3. Nadere voordragt; beraadslaging; staking der stemmen over het eerste voorstel van Burg. en AVeth. om gcene nadere regelen op dit stuk vast te stellen, maar met de gevolgde regelen voort te gaanG. 2. Nadere stemming; verwerping van dat voorstel; hernieuwde beraadslaging; besloten lot de oprig- ting van een pensioenfonds door vcrpligte bijdrage der gemeente-ambtenaren7. 1. Concept-verordening omtrent het verleenen van pensioen aan gemeente-ambtenaren; ter inzage gelegd11. 1. Adres van ambtenaren in dienst der gemeente, houdende bezwaren tegen de voorgenomen rege ling betreffende het pensionneren van gemeente ambtenaren18. 1. Beraadslaging over de concept-verordeningaan neming van een voorstel van den heer van Raat hoven om de verordening in te trekken 18. 1. AVijziging der notulen omtrent de stemming deswege19. 1. Voordragt tot regeling der jaarwedden van de aan het algemeen kantoor van ontvang; in han den der Comm. van Fin.19. 1. Ongunstig rapport der Comm. van Fin.; adres der beambten om verhooging hunner jaarwedde; beraadslaging; aanneming der voordragt, in ver band met een voorstel van den heer Gevers lot het langer openstellen van het kantoor 20. 1. Ammerlaan [A. G.) herbenoemd tot commies bij de plaatselijke belastingen25. 1. Apotheek (Gemeente-). Slaat van af- en overschrij ving over 1862 van de begrooting voor de gunstig rapport der Comm. van Fin.goedgekeurd 9. 8. •- Rekening over 1862; in handen der Comm. van Fin13. 1. Rapport; ter inzage gelegd14. 1. Goedgekeurd15. 3. Bcgrooting voor 1864 in handen der Comm. van Fin17. 1. Versl. N». Bl. Apotheek (Gemeente-). Gunstig rapport; goedgekeurd. 19. 3. Arbeiderswoningen. Adres van Diakenen der Ned. Hcrv. gemeente, verzoekende eenige werken ten dienste der in de Verwerslraat te doen en te xnogen verrigtenin handen van Burgem. en AArcthoud4. 1. Rapport; beraadslaging; aangenomen 7. 4. Archieven. Zie Elsevier [Jhr. W. I. C.). 7. 5. Armbakkerij. Verslag van een bezoek in de 6. 1. Rekening over 1862; gunstig rapport van de Comm. van Fin.; goedgekeurd19. 3. Armbestiiur (Israëlitisch). Rekening over 1862 en begrooting voor 1864; in handen der Comm. van Fin17. 1. Gunstig rapport; woordenwisseling; goedgekeurd. 18. 4. Armbestuur (Roomsch-Katholijk). Staat van af- en overschrijving over 1862; in handen der Comm. van Fin6. 1. Gunstig rapport; aangenomen7. 5. Adres van Regenten der R. K. armen en weezen om teruggave van betaalde plaatselijke belasting op den turf voor den bij die administratie aan wezigen voorraad op het tijdstip van de afschaf fing dier belasting; in handen van Burgem. en AVethouders10. 1. Ongunstig rapport; beraadslaging; verzoek afge wezen 13. 1. Rekening ovei 1862 met suppleloiren staat van begrooting; in handen der Comm. van Fin. 13. 1. Rapport; ter inzage gelegd14. 1. Goedgekeurd15. 3. Begrooting voor 1864; in handen der Comm. van Fin16. 1. Gunstig rapportgoedgekeurd19. 3. Armen oude mannen- en vrouwenhuis (Gerefor meerd). Zie Minne- of enz. Armen wees- en kinderhuis (Heiligen Geest- of). Zie Wees- en kinderhuis. Arnoldus [W.]. Adres van tér bekoming van grond aan den Marendijk tot het bouwen van een hoisje; in handen van Burg. en AVeth. 6. 1. Arts (A.). Adres van houdende verzoek dat de bereiding van gebuild roggemeel den mole naar worde toegelaten; in handen van Burgem. en AVeth. 3. 1. Assaut. Zie Gehoorzaal 3. 1 Asselen (AVed.). Zie Affourtit [S. J. C.). 24. 1 25. 2. B. Baert (Dr. J.). Adres van tot continuatie als stads-doctorgunstige rapporten van drie arm besturen. Het verzoek toegestaan2. 1. Baggerwerk. Voorwaarden omtrent de verpachting van hel binnen de gemeente; beraadslaging; goedgekeurd13. 3. Bakkerij (Arm-). Verslag van een bezoek in de 6. 1. Rekening over 1862; gunstig rapport van de Comm. van Fin.goedgekeurd19. 3. Bank van Leening. Zie Leening [Bank van). Beer Poortugael [D. J. den). Adres van om terug te komen op de afwijzende beschikking op zijn verzoek om afschrijving van plaatselijke di recte belasting. Besloten daarbij te persisteren 1.4. Beestenmarkt. Adres van veehandelaars en vlecsch- houweis tot vervroeging van het nur voor den aanvang der met rapport van Burg. en AA'eth. ter inzage gelegd14. 1. Conclusie van dat ongunstig rapportberaad- slaging; het verzoek afgewezen15. 1 Begrafenisregten. Uitnoodiging door Ged. Slat. tot inzending van nieuwe voorstellen tot heffing van voor kennisgeving aangenomen 4. 1. Begrooting (Gemeente-). Goedkeuring door Ged. Stat. van raadsbesluiten tot wijziging der voor 1862 1. 1 9. 1; 11 1, Versl. N°. Bl. Begrooting (Gemeente-). Staat van af- en overschrij ving op de van 1862; vastgesteld 3. 1. Goedkeuring door Ged. Stat7. 1. Nadere voordragten deswege; gunstige rapporten van de Comm. van Fin.; aangenomen. 5. 2; 6. 2; 11. 1. Staten van verhooging en overschrijving op de van 1863gunstig rapport van de Comm. van Fin.goedgekeurd9. 1. Goedkeuring door Ged. Stat11. 1. Suppleloire begrooling, dienst 1863; gunstig rap port van de Comm. van Fin.goedgekeurd 10. 2. Suppletoire staat van af- en overschrijving der van 1863in verband tot het maken eener ijze ren brng over den Ouden Singel bij de Turf markt enz.beraadslagingaangenomen .10. 2. Goedkeuring door Ged. Stat12. 1. Voordragt tot verhooging der voor 1863; beraadslaging; aangenomen13. 1. Af- en overschrijving op de voor 1863; gun stig rapport der Comm. van Fin.; goedgc- keurd 13. °1 18. 3. Goedkeuring door Ged. Stat15. 1. Voordragt tot af- en overschrijving; aangenomen. 16. 2. Goedkeuring door Ged. Stat. 19. 1. voor 1864; in handen der Comm. van Fin. 16. 1. Rapport; ter inzage gelegd19. 1. Beraadslagingen; aangenomen. 20. 3; 21. 1. Goedkeuring door Ged. Stat23. 1. - Staten van af- en overschrijving op de voor 1863; beraadslaging; goedgekeurd18. 3. Goedkeuring door Ged. Slat22. 1. Voordragt tot af- en overschrijving op de in handen der Comm. van Fin23. 1. Aangenomen24. 4. Belastingen. Goedkeuring door Ged. Slat. van het 2dc suppletoir kohier der plaatselijke directe be lasting over 1862 1. 1. Adres van D. J. den Beer Portugael, om terug te komen op de afwijzende beschikking op zijn verzoek om afschrijving van plaatselijke directe belasting. Besloten daarbij te persisteren 1. 4. Goedkeuring door den Koning van de heffing van schoolgelden op de openbare lagere scholen en van de afschaffing der plaatselijke belasting op de brandstoffen2. 1. Beraadslaging over de concept-verordening, hou dende wijziging in de verordening op het gemaal, bijzonder wat betreft de molens of inrigtingen waar tarwe tot meel of bloem voor den handel wordt bereid met eenige nadere stukken tot wij- zigingaangenomen het voorstel van den heer Goudsmit om alsnog eene memorie van toelichting over de concept-verordening te verstrekken, en de verdere beraadslaging aangehouden 2. 3. Adres van A. Arts, houdende verzoek, dal de bereiding van gebuild roggemeel den molenaar worde toegelatenin handen van Burgem. en AVethouders3. 1. Adres van P. van Geer, houdende bezwaar tegen de concept-verordening betreffende de meelberei- dingtoelichting door den Burg.in handen van Burg. en AVeth.4. 1. Beraadslaging; het verzoek afgewezen 5. 2. Idem over de ontwerp-verordening; deze met wijziging aangenomen5. 3. Adressen van personen om lot ambtenaar hij de plaatselijke te worden benoemdin handen van Burg. en AVeth4. 15. 16. 1. Benoemd lot commies-portier AV. de Koning; tot commies P. Schouten 5. 2. Benoeming van een adsistent-commies-portier; voor dragt deswege; benoemd J. J. Starkenburg 6. 1. Voordragt tot den verkoop van eenige kleine huisjes en verhooging van jaarwedden der com- miesen portiers beraadslaging besloten om ter

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 3