Versl. BI. N». langs liet perceel wijk V, n°. 758, naar de Mare; in handen Tan Burg. en Weth24. 1. Waterlozing. Adres van A. \V. Sylhoff om vergnnning lot het doen maken ceuer naar de Koepoortsgracht ten dienste zijner stoommachine; in handen van Burg. en Weth10. 1. Gunstig rapport; aangenomen12. 2. Adres van D. Veilbrief Jr. om vergunning tot het maken eener lozing van vuil water uit zijne fabriek aan de Koepoortsgracht in de gemetselde kanalen langs de Ruïne; ter inzage gelegd 24. 1. Ongunstig rapport van Burg. en Weth.; verzoek afgewezen25. 2. Waterverver selling. Voorstel wegens de ter inzage gelegd11. 1. Wees- en kinderhuis (Heiligen Geest- of armen). Suppletoire staat van bcgrooting en staat van af- en overschrijving, dienst 1862; in handen der Comm. van Fin9. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd10. 2. Rekening over 1862gunstig rapport van de Comm. van Fin.; goedgekeurd14. 7. Bcgrooting voor 1864; in handen der Comtn. van Fin16. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd19. 2. Wees- en oudeliedenhuis (Evangelisch-Luthersch). Suppletoire begrooting over 1862 goedgekeurd. 6. 4. Rekening over 1862; in banden der Comm. van Fin. 7. 1. Gunstig rapportgoedgekeurd 8. 4. Mededeeling door den heer de Moen na de lezing der notulen op dit punt9. 1. Begrooting voor 1864in handen der Comm. van Fin13. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd19. 2. Adres van Regenten van het Weeshuis tot het leggen eener stoep voor dat gesticht op den Mid delwegberaadslaging; het verzoek toegestaan 10. 5. Wees- en Oudeliedenhuis (R. K.). Slaat van af- en overschrijving over 1862; in handen der Comm. van Fin6. 1. Gunstig rapport; aangenomen7. 5. Rekening over 1862; in handen der Comm. van Financiën13. 1. Rapport; ter inzage gelegd14. 1. Goedgekeurd15. 3. Begrooting voor 1864; in handen der Comm. van Fin16. 1. Gunstig rapport; goedgekeurd19. 2. Weezen (R. K. armen en). Adres van Regenten der om teruggave van betaalde plaatselijke belasting op den turf voor den bij die admini stratie aanwezigen voorraad op het tijdstip van de afschaffing dier belasting; in handen van Burg. en Weth10. 1 Versl. BI. N°. Wegen. Voordragt betreffende den Oegslgeester straat weg; rapport van Burg. en Weth.; beraadslaging over het voorstel der Commissie van Fabricage tot het onderzoeken der zaak door cene regtskun- digc Commissie; aanneming van het voorstel van den heer Goudsmit om aan de concessionnarisscn mede te deelen 's Raads ongezindheid lot conti nuatie der bestaande overeenkomst 2. 1. Voordragt betrekkelijk den weg buiten de Rijns- burgerpoort; beraadslaging over het rapport van Burg. en Weth.; aanneming der conclusie en be sloten lot de benoeming eener Commissie lot het ontwerpen van een adres aan den Koning 4. 2. De heeren Tieboel Siegenbeek en Tollens tol leden dier Commissie benoemd5. 2. Het concept-adres aangenomen6. 4. Voordragt omtrent de verlichting van den weg bui ten de Wiltepoort; beraadslaging; besloten den weg niet te verlichten7. 3. Rapport in zake den Oegslgeester straatweg; be raadslagingen; aanneming der conclusie 23. 4. Weizen (P. van) herbenoemd tot commies bij de plaatselijke belastingen25. 1. Werkhuis. Rekening van het over 1862; ter inzage gelegd8. 1. Gunstig rapport der Comm. van Fin.; goedgekeurd. 10. 2. De heeren D. A. Schretlen, H. Zaalberg en J. van Heukelom herbenoemd tot leden van het Bestuur over het 11. 1. Bcgrooting voor 1864; in handen der Comm. van Fin. 15. 1. Gnnslig rapport; goedgekeurd19. 3. Wethouders. Benoeming van de heeren Stoffels en de Fremery bij vernieuwing benoemd 16. 1. Wetrens (dl. J.). Adres van om het gebruik der stads-geboorzaal ook voor het wintersaizoen van 1863, tegen verminderd tarief, voor twaalf bijeenkomsten van de Leydsche Zangvereeniging; toegestaan17.1. Wijk Dvan). Zie Vorst (H.)11. 1. Wijngaarden (J. F. van) herbenoemd tot gaarder bij de plaatselijke belastingen25. 1. Wijnstroom (J. 11.). Adres van om afschrijving van plaatselijke directe belasting; ongunstig rap port van Burg. en Weth.overgegaan tot de orde van den dag19. 3. Wijnstroom JII.) c. s. Adres van om ver gunning tot het leggen van eene stoep met vier steenen palen voor het perceel wijk I, n°. 215; in handen van Burg. en Weth4. 1. Ongunstig rapport; woordenwisseling; liet verzoek afgewezen Wijsman Bz. (H. J.). Adres van ter ondersteu ning van dat van J. J. Brandhoff Isselman tot invoering van een verpliglen ijk op de botervaten besloten daaromtrent over te gaan tot de orde van den dag 5. 4. Versl. Bl. N°. Wijsman (J. Adres van bezwaren inbren gende tegen de bekostiging voor een gedeelte zij ner schullerlijke kleeding; in handen van Burg. en Weth22. 1. Ongunstig rapport; verzoek afgewezen 23. 5. Wild (M. F. de) herbenoemd tot commies-portier bij de plaatselijke belastingen25. 1. Wttewaall (B. W.). Onderzoek der geloofsbrieven van den heer als nieuwgekozen raadslid; tot zijne toelating besloten15. 1. Beëediging en installatie16. 1. Z. Zaalberg (P.). De heer herbenoemd lot lid van het Bestuur over het Werkhuis 11. 1. Zangvereeniging (Leydsche). Adres van A. J. Wetrens om het gebruik der stads-gchoorzaal ook voor het wintersaizoen van 1863 tegen verminderd tarief voor twaalf bijeenkomsten van de toegestaan. 17. 1. Zangvereeniging (Nationale). Adres van het Bestuur der houdende verzoek tot kosteloos gebruik van de stads-gehoorzaalnadere bereidverklaring om eene jaarlijksche som van 20 voor dat gebruik te betalen; beraadslaging; verzoek toegestaan 23. 6. Ziekenhuis. Vraag door den heer van der Hoeven naar den stand van zaken met l^t en ant woord door den Voorzitter1. 1. Nadere vraag en antwoord11. 1. 10. 1. Zijldijk. Voordragt tot onderhandsche verpachting van de Spanjaardsbrug en den Zijldijk; beraad slaging; aangenomen Goedkeuring door Ged. Stat. Zitman (J. IJ.). Adres van om continuatie zijner aanneming der leverantie van school behoeften; in handen van Burg. en Weth Gunstig rapport; woordenwisseling; aangenomen. Goedkeuring door Ged. Stat Zoeterwoude. Rapport van de Raadscommissie lot het geven van advies in zake ca. de gemeente wegens de bottingen en ricmtalen; ter inzage gelegd Dispositie van Ged. Stat. wegens de voldoening vari het verschuldigde ter zake dezer bottingen en ricmtalen; beraadslaging; besloten de dispositie te stellen in handen derzclfde raadscommissie Voordragt naar aanleiding der dispositie; aange nomen Goedkeuring door Ged. Stat Zolder. Goedkeuring door Ged. Stat. van het raads besluit tot onderhandsche verhuring van den in de Smidssteeg Nadere voordragt tot dergelijke verhuring; aange nomen Goedgekeurd door Ged. Stalen 22. 5. 23. 1. 17. 1. 18. 4. 22. 1. 2. 1. 5. 1. 6. 4. 8. 1. 1. 1. 17. 2. 19. 1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 12