Stoffels (II. P. C.). De'lieer tol Wethouder benoemd Versl. BI. N". hij vernieuwino IG. 1. Stoomspinnerij. Zie Parmentier en Zonen .10. 1. Straatkeijen. Voorwaarden omtrent de leverantie van en Klinkers; beraadslaging; goedgekeurd. 23. G. Straatwegen. Zie Wegen. Straten. Aanleg en onderhoud der en pleinen beraadslaging deswege bij de begrooting .20. 4. Suringar (Mr. L. D.). De heer benoemd tot regent van het Gereformeerd Minnehuis 22. 1. Sythojf (A. IVAdres van om vergunning tot het doen maken eener waterlozing naar de koe poortsgracht ten dienste zijner stoommachine; in handen van Burg. en Weth10. 1. Gunstig rapport; aangenomen12. 2. T. Fajfijn (A.) herbenoemd tot commies-portier hij de plaatselijke belastingen25. 1. Tak (Mr. S.). De heer hij vernieuwing benoemd tot lid der Gezondheidscommissie2. 1. Telegraaf. Mededeeling door den Min. van (iinn. Zak. nopens de opbrengst van het rijks-telegraaf kantoor in 18G24. 1. IJ. Versl. N". BI. Vit lozing. Zie Duiker 23. 1. Vljee LH.). Adres van tot het leggen van eene stoep voor wijk III, n». 471; gunstig rap port van Burg. en Weth.; aangenomen 7. 4. 6. 2. 8. 1. 23. 1. Voordragt tot onderhandsche verhuring van de woning hoven het telegraafkantoor; beraadslawing; aangenomen00 Door Ged. Stat. goedgekeurd Thijssen (A.j. Adres van teruggave verzoekende van vooruitbetaald minervai op het Stedelijk Gymnasium voor zijn zoon Louis; in handen van Burg. en Weth Ongunstig rapport; beraadslaging; verzoek afge wezen i)i i Thomas A. li. Sitnon). De heer benoemd lot pracleclor in de verloskunde2. 1 Ukkoel GAdres van orn vergunning tot het doen maken van een kozijn aan zijn koetshuis; in handen van Burg. en Well12. 1. Id. orn vergunning tot het leggen van een duiker naar de Singelgracht hij de Marepoort; gunstig rapport van Burg. en Weth.; aangenomen 18. 4. Tichler (P. L.). De heer bij vernieuwing benoemd tot lid der Gezondheidscommissie2. 1. Tienden. Voorstel tot het op nieuw verpachten der onder Leyderdorp; aangenomen12. 1. Goedkeuring door Ged. Staten13. 1. Timmermans (J. C.) c. s. Adres van houdende bezwaren tegen het leggen van eene vaste brug over den Bijn bij de Vrouwesteeg; ter inzage gelegd. 22. 1. Tolboom. Zie Wegen4. 2; 5. 2; 6 4. Tollens (Mr. II. P. J.). Onderzoek der geloofsbrieven van den lieer als nieuwgekozen raadslid; tot zijne toelating besloten 15. 1 Beëediging en installatie16. 1. benoemd tot lid der Commissie voor de verorde ningen tegen wier overtreding straf is bedreigd. 16. 1. benoemd tol curator van hel Stedelijk Gymnasium. 16. 2. benoemd tot gecommitteerde tot de administratie der vereenigdc gast- en leprooshuizen 22. 1. Tombe (.7. de) herbenoemd tot commies bij de nlaat- selijke belastingen1 25 Toorens (M.) herbenoemd lot commies bij de plaat selijke belastingen*>5 1 Tractementen. Zie Fabricagewerken. 11.2:12.3' Iloogenslraaten (Wed.) 23. 1 24. 1 Trago Gherbenoemd tot commies hij de plaatse lijke belastingen25 1 Trekpad. Voordragt tot de uitgifte van een gedeelte gemcentegronds van hel Haarlemmer 'aan A. van Moorselmet vergunning om eene sloot te schieten ter afscheiding zijner bijzondere eigen dommen aangenomen Goedkeuring door Ged. Stat. van Zuid- en Noord- liolland Plan en voorwaarden omtrent de verhuring van grasgewas aan het Haarlemmer j aangenomen. Tribune. Zie Manége11 1 Turf. Zie Belastingen2. 1 1 1 Tydeman (Mr. J. W.) qq. Adres van om geheelc of gedeeltelijke afschrijving van den aanslag in de plaatselijke directe belasting van wijlen Mr. 11. W. Tydeman: in handen van Burg. en AVclh. en dé Comm. van Fin. 12 1 Gunstig rapport; toegestaan17. 2. Typographische vereeniging. Adres van de Laurens Jansz. Coster om het kosteloos gebruik der Stads-Gehoorzaal tot het geven van eene too- neelvoorstellinghet verzoek toegestaan 2. 1. Adres van het Bestuur der om gelijk ge bruik op Koppermaandag; verzoek toegestaan 24. 1. 5. 2. 7. 1. 17. 2. 13. 1. V. Veilbrief (D.) Jr. Adres van om vergunning tot het maken eener lozing van vuil water uit zijne fabriek aan de Koepoortsgracht in de gemetselde kanalen langs de Ruïne; ter inzage gelegd Ongunstig rapport van Burg. en Weth.; verzoek afgewezen Ven (Dr. E. van der). De heerbij vernieuwing benoemd tol lid der Gezondheidscommissie ld. tol lid der Plaatselijke Schoolcommissie I enetie (.7. C. van). Adres van om vergunning tot het leggen van eene stoep met palen voor het huis op de Hooigracht, wijk VII, n°. 787; gun stig rapport vari Burg. en Weth.; beraadslaging; verzoek toegestaan Verhaar (W. P. .7.Adres van om tot opziener bij de gemeente-fabricage-werken te worden be noemd; in handen der Comm. van Fabr. Verhuringen. Goedkeuring door Ged. Staten van het raadsbesluit tot onderhandsche verhuring van den zolder in de Smidssteeg Adres van S. N. Kuyt tot continuatie der huur van het huis op de Mare, wijk V, n». 755; in handen van Burg. en Weth Het verzoek afgewezen Voordragt tot onderhandsche verhuring van bet huis op de Binnenvestgracht bij de Hoogewoerds- poorlberaadslaging aangehouden Adres van L. M. van Waasdijk tot continuatie der huur van het huis buiten de Witte Poort; in handen van Burg. en Weth Voordragt tot onderhandsche verhuring van de woning boven het telegraafkantoor; beraadslaging; aangenomen Voordragt lot de onderhandsche verhuring der huizen aan er. buiten de Wiltepoortberaadsla- ging; besloten die huur voor één jaar aan te gaan. Goedkeuring door Ged. Stat Onderhandsche verhuring van het huis aan de Marendorps-achlergracht, wijk VI, n°. 867; goed gekeurd Goedkeuring door Ged. Stat Onderhandsche verhuring van het huis aan de Koepoort aan U. Hunlelman; aangenomen Goedkeuring door Ged. Stat Plar.s en voorwaarden omtrent de verhuring van grasgewas in en buiten de gemeente en langs de Haarlemmer trekvaart; aangenomen Voordragt tot onderhandsche verhuring vana. den kelder op de Breêstraat, wijk IV, n». 299«; b. het magazijn in de Smidssteeg; c. den zolder in de Smidssteeg, en d. de stalling en den tuingrond aan het Blaauwe hek; aangenomen Goedkeuring door Ged. Stat Zie voorts Verpachtingen. Ver kiezingen. Zie Stembureaus; 2. 1 Verkoop. Adres van J. V. de Vijs orn aan hem in eigendom over te dragen het huis op de Mare, wijk V, n". 755; in handen van Burg. en Weth. Gunstig rapport; beraadslaging; aangenomen Goedkeuring door Ged. Stat Voordragt tot den van cenige kleine huisjes en verhooging van jaarwedden der commiesen- portiers; beraadslaging; besloten om, ter zake van het ontruimen dier huisjes, aan de tegenwoor dige commiesen-portiers eene tegemoetkoming te verleen en voor het daardoor te lijden verlies Goedkeuring door Ged. Stat. van dien en mede deeling van de opbrengst Adres van P. Fontein tot hel in eigendom beko men van het huis op de Haven, wijk VIII, n°. 130; in handen van Burg. en Weth. Ongunstig rapport; afgewezen Mededeeling nopens de verkooping van brandhout en rommeling aan de stads-timmerwerf; deze goedgekeurd Verlichting. Voordragt omtrent de van den weg buiten de Wittepoort; beraadslaging; beslotenden weg niet te verlichten Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der beraadslaging deswege bij de begrooting Adres van J. C. Dobbe c. s., houdende klagte over onvoldoende gasverlichting in hunne wonin gen: in handen van Burg. en Weth Verlint (IV. L.) benoemd tot vijfden hulp-onderwijzer aan de openbare school voor ineer uitgebreid Ia<>er onderwijs 2'-e kl. voor jongens Verloskunde. Concept-raadsbesluit en verordening, 24. 1. 25. 2. 2. 1. 24. 2. 23. G. 25. 1. 1. 1. 3. 1. G. 1. 4. 4. G. 1. 6. 2. 7. 4. 8. 1. 8. 4. 9. 1. 9. 1. 10. 1. 17. 2. 17. 2. 19. 1. 10. 1. 2. 1. 4. 4. 6. 1. G. 1. 9. 1. 7. 1. 8. 4. 2. 1. 7. 3. 21. 1. 24. 1. 11. 1. Versl. N®. BI. houdende inslructie voor den praelector in de Missive deswege van de Commissie voor de huis houdelijke verordeningen. Beraadslaging over het raadsbesluit. Verwerping van het eerste artikel; aanneming van het gewijzigd 2Je (thans éénig) artikel. 1. 3. Beraadslaging over de instructie. Deze gewijzigd aangenomen1. 4. Verloskunde. Benoeming van den praelector; rap port van Burg. en Weth. Benoemd de heer A. K. Simon Thomas2. 1. Verordeningen. Zie Plaatselijke verordeningen. Verpachtingen. Voorstel tol het op nieuw verpach ten der tienden onder Leyderdorp; aangenomen. 12. 1. 1 Goedkeuring door Ged. Stat13. 1. Voorwaarden omtrent de verpachting van het hag- gerwerk binnen de gemeenteberaadslaging; goed gekeurd 13. 3. Adres van W. C. Ramp tot continuatie der pacht van het Blaauwe hek aan de Haarlemmer trek vaart; gunstig rapport van Burg. en Weth.; toe- ges,aa»19. 3. Goedkeuring door Ged: Stat22. 1. Voordragt tot onderhandsche verpachting van de Spanjaardsbrug en den Zijldijk; beraadslaging; aangenomen22. 5. Goedkeuring door Ged. Stat23. 1. Zie voorts Verhuringen. Verslag. Jaarlijksch van den toestand der ge meente over 1862; aangenomen voor kennisgeving. 8. 1. Verslag der handelingen van den Gemeenteraad. Adres van den heer Dr. J. C. Drabbe tot conti nuatie der levering van het gunstig rapport van Burg. en Weth.; beraadslaging; aangenomen en de duur dier continuatie op drie jaren bepaald. 3. 2. Vink C.Adres van -ter bekoming van eene waterleiding naar de gracht langs de Beestenmarkt; rapport van Burg. en Weth., aangenomen 18. 4. Adres tot het leggen van een duiker; gunstig rapport van Burg. en Weth.; aangenomen 22. 5. Vink benoemd tot onderwijzer in het teekencn bij de openbare lagere scholen en voor het vor mend onderwijs der kweekelingen3. 1. Vischmarkt. Missive van de Gezondheidscommis sie, aandringende op de daarstelling eener over dekte in handen van Burg. en Weth. 1. 1. VVoordenwisseling over het plan tot verbetering der 25 2 Visser (Mej. J. C.) benoemd tot derde hulp-onderwij zeres aan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs lslc kl. voor meisjes 19. 1. Volksvermakelijkheden. Uitnoodiging om het Da- gelijksch Bestuur bij te slaan bij de regeling der ter herdenking aan het vijftigjarig herstci van Neêrlands onafhankelijkheid22. 1. Vorst (H.). Adres van en D. van Wijkkuipers, tot invoering van den verpligfen ijk op de boter vaten; in handen van Burg. en Weth. .11. 1. Vorst (N. II.) c.s. Adres van tot efe invoering van een verpligtenden ijk op bet bolervaatwerk in handen van Burg. en Weth17, i. Vroede (A. de). Adres tot afschrijving van plaatse lijke directe belasting over 1863; ongunstig rap port van Burg. en Weill, en de Comm. van Fin.; woordenwisseling; het verzoek afgewezen .18. 3. Vroede (J. C. de) herbenoemd tot adsistent-commies- portier bij de plaatselijke belastingen 25. 1. Vrouwenhuis (Gereformeerd minrie- of arinen oude mannen- en). Zie Minne- of enz. W. Waagwerkers. Beraadslaging over hel ontwcrp regle- rnent voor de verdaging van de verdere be handeling en de verschilllende bedenkingen gesteld in handen der Comm. voor de huish. verordeningen. 8. 1. Rapport; ter inzage gelegd9. 1. Concept-verordeningen voor de beraadslaging; aangenomen..li' Waard (.7. van der). Voordragt tot onderhandsche verhuring van den kelder op de Brcedestraat, wijk IV, n". 299 aangenomen 17. 2. Waasdijk (L. M.vam. Adres van tot continuatie der huur van het huis buiten de Wille poort; in handen van Burg. en AVetli6. 1. Wachtgeld. Zie Doornik J23. 1 24. 4. Wal (Prof. J. de). Adres van teruggave verzoe kende van betaalde plaatselijke directe belasting over 1862; in handen van Burg. en Weth. en de Comm. van Fin10. 1. Ongunstige rapporten; beraadslaging; het verzoek afgewezen14. 7 WandelplaatsenZie Plantsoenen20. 5 Waterleiding. Adres van C. Vink ter bekoming eener naar de gracht langs de Beestenmarkt; rapport van Burg. en Weth.; aangenomen 18. 4. Adres van J. Parmentier en Zonenverzoekende eene te mogen doen maken van bet ketelhuis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1863 | | pagina 11