KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Hchooren.de bij de Leydsche Courant van Hó December Ó855, iF°. Ó54.) BIJBLAD 1°. '37. DER -ooo-o-o 3 oo-oo* Zitting van 2© ffleccimber. Tegenwoordig de HH. de Moen, Stoffels, Ysselsteyn, Bucaille, de Breuk, Kluit, Driessen, Olivier, Sikkel Groos, Lisman, van der Boon Mesch, Huyser, Gevers, Luzac Leembruggen, Siegeu- beek, van der Hoeven en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Voorzitter deelt mede: 1°. Rapporten omtrent bezoeken, a. in het R. C. Weeshuis, b. in het Minnehuis. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 12 dezer maand, G. S. N°. 14, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van den 8 bevorens, tot onderhandsche verpachting aan II. van Cazant der opbrengst van de Beesten markt, voor den lijd van zes maanden, ingaande den 1 Januarij 1856, tegen den prijs van 1225. Aangenomen voor kennisgeving. De Voorzitter legt over: 1°. 11 adressen om tot ambtenaar bij de plaatselijke belastin gen te worden benoemd, als van: G. van Bellen, J. Brouwer, 1'. Engelbregt, J. Heemskerk, G. Koornhof, II. Poelijoe, G.Schreu- der, J. Stalie, J. van der Steen, C. van der Vlist en J. Werst. Gesteld in handen van den lston Commissaris van Polieie en den Hoofd Commies der plaatselijke belastingenten fine van be- rigt en raad. 2°. Eene missive van den Staatsraad Commissaris des Konings van den 19 dezer maand, houdende bedenkingen van Gedepu teerde Staten omtrent de stukken aangaande het belastingstelsel. Gesteld in handen vam Burgemeester en Wethouders, terwijl de Voorzitter mededeelt, dat dezo zich onverwijld hiermede zul len bezig houdenten einde te zorgen dat hun rapport Zalurdag- morgen gereed ligge, en dien dag 's avonds raadsvergadering kunne, worden gehouden. 3°. Suppleloire begrooting, dienst 1854van het H. Geest of Armen Wees- en Kinderhuis. In handen van de Commissie van Finantie ter fine van berigt eri raad. 4°. 9 rapporten van de Commissie van Finantie als omtrent: a. Hel maximum van den onderstand voor het volgende jaar. b. De rekening van Regenten der armbakkerij 1854. c Het verzoek van de Commissie over de Kweekschool voor zeevaart, om restitutie van betaalde plaatselijke belasting. d. Het adres van II. Borgerdingh, om tegemoetkoming van huur. e. Het adres van M. S. Reyst, om remissie van pacht van vischwater. f. De voordragt tot verhooging der begrooting voor 1855. g. De voordragt tot af- en overschrijving op de begrooling van 1855. h. De voordragt tot regeling der polieie. i. De verordening op de invordering der verhoogde belasting van reeds veraccijnsde doch niet in verbruik gekomen goe deren, en op de invordering der belasting van het binnen- en buitenlandsch gedistilleerd en de binnen- en buitenland- sche likeuren, welke op 1 Januarij 1856 opgeslagen zullen zijn in plaatselijk doorloopend crediet. 5°. Deze verordening nader gewijzigd. Besloten al deze stukken ter visie van de leden in de lees kamer neder te leggen. De Voorzitter stelt aan de orde van den dag: 1°. Art. 9 der verordening op de veiligheid en reinheid der stratende beide Artt. door het lid Lisman voorgestelden voorts het vaststellen dier verordening. Na het wisselen van consideratien wordt het art. 9 zoodanig als dit door de Commissie is voorgesteld, met eene geringe wijzi ging, met algemeene stemmen aangenomen, waarna de beide door het lid Lisman op deze verordening voorgestelde artt. in rond vraag worden gebragt, tijdens welke het lid Krantz ter vergade ring komt, en wordt inmiddels het eerste dezer artt. door den voorsteller teruggeuomen en het tweede met 16 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden van der Hoeven, Lisman en Gevers, verworpon. Vorvolgono ia nog ppup bijvoeging in art. 7 met algemeene stemmen aangenomen, en eindelijk de geheele veror dening in rondvraag gebragt en deze met 11 tegen 7 stemmen, zijnde die van de leden Leembruggen, Stoffels, Ysselsteyn, Bu caille, de Breuk, Olivier en den Voorzitter aangenomen, heb bende het lid Driessen zich buiten stemming gehouden. Deze verordening luidt alzoo als volgt: \Door de geringe tijdruimte gedrongen, zal deze Xerordening die 16 artt. bevatbi] de volgende Courant worden uitgegeven 2". Voorstel van Prof. J. van der Hoeven, tot wederinvoering der broodzetting. Na deliberation dit voorstel in rondvraag gebragt zijnde, is het met 11 tegen 8 stemmen verworpen. Voor stemden de HH. Stof fels, Ysselsteyn, de Breuk, Kluit, Lisman, van der Boon Mesch, Gevers en van der Hoeven. Tegen de IIII. de Moen, Bucaille, Driessen, Olivier, Sikkel Groos, Huyser, Luzac, Leembruggen, Siegenbeek, Krantz en de Voorzitter. Ten gevolge van het te ver gevorderde uur, heeft men de be handeling van de overige aan de orde gestelde stukken tot nader uitgesteld. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1