KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (H e hoor ende bij de Leijdsche Courant van ó7 December Ó855JV°. d52.) BIJBLAD m°. 36. DER f -o-oOKX> <xxxx Zitting van IS December. Tegenwoordig de HH. van der Boon Mesch, Kranlz. van Kaat- hoven, Stoffels, YsselsteynLeembruggen, ten Sande, Luzac, de Breuk, Kluit, Sikkel Groos, Siegenbeek. Lisman, de Moen Bucaille, Huyser, le Poole, Gevers en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Voorzitter deelt mede: 1°. Rapporten omtrent bezoeken a. in het Minne- of Armen Oude Mannen en Vrouwenhuis, b. in het H. Geest of Armen Wees- en Kinderhuis. 2t'. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 5 dezer maand, waarbij worden goedgekeurd de raads besluiten van: a. 19 November jl. tot het tot kennelijk wederopzeggens toe verleenen van eenige vergunningen aan B. II. llengelmann, en tot het in gebruik geven tot wederopzeggens toe van een gedeelte gemeentegrond aan D. A. Schretlen en C°., en b. 29 November jl. tot het tot wederopzeggens toe verleenen van kosteloos gebruik van het daarbij bedoelde lokaal aan J. F. Sandifort c. s. En zijn deze aangenomen voor kennisgeving. Door den Voorzitter wordt overgelegd: 1.4 adressen om tot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen te worden benoemd, als van S. Bottinga, J. J. Pomniee, j" H. van Waalwijk en J. Wijnbeek. Gesteld in banden van den lsteu Commissaris van politie en den Hoofdcommies der plaatselijke belastingen, ten fine van beri^t en raad. 2°. Rapporten van Burgemeester en Wethouders op de adres sen van: a. W. Bremmer, waarbij deze geheele vrijstelling verzoekt, van de kosten zijner sehulterlijke kleeding, en b. C. Groentot bet in gebruik bekomen van een gedeelte gemeentegrond buiten de Morschpoort. Nedergelegd ter visie van de leden in de leeskamer. 3°. Adres van C. J. Zaalberg, houdende het verzoek tot het in gebruik bekomen van een gedeelte gemeentegrond aan de zuid zijde van 2de Haverslraat omtrent de Rijnstraat. 4°. Adres van N. Verboog, waarbij deze bij het ophouden zij- ner betrekking als poortier van de Marepoort, verzoekt het bij hem in gebruik zijnde huis te mogen blijven bewonen. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van berigl en raad. Do Voorzitter stelt aan de orde van den dag 1°. Benoeming van de leden der Commissie tot het teekenen en afgeven van de certificaten voor do nationale militie. Nadat de leden Krantz, Ysselsteyn en de Moen waren aange wezen om met den Voorzitter het bureau van stemopneming uit te maken, is men tot de stemming overgegaanen zijn bij 19 stembilletten, overeenkomende met bet getal aanwezige leden uitgebragt op de lleeren Ysselsteyn 15, de Breuk 14, Gevers 3,' Sikkel Groos 2, en ten Sande, Kluit, van Kaathoven en le Poolé ieder ééne stemmen. Zijnde derhalve tot leden dezer Commissie benoemd de lleeren Gerardus llubertus Ysselsteyn en Hendrik Roelof de Breuk. 2°. Voorwaarden van verpachting van de Spariiaardsbru" en het hek aan de Zijl. 3°. Voorwaarden van verhuring van het land in den Stadspolder onder Leyderdorp. En zijn deze met algemeene stemmen goedgekeurd. 4°. Adres van de Wed. Sommer, om vrijstelling van het Mi- nerval aan het Stedelijk Gymnasium, voor' haren zoon Willem Hendrik. En gelet op de hieromtrent ingewonnen berigten van Burge meester en Wethouders en Curatoren van het Stedelijk Gymnasium Is na deliberatie met algemeene stemmen goedgevonden dit verzoek toe to eftrr 3°. 40. 5°. Request van G. P. van der Hart, tot verhooging zijner bezol diging. Overeenkomstig de rapporten van Burgemeester en Wethouders en de Commissie van Finantie, is met algemeene stemmen beslo ten, dit verzoek voor geene gunstige beschikking vatbaar te achten. 6°. Begrootingen van de administratie der Vereenigde Gast- en Leprooshuizen en de Stads Apotheek. Conform het rapport van de Commissie van Finantie zijn deze beide begrootingen met 16 stemmen goedgekeurd, hebbende de IIII. le Poole van Kaathoven en van der Boon Mesch, als leden dezer administratie, zich buiten stemming gehouden. 7°. Plaatselijke verordening op de invordering van Leges ter Secretarie, met daarbij behoorend Tarief. Na het wisselen van algemeene consideratienis het allereerst het Tarief en daarna de Verordening met algemeene stemmen aangenomen, zijnde van den navolgenden inhoud: Tarief voor de heffing van Leges ter Plaatselijke Secretarie te Legden. De RAAD der Gemeente Leydcny Gezien art. 232 der Gemeentewet, Heeft besloten: Er zullen te beginnen met den 1 Maart 1856 de navolgende leges voor adminis tratieve diensten van wege het Gemeentebestuur verstrektter plaatselijke Secretarie worden gelieven 1°. Voor alle afschriften of uittreksels van stukkenbehalve die van den burger lijken stand, alsmede voor certificaten van goed gedrag, van gegoedheid, akten van aanstelling, gunstige beschikkingen op verzoekschriften en dergelijke, alles onverminderd de tot het opmaken en schryven dier stukken vereisckte kosten van zegel en registratievoor elke geheel of gedeeltelijk beschrevene bladzijde Twintig cents 2°. Yoor gedrukte stukken: voor een heel velTwintig cents d half Tien kwart» yijjr Voor legalisatie van handleekeningen Tien Yoor afschriften of uitreksels van akten van huwelijk, adoptie of echtscheidingVeertig Van geboorte, overlijden en huwelijks afkondiging Vijfentwintig Alles onverminderd de voor deze afschriften of uittreksels vereischte zegelgelden en kosten van legalisatie. 5°. Voor de huwelijks-aangifte in een ander lokaal op het raadhuis dan het {aartoe bestemde bureauEene Gulden vijftig cents. 6 Voor het gebruik van een hijzonder lokaal op het raadhuis bij gelegenheid van eene huwelijks-voltrekking. Gulden. 7 Voor de huwelijks-voltrekking op den gewonen dag (zijnde des Woensdags ten 1 ure voor hen wier stukken alsdan tegenwoordig kunnen zijnen des Don derdags op het zelfde uur voor de overigen)op een ander uur dan het bepaalde Tien Gulden. Op eenen anderen dagTwintig 8°. Voor het sluiten of ontsluiten der bureaux op buitengewone tijden. Zestig cents. 90. Leges worden niet geheven van: a. de stukken door onvermogenden in hun persoonlijk belang benoodi»d op vertoon eener behoorlijke akte van onvermogen It. attestation de vita tot ontvang van lijfrenten, pensioenen, gagementen en riddersoldijenbehoudens de kosten der formulieren aan de provinci ale griffie verschuldigd; c. de stukken die van het zegelregt zijn vrijgesteld, alsmede de extracten van huwelijksafkondiging ter aanplakking bestemd. Plaatselijke verordening op de invordering van leges ter Secretarie te Legden. Art. 1. 11e invordering der leges alsmede der uitschotten van zegelregistratie en legalisatie of transcriptie-regtengeschiedt dadelijk bij het verzoek der stukken, of wel bij de afgifte van die door den beambte met de opmaking of afgifte daar van belast. Art. 2. Bij de afgifte der stukken zal door den beambte met de opmaking of afgifte dier stukken belast, bewijs van betaling op het stu- lei gesteld, en zal bijaldien bij het verzoek dier stukken de invordering, der Ie .- en- t; plaats gehad, het betaalde alsdan in betaling of in minderin; i- ken van et bedrag der leges enz. op het stuk vermeld, terwijl het te veel beta Ide zal wor. den teruggegeven. Art. 3. Die zich met de berekening der leges en verde* uitschotten acht, kan zich met zijne bezwaren tot den Secretaris der ente opkomende geschillen beslist de Burgemeester. Waarna de vergadering is gesloten. T' T t r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1