Art. 7. Afzonderlijke rekening voor elke bergplaats. Voor elke bergplaats des bandelaars kunnen, wanneer de ontvanger dit geraden oordeelt, afzonderlijke reke ningen van wijn, van fruitwijn en van kunstwijn ge houden worden. Art. 8. Consentbillet tot opslag in doorloopend crediet. Na de verificatie der goederen, bestemd orri in door loopend crediet te worden opgeslagen, vertoont de handelaar aan het algemeen kantoor van ontvangst het behoorlijk door de ambtenaren met de verificatie belast afgeleekend consentbillet tot invoer. Hierop ontvangt hij een consentbillet tot opslag in doorloopend crediet. Dit billet houdt in: 1". Den naam of de firma en de woonplaats van den handelaar; 2°. De bevonden hoeveelheid in kannenbenevens de merken en nommers der fusten of manden; 3°. De dagteekening en het uur der afgifte; 4°. Den tijd gedurende welken het bewijs geldig is tot dekking van lossing, vervoer en inslag. Op dit behoorlijk afgeteekend billet ontvangt de invoerder de bij den invoer geconsigneerde gelden te rug of vervalt de door hem gestelde borglogt. Art. 9. Korting bij inslag van wijn ap de moer. Dij inslag in doorloopend crediet van wijn op de moer wordt eene korting toegestaan: op roode wijnen van zes kannen per val; op witte Bergerac, Muscaat, Picardan en Bayon- neesche wijnen van vijftien kannen per vat; op alle andere witte Fransche, Spaansche, ltaliaan- sche en Portugeesche wijnen van elf kannen per vat. Art. 10. Over de moeren en droeven. Met uitzondering van wijn op de moer mag in eene bergplaats van doorloopend crediet geen inslag van moe ren en droeven plaats hebben, dan wanneer deze be lmoren lot eene partij, welke ingeslagen wordt uit het particulier rijks-entr'epót van denzelfden handelaar. Van den inslag van moeren en droeven wordt eetie af zonderlijke rekening gehouden. Art. 11. Invoer van wijn bestemd om in particulier rijks-entrepot te worden opgeslagen. Invoer van wijn om in particulier rijks-entrepot Ie worden opgeslagen geschiedt niet dan onder geleide van een ambtenaar. DERDE HOOFDSTUK. Uitslag en vervoer. Art. 12. Uitslag uit particulier rijks-entrepot naar binnen de gemeente. Bij uitslag uit particulier rijks-entrepót naar elders binnen de gemeente, wordt deze bergplaats als los plaats hij invoer beschouwd, en worden verder de re gels der algemcene verordening gevolgd. Art. 13. Uitslag uit particulier rijks-entrepót naar buiten de gemeente. Bij uitslag uit particulier rijks-entrepot naar eene andere gemeente, moet daarvan door den handelaar aan het algemeen kantoor van ontvangst eene schrifte lijke aangifte gedaan worden ter bekoming van een consent-billet tot vervoer. Dit billet moet bij de goe deren blijven tot aan den post van uitvoer en aldaar door een ambtenaar worden afgeteekend. Wanneer dit billet niet, behoorlijk afgeteekend, binnen veertien dagen na de afgifte aan hel' algemeen kantoor van ontvangst terug komt, moet de handelaar de belasting der uitgeslagen partij voldoen. Art. 14. Ligten der goederen uit de bergplaatsen in doorloopend crediet. De handelaar kan op drieërlei wijze zijne goederen uit zijne bergplaats in doorloopend crediet ligten: 1". door uitslag met betaling der belasting; 2». door uilslag met overschrijving van crediet; 3°. door uitslag naar buiten de gemeente. Art. 15. Uilslag met betaling der belasting. De aanvrage tot uitslag met betaling der belasting wordt schriftelijk aan het algemeen kantoor van ont vangst gedaan en houdt in: 1». den naam of de firma van hem die wil uitslaan; 2». de hoeveelheid in kannen, benevens de merken en nommers der fusten of manden; 3°. het huis, erf of de bergplaats, van waar de uit slag zal geschieden; 4o. den naam of de firma en de woonplaats van hem voor wien de goederen bestemd zijn. Na de betaling der belasting wordt daarvan een be wijs afgegeven, hetwelk bevat: 1". den naam of de firma van hem die wenscht uit te slaan; 2°. de hoeveelheid in kannen, benevens de merken en nommers der fusten of manden 3°. den naam of de firma en de woonplaats van hem voor wien deze goederen bestemd zijn 4°. het bedrag der betaalde belasting; 5°. de dagteekening en bet uur der afgifte; G°. den tijd gedurende welken het bewijs geldig is tot dekking van uitslag, vervoer en inslag. Art. 16. Uitslag met overschrijving van crediet. De aanvrage tot uitslag aan andere handelaars, die mede genot hebben van doorloopend crediet, moet schriftelijk aan het algemeen kantoor van ontvangst ge daan worden en inhouden: 1°. den naam of de firma van hem die wil uitslaan 2». de hoeveelheid in kannen, benevens de merken en nommers der fusten en manden; 3°. de bergplaats, uit welke de uitslag zal geschieden; 4°. de bergplaats, in welke de inslag zal plaats hebben, 5°. den naam of de firma van den handelaar, aan welken men wil uitslaan. Het daarop af le geven consent-billet moet in duplo opgemaakt worden en, benevens het in den aanvang opgegevene, ook de dagteekening en het uur bevatten, waarop het afgegeven isgelijk mede den tijdgedurende welken hetgeldig is tot dekking van uitslag, vervoeren inslag. Het duplicaat blijft bij den ontbieder tot bewijs van wettigen inslag. Art. 17. Uitslag van proeven. Handelaren mogenzonder billet en zonder betaling van plaatselijke belasting, proeven van wijn, fruitwijn en kunstwijndoor hen in doorloopend crediet opge slagen, uitslaan. Dit mag echter aan denzelfden persoon in e-eene grootere hoeveelheid dan van drie fleschjes, elk van drie maatjes, geschieden. Deze moeten met het cachet van den handelaar verzegeld en van een adres voorzien zijn, waarop staat: proeven. Art. 18. Uitslag van moeren en droeven. Wanneer de handelaren wijn op de moer in door loopend crediet ingeslagen en daarvoor de korting, bij art. 9 bepaald, genoten hebben, is het huri geoorloofd deze moeren of droevenzonder uetaling van belasting, weder uit te slaan, mits gedekt door een consent-billet. Hetzelfde geldt met betrekking tot de moeren en droeven door den handelaar uit zijn particulier rijks- entrepot in eene zijner bergplaatsen in doorloopend crediet ingeslagen. Art. 19. Vervoer. Vervoer van wijn, fruitwijn en kunstwijn in grootere hoeveelheid dan van vijf kannen is zonder consent billet verboden. Dij verhuizing of opbreken der huishouding behoeven personen, die geenen handel in wijn drijven, geen be wijs van wettigen inslag te vertoonen, ter bekoming van een consentbillet tot vervoer binnen de gemeente of tot uitvoer naar elders met teruggave van belasting. Art. 20. Teruggave hij uitvoer. Bij uitvoer van wijn, fruitwijn en kunstwijn wordt voor hoeveelheden beneden de tien kangeene belasting teruggegeven noch uit het doorloopcnd credit afschrij ving verleend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 4