KORT VERSLAG ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. UIJIIMD 35. (liehoorende bij de Leydsche Courant van 62 December Ó855N°. d50.) i" Daar de geringe tijdruimte onmogelijk het gereed maken der in dit verslag behandelde verordeningen en raadsbesluit toelietzullen deze bij de volgende Cou rant wtrden uitgegeven. DER -oo-OO-O O O-O-O-O-o— ïittlng van JLO December. Tegenwoordig de Illl. Stoffels, Leembruggen, Olivier, Ysselsteyn Krantz, Luzac, de breuk, Sikkel Groos, Lisman, Siegenbeek, ten Sande, de Moen, van der Hoon Mesch, liucaille, Kluit en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Voorzitter legt over: 1». 3 Adressen om tot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen te worden benoemd, als van: C. van GasterenI). J. Kruyff en A. van Wageningen. Gesteld in handen van den eersten Commissaris van policie en van den lloofd-Conimies der plaatselijke belastingen, ten fine van berigt en raad. 2°. Rapport van de Commissie voor de strafverordeningen omtrent het voorstel van het raadslid van der Iloeven, betreffende de broodzelling. 3°. Voorwaarden van verpachting van de Spanjaardsbrug en het hek aan de Zijl. •4°. Voorwaarden van verhuring van het land in den Sladspolder onder Leyderdorp. Nedergelegd ter visie van de leden in de leeskamer. 5°. Voordragt omtrent het maximum van bedeeling. 6°. Voordragt lot af- en overschrijving op, en verhooging van de begrooting van 1855. 7°. Adres van de Commissie van toezigt voor de Kweekschool voor zeevaart, om restitutie van betaalde plaatselijke belasting voor gedistilleerd. Gesteld in handen van de Commissie van Einantie, ten fine van berigt en raad. Do Voorzitter stelt aan de orde van den dag: 1°. de verordening regelde de invordering eener plaatselijke belasting op het geslagt. Na het wisselen van algemeene consideration zijn de art. 14 dezer verordening achtereenvolgens aangenomen. Hierna deze geheele verordening in rondvraag gebragt zijnde is deze met 13 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden Lisman, van der Boon Mesch en Kluit, vastgesteld, en luidt als hierne vens volgt 2°. de verordening regelende de invordering eener plaatselijke belasting op het binnen- en buitenlandsch gedisstilleerd en op de binnen- en buitenlandsche likeuren. Na het wisselen van algemeene consideration zijn de art. 16 dezer verordening mede achtereenvolgens aangenomen. Waarna de geheele verordening in rondvraag gebragt zijnde, deze met 15 legen I stemmen, zijnde die van het lid Lisman, is vastgesleld; zij luidt als hiernevens volgt -f. Het uur te ver verstreken zijnde is de verdere behandeling der overige aan de orde gestelde stukken uitgesteld tot eene ver gadering te houden op heden avond ten 7 ure. Avomlzitflng van 10 December. Tegenwoordig de 1111. de Breuk, Lisman, Kluit, Leembrug gen, Kranlz, ten Sande, Sikkel Groos, Olivier, de Moen, van der Boon Mesch, Stoffels, Siegenbeek, Bucaille en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Voorzitter brengt in behandeling 1°. de verordening regelende de invordering eener plaatselijke belasting op den Wijn, Eruit wijn en Kunstwijn, Na het wisselen van algemeene consideration zijn de art. 1—3D dezer verordening achtereenvolgens aangenomen. Deze verordening hierna in haar geheel in rondvraag gebragt zijnde, wordt deze met 13 tegen 1 stemmen, zijnde die van het lid de Breuk, aangenomen, en is van den hiernevens volgenden inhoud -j-. Ten gevolge van het Ie ver verstreken uur wordt de nadere behandeling van de overige aan de orde gestelde stukken uitge steld lot eene vergadering, te houden op morgen Dingsdag 11 De cember, 's namiddags ten 2 ure. Sitting van 11 December. Tegenwoordig de HH. Stoffels, Luzac, LismanBucaille, Olivier, Siegenbeek, lluyzer, ten Sande, de Moen, le Poole, Sikkel GroosKrantzde Breuk Ysselsteyn Gevers en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Voorzitter legt over: 1°. 4 adressen om tot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen te worden benoemd als van: J. P. Biljouw, J. J. Genet, F. C. Marks en W. van der Wilk. Gesteld in handen van den eersten Commissaris van policie en den Iloofd-Commies der plaatselijke belastingen ten fine van be rigt en raad. 2°. Adres van A. J. Koole, Korenmolenaar op de molen de Oranje Boomhoudende het verzoek om de toppen af te hakken der boomen op de vestwal van dien molen tot aan de Koepoort staande. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage ten fine van berigt en raad. 3°. Rapporten van Burgemeester en Wethouders en de Com missie van Einantie op de adressen tot verhooging van Jaar wedden a. van de broodkeurders. b. van G. P. van der Hart, keurder van het vleesch. 4°. Rapport van de Commissie van Finantio omtrent de be grootingen voor 1S56 van de Stads-Apolheek en de vereenigde Gasthuizen. Nedergelegd ten visie van de leden in de leeskamer. De Voorzitter brengt in behandeling: 1°. De voorgestelde wijziging van de artt. 2 en 5 der veror dening op de invordering eener plaatselijke directe belasting, en voorts do vaststelling dezer verordening. En zijn deze met opname vau een nader daar ingebragte wijziging door het lid Lisman, welke met algemeene stemmen is aangenomenachtervolgens mede aangenomende le met 14 tegen 2 stemmen, zijnde die van de leden Sikkel Groos en Lisman, de laatste met 12 tegen 4 stemmen, zijnde die van de leden ten Sande, Sikkel Groos, Gevers en Lisman, waarna de geheele verordening met 13 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden ten Sande, Sikkel Groos en Lisman, is vastgesleld. Zij luidt zoo nis hiernevens volgt 2°. De voorgestelde wijziging van N°. 2, de 2° en 3« alinea en van N°. 3 in het raadsbesluit regelende het plaatselijk belas tingstelsel, en voorts de vaststelling van dit raadsbesluit. De weglating van de alinea's 2 en 3 van N° 2, door het lid Sikkel Groos voorgesteld, is na deliberatie met 14 tegen 2 stem men, zijnde die van de leden le Poole en Sikkel Groos, ver worpen; de wijziging van N°. 3 is met 13 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden ten Sande, Sikkel Groos en Lisman, aangenomen terwijl mede met algemeene stemmeu wordt aan genomen een nader voorstel van het lid Olivier, om in N°. 4 de Turksche tarwe met de rogge gelijk te stellen, naar aanleiding van art. 26 der wel van den 28Junij 1854 (Stbl. N°. 101); waarna hel geheele raadsbesluit met 15 tegen 1 stemmen, zijnde die van het lid ten Sande, is vastgesteld. Het luidt zoo ais hiernevens volgt -j-. Te Leyden Ier Boekdrukkerij van J. G. La Lau.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1