poort on uitkomende met een gang in do Weddeslecg, ten einde dit te mogen inrigten tot takelzolder, waar een gedeelte van het onderwijs zou kunnen worden gegeven, alsmede om nu reeds, ter voorloopige regeling het gebruik van dit lokaal te hebben tot het houden hunner bijeenkomsten. Conform de conclusien der rapporten van de Commissie van Fabricage en burgemeester en Wethouders, is met algemceno «temmen beslotentot wederopzeggens toe hun het gebruik van dit lokaal gratis te verleenenbehoudens in achtneming dor daarbij gestelde voorwaarden. Het lid van der Hoeven koint ter vergadering. 3°. Verordening regelende de invordering eener plaatselijke belasting op het gemaal. Na het wisselen van algemeene consideration, gedurende wel ke het lid Kluit ter vergadering verschijnt, zijn achtereenvolgens de art. 118 aangenomen. Het uur te ververstreken zijnde, wordt de verdere voortzetting bepaald lot eeno vergadering heden avond ten 7 ure Avomlzlttliig van 29 November. Tegenwoordig de HH. Sikkel Groos, Olivier, de Breuk, Huy- ser, Driessen, Kluit, Gevers, Leembruggen, Bucaille, Stoffels, Lisman en do Voorzitter. Na de opening der vergadering heeft de Burgemeester do pre- sentie-hjst doen voorlezen, en toen, na een uur wachtens, do grootste helft der leden van den Baad niet was opgekomenheeft de Burgemeester, vermits hij alzoo niet mag beraadslagen of be sluiten, de vergadering gesloten. Zitting van 1 December. Tegenwoordig de HII. Krantz, Kluit, Iluyser, Ysselsteyn, de Breuk, Sikkel Groos, Olivier, Siegenbcck, ten Sande, le Poole, Leembruggen, de Moon, Lisman, van der Boon Mesch, Gevers en de Voorzitter. l)o Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. Hoor don Voorzitter wordt overgelegd 1°. 2 adressen om tot ambtenaar bij do plaatselijke belastingen te worden benoemd als van G. Jansen en N. van Wijk. Besloten deze te stellen in handen van den lst0" Commissaris van politie en den lloofd-commies dor plaatselijke belastingen ten fine van berigt en raad. 2°, Een adres van C lleitermau, oni teruggave van 10.uit de gemeente kas ter zake van noodzakelijk geworden verande ringen aan zijn huis door het vorhoogen dor straat aan de Oudevest. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van berigt en raad. Be Voorzitter brengt in behandeling de verdere voortzetting van de verordening regelende de invordering eener plaatselijke belasting op het gemaal te beginnen met art. 19. En wordt dit art. gelijk ook de overige artt. dezer verordening achlervolgens aangenomen. Do goheele verordening alsnu in stemming gebragt zijnde, wordt deze met 11 tegen 4 stemmen zijnde die van de I1II. Olivier, Leembruggen, Ysselsteyn en de Breuk aangenomen, het lid do Moen had inmiddels de vergadering na de behandeling van art. 32 verlaten. Deze geheele verordening luidt als volgt [Zie novensgaand Bijblad, N°. 33*].

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2