K0ItT VEItSLAtl ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. nijisMi)) ui". at. \Behoorende bij de Leydsche Courant van it December dHbbJV". Ó46.) DER —oo-OO-O ©'C-O-O-O— elf <M XHlliis van 22 November. tuf Tegenwoordig de ML de Breuk, Leembruggen, Gevers, ten Snnde, Stoffels, Luzac, van der Boon MeschSikkel Groos, Driessen, le Poole, Olivier, de MoenLisman, SiegenbeekIluy- ser, Kranlz, van der Hoeven en de Voorzitter. De Voorziltor deelt mede dat de Heer Bucaille kenis heeft ge geven, verhinderd te zijn deze vergadering bij le wonen. Do Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedge keurd. De Voorzitter legt over: 1". 10 adressen om lot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen te worden benoemd, als van: P. van den Berg, F. Das, 1'. Duk, C. LarrewijnJ. J. van der Linden, B. Montague, J. W. Ie Noble, L. Noordoloos, G. Plu en G Trago. Gesteld in handen van don lstcn Commissaris van politie en van don Hoofdcommies der plaatselijke belastingen, ten fine van berigt en raad. 2". Rapporten van Burgemeester en Wethouders en de Com- missio van Fabricage op het adres van J. F. Sandifort c. s. tot liet in gebruik bekomen van een gemeentelokaal. Ncdergelegd ter visie van de leden in de leeskamer. 3°. Adres van den keurder van hel vlcesch G. P. van der Hart, om verhooging zijner jaarwedde. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders en de Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad. Do Voorzitter stelt aan de orde van den dag 1°. Adres van W. van Wouw, houdende het verzoek om aan de kelder van zijn huis op de Oranjegracht een deurkozijn te plaatsen mot drie tredendie ongeveer negen palmen aan de straat zouden uitspringen. Na deliberatie is met algemeene stemmen hem dit verzoek toegestaan mits daarvoor betalende eene jaarlijksche recognitie van 60 cents. 2°. De Staat der gemeente-eigendommen naar hel burgerlijk regt opgemaakt naar aanleiding van art. 229 der Gemeentewet. Gelet op het rapport van do Commissie ter dezer zake benoemd. Is na deliberatie dezo staat vastgesteld met 17 stemmen, heb bende het lid Lisman zich buiten stemming gehouden; terwijl voorts met algemeene stemmen goedgevonden is dien staat te doen drukken, alsmede om, op de voordragt van Burgemeester en Wethouders en bovenbedoelde Commissie, aan den jongslen beambte ter Secretarie P. do Haas, die dezen staat en de vele bijlagen daartoe behoorendc heeft geschreven, eene gratificatie van f 50 te verleenen. 3°. Het rapport van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium betreffende die instelling. Na het wisselen van vele consideratiën is op voorstel van het lid Lisman met 11 tegen 7 stemmen, zijnde die van do leden van der Boon Mesch, Olivier, Siegenbeek, Huyser, van der Hoe ven, Leembruggen en de Voorzitter, besloten dit rapport alsnog le stellen in handen van Burgemeester en Wethoudersten einde dienaangaande te rapporleren naar aanleiding van hel in deze vergadering verhandelde. 4°. Rapport van de Commissie ad hoe omtrent de regeling der politie. i i Met algemeene stemmen is besloten pp het voorstel van hel lid Siegenbeek, dit rapport te stellen in handen van du Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. Waarna de Vergadering is gesloten, Zitting van 2» November. Tegenwoordig dellll. Stoffels, Driessen, Luzac, Huyser, Bucaille, de Breuk, Ysselsteyn, Sikkel Groos, Olivier, Gevers, Leembrug gen, Lisman, de Moen, ton 'Suilde', Siegenbeek, Kranlz, van der Boon Mesch, van der Hoeven, Kluit, en de Voorzitter. Do Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedge keurd. De Voorzitter legt over: 1°. 13 adressen om lot ambtenaar bij de plaatselijke belastingen le wórdijn benoemd, als van: S. van BeemenJ. J. F. Beuzeina- ker, II. Bos, L. L. Cohen, A. V. E. S. Desplantes, J. van Duureii, A. A. de Graaff, J. II. Haak, J. P. Hcmerik, P. L.'iran der Noordaa I). Smith, A. G. Traa en A. van der Walle. Gesteld in handen van den l»1"11 Commissaris van politie en den Hoofdcommies der plaatselijke belastingen, ten fine van berigt en raad. 2°. Voordragt ter vervulling der vacature bij de periodieke aftreding van Mr. D. Ticboel Siegenbeek, als Commissaris van de Stads Bank van Leening. 3°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op een adres van A. van Haaslcrt, om continuatie van huur van het land in den Sladspolder. 4°. Voordragt ter vervulling der vacature bij het Collegie van Regenten van het Gereformeerde Minnehuis, door de periodieke aftreding van den Regent G. J. Rollandet. Nedergelegd ter visie van do leden in de leeskamer. De Voorzitter stelt aan de orde van den dag: 1°. Benoeming van 2 leden voor het stembureau bij gelegenheid van de verkiezing van een lid voor de Provinciale Staten, op den 5 December aanstaande, alsmede van plaatsvervangers. Nadat de leden Luzac, Leembruggen en Siegenbeek, waren aangewezen om met den Voorzitter het bureau van stemopneming uit te maken, is men tot de stemming overgegaan, en zijn bij een getal van 17 billellen, uilgebragt op de IIII. ten Sande 10, de Breuk S, Kluit 8, Huyser 3, Driessen 3, Sikkel Groos en Lisman ieder ééne stemmen; Is alzoo als eerste lid benoemd de Heer M. G. ten Sande. Voorliet 2'1" lid niemand eene volstrekte meerderheid van stem men op zich vcreenigd hebbende, is lol eene 2do vrije stemming overgegaan en zijn daarbij met 17 stembiHeltenovereenkomende met het getal aanwezige leden, uilgebragt op de 1111. de Breuk 9, Kluit 4, Driessen 3 en Sikkel Groos 1 stemmen. Is derhalve do lieer II. R. de Breuk tot 2Jc lid benoemd. Eindelijk is met algemeene stemmen besloten, de overige leden van den Raad tot plaatsvervangers der benoemden aan te wijzen. Het lid van der Boon Mesch komt ter vergadering. 2°. Adres van J. F. Sandifort e s., bestuurders oener op le rigten Kweekschool tor opleiding van scheepsjongens en ligt- malrozen voor 's rijks zeemagt, houdende het verzoek om koste loos gebruik van een stads lokaal aan den veslwal bij do Wille-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1