stommen, die van hot lid Tacts van Amerongen aangenomen, waarna dit INmet algemeene stemmen, even als de Al"". 78 en 79 wordt vastgesteld, dit laatste N°. evenwel onder do voor waarden door de Commissie van Finanlie voorgesteld, dat door het aannemen van dit Nu. nog niet is uitgemaakt, dat teruggave van belasting aan instellingen van weldadigheid stellig zal wor den gegeven. HOOFDSTUK V. Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer. De N113. 80 en 81 worden met algemeene stemmen aangenomen. Nu. 82 met 15 tegen 3 stemmen die van de leden Taels van Amerongenvan der Hoeven on le Pooleen met algemeene stemmen. Al". 83. Onkosten voor de nacht- en stille wachten, tot een bedrag van f 0350, en voorts onveranderd do N». 84—92. HOOFDSTUK VI. Kosten der plaatselijke ge sondhcids -policie. N°. 03 en 04 met algemeene stemmen. HOOFDSTUK VII. Kosten van het onderwijs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen. Hij de deliberation over N°. 05. Kosten voor het gymnasium of de Laiijnsche scholen, wordt door het lid Olivier als motie van orde voorgesteld, liet cijfer aan te nemen zoo als het is voorge dragen, en dat vervolgens nader in eene volgende vergadering het rapport van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium in be handeling worde gehragt. Met 12 legen 6 stemmen, zijnde die van do leden Sikkel Groos, Taels van Amerongen, tenSando, le Poole, Gevers en Kluit aan genomen hebbende liet lid Lisman zich buiten stemming gehou den, terwijl door dit besluit bet voorstel van het lid Sikkel Groos, dat eerst de zaak omtrent hel gymnasium worde gedecideerd, al vorens dit art. worde vastgesteldbuiten verdere behandeling is gebleven. Dit Al", daarop in rondvraag gehragt zijnde, is hetzelve aange nomen tot het daarvoor uitgetrokken bedrag met 10 tegen 7 stemmen, die van de leden Sikkel Groos, Taets van Amerongen, ten Sande, Hucaille, le Poole, Gevers en Kluit, waarbij het lid Lisman zich andermaal buiten stemming heeft gehouden. Vervolgens overgaande lot do behandeling van N°. 00. Bcloo- ning van onderwijzers, ondermeesters enz. wordt dit N". even als do door de plaatselijke Schoolcommissie overgelegde staat van begroeting voor 1856 met 1(5 stemmen vastgesteld, hebbende de leden Sicgenbeck en van der Hoeven als leden der plaatselijke Schoolcommissie zich buiten stemming gehouden. N". 97 en 08 worden met algemeene stemmen aangenomen. N°. 99. Toelage aan do onderwijzers kweekschool der Maat schappij tot Nut van 't algemeen wordt benevens door bestuurders dezer school overgelegde begrooting van 1856, met 17 stemmen vastgesteld, waarbij het lid van der Hoeven als bestuurder dezer school zich buiten stemming heeft gehouden. HOOFDSTUK VIII. Kosten van het armwezen mitsgaders subsiditin en bijdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen. Na deliberation worden de No. 100105 met algemeene stem men aangenomen. Hij de behandeling van de N°". 107 subsidien aan Godshuizen, en 108 subsidien aan armbesturen bereids vastgesteld, verklaren van de 18 tegenwoordige leden de 1111. Sikkel Groos, Taets van Amerongen en lluyser zich tegen deze. Hierna wordt op voordragt van het lid Lisman in bohandeling gehragt het voorstel van de Commissie van Finanlie omtrent het N". Subsidien aan werkhuizen en dergelijke inriglingen. Na ampele deliberation wordt dit Al", conform het rapport van do Commissie van Finanlie met 14 legen 4 stemmen, die van de leden Siegenbeek, Bucaillo, Olivier en de Voorzitter aangenomen tot een bedrag van f 10,000, wordende de door het bestuur van het werkhuis overgelegde begrooting voor 1856, hierop met 17 stemmen vastgesteldwaarbij het lid Hucaille zich buiten stem ming heeft gehouden. Het lid van der Hoeven verlaat de Vergadering. Eindelijk wordt nog met algemeene stemmen vastgesteld N°. 109. Toelage aan het Academisch Ziekenhuis. Het uur te ver verstreken zijnde, wordt de verdere behande ling verdaagd tot eene Vergadering op morgen te houden, des namiddags ten 1 nre. Kitting Vftj» 13 November. Tegenwoordig de IIII. van der Hoon MeschDriessen, Leem- bruggen de Kreuk, Luzac, YsselsteynStoffels, Lisman, Groos, Krantz, do MoenGevers, ten Sande, Siegenbeek, lluyser, Hu caille, van der Hoeven en de Voorzitter. Nadat de Notulen van do vorige Vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, doelt de Voorzitter mede dat de lleeren Olivier en Kluit, hebben kennisgegeven verhinderd te zijn deze Vergadering bij te wonen. Door den Voorzitter wordt overgelegd: 1". Adres VV. van der Wilk, schouwman aan de schouw aan het Galgewaler om eene toelage. In handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van bcrigt en raad. 2°. Verzoek van J. do Blom, aannemer van f'ourrages, tot go- bruik van een lokaal aan don Doelen, mot rapport van Burge meester en Wethouders. 3°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op hot adres van de Rederijkerskamer Vondel. 4°. Idem op een adres van do Vereeniging van het Metalen Kruis, 2" Sectie. 5°. Idem omtrent oen adres en beschikking daarop van J. J. van Wensen, tot het leggen van een' meststaal. Nederleggen ter visie van de leden in de Leeskamer. Do Voorzitter stelt aan de orde van den dag: De verdere voortzetting van de behandeling der begrooting over 1850 te beginnen met: HOOFDSTUK IX. Renten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle nadere opeischbare schulden der gemeente. Na deliberatie worden de Nos 110113 met algemeene stem men aangenomen. HOOFDSTUK X. Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen. N°. 114. Kosten der Kamer van Koophandel en Fabrieken, wordt met de teve.ns daarbij overgelegde begrooting dier Kamer, met 14 stemmen aangenomen, hebbende de 1111. Leembruggen en Krantz als leden van meergemelde Kamer zich builen stem ming gehouden. De Nos 115119 met algemeene stemmen. Hierop N°. 121. Kosten van een regtslcundig onderzoek betrek- kelijlc het instellen van gedingen, in deliberatie gehragt zijnde, tijdens welke het lid van der Hoeven ter Vergadering verschijnt, wordt dit Al°. met 11 tegen 7 stemmen lot nihil uitgesproken. Tegen dit art. stemden de Ileeren Leembruggen, de Breuk, Luzae, Ysselsteyn, Lisman, Sikkel Groos, Krantz, de Moen, Gevers, ten Sande en lluyser. Voorts werden de Nos J 22125 met algemeene stemmen aan genomen. Alsnu zullende overgaan tot de behandeling van Hoofdstuk XI Onvoorziene Uitgaven, is besloten eerst do ontvangsten dezer be grooting in deliberatie le brengen, en daarna dit Hoofdstuk vast te stellen en wordt alzoo van de Inkomsten HOOFDSTUK I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. N°. 1 tot nihil uitgetrokken. HOOFDSTUK II. Opbrengst van belastingen en heffingen. Do N". 24 mot algemeene stemmen aangenomen. N". 5. Hoofdelijke omslag met 13 tegen 5 stemmen, die van do loden Leembruggen, Sikkel Groos, de Moen, ten Sande en van der Boon Mesch. N". 6. Belasting op het gemcal met 14 logen 4 stemmendie van de leden Leembruggen, de Breuk, Ysselsteyn en de Moen. N°. 7. Belasting op het geslagtmet uitzondering van varken en schapenvleeschmet 17 tegen 1 stemmen, die van het lid Leembruggen. N«. 8. Belasting op het binnenlandsch gedistelleerd. N°. 9, idem op het builenlandsch gedistilleerd. N°. 10 idem op de li keuren met 16 tegen 2 stemmen die van de leden Leembruggen en ten Sande. N°. 11. Belasting op den wijn, met 15 legen 3 stemmen, die van de loden Leembruggen, ten Sande en van der Hoeven, nadat op voorstel van de Commissie van Finanlie is goedgevonden bij de omschrijving van dit N°.te voegen Kunstwijnen Fruitwijn. No. 12. Met algemeene stemmen. Ook wordt met algemeene stemmen besloten op het rapport van de Commissie van Finanlie voor Memorie uit te trekken de N°3 opbrengst van brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-, boom- en meergelden, alsmede opbrengst der wik-weeg-, moet en keurloonen. Vervolgens worden met algemeene stemmen aangenomen do Nos 13—16. HOOFDSTUK III. Baten en opkomstenspruitende uit gemeente-eigendommen en bezittingen. Na deliberatie worden do N"s 17—23 met algemeene stemmen aangenomen, waarna het lid van der Hoeven de Vergadering verlaat. HOOFDSTUK IV. Ontvangst van verschillenden aard en van toevallige baten. De Nos 2435 van dit Hoofdstuk worden achtervolgens met algemeene stemmen aangenomen, even als N°. 36, van het HOOFDSTUK V. Buitengewone ontvangsten. Eindelijk overgaande lot de behandeling van HOOFDSTUK XI Onvoorziene Uitgaven, wordt dit Al°. lot een bedrag van ƒ8000. vastgesteld met 16 tegen 1 stemmen die van het lid ten Sande. De geheele begrooting alsnu in rondvraag gebragt zijnde wordt deze met 13 tegen 4 stemmen, die van de leden Leembruggen, ten Sande, Hucaille en van der Boon Mesch vastgesteld, en wel Ontvangsten 350217.73s; Uilgaven f 350037.20; sluitende al- zoo met een waarschijnlijk batig slot van f 180.535. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2