KORT VERSLAG ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. ÏJehoorcndc bij de Leydsche Courant van d4> November Ó855N°. d38.) BIJRLill) 31. OER oo-o-O-O O O-O-O-O-o— Zitting van 13 November. Tegenwoordig dc IIII. de Breuk, Kluit, Lisman, Bucaille, Ge vers, Huyser, Sikkel Groos, Luzac, Taets van Amerongenle Poole, Olivier, Ysselsteyn, Driessen, Stuffels, deMoenten Sande, Siegenbeekvan der Hoeven, Krantz, Coek en de Voorzitter. De Notulen van de vorige Vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Voorzitter brengt in behandeling: 1». Raadsbesluiten betreffende het verloenen van subsidie aan de gesubsidieerde Godshuizen en Armbesturen, en wel aan: o. liet H. G. of Armen Wees- en Kinderhuis, het R. C. Wees- en Oudeliedcnhuis, het Luth. Wees- en Oudenliedenhuis en de R. C. Armen. Na deliberatie wordt dit besluit vastgesteld met 12 tegen 7 stemmen zijnde die van de leden Sikkel Groos, Taets van Ame rongen, le PooleYsselsteyn, ten Sande, van der Hoeven en Kluit, terwijl het lid Huyser zich buiten stemming heeft gehouden. b. Do Iluiszilten- en Diaconie-ArmenOud-Calh. Armen en Is raëlitische Armen. c. Vrouwen Kraaumioeders. Na deliberatie worden deze met algemeene stemmen aangenomen. d. Het Minnehuis. Na deliberatie wordt dit besluit vastgesteld met 16 tegen 4 stemmen, die van de leden Sikkel Groos, Taets van Amerongen, le Poole en Ysselsteyn. Het lid Cock verschijnt ter vergadering. 2°. Voordragl van Burgemeester en Wethouders, tot ontslag van den Gaarder der plaatselijke belastingen J. J. v. d. Linden. Na deliberatie wordt met 15 tegen 4 stemmen, die van de leden Gevers, Luzac, Ie Poole en Ysselsteyn, hebbende de leden van der Hoeven en Lisman, zich builen stemming gehouden, conform die voordragt besloten, hem uit gezegde betrekking te ontslaan. 3°. De begrooting van inkomsten en uitgaven over 1856. Door den Voorzitter in rondvraag gebragt zijnde of de leden ook algemeene consideration hadden mede le deelen, wordt de behandeling met de uitgaven geopend. HOOFDSTUK I. Huishoudelijk bestuur. De N°'. 3741 tot geene opmerkingen aanleiding gevende, worden deze met algemeene stemmen aangenomen. N°. 42. Jaarwedde van de ambtenaren en bedienden der ge meente secretarie, met 20 tegen 1 stemmen die van het lid Cock. N°. 4352 met algemeene stemmen. N°. 53. Kosten van bet onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek, bestemd voor de vergadering van den Raad en van den Burgemeester en Wethouders, mitsgaders van de se cretarie der gemeente, met 20 tegen 1 stemmen, die van het lid Coclc. N°. 5462, met algemeene stemmen. HOOFDSTUK II. Kosten voor werken en inrigringen tot openbare dienst bestemd. De Nos. 63—65 worden achtereenvolgens met algemeene stem men aangenomen. N°. 66. Onderhoud van bruggen en overzetveren. Bij de deliberation hierover wordt door het lid Taets van Ame rongen voorgesteld do Karnemelksbrug af te breken en niet Ie vernieuwen, welk voorstel met 16 tegen 4 stemmen, die van de leden Sikkel Groos, Taets van Amerongen, Krantz en Lisman wordt verworpen, hebbende het lid Cock zich buiten stemming gehouden. Voorts wordt door het lid Olivier voorgesteld alleen dc som voor vernieuwing dezer brug uit te trekken, zonder daar door het plan voor deze brug te bepalenen wordt dit voorstel met 17 legen 4 stemmen, die van de leden Taets van Ameron gen, Stoffels, ten Sande en de Breuk aangenomen, en alzoo over eenkomstig het rapport van do Commissie van Finanlie dit nom- mer ad 18250 uitgetrokken. N°. 67. Onderhoud van pompen en riolen, wordt met 17 le gen 4 stemmen, die van de leden Luzac, Taets van Amerongen, le Poole en Lisman aangenomen. Eindelijk de nommers 68 en 69 met algemeene stemmen. Het uur te ver verstreken zijnde, wordt do nadere behandeling uitgesteld tot heden avond ten 7 ure. Avondzftiing van 12 November. Tegenwoordig de IIU. Olivier, Kluit, Sikkel Groos, Taets van Amerongen, de Breuk, Stoffels, Huyser, ten Sande, de Moen, Krantz, Siegenbeek, Lisman, Bucaille, Driessen, van der Hoe ven, le Poole, Gevers en de Voorzitter. Nadat de Notulen van de vorige Vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, wordt door den Voorzitter overgelegd: 1". Rapporten van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium en van Burgemeester en Wethouders op het adres van V" S. Druart Wed. Dr. J. P. Summer, waarbij deze andermaal verzoekt haar het gratis onderwijs voor haren zoon Willem Hendrik te verleenen. Nedergelegd ter visie van de leden in de Leeskamer. 2°. Voordragt van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium lot het verleenen eener gratificatie aan den Claviger. Gesteld in handen van de Commissie van Finanlie ten fine van berigt en raad. 3°. Adres van J. F. Sandifort c. s. waarbij deze het gebruik verzoeken van een lokaal deze Gemeente in eigendom toebc- hoorende. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van berigt en raad. De Voorzitter brengt in behandeling: Voortzetting der beraadslagingen over de begrooting van in komsten en uilgaven over 1856, aan te vangen met HOOFDSTUK 111. Kosten voor eigendommenwelke de Gemeente naar het bur gerlijk regt bezitmet de deswege verschuldigde lasten. Na deliberatie wordt N°. 71 met 16 tegen 1 stemmen die van het lid Sikkel Groos aangenomen. Op N». 72. Onderhoud van kasernen en stallen, wordt door het lid Olivier voorgesteld hier nog bij te voegen, n en huur van wo ningen voor getrouwde onderofficierenen wordt dit IV°. aldus even als de N°s 7376 met algemeene stemmen aangenomen. Het lid Gevers verschijnt ter Vergadering. HOOFDSTUK IV. Kosten van invordering der plaatselijke belastingen of middelen. Bij de behandeling van N°. 77, kosten van tuezigt en van in vordering der plaatselijke belastingen, wordt naar aanleiding der bijzondere voordragt van Burgemeester en Wethouders en het daarop aangemerkte door de Commissie vau Finanlie, in be handeling gebragt, de bezoldiging der ambtenaren bij de ambu lante dienst en wordt, nadat de Raad zich met de voor dragt omtrent het aantal der daarbij noodig geachte ambte naren heeft vereenigd, de bezoldiging van den lloofd- Commies ad 1700, voor de Gaarders ad ƒ600, en voor de Veesohatters ad f 400 alsmede voor de overige daarbij bemoe digde ambtenaren in deliberatie gebragt, en met 17 tegen 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1