Art. 32. Aanvraag en consent-billet tot uilslag binnen de gemeente. Wanneer de goederen naar elders binnen de ge meente uitgeslagen worden, moet de aanvrage ter be- koming van een consent-billet aan het algemeen kan toor van ontvangst geschieden. Die aanvrage moet inhouden: 1°. Den naam of de firma des verzoekers; 2°.' De nominers, merken, soort, maat, getal of gcwigt der goederen; 3°. Het huis, erf of bergplaats van waar do goederen zullen uitgeslagen worden; 4°. Den naam of de firma en de woonplaats van hem, voor wien de goederen bestemd zijn. Het daarop te verleenen consent-billet moet bevatten: 1". Den naam of de firma van hem die wenscht uit te slaan; 2». De nominers, merken, soort, maal, getal ol gewigt der goederen; 3". Den naam of de firma en de woonplaats van hem, voor wien die goederen bestemd zijn; 4». Het huis, erf of bergplaats van waar de uitslag zal geschieden; 5°. De dagteekening en het uur der afgifte; G°. Den lijd gedurende welken het billet geldig is tot dekking van uitslag, vervoer en inslag. Art. 33. Aanvrage en consent-billet tot uitslag naai buiten de gemeente. Wanneer de goederen naar buiten de gemeente be stemd zijn, moet mede aan het algemeen kantoor van ontvangst aanvrage ter bekoming van een consent-billet tot uitslag gedaan worden. Die aanvrage moet inhouden: 1°. Den naam of de firma van den verzoeker; 2°. de nommers, merken, soort, maat, getal of gewigt der goederen 3°. Het huiserf of bergplaats van waar de uitslag zal geschieden; 4». De poort of het watergat, waardoor xnen wil uit voeren; 5«. De wijze van uitslag, met teruggave der belasting oi afschrijving op de rekening van het plaatselijk door loopend crediet; 6". Do wijzo van vervoer en, wanneer die met vaar- ol voertuig geschiedt, den naam van schipper ol voerman. Het daarop te verleenen consent-billet moet bevatten: 1». Den naam of de firma van hem die wenscht uit te 2°. De nommers, merken, soort, maat, getal of gewigt der goederen; 3„. Het huis, erf of bergplaats van waar de uitslag zal geschieden, 4°. De poort of het watergatwaardoor men wil uit voeren; 5„. Dc wijze van vervoer en, wanneer die met vaar- of voertuig geschiedt, den naam van schipper ol voerman; G". De plaats waar de verificatie moet geschieden; 7". De dagteekening en het uur der afgifte; 8". Den tijd gedurende welken het billet geldig is tot dekking van uilslag, vervoer en uitvoer. Art. 34. Bewijs van gedane verificatie. Na de verificatie, ter plaatse in liet consent-billet uit gedrukt, constateren de ambtenaren hunne bevinding op de keerzijde van dat billet. Art. 35. Uil slag en vervoer bij nacht. Uitslag en vervoer van goederen, welke zonder bil let niet mogen vervoerd worden, zijn gedurende den nacht niet geoorloofd dan in tegenwoordigheid van cent ambtenaar. VIJFDE HOOFDSTUK. Uitvoer. Art. 36. Wanneer formaliteiten bij den uitvoer in acht te nemen. Uitvoer van belaste voorwerpen is vrij. Uitvoer van belaste voorwerpen, met teruggave of afschrijving van belasting, is onderworpen aan de formaliteiten, in de volgende artikelen omschreven. Art. 37. Geene teruggave of afschrijving van belasting zonder verificatie of visitatie. Geene teruggave of afschrijving van belasting heeft plaats, wanneer niet door aanteekening op het consent- billet, blijkt van de verificatie en, als deze binnen de gemeente heeft plaats gehad, van de visitatie aan den post van uitvoer. 1 Art. 38. Intrekking der consenl-billetlcn lot uitvoer. Teruggave en afschrijving van belasting, heeft alleen plaats op vertoon en tegen intrekking van het consent- billet. Art. 39. Wanneer teruggave der belasting aan de kantoren van toezigt en invordering kan plaats hebben. Bij kleine hoeveelheden, voor welke bij invoer aan de kantoren van toezigt en invordering de belasting be taald wordt, kan ook, wanneer de staat der kas het toelaat, aan die kantoren, tegen intrekking van het consent-billet, teruggave der belasting plaats hebben. Art. 40. Binnen hoeveel tijd teruggave of afschrijving der belasting moet gevraagd worden. Up consent-billetlenwelke ouder zijn dan veertien dagen, wordt geene belasting teruggegeven lot at- schrijving op de rekening van het plaatselijk doorloo pend crediet moet men die billelten binnen eene maand aan het algemeen kantoor van ontvangst overleggen. ZESDE HOOFDSTUK. Doorvoer. Art. 41. Verzekering der belasting en afgifte van consent tot doorvoer. De gaarders aan de kantoren van toezigt en invor dering geven aan hem die doorvoert, tegen cons.gnatie of borgstelling voor de belasting, een verlof vari doorvoer af waarin de tijd bepaald wordt, welke tot den door voer noodig is, als ook het kantoor, waar de uitvoer en afteekening moet geschieden. Het verlof tot dadelijken doorvoer wordt verleend voor den tijd van twee uren, en het verlof tot kort stondig verblijf binnen de gemeente mag den tijd van 24 uren niet te boven gaan. i i De tot doorvoer aangegevene, aan belasting onderhe vig voorwerpen, moeten, tot na hel stellen der cautie of tot de consignatie, bij ol aan de kantoren van toe zigt en invordering verblijven. Art. 42. Drieërlei ivijze van doorvoer. De doorvoer geschiedt op drieërlei wijze. Eerstelijk: onmiddellijk en zonder overlading; Ten tweede: met overlading; Ten derde; met nederlage onder toezigt der plaat selijke beambten. Art. 43. Doorvoer zonder overlading. Doorvoer zonder overlading geschiedt hetzij onder consignatie or borgstelling, hetzij onder geleide van een' ambtenaar. Art. 44. Doorvoer met overlading. Doorvoer met overlading mag niet geschieden dan met verificatie en in tegenwoordigheid van een' ambte naar. Deze teekent zijne bevinding op de keerzijde van bel consent-billet aan. Dat billet moet tevens duide lijke aanwijzing bevatten van het vaar- ol voertuig, waarin de goederen overgeladen zijn. Art. 45. Doorvoer met nederlage. Doorvoer met nederlage wordt alleen toegelatenwan- neer de door te \oeren goederen worden gesteld ondei de bewaring der plaatselijke beambten. Die opslag wordt op de keerzijde van het verlof lol doorvoer aange- teekend en bij het vervolgen der reis de tijd aangewe zen, binnen welken de verdere doorvoer volbragt zal moeten wezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 5