Na iloii afloop der beraadslagingen over de hier voren vermelde verordening, is in behandeling gebragt, hel tweede aan dooide gestelde punt, als volgt: 2°. De begrootingen der gesubsidieerde Godshuizen en Armbe sturen voor den jare 185(1. Is na deliberatie overeenkomstig het rapport van de Commissie van Finantie bepaald, de daarbij gewijzigde begrootingen goed te te keuren en de subsidien voor ieder derzei ver uit te trekken als Het Heilige Geest of Armen Wees- en Kinderhuis, met 12 te gen 3 stemmen, zijnde die van de leden Ysselsteyn, Sikkel Groos en Stoffels, hebbende het lid Iluyser als Regent dezer admini stratie, zich buiten stemming gehouden, ad 17000. liet 11. C. Wees- en Oudeliedenhuis, met 13 tegen 2 stommen zijnde die van de loden Huyzer en Stoffels, hebbende het lid Ysselsteyn als Regent dezer administratie, zich buiten stemming gehouden, ad f 1(5000. Het Ev. Luth. Wees- en Oudeliedenhuis, met 12 tegen 4 stemmen die van de leden Ysselsteyn, Sikkel Groos, Huyzer en Stoffels, ad ƒ3245. Het Minnchuis met 14 tegen 2 stemmen, die van de leden Ysselsteyn en Sikkel Groos, ad 1(5500, echter onder deze uit drukkelijke bepaling, dat daarvan slechts een vierde kan worden uitbetaald, voor en aleer hot zal gebleken zijn, dat werkelijk op eene billijke wijze door de Nederd. Herv, gemeente zij bijgedra gen terwijl van de overige drie vierden geene betaling zal mo gen geschiedendan nadat door Bestuurders het bewijs daarvan zal zijn geleverd. De Diakonie der Nederduitsch Hervormde gemeente, met 14 tegen 2 stemmen, die van de leden Ysselsteyn en ten Sande, ad 837(5. Vrouwen Kraammoeders mot algemeene stemmenad 270; terwijl deze voor verdere subsidie haren dank betuigen. Do R. C. armen met 14 tegen 1 stemmen, die van het lid ten Sande, hebbende het lid Ysselsteyn als Regent dezer administratie zich buiten stemming gehouden, ad ƒ4800. De Oud-Cath. gemeente met 15 tegen 1 stemmen; die van het lid ten Sande, ad 112. Do Israëlitische armen met 11 tegen 5 stemmen, die van de leden Ysselsteyn. ten Sande, Gevers, Stoffels en de Breuk .ad 1330. Eindelijk is besloten de tot deze subsidien betrekkelijke con cept-raadsbesluiten te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, ten einde deze te herzien, met bepaling dat die in de vergadering te houden op den 12 dezer maand, een onder werp van behandeling zullen uitmaken. Waarna de Vergadering is gesloten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2