KORT VERSLA® ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (Jtehoorendebij de Leydsche Courant van 42 november 4855, 437.) Kilting Tan 8 November. iSlJllLlI) JU0. DER Tegenwoordig de I1II. Kluit, de Moen, Stoffels, Ysselsteyn Gevers, de Breuk, Sikkel Groos, Driessen, Krantz, Lisman, Bu- cailleOlivier, le Poole, ten Sande, Siegenbeek, Leembruggen, van der Boon Mesch, van der Hoeven en de Voorzitter. De Burgemeester opent de vergadering met de aandacht der leden te vestigen op het plotseling overlijden van een hunner medeleden den Heer ffir. G. P. van Outeren, waardoor een ijverig lid, wien de belangen der gemeente zeer ter harte gingen, aan het Gemeentebestuur is ontvallen. De Burgemeester deelt vervolgens mede, dat het lid lluyser verhinderd is deze vergadering bij te wonen. Hierop worden de Notulen van de vorige vergadering gelezen en goedgekeurden deelt de Burgemeester medeeene missive van D. L. Ponse, gepensioneerd eerste Luitenant, waarbij deze zijnen dank betuigt voor het gratis onderwijs aan zijnen tweeden zoon op het Gymnasium verleend. Aangenomen voor kennisgeving. Door den Voorzitter wordt overgelegd t°. Proces-verbaal van het opnemen der kas en boeken van den Ontvanger op 29 October jl. 2». Rapport van de Commissie ad hoe in zake de gemeente pol icie. 3». Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, hou dende bezwaren tegen de Verordening op de vrijheid en veilig heid van straten, pleinen, enz. 4». Adres van Hartevelt en ZoonJ. W. van den Aardwegh en Zoon, A. Hartevelt Jz. en T. van den Aardwegh, houdende bezwaren tegen de algemeene Verordening op de plaatselijke be lastingen en die op het gedistilleerd. 5°. Rapport van de plaatselijke geneeskundige Commissie, om trent de Verordening houdende instructie voor die Commissie. 6». Rapporten van de Commissie van Finantie: a. op de gemeente begrooling over 1656. b. op een adres van Bestuurders van het Minnehuis houdende bezwaren tegen het Raadsbesluit van den 4 October jl. 7». Voordragt tot ontslag van den gaarder der plaatselijke be lastingen J. J. van der Linden. 8°. Request van denzelfden daartoe betrekkelijk. Is besloten al deze stukken ter visie van de leden in de Leeskamer neder te leggen. 9°. Rekening van Armverzorgers der Israëlitische gemeente over 1854. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie ten fine van berigt en raad. 10». Request van J. Dee, daarbij onder mededeeling dat de door hem verschuldigde recognitiën voor aan hem afgestane gemeente gronden door hem zijn afgekocht, verzoekende dat die gronden op zijnen naam worden gesteld. 11». Request van den Stadsdoctor C. Ter Laag houdende ver zoek om bezoldiging. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van berigt en raad. De Voorzitter brengt in behandeling: 1». Beoordeeling over de tegemoetkoming aan leden der dienst- doende Schutterij in de kosten hunner kleeding. Gelet op de overgelegde voordragt van Burgemeester en Wet houders: Is met algemeene stemmen besloten om van de 231 van dit jaar op de schutlersrol voorkomende dienstpligtige schutters 4 voor len 74 voor het geheelin de kosten van hunne kleeding uit de gemeente-fondsen te gemoet te komen. Het lid van der Hoeven komt ter vergadering. 2°. De algemeene Verordening op de invordering der plaatselijke belastingen. En zijn na het wisselen van algemeene consideration achtervol gens aangenomen de titel en de art. 1-13 dezer Verordening. Het uur te ver verstreken zijnde wordt de verdere behandeling verdaagd tot heden avond ten 7 ure. AvoiDcïssïtHng van 8 November. Tegenwoordig de HU. Olivier, de Moen, Kluit, Driessen, Stof fels, °ten Sande, de Breuk, Sikkel Groos, lluyser, Ysselsteyn, Lisman, Krantz, Leembruggen, Siegenbeek, van der Hoeven, Bucaille, Gevers en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed gekeurd. De Voorzitter brengt in behandeling de nadere voortzetting van de algemeene Verordening op de invordering der plaatselijke belastingen te beginnen met art. 14. En wordt dit art. tot en met art. 47 achtervolgens aangenomen. Waarna de vergadering is gesloten, en de nadere behandeling dezer Verordening bepaald in de vergadering te houden op mor gen Vrijdag den 9 dezer, des namiddags ten één ure. Zitting van November. Tegenwoordig de H1I. de Moen, Stoffels, Olivier, de Breuk, Bucaille, Driessen, Krantz, Kluit, Ysselsteijn, ten Sande, Sikkel Groos, Lisman, Siegenbeek, Gevers, lluyser en de Voorzitter. Nadat do Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, wordt door den loorzitler overgelegd. Eene missive van Armverzorgers der Israëlitische gemeente, waarbij deze aandringen bij de armbesturen geene korting van van het subsidie te doen, en zulks ten minste niet op hun armbestuur toe te passen. Is goedgevonden deze aan te houden tot bij de hehandeling van het 2Je aan de orde gestelde stuk. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde van den dag. 1». De verdere voortzetting van de algemeene Verordening op de invordering der plaatselijke belastingen te beginnen met art. 48. En wordt dit art. even als de overige art. dezer Verordening achtervolgens aangenomen. De geheele Verordening als nu in stemming gebragt zijnde, wordt deze met 15 tegen 1 stemmen, die van het lid Lisman, aangeno men; zij luidt als volgt: Zie het hier nevensgaande llijblad 2V°. 30*. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÜ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1