KORT VERSLAG ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. ItlJBLID HI°. 29. (Behoorende bij de Leydsche Courant van H9 October Ó855, N°d3d.) DER -OOO-O-O CrC-0-O<^- Xiiting van 25 October. Tegenwoordig de IIII. de Moen, Leembruggen, Krantz, Yssel- steynde Breuk, Stoffels, Driessen, Taets van Amerongen, ten Sande, Bucaille, Sikkel Groos, le Poole, Lisman, van der Boon Mesch, Siegenbeek, Iluyser, Gevers, van der Hoeven, Olivier, Kluit en de Voorzitter. De Voorzitter geeft kennis dat het lid van Outeren schriftelijk heeft medegedeeld, verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De vergadering voor eenigc oogenblikken met gesloten deuren voortgezet zijnde, en nadat de Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, deelt de Burgemeester inede: 1°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 11 dezer maand, houdende goedkeuring der raadsbeslui ten van den 4 bevorens, omtrent den afstand van gronden. 2°. Eene gelijke dispositie van den 24 dezer maandhoudende goedkeuring van de raadsbesluiten van den 11 bevorens tot ver booging van en om te mogen beschikken over het art. Onvoor ziene Uitgaven op de begrooling van 1855. 3°. Rapport omtrent een bezoek in de Stadsbank van Leening, op den 22 dezer maand. Zijnde aangenomen voor kennisgeving. Door den Voorzitter wordt overgelegd: 1°. Adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, hou dende het verzoek dat do Raad andermaal in overweging neme art. 4 van het raadsbesluit tot regeling van het belastingstelsel. 2°. Adres van dezelfde Kamer houdende bezwaren tegen de verordeningen op den wijn en het gedistilleerd. 3°. Als boven, houdende bezwaren tegen de algemeene veror dening op de invordering der plaatselijke belastingen. 4°. Adres van vleeschhouwers, houdende bezwaar tegen de verordening op het geslagt. 5°. Adres van J. Hopman, houdende bezwaren tegen de ver ordeningen op het gedistilleerd, de binnen- en buitenlandsche likeuren, den wijn en den fruitwijn. 6°. Vijf bestekken van stedelijke fabricagewerken. Is besloten om al deze stukken ter visie van de leden in de leeskamer neder te leggen. 7°. Een adres van Regenten van het Minnehuis, houdende be zwaar tegen het raadsbesluit van den 8 dezer maand. 8°. Adres van de gezamentlijke Broodkeurders, lot verhooging hunner jaarwedde. 9°. Begrooting van Gecommitteerden tot de administratie der Vereenigde Gast- en Leprooshuizen voor 185G, voor: de Gasthuizen. b. de Stads-Apotheek. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. 10". Een adres van V". S. Druart, Wed. J. P. Sommer, waarbij deze andermaal verzoekt haren zoon Willem Hendrik gratis on derwijs op het Gymnasium te verleenen. In handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium, ten lino van berigt en raad. 11°. Een adres van de Vereeniging van het Metalen kruis, 2do Sectie, Afdeeling Arrondissement Leyden, om gedurende 4 avonden kosteloos gebruik te mogen maken van de Stads- Gehoorzaal. In handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van berigt en raad. 12°. Twee adressen van II. Filippo Jz., om continuatie van door hem aangenomen werken. 13°. Adres van II. Borgerdinghom remissie van huur van land. In handen van de Commissie van Fabricage ten fine van berigt en raad. 14'. Stukken van C. van der Tuuk, betreffende het plaatselijk belastingstelsel. Deze stukken bij de geleidende missive nog heden door hem teruggevraagd wordende, is besloten hierop over te gaan tot de orde van den dag, en brengt de Voorzitter in behandeling: De algemeene Verordening op de invordering der plaatselijke belastingen, waaromtrent door hem wordt voorgesteld, deze gelijk die op het gemaal en de verdere overgelegde verordenin gen, andermaal te stellen in handen van Burgemeester en Wet houders en de Commissie van Finantie, ten einde daarin die veranderingen te makenwelke zij noodig mogten achten. Hiertoe is met algemeene stemmen besloten. Hierna vraagt het lid de Moen, dat in eene volgende verga dering moge worden behandeld een voorstel dat door hem ten spoedigste aan den Burgemeester zal worden overgelegd, strek kende tot het op nieuw in beraadslaging nemen van art. 4 van het raadsbesluit omtrent het plaatselijk belastingstelsel. Hierna is door den Voorzitter eene, vergadering bepaald, te houden op Zaturdagden 27slen dezer maand, 's namiddags ten 2 ure. Waarna de vergadering is gesloten. Zitting van 27 October. Tegenwoordig de IIII. Leembruggen, Krantz, de Breuk, Gevers, van Outeren, ten Sande, Lisman, le Poole, Olivier Kluit, Iluyser, Stoffels, Ysselsteyn, Driesen, de MoenLuzac, SiegenbeekBucaille van Kaathoven, Sikkel Groos, van der Boon Mesch, Cock en do Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedge keurd. Door den Voorzitter wordt overgelegd 1°. Rapport van Burgemeester en Wethouders op het adres van M. S. Reyst, pachter van vischwater. 2°. Idein omtrent de kleeding van de in dit jaar vallende personen in de schutterij. Is goedgevonden deze beide rapporten ter visie van de leden in de leeskamer neder te leggen. 3°. Adres van het Bestuur der Rederijkerskamer Vondel, houdende verzoek om tegen eenen bepaalden prijs 3 a 4 winter vergaderingen in de Stads-Gehoorzaal te houden. Besloten dit te stellen in handen van Burgemeester en Wet houders ten fine van berigt en raad. De Voorzitter brengt in behandeling het in de vorige verga ring gedaan en nader ingediend schriftelijk voorstel van het raadslid J. B. de Moen, om andermaal in overweging te nemen art. 4 van het raadsbesluit tot helling van plaatselijke belastingen, dus luidende: »De ondergeteekende vindt zich verpligt, ten einde mogelijke xnuttelooze werkzaamheden te voorkomen, voor te stellen, dat andermaal in overweging worde genomen art. 4 van het raads- besluit tot heffing van plaatselijke belastingen (Gemaal), en zulks ten gevolge van het verzoek door de Kamer van Koop- handel en Fabrieken aldaar, uitgedrukt bij haar adres in dato 12 October jI.heden (25 October 1855) in Uwe vergadering ingekomen." En is na ampele deliberation door den Voorzitter in rondvraag gebragt of men zal terugkomen op art. 4 en is dit met 15 tegen 8 stemmen verworpen. Voor hebben gestemd de HII. Leembruggen, de Breuk, Olivier, Ysselsteyn, Driessen, de Moen, Siegenbeek en de Voorzitter. Tegen de HII. Krantz, Gevers, van Outeren ten Sande Lisman, le Poole, Kluit, Iluyser, Stoffels, Luzac, Bucaille, van Kaatho ven Sikkel Groosvan der Boon Mesch en Cock. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1