KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. (Behoorende bij de Leijdsche Courant van M October Ó855N\ dU.) BIJBLAD H°. «8. DER hh»M0OO««- ftitfing van Ï1 October. Tegenwoordig de HO. Bucaille, Taetsvan Amerongen, Ysselsteyn, de Breuk, Olivier, le Poole, ten Sande, Driessen, Stoffels, Kluit, van Outeren, Lisman, Krantz, de Moen, Sikkel Groos, van Kaat- hoven, Gevers, Siegenbeek, lluyser, Cock, van der Hoeven en de Voorzitter. De Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goed- gekeurd. De Voorzitter deelt mede: a. Eene missive van den Kerkeraad der Nederduitscli Her vormde Gemeente van den 5 dezer maand, zijnde re<?u van liet liem ter hand gestelde register der handelingen van den Kerke raad over de jaren 15861590. b. Eene missive van Mr6n Regenten van het 11. G. of Armen Wees- en Kinderhuis van liedenhoudende berigt dat zij zich bezwaard achten met het besluit van den 24 September jl.en zich dienaangaande aan Ileeren Gedeputeerde Staten hebben vervoegd. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een adres van verschillende beurtschippers van de buiten veren, tot aanbeveling van den zoon van wijlen C. van Dorsten, voor de betrekking van Border voor de buitenveren. Is goedgevonden dit aan te houden tot de behandeling van de aan de orde gestelde betrekkelijke benoeming. Door den Voorzitter wordt overgelegd 1». 4 Adressen om tot Border van de buitenveren le worden benoemd, als van: J. P. Catlel, 11. Hazelhorst, D. \ejlbriei en P. de Water. Wordt besloten deze aan te houdenvermits de benoeming- op heden aan de orde van den dag is gestetd. 2°. Adres van B. H. llengelmanhoudendo verzoek tot eenige vergunningen ten behoeve der Koornwijnbranderij en Distilleerde rij, daar te stellen in de huizinge op de Oudevest, Wijk 6, N°. 1250 en 1251. Gesteld in handen van de Commissie van Fabricage, ten tine van berigt en raad. 3°. Request van M.S.Reyst, houdende [verzoek om zijn vroeger doch afgewezen adres in nadere overweging te nemen. Gesteld ten fine van berigt eu raad in handen van Burgemees ter en Wethouders. 4°. Begrooting van Bestuurders over het Werkhuis voor 1856. In handen van de Commissio van Finantie, ten fine van berigt en raad. 5°. Voordragt van Burgemeester en W'ethouders, tot wijziging van art. 5 van het Raadsbesluit op de invordering eener plaatse lijke directe belasting. Nedergelegd ter visie van de leden in de leeskamer. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde van den dag: 1°. Benoeming van eenen Border voor de buitenveren. Nadat de Ileeren Olivier, Driessen en Siegenbeek waren aan gewezen om met den Burgemeester het bureau van stemopneming uittemaken, zijn bij een aantal van 22 stembillettenovereenko mende met het getal aanwezige leden, uitgebragt op: van Dor sten 5, Andreae, van Hees en Plu ieder 3, van Leeuwen en Taverne ieder 2, en Franchimon, Straatman do Zoon, Quaadgras en Yperlaan ieder ééne stemmen. Niemand alzoo de volstrekte meerderheid erlangd hebbende, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan en zijn bij 22 stembilletten uitgebragt op: van Dorsten 8, Andreae 5, Plu 4, van Hees 3 en Taverne 2 stemmen. Ook bij deze tweede stemming: niemand de vereischle meerder- heid bekomen hebbende, is men, ingevolge art. 36 van liet reglement van orde, overgegaan tot eene derde stemming, die bestaan zal tusschen van Dorsten en Andreae als de meeste stem men op zich vereenigd hebbende, en is bij 22 stembilletten bevonden, dat waren uitgebragt op van Dorsten 14 en Andreae 8 stemmen. Is alzoo Bcrnardus van Dorsten benoemd tot Border voor de buitenveren. 2°. Concept-Raadsbesluit tot af- eu overschrijving op de be grooting van 1855. Ingevolge het rapport van de Commissie van Finantie is met algemeene stemmen goedgevonden deze goed te keurenmet in trekking van het Raadsbesluit van den 4 Augustus dezes jaars. 3°. Rekening van den Armverzorger der Oud-Catholijken over 1854. Overeenkomstig het rapport van de Commissie van Finantie is deze rekening met de daarbij behoorende suppletoire begrooting met algemeene stemmen goedgekeurd, in ontvang tot f 458.02", en in "uitgaaf tot f 458.475, sluitende alzoo met een nadeelig saldo van —.45, hetgeen door den rendant overeenkomstig zijne eigene opgave zal worden geleden. liet lid van Kaathoven verlaat de vergadering. 4°. Begrooting der dienstdoende Schutterij voor den jare 1856'. Met algemeene stemmen is deze voorloopig goedgekeurd, beloo- pende zoo in ontvang als uitgaaf ƒ6149, en alzoo sluitende quite. 5°. Adres van de Gebs. van Wensen houdende het verzoek om hangende de onderhandelingen aangaande den aankoop van den grond bij hen op recognitie in gebruik, op dezen grond hunne stoommachine te mogen bouwen en dien grond voor zoo veel benoodigd is af te graven. Op het daartoe ingewonnen berigt van de Commissie van Fabricage is met 16 tegen 5 stemmen besloten hen dit verzoek toe te staan. Tegen stemden de neeren le Poole, Lisman, Siegenbeek, van der Hoeven en Taets van Ainerongen. 6°. Rapport van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium om trent die instelling. En is hierop door het lid van van Outeren als motie van orde voorgesteld, om dit rapport aan te houden tot bij de behandeling der begrooting van 1856. Na deliberatie wordt dit met algemeene stemmen aangenomen. En is hierop de vergadering in eene geslotene overgegaan. De deuren wederom geopend zijnde, wordt eindelijk in behan deling gebragt het laatste der aan de orde gestelde stukken, terwij'l de leden Sikkel Groos en Bucaille de vergadering verla ten, zijnde 7°. Adressen tot vrijstelling van de betaling van het minerval voor het stedelijk gymnasium voor den tijd van één jaar. Gelet op de rapporten van Burgemeester en Wethouders en Curatoren van het stedelijk gymnasium zijn toegestaan met alge meene stemmen de verzoeken van a. L. J. van den Burg, voor zijnen zoon Abraham Joannes. b. C. E. Hulsbeek weduwe D'. A. L. Land, voor haren zoon Nicolaas Karei Frederik. c. D. C. Ponse, voor zijnen zoon Allart Hendrik Jacob Leonard. d. D9. A. Rutgers vati der Loeff, voor zijne zonen Abraham en Michaël. e. P. Sterrenburg weduwe Ds. S. Prijn voor haren zoon Arnol- dus Theodorus. f. P. Venker, voor zijnen zoon André Matthieu. g. W. Verkouw, voor zijnen zoon Anthonie. Voorts de verzoeken van P. J. Broekhoff, voor zijnen zoon Johan Karei. B. M. A. C. Jackson, huisvrouw van U. Groeneveldt, voor haren zoon Willem Pieter. W. B. Schilling weduwe D9. P. de Goeije, voor haren zoon Claudius Ilenricus. met 12 tegen 7 stemmen. Te^en stemden de HH. Kluit, van Outeren, Lisman, Taets van Amerongen, Ysselsteyn, de Breuk en le Poole. Terwijl één verzoek met 18 tegen 1 stemmen, zijnde die van het lid Cockwordt afgewezen. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÜ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1