besloten cn alzoo het oud lood onder do hand te verkoopen en de overige afbraakte hegrijpen in de verkooping van oud hout «n rommeling in de maand December aan de stadstimmerwerf te houden. 10°. Verzoek van Regenten van het Minnehuis betrekkelijk eene verhoogde subsidie over 1854. Nadat het lid Gevers de vergadering had verlatenwordt na deliberatie met 11 tegen 8 stemmen de conclusie van het Rap port van de Commissie van Finantie hierop aangenomen, hou- hende dat de Raad blijft persisteren bij zijn besluit van den 12 April dezes jaarslot dat het gebleken zal zijndat de bij de suppletoirc Begrooting van 1854 voorgedragen uitgaven, op eene andere wijze dan door subsidie uit de Gemeentekas worden ge* dekt. Tegen slemden de Heeren Sikkel Groos, Tacts van Ameron* gen, le Poole, Luzac, Kluit, Ysselstcyn, Huyser en de Breuk. hebbende de leden Luzac, Huyser, van der Hoeven en le Poole de Vergadering verlaten. 11°. Verzoek "van Regenten van het R. C. Armbestuur en Wees- en Oudenliedenhuis met staat van af- en overschrijving. Nadat de daarbij overgelegde staat van af- en overschrijving met algemeene stemmen is goedgekeurd, waarbij het lid Yssel stcyn zich buiten stemming heeft gehoudenis de conclusie van het rapport met 10 tegen 4 stemmen zijnde die van de Heeren Sikkel Groos, Tacts van AmerongenKluiten de Breuk aange nomen, waarbij het lid Ysselsteyn zich buiten stemming hield, houdende dat de raad zich bezwaard acht de overgelegde supple* toire begrootingen vast te stellen, tot dat het gebleken zal zijn dat de daarbij voorgedragen uitgaven op eene andere wijze dan door subsidie uit de Gemeentekas worden gedekt. 12°. Verzoek van Regenten van hot Lutliersch Weeshuis, tot een gelijk einde. Het lid van Outeren de Vergadering verlatende, wordt de con clusie van het daarop uitgebragte rapport van de Commissie van Finantie in rondvraag gebragt, en nadat de daarbij overgelegde staat van af- en overschrijving met algemeene stemmen is goed gekeurd, ook deze conclusie met 9 tegen 5 stemmen aangeno men, houdende dat de Raad zich bezwaard acht, wat aangaat de suppletoire begrooling, deze vast te stellen, tot dat het geble ken zal zijn, dat de daarbij voorgedragen uitgaven, op eene an dere wijze dan door subsidie uit do Gemeentekas worden gedekt. Tegen stemden de Heeren Sikkel Groos, Taets van Amorongeu 4 Kluit, Ysselsteyn en de Breuk. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2