KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. BIJBLAD HI0. 37. ïlchoorende bij de Leydsche Courant van 5 October d855, il'°. d2d.) Killing van -1 Oelober, Tegenwoordig de Uil. Luzac, Kluit, van Ou'teren, Ysselsteyn Uuyser, Gevers, de Breuk, ten Sande, KrantzDriessen, Lisman, Stoffels, do Moen, Olivier, Sikkel Groos, Taels van Amerongen, le Poole, Siegenbeek, van der Hoeven en de Voorzitter. Nadat de Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, deelt do Voorzitter mede eeno dispositie van Ge deputeerde Staten van Zuidholland van den 20 der vorige maand, Lilt. B, N°. 5028 (3 afd.), G. S. N». 14, houdende goedkeuring van het raadsbesluit lot het procederen legen M. S. Reyst, pach ter van vischwalcr. Deze is aangenomen voor kennisgeving. Door den Voorzitter wordt overgelegd 1°. Dertien requester! om tot besteller der buitenveren le worden benoemd, als van: F. Beek, J. J. F. BeuzemakerH. Bos, J. Bos, F. A. Bourgeois, II. Derekscn, A. de Haas, J. A. van Hees, E. Marcelis, J. L. van der Noordaa, J. II. du Saar, J. F.Straatman en J. Yperlaan. 2°. Een adres van W. G. Pluygers, houdende bezwaar tegen den hoofdelijken omslag, zoodanig als deze is aangenomen. 3°. Rapporten van de Commissie van Finantie op: het tarief en de verordening lot het heffen van de leges ter plaatselijke Secretarie b. de hegrooting van de dienstdoende Schutterij voor 1856; c. de rekening van den Armvcrzorger der Oud-Catholijke Ge meente over 1854 d. de verordening op do invordering van de belasting op het gemaal; waarbij de Burgemeester mededeelt dat dienover eenkomstig door Burgemeester en Wethouders eene nieuwe Concept-Verordening is ontworpen, die zal worden gedrukt. 4°. Rapport van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium om trent de verzoeken om vrijstelling van hot minerval. 5°. Rapport van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium om trent die instelling. 6'°. Rapport van do Commissie tot de huishoudelijke verorde ningen op de reglementen voor de instellingen van weldadigheid. Is goedgevonden al deze stukken ter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen, en wijders in eene volgende ver gadering over te gaan tot do benoeming van een besteller der buitenveren. 7°. De begrooting van Vrouwen Kraammoeders voor 1856. 8". Een gewijzigd Concept-Raadsbesluit, tot betaling der nog onbetaald gebleven termijnen van in 1854 aangenomen werken. 9°. Verzoek van de gezamenlijke Agenten van Policie, lot ver hooging hunner jaarwedde. Besloten deze stukken, ten fine van berigt en raad, te stellen in handen van de Commissie van Finantie, en wat betreft het laatste nommer, tevens tot gelijk einde in handen van den Bur gemeester als hoofd van de plaatselijke policie. De Burgemeester brengt in behandeling: 1". Requeslen van A. W. Sijthoff en jl. üee, om gemeentegrond. Deze beide verzoekschriften ingevolge het beslotene in do raads vergadering van den 30 Augustus dezes jaars als nog ten fine van berigt en raad in handen van de Commissie van Fabricage gosteld zijnde, is overeenkomstig het rapport dier Commissie in overeenstemming met dat van Burgemeester en Wethouders met 20 stemmen, hebbende het lid Stoffels zich buiten stemming ge houden, goedgevonden het door hen daarbij verzochte toelestaan, behoudens nakoming der gestelde voorwaarden. 2°. Request van G. Tibboel lot gelijk einde. Ook dit verzoekschrift in bovengemelde raadsvergadering ten fine van berigt en raad in handen van de Commissie van Fabri cage gesteld zijnde, is mede overeenkomstig het rapport dier Commissie in overeenstemming met dat van Burgemeester en Wethouders, met algemeene stemmen besloten, hein dat verzoek behoudens inachtneming der gestelde voorwaarden, toe le slaau. 3°. Request van Gebroeders van Wensen, mede tol gelijk einde. Ingevolge het besluit in meer gemelde Raadsvergadering ook dit request ten fine van berigt en raad in handen van de Commis sie van Fabricage gesteld zijnde, is na deliberatie besloten het verzoek zelve van de adressanten in rondvraag le brengen en wordt hun dit toegestaan met vijftien legen vijf stemmen, zijnde die van de I1H. Lisman, Iluyser, Gevers, ten Sande en de Voor zitter en zulks met in acht neming der gestelde voorwaarden. 4°. Request van de Gebroeders Eigeman Comp., daarbij ver zoekende een gedeelte gronds in de Yeslestraat, tot vergrooting hunner aldaar gelegene Fabriek. Overeenkomstig het rapport van de Commissie van Fabricage wordt met algemeene stemmen besloten hun dit verzoek in le willigen, behoudens betaling van recognitie en inachtneming der verder gestelde voorwaarden. 5°. Request van D. Korcman, tot hel leggen van Duikersin de Oudevesl, ten dienste zijner op le riglen Koren wijnbranderij, in het huis geleckend Wijk 6, N". 1250 en 1251. Het rapport van de Commissie van Fabricage hierop in rond vraag gebragt zijnde, houdende dat, daar genoemde D. Koreinan geen eigenaar is der panden waarin hij deze branderij wenschle daar te stellen, de eigenaar zelf dier gebouwen zich tot dat einde bij dezen raad moet aanmelden, en derhalve het verzoek van den tegenwoordigen adressant moet afgewezen worden, is daar toe met 15 tegen 5 stemmen, zijnde die van de IIII. Olivier, Luzac, Ysselsteyn, Krantz en de Voorzitter, besloten. 6°. Request van L. G. Bedet, Fabrikant in saijetlen garens, houdende het verzoek lot het leggen van eenen duiker onder de straat uit zijne fabriek op de Oudovest Wijk 6 N'. 1147. En is na deliberatie met algemeene stemmen besloten hem dit verzoek toe te slaan, behoudens het betalen der gewone recogni tie ad f 1,50 'sjaars. 7°. Request van W. S. Milders, tot het plaatsen eener pomp op do straat voor zijn huis slaande en gelegen op de Oude Var kenmarkt Wijk 1 N°. 181. Met algemeene stemmen wordt besloten hem dit verzoek toe te staan. 8°. Adres van den 24cu Docent in de wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium G. van llennekeler om ontslag uit deze betrekking. Ingevolge het daarop ingewonnen rapport van 11.11. Curatoren van het Stedelijk Gymnasium, is met algemeene stemmen goed gevonden hem dit verlangde ontslag eervol te verleenen. 9°. Voordragt tot verkoop van de afbraak afkomstig van de Penshal. Na deliberatie is met algeineono stemmen dienovereenkomstig DHR -o-o-o O-O Q) C O Cyoo-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1