«latende hare bezwaren over die verordening aan den Raad mcdo »te deelen." Na deliberatie hierover wordt door het lid van der Boon Mesch voorgesteld het slot van dit antwoord weg te laten, hetgeen met 9 tegen 7 stennnen is verworpenterwijl de leden le Poole en Krantz, als leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, zich buiten stemming hadden gehouden. Voor stemden de Ileeren de Moen, Sikkel Groos, van Kaatho- vcnLisman, Huyser, van der Boon Mesch en Luzac. Tegen de Ileerendo Breuk, Ysselsleyn, Olivier, Stoffels, Dries- sen, ten Sonde, van OulerenGevers en do Voorzitter. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders alzoo in rond vraag gebragt zijnde, wordt dit met 11 tegen 5 stemmen aange nomen, waarbij de leden le Poole en Kranlz, als leden van meer gemelde Kamer, zich andermaal buiten stemming hielden. Voor stemden do 1111. Olivier, Stoffels, de Moen, Driessen, Sik kel Groos, ten Sande, Lisman, van Outcrcn, Huyser, Gevers en de Voorzitter. Tegen de 1111.de Breuk, Ysselsleyn, van Kaathovcn, van der Boon Mesch en Luzac. T. Verhuring van de Stads Gehoorzaal aan hel Muziekgezel schap Sempre Crescendo. Na deliberatie is met algemeene stemmen besloten, hun deze zaal wederom voor don tijd van ééri jaar le verhuren. 8°. Stukken betreffende de aanvrage van Regenten van het II. G. of Armen Wees- en Kinderhuis, lot verhooging der sub sidie over 1854 en 1855. Overeenkomstig de conclusie van liet rapport van Burgemeester en Wethouders, houdende: adat de Gemeenteraad onbevoegd is, »in eenige verhooging van subsidie toe te stemmen, zoolang »Mreu Regenten van het 11. G. of Armen Wees- en Kinderhuis azich niet op nieuw tot de Nederduitsch Hervormde Gemeente atol vermeerderde bijdragen zullen gewend, en die van deze azullen verkregen] hebben," hoeft do raad na deliberatie zich met 10 tegen G stemmen daarmede vereenigd, hebbende de leden van Kaalhoven en Huyser, als Regenten over dat geslicht, zich buiten stemming gehouden. Voor stemden do llll. Olivier, Stoffels, de Moen, Driessen, Krantz, ten Sande, Lisman, van Outeren, Gevers en de Voorzitter. Tegen de IIII. de Breuk, Ysselsleyn, le Poole, Sikkel Groos, van der Boon Mesch en Luzac. 0°. Stukken aangaande de wanbetaling van huur van vischwa- ter van M. S. Reyst. Zijn hiertoe betrekkelijk adres na deliberatie in rondvraag gebragt zijnde, is met 12 tegen 5 stemmen bosloten nadat het lid le Poole de vergadering had verlaten, overeenkomstig het uitge- bragto regtskundig rapport van de Commissie ad hoe, het bij dat adres gedaan verzoek te wijzen van de handen lol het voeren van een regtsgeding tegen dezen nalaligen pachter, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten, over te gaan. Voor stemden de IIII. de Moen, Sikkel Groos, van Kaalhoven, van der Boon Mesch en Luzac. Tegen de 1111. de Breuk, Ysselsleyn, Olivier, Stoffels, Driessen, Krantz, ten Sande, Lisman, van Outeren, Huyser, Gevers en de Voorzitter. Waarna de vergadering is gesloten. Te Lcyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2