KOUT ÏEKSLAfi 1 ZITTING YAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. Behoorende bij de Leydsche Courant van 26 September Ó855JS°. ÓÓ7 BIJBLAD I». 20. DER -OOOO-O ow«- Zlttlng van 34 {September. Tegenwoordig de IIII. de Breuk, Ysselsleyn, Olivier, Stoffels, le Poole, de Moen, Driessen, Krantz, Sikkel Groos, ten Sande van Kaathoven, Lisman, van Outeren, lluyser, Gevers, van der Boon Mescli, Luzao en de Voorzitter. Do Notulen van de vorige vergadering zijn gelezen en vast gesteld. De Burgemeester deelt mede: 1°. Eene dispositie van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van den 12 dezer maand, Lr. B. N°. 4701 (3 afd.), G. S. N°. 16, waarbij worden goedgekeurd de raadsbesluiten van den 30 Au gustus dezes jaars, tot den afstand van gemeentegronden. 2°. Eene missive van ü9. J. F. Kuyper, van den 17 dezer maand, waarbij deze zijnen dank betuigt voor de vrijstelling van het minerval, hem gedurende verscheidene jaren ten behoeve van zijnen zoon Abraham verleend. Deze zijn aangenomen voor kennisgeving. Door den Burgemeester wordt overgelegd: 1°. Acht en twintig adressen om tot Border der buitenveren le worden benoemd, als van: W. L. Andreac, A. Dercksen, J. van Diggelen, B. van Dorsten, J. P. Franchimon, J. J. Genet, II. van de Graaf, C. Ilendrichs, A. J. Ileppeslrijdt, P. J. 't Hoofd, H. A. Keilen, P. van Leeuwen, C. C. Mussert, D. Muusers, W. J. do Neef, J. J. PlanjerC. Plu, J. du PonJ. van PijpenP. Quaadgras, J. F. Straatman Fz., A. Taverne, H. A. Tiemeijer, E. J. Veldhuysen, A. J. Verhoog, J. N. de Vogel, J. C. de Vroede en A. van der Walle. 2°. Adressen houdende bezwaren legen de door den Raad aangenomen belastingen, als: o. Van W. P. Kluit en anderen, Wijnhandelaars alhier, tegen de verhooging van de belasting op den wijn. b. Van de afdeeling Leyden der vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid, tegen de belasting op het gemaal. 3°. Voorstellen betreffende het plaatselijk belastingstelsel, als: Voordragt van Burgemeester en Wethouders lot wijziging van het 3d0 punt van het raadsbesluit betreffende de heffing der belastingen. b. Voordragt van Burgemeester en Wethouders, houdende eene nieuwe redactie van art. 2 der verordening op de plaat selijke directe belasting. c. Voorstel van het raadslid Sikkel Groos, tot wijziging van art. 2 van het raadsbesluit betreffende de helling der be lastingen met daartoe behoorend rapport van Burgemeester en Wethouders. 4°. Rapporten van de Commissie van Fabricage op de re- queslen van o. Gebroeders Eigeman en Corap. b. D. Koreman. Is goedgevonden al deze stukken ter visie van do leden in de leeskamer neder te leggen j terwijl op een nog ingekomen adres van P. J. Stobberingh, om tot Border der buitenveren te worden benoemd, als op ongezegeld papier geschreven, besloten is over te gaan tot de orde van den dag. 6°. Eegrooling van den jare 1856 van a. do Israëlitische armen b. de Kamer van Koophandel en Fabrieken c. de Inkomsten en Uitgaven der gemeente. Gesteld in handen van de Commissie van Finantie, ten fine van berigt en raad. 6°. Request van den tweeden Docent in de Wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium, G. van llennekeler, houdende verzoek om ontslag uit deze betrekking legen den l9ten October aanstaande. In handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium, ten fine van berigt en raad. Vervolgens stelt de Burgemeester aan de orde van den dag: 1°. Benoeming van eenen Ambtenaar van den burgerlijken stand. Nadat de leden Olivier, Krantz en ten Sande waren aangewe zen, om met den Burgemeester het bureau van stemopneming voor de benoemingen in deze vergadering uit le makenis men lot de stemming overgegaan, en zijn bij een getal van 18 stem- billetten, overeenkomende met het getal aanwezige leden, uit- gebragt op do Ileeren Olivier 13, lluyser en Bucaille ieder ééne stemmen en drie billelten blanco. Zoodat de Heer Mr. Nicolaas Olivier benoemd is tot Ambtenaar van den burgerlijken stand. 2°. Benoeming van eenen Commissaris over de Gaz-Fabriek, welke vacature is ontstaan door de periodieke aftreding van den Ileer S. J. le Poole. Bij een getal van 18 stembillelten is geblekendat waren uit- gebragt op de Heeren le Poole 17 en van Outeren ééne stemmen. Weshalve de Heer Samuel Jacob le Poole op nieuw tot Com missaris dezer Fabriek is benoemd. 3°. Benoeming van eenen Rooimeester. Bij een getal van 18 stembillelten zijn uitgebragt op J.C. Rijk 8, A. Verhoog 4, M. P. Meerburg 3, P. G. Houthuysen 2, en J. van der Tas 1 stemmen. Niemand alzoo de volstrekte meerderheid van stemmen erlangd hebbende, wordt lot eene tweede vrije stemming overgegaan, en zijn bij een gelijk aantal stembilletlen uitgebragt op J. C. Rijk 12, A. Verhoog Jr. 4, M. P. Meerburg en P. G. Houthuysen ieder 1 stemmen. Is alzoo tot Rooimeester benoemd Jean Corneille Rijk. 4°. Adres om continuatie van den Ambtenaar der plaatselijke belastingen F. W. Langgulh. En is deze niet algcmeene stemmen wederom voor drie jaren in die betrekking gecontinueerd. 5°. Missive van den Algemeenen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente tot teruggave van het Acte boek van 1586—1590. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders is met algemeene stemmen besloten hun dit boek tegen behoor lijk recu terug le geven. 6°. Missive van de Kamer van Koophandel en Fabriekenhou dende herhaald aanzoek dat in hare handen worde gesteld de verordening op de vrijheid, veiligheid en reinheid van straten enz. Door Burgemeester en Wethouders is bij haar rapport hierover, voorgesteld op deze missive te antwoorden: adat de Raad tot hare abeschikking van 4 Augustus jl. is geleid door de overweging, adat zij van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, aangaande »de verordening op de vrijheid, veiligheid en reinheid der slra- »ten, geene inlichting meende te behoeven aan haar onverlet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1