Nadat do Notulen van de vorige Vergadering zijn gelezen en goedgekeurd, deelt de Burgemeester mede: 1". Dat de Heer Mr. N. Olivier de op ZEd. uilgcbragte benoe ming tot Wethouder, binnen den bij art. 85 der gemeentewet voorgeschreven tijd, schriftelijk beeft aangenomen. 2". Eene dispositie van Gedeputeerde Stalen van Zuidholland van den 23/31 Julij dezes jaars Lr. B. N°. 3507 (1"° afd.) G. S. N°. 12, betrekkelijk den weg naar den Ilaarlemmermeerpolder. Aangenomen voor kennisgeving. Door den Burgemeester worden overgelegd: 1°. Een adres van P. J. Broekhoflf houdende verzoek om vrij stelling van het Minerval op het Stedelijk Gymnasium voor zijnen zoon Johannes Karei. Gesteld in handen van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium ten fine van berigt en raad. 2 Een adres van de Gebr. Eigeman en C°. tot het in gebruik bekomen van gemeentegrond. 3 Een adres van M. S. Milders tot het plaatsen van een pomp op stads straat. In handen van de Commissie van Fabricage ten fine van berigt en raad. 4 Eene missive van Dr. F. Dozij van den 5 dezer maand, tot het instellen van een onderzoek omtrent het bewoiien van voor menschen onbewoonbare verblijven. Gesteld in handen van de plaatselijke geneeskundige commissie, ten einde te beoordeelen in hoeverre aan dat verzoek zou kunnen worden voldaan. 5 Een adres van F. W. Langguthambtenaar bij de plaatse lijke belastingen, houdende het verzoek om wederom voor 3 jaren in gezegde betrekking te worden gecontinueerd. Gesteld in handen van den Hoofd-Commies der plaatselijke belastingenten fine van berigt en raad. 6°. Een reglskundig onderzoek in zake de wanbetaling van SI. S. Reyst, overgelegd door de Commissie ad hoe. 7". Eene voordragt van de Commissie tot de Gazfabriek ter vervulling van de in die Commissie ontstane vacature, door de periodieke aftreding van den lieer lo Puolo a Is lid van don Gemeenteraad. Nedergelegd ter inzage van de leden in de leeskamer. De Burgemeester brengt in behandeling: 1 Benoeming van de vaste Cominissiën, naar aanleiding van art. 54 der Gemeentewet, als: o. Twee leden voor de Commissie van Fabricage. Nadat de leden Ilnyser, de Moen en le Poole waren aangewe zen, om met den Burgemeester het bureau van stemopneming voor de benoemingen in deze vergadering uit te maken, is men tot de stemming overgegaan, en worden bij een getal van 18 stembiljetten voor het l5t° lid dezer Commissie, uitgebragt op de I1II. ten Sande 11 Gevers 5 en Sikkel Groos 1 stemmen, en een billet blanco. Voor het 2J° lid zijn met 18 stembillelten uitgebragt op de BH. Gevers 16 en Sikkel Groos 1 stemmen, alsmede een billet blanco. Alzoo zijn tot deze Commissie benoemd de 1111. M. G. ten Sande en Mr. II. Gevers. b. De voorzitter en een lid voor de Commissie van Finantie. Tot de benoeming van eenen voorzitter overgaande, worden met 18 stembillelten uitgebragt op de IIII. de Moen 16 en Lisman 2 stemmenterwijl bij een gelijk getal slembilletlen voor het 2d« lid dezer Commissie worden uitgebragt op de HH. Lisman 11 Leembruggen 4, Sikkel Groos en le Poole ieder 1 stemmen, en een billet blanco. Zijnde alzoo benoemd tot voorzitter dezer Commissie de lieer J. B. de Moen, en tot 2d« lid de Heer Mr. M. II. A. Lisman. c. Twee leden voor de Commissie tot het ontwerpen en her zien der verordeningen legen wier overtreding straf is bedreigd. Met 18 slembilletlen worden uitgebragt voor het 1»'« lid op de HH. Olivier 11, Sikkel Groos 3, Leembruggen, Ysselsteyn, Sie- genbeek en Luzac ieder 1 stemmen. loor het 2de lid op de HH. Siegenbeek 12, Stoffels, Sikkel Groos, Luzac, de Breuk en Ysselsteyn ieder 1 stemmen, en een billet blanco. Zoodat zijn benoemd de IIII. Mr. N. Olivier en M'. D. Tieboel Siegenbeek. d. De voorzitter en 2 leden van de Commissie tot het ontwer pen en herzien der huishoudelijke verordeningen. En worden bij een getal van 18 stembillelten uitgebragt: Voor eenen voorzitter op de IIII. van der Boon Mesch 16 en van Stirum 1 stemmenen 1 billet blanco. Voor het lst0 lid op de IIII. van Kanthoven 14, Siegenbeek en Sikkel Groos ieder 1 stemmen, en twee billellen blanco; »n \oor het 2do lid op de IIII. Sikkel Groos 13, Siegenbeek, Iluyser en Ysselsteyn ieder 1 stemmen, en 2 billetten blanco. Zoodat voor deze Commissie zijn benoemd de IIII. Prof. A. H. van der Boon Mesch, voorzitter, Dr. C. W. II. van Kaathoven en M*. N. Sikkel Groos, leden. 2°. Vervulling van plaatsen in Commissien door de periodieke aftreding van leden van den Gemeenteraad opengevallen, als: a. Van een Gecommitteerde tot de administratie over de ver- eenigde Gast- en Leprooshuizen. En zijn bij een getal van 18 slembilletten uitgebragt op de IIH. le Poole 15, Stoffels en Iluyser ieder ééne stemmen en één billet blanco, Is alzoo de lieer S. J. le Poole als zoodanig benoemd. b. lwee leden uit den Baad in het bestuur over het Werkhuis. Bij een getal van 18 stembillelten zijn uitgebragt: Voor het eerste lid op den Heer Krantz 17 stemmen en een billet blanco, en: Voor het tweede lid op de IIII. Stoffels 12, Ie Poole 2, Yssel steyn, de Breuk en Driessen ieder ééne stemmen en één billet blanco. Zoodat tot leden uit dezen raad in het bestuur over die instel ling zijn benoemd de IIH. B. F. Krantz en H. P, C. Stoffels. 3°. Benoeming van 3 leden in het bestuur over het Werkhuis uil de ingezetenen. En gezien de aanbevelingslijst door IIII. Bestuurderen dier in stelling ingediend waaruit mede blijkt dat de Heer P. J. Zuurdeeg verzocht heeft voor deze betrekking niet meer in aanmerking te komen, is bij een getal van 18 stembilletlcn uitgebragt: Voor het 1 lid op de IIH. Schrellen 16 en van Geer 2 stemmen. Voor het 2 lid op de IIII. Zaalberg 14, Driessen, van Geer en Hoogeboom, ieder ééne stem en een billet blanco, en: Voor het 3 lid op de HII. van Heukelom 12 en Scheltema 6 stemmen. Zijn derhalve tot leden in het bestuur dezer instelling uit de ingezetenen benoemd de IIII. D. A. SchrellenH. Zaalberg en J. van Heukeloin. 4°. Adres van Mrcn Regenten van het H. G. of Armen Wees- en Kinderhuis, tot meerdere subsidie over 1854 en 1855. Bij de deliberation hierover is door het lid Sikkel Groos voor gesteld, dit adres als nog te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, ten fine van nader berigt en raad. Welk voorstel met algemeene stemmen is aangenomen en dienovereenkomstig besloten. Waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAÜ.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2