Korr veitsAA ZITTINGEN VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEY DEN. (Jiehoorende bij de Lexjdsche Courant van d2 September d855JY°. ddó.) BI.IKI,AD Illu. 3.5. DER o'yo O'O 0 C CrCco- ZitUng van T September. Tegenwoordig do 11H. de Dreuk, Ysselsteyn, Leembruggen, ten Sande, Kluit, DriessenTaets van Amerongeu, van der Hoeven, Stoffels, Krnritz, Lismanvan Outeren, de Moen, le Poole, Sikkel Groos, Olivier, Huyser, Gevers, SiegenbeekLuzac, van der Boon MeschCock, Bucaille, van Kaathoven en de Voor zitter. De Notulen der voorgaande vergadering gelezen en goedgekeurd zijnde, wordt door den Burgemeester voorgesteld en dienover eenkomstig besloten, tot de installatie van de nieuw benoemde leden dezer vergadering, de 1111. Bucaille, Ysselsteyn Driessen, Kranlz, le Poole, Stoffels, Cock en Kluit, over te gaan; ge noemde Ilecren ter vergadering tegenwoordig, hebben daarop in handen van den Voorzitter de gevorderde eeden afgelegd, waarna deze door den Voorzitter als leden van dezen Raad zijn geïnstal leerd en als zoodanig hebben zitting genomen. Door den Burgemeester wordt overgelegd: 1°. Een adres van M. P. Meerburg, om tot Rooimeester be noemd te worden. Nederleggen ter visie van de leden in de leeskamer. 2°. Algemeene verordening op de invordering der plaatselijke accijnscn. 3°. Verordening op de invordering van de opcenten op het gedistilleerd. 4°. Idem op het geslagt. 5°. Idem op den wijn. 6°. Begrooting voor 1856 van Mr#n Regenten van het II. G. of Armen Wees- en Kinderhuis. Gesteld in handen van de Commissie van Finanlie ten fine van berigt en raad. Do Burgemeester deelt mede een ingekomen adres van C. van der Tuuk, waarbij deze te kennen geeft voor Leyden te willen doen drukken een daarbij overgelegd stuk, en dit te zullen af leveren voor 5 cents, om do kosten van nasporing eenigzins te dekken, of wel ƒ20 verlangt, wanneer hel noch gedrukt noch uitgegeven zou worden. En is, als zijnde dit adres op ongezegeld papier, hierop over gegaan tot de orde van den dag. De Burgemeester stelt aan de orde van den dag: 1°. De benoeming van drie Wethouders. Nadat do leden van Outeren, van der Hoeven en Huyser waren verzocht om met den Burgemeester het bureau van slemopneming voor de benoemingen in deze vergadering uit te maken, is men tot de stemming overgegaanwaarbij mot 25 slombillelten zijn uitgebragt Yoor den ls,en Wethouder, in plaats van den Heer Bucaille, op de Heeren Bucaille 22Sikkel Groos en Stoffels ieder 1 stemmen en 1 billet blanco. Is alzoo do Heer Bucaille tot Wethouder benoemddie ver klaard heeft deze betrekking aan to nemen. Voor den 2A°a Wethouder op de Ilecren Stoffels 15, Sikkel Groos 5, van Outeren, de Moen en Olivier ieder 1 stemmen en 2 billetten blanco. Zoodat ook de Heer Stoffels tot Wethouder is benoemd, die mede verklaard heeft deze betrekking aan te nemen. En voor den 3llcn Wethouder op de Heeren Olivier 12, Sikkel Groos 8 en de Moen 1 stemmen en 4 billetten blanco. Is derhalve de Heer Olivier tot Wethouder benoemd, die evenwel op de aan hemeven als aan de beide bovengenoemde Ueeren gerigte vraag door den Voorzitter, of ook hij deze be trekking zoude aannemengemeend heeft gebruik te moeten maken van den termijn hem bij art. 85 der Gemeentewet toe- geslaan. 2°. Benoeming van drie Ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Aangezien de Ileer Olivier zich omtrent de aanneming der betrekking van Wethouder nog niet heeft verklaard wordt be sloten voor 'shands tot de benoeming van slechts twee Ambtena ren over le gaan, en worden bij de eerste benoeming met 25 billetten uitgebragt op de HH. Bucaille 14, van Stirura 4, Stoffels 2 stemmen en blanco 5 billetten; en voor de tweede, op de 1111. Stoffels 18 en van Stirum 1 stemmen, en blanco 6 billetten. Zoodat de IIII. Bucaille en Stoffels tot Ambtenaren van den Burgerlijken Stand zijn benoemd. Door de periodieke aftreding van het lid Kranlz als lid van de Commissie van Finantie, wordt door den Burgemeester voorge steld alsnu in deze vacature ie voorzien, hetgeen met algemeene stemmen goedgevonden is, waarna, bij een getal van 25 slem- billetten, zijn uitgebragt op den Heer Krantz 24 stemmen, terwijl een billet blanco was gelaten. Is derhalve de Heer Krantz benoemd als lid van de Commissie van Finanlie. Eindelijk brengt de Burgemeester in behandeling de voort zetting van het belastingstelsel, en draagt als zoodanig voor eene gewijzigde redactie van art. 2 der Verordening op de invordering eener plaatselijke directe belasting, dus luidende: Als jaarlijksch inkomen wordt genomen de uiterlijke staat of vermoedelijke vertering van den belastingschuldige, berekend, naar aanleiding van art. 243 der Gemeentewet, op het zeven voudig bedrag der kadastrale huurwaarde of, waar deze ont breekt, op het zevenvoudig bedrag der huurwaarde, lot grond slag gediend hebbende voor de verponding van den jare 1806, zijnde de aanslag die voor een redelijken maatstaf van het inkomen der belastingschuldigen te houden is, met inachtneming van het aantal kinderen lot het huisgezin behoorende." Omtrent welke gewijzigde redactie, op voorstel van het lid Sikkel Groos, wordt besloten, deze andermaal te renvoyeren aan Burgemeester en Wethouders, met verzoek omtrent deze een nader onderzoek te doen, en behoudens nader daarin te brengen wijzigingter inzage van de leden in de leeskamer neder te leggen; gelijk ook aldaar zal worden nedergelegd eene nader door het lid Sikkel Groos voor te dragen redactie van een ander artikel dezer Verordening. Waarna de vergadering is gesloten. Zitting van ÏO September. Tegenwoordig de HH. Taets van Amerongen, de Breuk, Kluit, Huyser, Driessen, Olivier, Ysselsteyn, ten Sande, Lisman, van Kaathoven LuzacStoffelsSikkel Groosde MoenCockIe PooleKrantz en de Voorzitter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 1