Bij invoer van meelbrood en gebak zal boven eon half pond lot een pondvoor een ponden beneden een huif pond tot een half pond, voor een half pond berekend worden. 5°. Er zullen op de hoofdsom van den rijksaccijns op het geslagt geheven worden honderd vijftig opcenten. Alsmede zal er op het van elders ingevoerde vleesch eene be lasting geheven worden, ten bedrage van O.j cents per pond voor het versolt en gezouten vleesch en van 10 cents per pond voor het gedroogde en gerookte vleesch. 7°. Er zal eene belasting geheven worden van vijftien gulden op den wijn voor iedere 100 kan. met dien verstande, dat ondei wijn begrepen wordt allo geperste en gegiste dranken die alcohol bevallen." Zitting van 3 September. Tegenwoordig do 1111. Luzac, lluyser, teil Sando, de Breuk, Ysselslevn Sikkel Groos, van Kanthoven, Taets van Amerongen, Olivier, Stoffels, Siegenbeek, de Moen, Gevers, le Poole, Leem bruggen, Cock, Bueaille, van Guteren en de Voorzitter. Nadat de Notulen der vorige Vergadering zijn gelezen en goedge keurd, wordt door den Voorzitter overgelegd eene nieuwe redactie van art. 0 der verordening; voor de vrijheid, veiligheid en rein heid van straten' enz voorgesteld door de Commissie voor de huis houdelijke verordeningen, en luidende als volgt: Zonder bevel van wege het gemeentebestuur mogen uit de bestratingen der gemeente gcene steepen losgebroken worden, jioch losliggende sleenen verplaatst of in het water geworpen. Zonder verlof van den Burgemeester, mogen om geenerlei re denen pennen of staken lussehen de stiaatsteenen worden gesto ken, noch louw of ketting om boom of bruggenleuuing geslagen." Is besloten dit stuk ter visie van de leden in de leeskamer neder te leggen. Vervolgens wordt door den Burgemeester in behandeling ge- bragt het concept-raadsbesluit betreffende het belastingstelsel, en wel in de eerste plaats het amendement van het lid ten Sande Op N°* 6, waaromtrent de stemmen in de vorige Vergadering hebben gestaakt en waarbij dit N°. wordt voorgesteld te luiden als volgt: »Er zullen op de hoofdsom van den rijksaccijns op het gedistil leerd geheven worden honderd vijftig opcenten voor zoo veel het binnenlandsch, en negentig opcenten voor zoo veel het bui- tenlandsch betreft. Alsmede zal er op het ingevoerde gedistilleerdwaarvan de rijksaccijns elders voldaan is, eene belasting geheven worden, ten bedrage van achttien gulden per vat binnenlandsch gedistil leerd en gelijke achttien gulden per val buitcnlaudsch gedistil leerd, heiden van tien graden sterkte, of bij meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid." En is dit aangenomen met 12 tegen 7 stemmen. Voor hebben gestemd de 1111. Stoffels, Siegenbeek, de Moen, Gevers, Cock, Bueaille, Luzac, lluyser, ten Sande, Sikkel Groos, van Kaathoven en Taets van Amerongen. Tegen de 1111. Ie Poole, Leembruggen, van Outeren, de Breuk, Ysselsteyn, Olivier en do Voorzitter. Door den Burgemeester wordt voor N". 8 eene andere redactie voorgesteld, luidende: »Er zullen op de hoofdsom van den rijksaccijns op do buiton- landsche likeuren geheven worden zestig opcenten. Alsmede zal er op de ingevoerde buitenlandscho likeuren, waarvan de rijksaccijns elders voldaan is, eene belasting geheven worden ten bedrage van achttien gulden voor iedere 100 kan, om liet even van welke sterkte of gehalte. Alsmede zal er van alle soorten van binnenlandsche likeuren en andere vermengde drankenwaarvan de sterkte ol gehalte niet kan opgegeven worden eene belasting geheven worden van vijftien gulden vijftig cents voor iedere 100 kan. Bij invoer van gedistilleerd, wijn of likeuren, zal eene uescn of kruik ter grootte van eene kan of meer dan eene halve kan, voor eene geheele. en halve flesschcn of kruiken ter grootte van eene halve kan of minder, voor eene liulve kan worden bere kend en flesschen of kruiken van grooter inhoud dan eene kan naar evenredigheid." jij Aangenomen inet"14 tegen 5 stemmenzijnde die van de leden leembruggen, van Outeren, Ysselsteyn, van Kaathoven en Olivier. Eindelijk wordt met 18 tegen 1 stemmen, zijnde die van het lid Luzac, aangenomen N°. 3, door Burgemeester en Wethouders bij bun laatste rapport gewijzigd, en van 110,000 tot ƒ120,000 uitgetrokken, het luidt als volgt: Er zal, te beginnen met 1 Janunrij 1856, geheven worden eene plaatselijke directe belasting ten bedrage van hoogstens 120,000; naar hetgeen als vermoedelijke vertering voor een redelijken maatstaf van het inkomen wordt gehouden, met dien verstande, dat bij gelijke inkomsten do huisgezinnen, naar mate deze uit meerder of minder leden bestaanin evenredigheid lager of honger dan anderen belast worden." Hierna wordt door het lid Olivier als motie van orde voor gesteld: de eindbeslissing over het voorstel van Burgemeester en Wet houders, waarvan thans de onderdeelen zijn aangenomen^ te verdagen lot dat omtrent de verordening op de invordering dei- belasting op het gemaal door de Commissie yan Finantie rapport zal zijn gedaan. b. do genoemde verordeningovereenkomstig do verordening op den werkkring der onderscheidene raadseommissiëntestellen in handen van do Commissie van Finantieten fine van berigt en raad. c. deze zelfde verordening mede te stollen in handen van dff Kaïner van Koophandel en Fabriekenom bepaaldelijk te worden gehoord omtrent de daarin voorgedragen belemme ringen voor den handeldie bij de invordering van allo accijnson moeten worden voorgeschreven. Na 'deliberatie is achtereenvolgens aangenomen a mot alge- meene en b mot 18 stemmen, hebbende het lid de Moen zich buiten stemming gehouden terwijl c met 11 tegen 6 stemmen is verworpenhebbende de leden le Poole en Leembruggenals leden van do Kamer van Koophandelzich buiten stemming gehouden. Voor stemden de IIII. Siegenbeek, do Moen, van Outeren, de Breuk, Ysselsteyn en Olivier. Tegen de UU. Stoffel», Gevers, Cock, Bueaille, Luzao, lluyser, ten Sande, Sikkel Groos, van Kaathoven, Taets van Amerongen, en de Voorzitter. Het lid van Kaathoven verlaat de Vergadering. Vervolgens wordt in behandeling gebragt de verordening op de invordering eener plaatselijke directe belasting binnen de ge meente Leyden. Na eenige wijzigingen zijn de onderstaande artt. daarvan met algemeene stemmen aangenomenhebbende het lid Cock bij de behandeling van art. 1 de Vergadering verlaten, terwijl mede met algemeene stemmen is goedgevonden de artt. 6 en 7 van de concept-verordening te doen vervallen. Deze alsnu gewijzigde artt. luiden als volgt: (i Art. 1. De belasting wordt geheven van alle ingezetenen, die een jaarlijksch inkomen van meer dau drie honderd gulden hebben- Art. 2. Als jaarlijksoh inkomen wordt genomen de uiterlijke slaat of vermoedelijke vertering van den belastingschuldige; be rekend naar aanleiding van art. 243 der Gemeentewet op de Ka dastrale huurwaarde, zijnde do grondslag die voor een rede lijken maatslraf van hel inkomen der belastingschuldigen te hou den ismet inachtneming van het aantal kinderen tot het huis gezin behoorende. Voor hen die op kamers of bij anderen inwonen, zal naar gelijke regelen, één derde van het bedrag van den geheelen aanslag waarvoor de hoofdbewoner wordt aangeslagenafzonder» lijk berekend worden. De bewoners van huizon in bijzondere gedeelten van elkander gescheidenworden ieder voor het door hen bewoonde ge deelte in gelijke deelen aangeslagen. Art. 3. Van dat bedrag van het jaarlijksch inkomen of ver moedelijke verlering wordt geheven vijf en een half ten honderd voor hoofden van huisgezinnen die vier kinderen hebben tot het huisgezin behoorende. Die aanslag wordt verminderd met vijf ten honderd voor ieder kind meer, en met gelijke vijf ten honderd vermeerderd voor ieder kind minder. Art. 4. Elk hoofd van een huisgezin of ieder ander die een eigen middel van bestaan van meer dan drie honderd gulden bezit, is verpligt jaarlijks, nadat daartoe van Burgemeester en Wethouders bij openbare afkondiging ccnc kennisgeving is ge schied, bij behoorlijk schriftelijk ingevuld billet, daartoe aan de woningen gezonden en teruggevraagd aangifte te doen van zijne schuldjiligtigheid en van hel aantal zijner kinderen, tot het huis gezin behoorende. Die zoodanig billet niet uiogt hebben ontvangenis verpligt daartoe aanvrage te doen ter Secretarie der gemeente. Art. 5. Oniiaauwkeurige of verzuimde aangifte die lot verkor ting der belasting leidt, wordt gestraft met eene boete van vijf tot honderd gulden." Hierna stelt het lid Stoffels als motie van orde voor, de eind beslissing over do geheele verordening tot de raadsvergadering op morgen te houden uit te stellenhetgeen met algemeene stemmen wordt aangenomen. Waarna de Vorgadering is gesloten. Tiet verslag van de Zitting van 4 Sept.aal in een volgend Bijblad worden medegedeeld. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1855 | | pagina 2